SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1204116
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65140
USSR: 36148
NSČR: 125344
NSSČR: 67698
USČR: 80381
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426317
Krajské súdy (ČR): 46103
Posledná aktualizácia
08.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: narušenie pokojného stavu


Približný počet výsledkov: 9 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: narušenie pokojného stavu
  • narusenie nájdené 1463 krát v 1170 dokumentoch
  • pokojny nájdené 1091 krát v 429 dokumentoch
  • stava nájdené 131414 krát v 31645 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument
Krajské súdy SR 19 dokumentov


Právna veta: § 5 Občianskeho zákonníka predstavuje osobitný prostriedok občianskoprávnej ochrany poskytovaný iným orgánom než súdom. Na rozdiel od súdnej ochrany však v tomto prípade nejde o ochranu porušeného či ohrozeného subjektívneho občianskeho práva, ale o špecifickú ochranu posledného pokojného stavu, ktorý sa fakticky vytvoril a trval už toľko, že ho možno označiť za pokojný a tento stav bol narušený zrejmým zásahom. Nevyhnutným predpokladom poskytnutia takejto predbežnej ochrany preto musí byť zrejmý zásah do pokojného faktického stavu. Úlohou obce pri posudzovaní opodstatnenosti takéhoto návrhu j ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .“) potvrdil napadnuté rozhodnutie odporcu č. j. 327/2014 zo dňa 30.05.2014. V odôvodnení uviedol, že záver odporcu o narušení pokojného stavu bol správny. Táto skutočnosť bola nepriam o potvrdená aj p rávnou zástupkyňou navrhovateľov , ktorá existenciu bráničky v plote nepoprela, avšak .
Kľúčové slová: zásah do pokojného stavu, zrejmý zásah do pokojného stavu

Právna veta: Toto ustanovenie (§ 5 - pozn.) predstavuje osobitný prostriedok občianskoprávnej ochrany poskytovaný iným orgánom než súdom. Na rozdiel od súdnej ochrany však v tomto prípade nejde o ochranu porušeného či ohrozeného subjektívneho občianskeho práva, ale o špecifickú ochranu posledného pokojného stavu, ktorý sa fakticky vytvoril a trval už toľko, že ho možno označiť za pokojný a tento stav bol narušený zrejmým zásahom. Nevyhnutným predpokladom poskytnutia takejto predbežnej ochrany preto musí byť zrejmý zásah do pokojného faktického stavu. Úlohou obce pri posudzovaní opodstatnenosti takéhoto náv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... postačoval k vydaniu napadnutého ro zhodnutia, ku dňu podania návrhu nedošlo k narušeniu pokojného stavu užívania spoločného dvora zúčastnenými osobami, predložený návrh Dohody nie je narušením pokojného stavu a navrhnuté znenie opatrenia nie je vykonateľné, súd dospel k záveru, ... podľa podielov náleží, že kanalizačn á prípojka na dvore bola vybudovaná spoločne a teda nie je narušením pokojného stavu, že odstráneni e letnej kuchyne bolo vykonané n a základe udeleného povolenia a že popri kanalizácii .
Právna veta: Vzhľadom na ochranu, ktorú poskytuje obec, a na jej povahu, možno vyvodiť, že rozhodnutie obce podľa § 5 OZ má úplne iný charakter ako rozhodnutie súdu, a preto občianskoprávny súd nie je a ani nemôže byť viazaný rozhodnutím obecného úradu vydaného podľa § 5 OZ. Konanie podľa tohto ustanovenia je konaním, kde sa zabezpečuje predbežná ochrana len v súvislosti s konkrétnym zrejmým zásahom do pokojného stavu. Nerieši susedské spory v ich merite a nemôžu sa v ňom ukladať účastníkom konkrétne práva či povinnosti v súvislosti s riešením susedských sporov. Najvyšší súd zdôrazňuje, že v preskúmavanej ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pokojného stavu". ,,Ďalšou negatívnou črtou celého konania je, že celá zápisnica z ústneho pojednávania je zbagatelizovaná v tom zmysle, aby narušenie pokojného stavu, ktorého som sa dožadoval odstrániť, vyzeralo ako malicherné, nepodstatné a teda vhodné na zamietnutie." ,,Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem správnemu .
Kľúčové slová: zásah do pokojného stavu, výkon samosprávnej pôsobnosti obce

Právna veta: Ochrana podľa § 5 Občianskeho zákonníka je výnimkou zo všeobecne platnej zásady, že ochranu proti tomu, kto ohrozí alebo poruší právo, poskytuje zásadne súd. Táto ochrana je občianskoprávnou ochranou, ktorej zmysel treba hľadať v jej predbežnosti a v ochrane pokojného stavu najbližším kompetentným orgánom, t.j. obcou (mestom). Odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje na právny názor Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vyslovený v rozhodnutí sp. zn. 8Sžo/208/2009 zo dňa 12.01.2010: „Ak ide o rozhodovanie podľa § 5 Občianskeho zákonníka, ide o realizáciu právomoci správneho orgánu rozhodovať ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pokojného stavu a teda nebolo pochybením odporcu, ak vo veci konal iba s navrhovateľkou, ktorá narušenie pokojného stavu spôsobila. Tiež skonštatoval, že vydaním napadnutého rozhodnutia odporca neriešil právnu otázku , ale výlučne riešil ... dovtedajšieho pokojného stavu a teda nebolo pochybením odporcu, ak vo veci konal iba s navrhovateľkou, ktorá narušenie pokojného stavu spôsobila “. Z výpovedí zúčastnených osôb ako navrhov ateľov predbežného opatrenia vyplýva, že navrhovateľka dala vymeniť zámok .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 5 Občianskeho zákonníka, ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde. Právna ochrana podľa ustanovenia § 5 Občianskeho zákonníka je formulovaná ako predbežná a správny orgán pri jej poskytovaní nevyhlasuje ani nevytvára právny stav, ale stav pokojný - teda určitý konkrétny faktický stav. O právnom stave potom rozhoduje súd (napríklad v občianskom súdnom konaní). Úlohou správneho orgánu je urýchlené poskytn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... šírením hudby a zvukových efektov z lodžie rodinného domu na ulici D. č. XX a zdržať sa prípadného opätovného narušenia pokojného stavu uvedeným spôsobom. Z obsahu administratívneho spisu mal odvolací súd preukázané, že jedna z navrhova teliek v správnom konaní - ... hudby a zvukových efektov z lodžie rodinného domu na D. ulici č. XX a zdržať sa prípadného opätovného narušenia pokojného stavu uvedeným spôsobom.Krajský súd ďalej uviedol, že právna ochrana podľa § 5 Občianske ho zákonníka je formulovaná ako .
Merito Zmeňujúce
... danom prípade spočívať v tom, že sťažovatelia boli nad mieru primeranú pomerom rušení hlukom - brechotom psa. Za narušenie pokojného stavu odporca považoval brechot nie bežný, teda dlhotrvajúci a obťažujúci vlastníkov susediacich nehnuteľností, najmä, ale nielen v čase ... a právnymi závermi krajského súdu a správneho orgánu, ktoré poukázali na to, že v administratívnom konaní bolo narušenie pokojného stavu navrhovateľmi 1. a 2. riadne preukázané tak, ako je to uvedené vo výroku rozhodnutia správneho orgánu, .
... tohto slova. Skutočnosť, že samotné uloženie stohu dreva na poze mku parc. č. 225/1 ani navrh ovatelia nepociťujú ako narušenie pokojného stavu, svedčí aj vyjadrenie na vrhovateľky v 2/ rade, ktorá na pojednávaní uviedla, že ak by bolo drevo uložené ďalej (o .
Merito § 5, § 127 Občianskeho zákonníka "OZ"
... pokojného stavu “. ,,Ďalšou negatívnou črtou celého konania je, že celá zápisnica z ústneho pojednávania je zbagatelizovaná v tom zmysle, aby narušenie pokojného stavu, kt orého som sa dožadoval odstrániť, vyzeralo ako malicherné, nepodstatné a teda vhodné na zamietnutie .“ ,,Vzhľadom na vyššie uve dené .
Merito § 33 ods. 2 Správneho poriadku, § 26 ods. 1, 2 zákona o prokuratúre, § 5 Občianskeho zákonníka
... nové oplotenie , ktoré postavila a rekultivovať pôdu uvedením do pôvodného stavu a navrhovateľovi sa umožnilo nakladať so záhradou ako pred narušením pokojného stavu. V odôvodnení rozhodnutia odporca uviedol, že konanie začal na návrh navrhovateľa zo dň a 26.05.2011, ktorým sa domáhal .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.