SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1363235
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67248
USSR: 39389
NSČR: 129987
NSSČR: 71982
USČR: 82605
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431552
Krajské súdy (ČR): 50656
Posledná aktualizácia
07.05.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: neoprávnené zadržiavanie peňažných prostriedkov


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: neoprávnené zadržiavanie peňažných prostriedkov
  • opravneny nájdené 165824 krát v 29814 dokumentoch
  • zadrziavanie nájdené 144 krát v 112 dokumentoch
  • penazny nájdené 23010 krát v 6762 dokumentoch
  • prostriedok nájdené 178293 krát v 60149 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument
Krajské súdy SR 9 dokumentov


Právna veta: Nárok na nadmerný odpočet vzniká ex lége a jeho vznik nie je podmienený existenciou rozhodnutia správcu dane (§ 79 zákona č. 222/2004 Z. z.). Nadmerný odpočet nie je možné vrátiť formou preplatku na dani.

Úryvok z textu:
... ktorý boli rozhodnutia daňových orgánov zrušené za vecne správny a to z dôvodu, že v predmetnom prípade sa nejednalo o neoprávnene zadržiavanie peňažných prostriedkov správcom dane. Na výpočet sankčného úroku za oneskorené vrátenie dane alebo nadmerného odpočtu podľa osobitného zákona nie je možné aplikovať .
Kľúčové slová: správca dane, daňový preplatok, sankčný úrok, úrok z omeškania

Právna veta: Podľa ust. § 35b ods. 5 zák.č. 511/1992 Zb. rozdiel medzi zaplatenou daňou a zaplateným rozdielom dane na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia správcu dane alebo odvolacieho orgánu a daňou alebo rozdielom dane zníženým novým rozhodnutím sa považuje za neoprávnene zadržiavané peňažné prostriedky daňového subjektu. V čase vzniku a vrátenia preplatku ešte nie je známe, či sú splnené všetky podmienky pre uplatnenie osobitného inštitútu sankčného úroku, pretože správca dane môže v novom rozhodnutí určiť daň v rovnakej výške, ako v pôvodnom rozhodnutí. V takom prípade by nevznik ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právoplatnosti rozhodnutia, ak tento zákon alebo osobitný zákon 8a neustanovuje inak. Za neoprávnené zadržiavanie peňažných prostriedkov nemožno považovať zaplatenú daň na základe právoplatného a vykonateľného platobného výmeru alebo dodatočného ... daňový preplatok). Odvolací súd za ďalšiu predbežnú hmotnoprávnu otázku považoval otázku, či za neoprávnené zadržiavanie peňažných prostriedkov možno považovať zaplatenú daň na základe právoplatného a vykonateľného platobného výmeru alebo dodatočného .
Právna veta: Špeciálny právny režim daňového preplatku vychádza z účinkov ex nunc, pritom zohľadňuje i zavinenie správcu dane na vzniku preplatku, na ktorú skutočnosť vo svojom odôvodnení poukázal i krajský súd. Preplatok nemusí nevyhnutne vzniknúť iba zavinením správcu dane, ale i zavinením daňového subjektu. Aplikácia ust. § 35b ods. 5, 7 zák.č. 511/1992 Zb. i na právny režim daňového preplatku vedie k objektívnej zodpovednosti správcu dane za vznik stavu neoprávnene zadržiavaných prostriedkov bez ohľadu nato, či na vzniku tohto stavu sa podieľal daňový subjekt napr. dodatočným predložením dôkazov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právoplatnosti rozhodnutia, ak tento zákon alebo osobitný zákon 8a) neustanovuje inak. Za neoprávnené zadržiavanie peňažných prostriedkov nemožno považovať zaplatenú daň na základe právoplatného a vykonateľného platobného výmeru alebo dodatočného ... daňový preplatok). Odvolací súd za ďalšiu predbežnú hmotnoprávnu otázku považoval otázku, či za neoprávnené zadržiavanie peňažných prostriedkov možno považovať zaplatenú daň na základe právoplatného a vykonateľného platobného výmeru alebo dodatočného .
Právna veta: Z ust. § 53 ods. 3 zák. č. 511/1992 Zb., ktorý krajský súd citoval bez prihliadnutia na právne následky k nemu sa viažucich, vyplýva pre Najvyšší súd jednoznačný právny záver, že rozhodnutie vydané v daňovom konaní v rozpore s právnym predpisom, orgán príslušný na jeho preskúmanie alebo zruší alebo zmení, pričom ak konajúci orgán prijme záver o zrušení rozhodnutia, potom musí v zmysle § 30 ods. 3 zák. č. 511/1992 Zb. nielen zvážiť všetky relevantné dôvody, ktoré by nasvedčovali tomu, že nie je nutné zrušené rozhodnutie vrátiť prvostupňovému orgánu na ďalšie konanie, ale aj tieto úvahy ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prípade vrátenia nadmerného odpočtu, kedy s odkazom na ust. § 35b ods. 6 veta druhá zák. č. 511/1992 Zb. neoprávnené zadržiavanie peňažných prostriedkov vychádza predovšetkým z faktického, právneho a úradného postupu správcu dane, výsledkom ktorého síce sú rozhodnutia, ktoré však nemusia byť právoplatné .
Kľúčové slová: daňový preplatok, rozhodnutie správcu dane, daňová povinnosť

Právna veta: V prípade, ak právoplatné a vykonateľné rozhodnutie správcu dane zaniklo, napr. zrušením rozsudkom súdu vydaným v správnom súdnictve, vzniká právna situácia, v ktorej zaplatená daň už nemá svoj právny základ v platnom platobnom výmere resp. dodatočnom platobnom výmere (v zmysle § 30 ods. 1, prvá veta zák. č. 511/1992 Zb. v daňovom konaní možno ukladať daňovú povinnosť alebo priznávať práva len rozhodnutím). Zaniklo rozhodnutie, od ktorého zaplatená daň odvodzovala svoju splatnosť. Preto zaplatená daň, u ktorej zanikol platobný výmer (titul), sa stala daňovým preplatkom.

Úryvok z textu:
... nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak. Za neoprávnené zadržiavanie peňažných prostriedkov nemožno považovať zaplatenú daň na základe právoplatného a vykonateľného platobného výmeru alebo dodatočného ... preplatok). Odvolací súd za ďalšiu predbežnú hmotnoprávnu otázku považoval otázku, či za neoprávnené zadržiavanie peňažných prostriedkov možno považovať zaplatenú daň na základe právoplatného a vykonateľného platobného výmeru alebo dodatočného .
Právna veta: Zákonodarca pripustil prostredníctvom prechodného ustanovenia § 165 ods. 7 Daňového poriadku, že napriek zrušeniu zák. č. 511/1992 Zb. ku dňu 01. január 2012 prostredníctvom § 167 Daňového poriadku sa sankčný úrok podľa zrušeného zákona (t. j. doterajšieho predpisu) považuje za úrok z omeškania podľa Daňového poriadku. Týmto legislatívnym opatrením zákonodarca bez bližšieho objasnenia v dôvodovej správe k návrhu zákona vytvoril legislatívnu fikciu, že režim sankčných úrokov nebol striktne ukončený k uvedenému dátumu 01. januára 2012, ale v opodstatnených dôvodoch zachoval, nakoľko úlohou sankč ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . neobsahoval osobitné ustanovenia o začatí daňového konania v uvedenej veci. 11. Tiež krajský súd odmiet ol názor žalovaného, že za neoprávnené zadržiavanie peňažných prostriedkov nemožno považovať zaplatenú daň na základe právoplatného a vykonateľného platobného výmeru v období od zaplate nia dane do zrušenia platobného .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhondutia
... zákonnosti rozhodnutia žalovaného, ktorým žalovaný potvrdil prvostupňové rozhodnutie orgánu daňovej správy o zamietnutí žiadosti žalobcu o priznanie sankčného úroku za neoprávnené zadržiavanie peňažných prostriedkov na dani z pridanej hodnoty za obdobie novembra 1998. Krajský súd v dôvodoch svojho rozhodnutia uviedol, že žalobca si uplatnil .
... a zaplatená daň sa stala daňovým preplatkom.14. Súd nesúhlasí s názorom žalovaného, že za neoprávnené zadržiavanie peňažných prostriedkov nemožno považovať zaplatenú daň na základe právoplatného a vykonateľného platobného výmeru v období od zaplatenia dane ... skutočnosť, že súčasne platný a účinný zákon (Daňový poriadok) neo bsahuje úpravu inštitútu sankčného úroku za neoprávnené zadržiavanie peňažných prostriedkov. Iba v prípade, že správca dane vráti daňový preplatok po lehote 30, eventuálne 40 dní (§ .
... . Týmto rozsudkom súd preskúmaval oznámenie žalovaného, že v roku 2013 nie je možné vydať rozhodnutie o priznaní sankčného úroku za neoprávnené zadržiavanie peňažných prostriedkov podľa § 35b ods. 7 zákona č. 511/1992 Zb. z dôvodu, že od 1. januára 2013 v zmysle § .
Meritum daňové veci
... . Priznanie úroku za obdobie od 02.04.2015 do 27.08.2015 potom nemôže by dostatočnou kompenzáciou pre žalobcu za neoprávnené zadržiavanie peňažných prostriedkov správcom dane, ktoré sa začalo v roku 2005. Krajský súd je toho názoru, že správcom dane určený počet dní, za .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.