Nájdené rozsudky pre výraz: nedostatok vecnej legitimácie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 352

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

94 dokumentov
1367 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pokiaľ ten, kto je zapísaný v katastri ako vlastník pozemkov, nie je účastníkom občianskeho súdneho konania, nemožno pre nedostatok vecnej legitimácie vyhovieť žalobe o vyrovnanie dedičských podielov potvrdením vlastníctva oprávnenej osobe, ktorá žalobou uplatnila nárok len proti pôvodnému nadobúdateľovi poľnohospodárskych a lesných pozemkov.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou domáhal, ako oprávnený podľa zákona č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 293/1992 Zb.“), vyrovnania dedičského podielu po poručiteľovi P. P., zomrelom 8. júla 1956, potvrdením spoluvlastníckeho podielu v rozsahu jednej štvrtiny k bližšie ozačeným pozemkom v kat. úz. Á. Okresný súd L. uvedenú žalobu rozsudkom zamietol v podstate pre nedostatok pasívnej legitimácie žalovanej, ktorá v čase po
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Za škodu spôsobenú Radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v súvislosti s vykonaním úloh štátnej regulácie v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania v zmysle zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania zodpovedá Slovenská republika podľa zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. D. Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobcu S., s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpeného advokátskou kanceláriou M. , s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanej R. , so sídlom v B. , IČO: X. , o náhradu škody , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 8 C 60/1997, o dovolaní žalobcu proti r
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Okruh vecne legitimovaných (povolaných) účastníkov v konaní o určenie neplatnosti zmluvy vyplýva z hmotného práva upravujúceho príslušnú zmluvu. Účastníkom konania, v ktorom súd má určiť, či už platnosť alebo neplatnosť zmluvy, musia byť všetky zmluvné strany príslušnej zmluvy. Ak tomu tak nie je, tak je na mieste daný nedostatok právne posúdiť ako nedostatok vecnej legitimácie účastníkov konania a žalobu pre nedostatok vecnej legitimácie účastníkov konania zamietnuť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 M Cdo 5/201 0 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S. G. , bývajúce ho v S., zastúpeného Mgr. M. P., advokátom so sídlom v B. , proti žalovanému M estu S ., so sídlom v S., IČO: X. , zastúpenému JUDr. Z. M. , advokátkou so sídlom v P., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného “S. G. “, s.r.o. , so sídlom v S., IČO: X. , zastúpeného JUDr. J. M. , advokát om so sídlom v B. , o určenie neplatnos ti kúpnej
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 90 ods. 1 O.s.p. účastníkmi konania sú navrhovateľ (žalobca) a odporca (žalovaný) alebo tí, ktorých zákon za účastníkov označuje. Podľa § 94 ods. 1 O.s.p. v konaní, ktoré možno začať i bez návrhu, sú účastníkmi aj tí, o právach alebo povinnostiach ktorých sa má konať. Ak však ide o konanie o neplatnosť manželstva, sú účastníkmi len manželia. Vymedzenie účastníkov konania sa v tomto prípade zakladá procesným spôsobom - žalobcom je ten, kto podal na súd návrh na začatie konania (žalobu) a žalovaným je ten, koho žalobca v žalobe za tohto účastníka konania označil. Inštitút účastníctva kon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Slovenskej republiky - Slovenského pozemkového fond u, so sídlom v Bratislave, Búdkova 36, proti žalovanému T. P. , bývajúcemu v T.T. , o určenie, že žalovaný nie je oprávneným držiteľom nehnuteľnosti vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 28 C 122/2005, o dovolaní bývajúcej v P., 5/ V. M. , bývajúceho v T.T. , 6/ H. M. , bývajúcej v T.T. , všet kých zastúpených JUDr. P. H.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pristúpenie účastníka do konania podľa ust. § 92 ods. 1 O. s. p. umožňuje odstrániť nedostatok aktívnej alebo pasívnej vecnej legitimácie, ktorá tu bola už v čase začatia konania a viedla by k zamietnutiu žalobného návrhu. Otázku vecnej legitimácie posudzuje súd na základe vykonaného dokazovania a právneho posúdenia veci. V prípade nedostatku vecnej legitimácie súd nie je oprávnený zasahovať do vymedzenia okruhu účastníkov konania, nemôže konanie pre nedostatok takejto podmienky zastaviť, avšak musí žalobu zamietnuť. Z dispozičnej zásady, ovládajúcej začatie sporového konania vyplýva, že pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Ob do 21 /20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvy šší súd Slovenskej republiky v pr ávnej veci žalob kyne D. P. , nar. X. , bytom J., proti žalovanému 1/ G. G. a. s., J., IČO: X. , žalovanému 2/ P. T. , s. r. o., S., IČO: X. , žalovanému 3/ A. Z. , nar. X. , bytom K. , o určenie neplatnosti právneho úkonu , na dovolanie žalo vaného 2/ proti uzneseni u Krajského súdu v Košiciach zo dňa 29 . februára 20 12, č. k. 3Co b/37 /20 12-10 4, takto r o z h o d o l :
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podmienkou, aby niekto mohol byť účastníkom občianskeho súdneho konania je, že musí byť na to spôsobilý. Spôsobilosťou byť účastníkom konania znamená spôsobilosť subjektu mať procesné práva a povinnosti. Ide teda o procesnú subjektivitu. Občiansky súdny poriadok v § 19 O.s.p. stanovuje, že spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva. Zákon teda odkazuje na hmotné právo. Vo všetkých občianskoprávnych konaniach majú spôsobilosť byť účastníkmi konania tí, ktorí majú všeobecnú spôsobilosť mať práva a povinnosti po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 319 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne G. M. , bývajúcej v T. , proti žalovanej O. , o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a iné , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 14 Cp r 3/20 12 , o dovolaní spoločnosti O. , proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 15 . mája 2013 sp. zn. 1 4 Co Pr 2/2013, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Žalobkyni náhradu tr
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podmienkou, aby niekto mohol byť účastníkom občianskeho súdneho konania je, že musí byť na to spôsobilý. Spôsobilosťou byť účastníkom konania znamená spôsobilosť subjektu mať procesné práva a povinnosti. Ide teda o procesnú subjektivitu. Občiansky súdny poriadok v § 19 O.s.p. stanovuje, že spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva. Zákon teda odkazuje na hmotné právo. Vo všetkých občianskoprávnych konaniach majú spôsobilosť byť účastníkmi konania tí, ktorí majú všeobecnú spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa hm ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 9/20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ Ing. D. G. , bývajúceho v T. , 2/ J. K. , bývajúceho v Z. , 3/ J. G. , bývajúceho v T. , všetci zastúpení JUDr. Valériou Vassovou, advokátkou v Trebišove, Pribinova ul. č. 2246/2, proti odporcom 1/ Vojenský útvar 1103 Trebišov, 2/ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Kutuzovova 8, o určenie neplatnosti skončenia pracovného pome
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pre sporové konanie, začaté na základe návrhu podaného odkázanými dedičmi (§ 175k ods. 2 O. s. p.), treba považovať všetkých účastníkov konania v dedičstve za nerozlučných spoločníkov v zmysle ustanovenia § 91 ods. 2 O. s. p., a to ako na strane navrhovateľov, tak i na strane odporcov. Postavenie navrhovateľa je pritom určené obsahom rozhodnutia súdu v dedičskom konaní, takže ostatní dedičia musia v súdnom konaní vystupovať ako odporcovia, i keď v dedičskom konaní sa niektorí z nich k spornej otázke nestavali odmietavo, pripadne vystupovali pasívne, či ešte vôbec nevystupovali. Ak sa takého ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Košice-okolie rozsudkom zo 7. júla 1997, č. k. 15 C 1/97-46, zamietol návrh, ktorým sa navrhovatelia domáhali určenia neplatnosti závetu zanechaného poručiteľom I. G., ktorý bol zriadený vo forme notárskej zápisnice bývalého Štátneho notárstva K.-vidiek dňa 18. novembra 1992. Navrhovateľov zaviazal spoločne a nerozdielne zaplatiť náhradu trov štátu vo výške 1 000,- Sk a účastníkom nepriznal náhradu trov konania. Rozhodnutie odôvodnil tým, že I. G., ktorý zomrel 3. februára 1996, trpe
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Spôsobilosť upravuje Občiansky súdny poriadok v ust. § 19 O.s.p. tak, že ju má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti, inak ten, komu ju zákon priznáva. Spôsobilosť mať práva a povinnosti majú aj právnické osoby (§ 18 ods. 1 Obč. zák.). Nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania v zmysle § 19 O.s.p. už opodstatňuje prípustnosť dovolania podľa § 237 písm. b/ O.s.p. Spôsobilosť byť účastníkom konania treba odlišovať od tzv. vecnej legitimácie účastníka – aktívnej, či pasívnej, ktorá je z hľadiska prípustnosti irelevantná. Nemožno nedostatok spôsobilosti byť účastníkom zamieňať nedos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: I, zast. JUDr. Ľ, advokátom, P Bratislava, proti odporkyni: M, zast. JUDr. J, advokátom, Š, o návrhu na vydanie predbežného opatrenia, na dovolanie navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave sp. zn. 21 Cob 211/05 zo dňa 31.októbra 2005, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie navrhovateľa o d m i e t a. Navrhovateľ je povinný zaplat
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa ustanovenia § 92 ods. 2, 3 O.s.p., ak po začatí konania nastala právna skutočnosť, s ktorou právne predpisy spájajú prevod alebo prechod práv a povinností, o ktorých sa koná, môže navrhovateľ alebo ten, na koho boli tieto práva a povinnosti prevedené alebo na koho prešli, navrhnúť, aby do konania na miesto doterajšieho účastníka vstúpil ten, na koho tieto práva a povinnosti prevedené alebo na koho prešli. Súd vyhovie návrhu, ak sa preukáže, že po začatí konania nastala právna skutočnosť uvedená v odseku 2, a ak s tým súhlasí ten, kto má vstúpiť na miesto navrhovateľa; súhlas odporcu a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Viery Petríkovej a JUDr. Jozefa Kolcuna, v právnej veci žalobkyne V. K. , bývajúcej v S., zastúpenej JUDr. J. Š., advokátom, S., za účasti vedľajšieho účastníka JUDr. A. H. , advokáta, K. , proti žalovaným 1/ A. , a.s., B. , 2/ S., zastúpená A. , a.s., B. , o náhradu škody na zdraví s príslušenstvo m , vedenej na Okresnom súde Svidník
MENU