Nájdené rozsudky pre výraz: nečinnosť súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11582

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4610 dokumentov
30887 dokumentov
16 dokumentov
6 dokumentov
163 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky nemôže nečinnosť všeobecného súdu v dôsledku existencie prekážky v jeho postupe, vytvorenej zákonom ustanoveným postupom (právoplatné uznesenie o prerušení konania), posudzovať ako zbytočné prieťahy v súdnom konaní.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 19. marca 2014 v senáte zloženom z predsedu Petra Brňáka a zo sudcov Marianny Mochnáčovej a Milana Ľalíka v konaní o sťažnosti A. B., V., zastúpeného Mgr. Štefanom Jakabom, Advokátska kancelária, Žižkova 6, Košice, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2 a čl. 48 ods. 2 v spojení s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Okresného súdu Košice I č. k. 15 C 151/2008-120 z 30. má
Právna veta: Oznámenie ministerstva obrany o určení percenta rastu priemerného služobného platu profesionálnych vojakov v príslušnom roku nezakladá, nemení ani neruší individuálne práva účastníka správneho konania, preto nie je rozhodnutím o individuálnych právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb (§ 244 ods. 1 až 3 v spojení s § 245 ods. 1 OSP); má charakter všeobecne záväzného interného normatívneho právneho aktu, ktorý súd v správnom súdnictve nie je oprávnený preskúmavať.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom zamietol žalobu a žalobcovi náhradu trov konania nepriznal. V odôvodnení rozsudku uviedol, že žalovaný preskúmavaným rozhodnutím zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia B. z 2. júla 2008 (ďalej len „prvostupňový správny orgán“ a „prvostupňové správne rozhodnutie“), ktorým prvostupňový správny orgán podľa § 68 ods.1 písm. b) zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení n
Právna veta: I. Konanie a rozhodovanie o organizačných otázkach orgánov záujmovej samosprávy nemožno považovať za prenesený výkon štátnej správy. II. Pôsobnosť súdov na ich preskúmanie v správnom súdnictve preto nie je daná.

Úryvok z textu:
Žalobcovia v 1. až 42. rade podali na Okresnom súde K. I. žalobu o určenie neplatnosti rozhodnutia orgánu občianskeho združenia. V návrhu uviedli, že sú členmi Slovenského rybárskeho zväzu, v rámci ktorého sú združení v organizačnej zložke základnej organizácie, ktorou je Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v K. Dňa 30. marca 2012 sa uskutočnila Mestská konferencia Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie K., ktorej konanie aj prijaté rozhodnutia nie sú podľa ich názo
Meritum Právomoc súdu
Právna veta: Proces posudzovania a schvaľovania privatizačného projektu je rozhodovaním iba o právnych pomeroch organizácie pri riadení jej hospodárskej činnosti; na postup príslušných orgánov štátnej správy (zakladateľa, ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku, vlády) sa správny poriadok (zák. č. 71/1967) nevzťahuje a rozhodnutia nimi vydané nepodliehajú súdnemu preskúmaniu.

Úryvok z textu:
Žalobca žiadal preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky z 5. 2. 1992, ktorým nebol schválený žalobcom spracovaný konkurenčný privatizačný projekt. Návrh odôvodnil tým, že jeho konkurenčný privatizačný projekt bol prijatý branžovou komisiou a riadiacou privatizačnou komisiou Ministerstva hospodárstva SR a odporučený na schválenie spolu so základným privatizačným projektom formou verejnej súťaže. Súčasne tvrdil, že žalovaný po
Právna veta: Podľa ustanovenia § 11 ods. 1 písm. d/ zákona o slobodnom prístupe k informáciám povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak sa týka rozhodovacej činnosti súdu vrátane medzinárodných súdnych orgánov alebo orgánu činného v trestnom konaní podľa osobitných predpisov okrem informácie o rozhodnutí alebo o výsledku konania, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy (ktorými sú napríklad Trestný poriadok, Občiansky súdny poriadok, zákon o ústavnom súde). Informácie týkajúce sa rozhodovacej činnosti súdu sú obsiahnuté v súdnom spise. Zákon o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Gabriely Gerdovej, v právnej veci žalobcu: L. P., a.s., T., zastúpený: JUDr. J. F., advokát, K., proti žalovanému: Ústavný súd Slovenskej republiky, Hlavná č. 110, Košice, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného sp.zn. Spr. 725/08 zo dňa 14.08.2008, konajúc o odvolaní
Právna veta: Trestný poriadok je z hľadiska pravidiel rozhodovania senátu hlasovaním vo vzťahu k zákonu č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o súdoch) osobitným predpisom (lex specialis), keďže zákon o súdoch v dotknutej otázke nerozlišuje druh konania pred súdom (konanie podľa Trestného poriadku, resp. Občianskeho súdneho poriadku). Keďže Trestný poriadok ustanovuje, že hlasovanie senátu, vrátane obsahu porady a zápisnice o hlasovaní, je tajné (§ 170 ods. 1, 2 a 7, § 61 ods. 3 Trestného poriadku), ustanovenie § 3 ods. 9 zákona o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Predseda trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Nitre listom z 26. mája 2011 a osobne na zasadnutí trestnoprávneho kolégia NS SR 30. mája 2011, informoval o rokovaní trestnoprávneho kolégia krajského súdu o ustanovení § 3 ods. 9 zákona o súdoch v znení zákona č. 33/2011 Z.z., konkrétne o rozpore medzi ustanovením § 3 ods. 9 uvedeného zákona a § 170 ods. 1, ods. 2, ods. 7 Tr. por. (ďalej tiež len „Tr. por.“), v spojení aj s § 61 ods. 3 Tr. por. Konštatoval, že boli prezentované ná
Právna veta: Podľa § 11 ods. 1 písm. d/ zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácii) v znení účinnom ku dňu 28.03.2013 povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak sa týka rozhodovacej činnosti súdu vrátane medzinárodných súdnych orgánov alebo orgánu činného v trestnom konaní okrem informácie, ktorá sa sprístupňuje podľa osobitného predpisu, rozhodnutia policajta v prípravnom konaní podľa druhej časti druhej hlavy piateho dielu Trestného poriadku a informácie o vznesení obvinenia vrátane opisu skutku, ak ich sprístupnenie nezakazu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky RO ZS U DO K V M E N E S L O VE NS K E J RE P UB L IK Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Soni Langovej v právnej veci žalobcu: JUDr. V. J., LL.M., P., zastúpený: IUGIS LEGAL, s.r.o., AK Godrova 12, 811 06 Br atislava, zastúpená konateľom a advokátom JUDr. Katarína Iľanovská, LL.M. PhD., proti žalovanému: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republ
Právna veta: Kritériom aplikovateľnosti čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) je materiálna povaha predmetu konania. Aplikácia uvedeného článku dohovoru prichádza do úvahy iba v prípade, že ide o konanie, v ktorom sa rozhoduje o „občianskych právach alebo záväzkoch“, prípadne o „oprávnenosti trestného obvinenia“. Nie je pritom rozhodujúce, či v okolnostiach konkrétneho prípadu rozhoduje všeobecný súd alebo iný orgán verejnej moci, a taktiež nie je rozhodujúca ani povaha zákona, ktorý upravuje predmet daného konania, rovnako tak ani povaha strán (účastníkov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. októbra 2007 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. M. K., M., vo veci namietaného porušenia čl. 2 a čl. 12 Ústavy Slovenskej republiky, porušenia jeho základných práv podľa čl. 46 a čl. 47 v spojení s čl. 144 Ústavy Slovenskej republiky, práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, práva podľa čl. 5 Protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a práva podľa čl. 3, čl. 12, č
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 písm. d/ zákona o slobode informácií, povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak sa týka rozhodovacej činnosti súdu vrátane medzinárodných súdnych orgánov alebo orgánu činného v trestnom konaní podľa osobitných predpisov okrem informácie o rozhodnutí alebo o výsledku konania, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy (ktorými sú napríklad Trestný poriadok, Občiansky súdny poriadok či zákon č. 38/1993 Zb. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov). Rozhodovaco ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sži/1/2013 1010201711 30.01.2014 JUDr. Jana Baricová ECLI:SK:NSSR:2014:1010201711.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobcu EUREA, občianske združenie, so sídlom Tupého 25/A, Bratislava,
Právna veta: I. Odlišný spôsob kreovania predsedu senátu a členov senátu, ani rozdiely v právnom postavení sudcov a prísediacich sudcov (§ 3 ods. 6 zák. č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov) určených na konanie a rozhodovanie vo veci, a to od prvého úkonu senátu v danej veci až do ukončenia trestného stíhania, nespochybňuje postavenie prísediacich ako zákonných sudcov v zmysle čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. II.V prípade ospravedlnenej neúčasti určeného prísediaceho v dôsledku náhlej prekážky, nahradí ho pri úk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predseda trestnoprávneho kolégia NS SR na podnet Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 6. novembra 2014 číslo 44301/2014-61/D/528 a vrámci činnosti podľa § 21 ods. 3 písm. b/ zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch zistil nejednotnosť rozhodovacej činnosti súdov nižšieho stupňa pri výklade a aplikácii zásady zákonného sudcu pokiaľ sa týka zloženia senátu súdu prvého stupňa po podaní obžaloby v konaní podľa § 238 ods. 3 Tr. por. a v ďalších štádiách trestného stíhania. A/Krajský súd
MENU