Nájdené rozsudky pre výraz: nakladanie s majetkovým podielom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vydanie majetkového podielu oprávnenej osobe sa premlčuje v trojročnej dobe (§ 101 Občianskeho zákonníka), ktorá začína ply- núť po márnom uplynutí 90-dňovej lehoty od doručenia výzvy na jeho vydanie.

Úryvok z textu:
Okresný súd Košice - okolie rozsudkom z 26. júna 2003, č. k. 13 C 195/97-130, zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali proti žalo­ vaným zaplatenia 900 000,- Sk titulom vyplatenia majetkového podielu v zmysle § 13, § 14 zákona č. 42/1992 Zb. Žalobcov zaviazal zaplatiť žalova­ nému 1/ trovy konania vo výške 15 470,- Sk a žalovanému 2/ vo výške 35 418,- Sk, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Pri rozhodova­ ní prihliadol na námietku premlčania vznesenú žalovaným 2/ a vychádzal zo
Právna veta: Podmienkou vydania majetkového podielu v transformovanom družstve podľa § 13 ods. 2 zákona č. 42/1992 Zb., je vykonávanie poľnohospodárskej činnosti takou fyzickou osobou, ktorá je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Okresný súd v L. po zrušení jeho prvšieho rozsudku, ktorým žalobe vyhovel, rozsudkom zo 6. marca 1996, č. k. 8 C 62/95-70 zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali vydania majetkového podielu v transformovanom družstve žalovaného podľa zákona č. 42/ 1992 Zb. KrajskýsúvB. B. na odvolanie žalobcov, rozsudkom zo 6. júna 1996, sp. zn. 12 Co 1965/96, napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalovanému uložil povinnosť vydať žalobcovi 1) majetkový podiel 18 119 Sk a ž
Právna veta: Súd prvého stupňa vychádzal z toho, že zmluva je platná. Odvolací súd na rozdiel od neho dospel k opačnému záveru, že „kúpna zmluva je neplatná, lebo: a/ jej predmetom je nemožné plnenie (§ 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka) – majetkový podiel je zmluvne neprevoditeľný, pretože zákon č. 42/1992 Zb. priznáva oprávnenej osobe právo len požiadať o vydanie majetkového podielu v zmysle § 13 tohto zákona, b/ je nezrozumiteľná (§ 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka) v tom, o akú zmluvu vôbec ide (či ide o kúpnu zmluvu alebo zmluvu o postúpení pohľadávky). Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne J., bývajúcej v H., zastúpenej JUDr. P., advokátom so sídlom v R., proti žalovanému P., bývajúcemu v H., o zaplatenie 1 694,55 € (51 050 Sk), vedenej na Okresnom súde Rimavská Sobota pod sp. zn. 8 C 227/2004, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 20. augusta 2008 sp. zn. 17 Co 214/2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej repu
Meritum o určenie pravosti pohľadávky
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obo 88/20 10 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu : 1/ MUDr. Ľ. S., K. a žalobk yne 2/ MUDr. M. S., S., prechodne bytom K. , zastúpení JUDr. S. S., advokátom, F. proti žalovanému : Ing. J. C. , L. , P., Vráble, spr ávca konkurznej podstaty úpadcu P., T. , IČO: X. , o určenie pravosti pohľadávky, o odvolaní žalobcov 1/ a 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 23. marca 2010 , č. k. 66 Cbi 108/00 -1
MENU