Nájdené rozsudky pre výraz: obchodný register

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4035

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1460 dokumentov
27070 dokumentov
107 dokumentov
178 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: obchodný registerzrušenie živnostenského oprávnenia
R 48/1993
Právna veta: Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, môže požiadať o výmaz z obchodného registra, ak bola zapísaná na základe skoršej povinnosti alebo na vlastnú žiadosť, aj keď bude v podnikaní ďalej pokračovať. Výmaz z obchodného registra sa vykoná v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (§ 3, § 27 až § 34, § 768 zák. č. 513/1991 Zb.), preukázateľnou skutočnosťou pre výmaz z obchodného registra nemusí byť zrušenie živnostenského oprávnenia. Registrový súd nepovolí výmaz, ak ku dňu rozhodnutia trvá zákonná povinnosť zápisu.

Úryvok z textu:
Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na podnet Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky podal podľa čl. 8 ods. 2 Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky návrh na zaujatie stanoviska k nejednotnej praxi súdov pri vykonávaní výmazov z obchodného registra. Niektoré fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia sa zapisujú do obchodného registra len na vlastnú žiadosť. Ak zistia, že je pre ne výhodnejšie mať živnostenské oprávnenie a zákon im to
Kľúčové slová: písomný súhlas správcu daneobchodný register
R 31/1994
Právna veta: Návrh na zápis do obchodného registra musí byť doložený listinami o skutočnostiach, ktoré sa majú do registra zapísať, ako aj dokladmi, ktoré na jeho vykonanie vyžadujú osobitné predpisy. Listinou, ktorú musí predložiť žiadateľ súčasne so žiadosťou o výmaz, je aj písomný súhlas správcu dane.

Úryvok z textu:
Poľnohospodárske družstvo H. O. ako právny nástupca Jednotného roľníckeho družstva K. so sídlom v H. O. podalo 21. januára 1993 návrh na výmaz z obchodného registra. Obvodný súd Bratislava 1 uznesením z 26. apríla 1993 sp. zn. Dr 1202/Z zapísal do obchodného registra výsledok transformácie PoPnohospodárskeho družstva K., H. O. a povolil jeho výmaz z obchodného registra. Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor Slovenskej repu
Právna veta: Výrok uznesenia o zápise do obchodného registra musí obsahovať všetky skutočnosti, ktoré majú byť podľa príslušných zákonných ustanovení zapísané. Podľa § 200b O. s. p. sa vo výroku uznesenia uvedie deň zápisu. Právnické osoby vznikajú dňom, ku ktorému boli zapísané do obchodného registra. Obchodný zákonník, ani iný právny predpis neustanovuje, že predmetom zápisu má byť deň vzniku právnickej osoby.

Úryvok z textu:
Predseda obchodného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na podnet Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky podal podľa ČI. 9 ods. 2 Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky návrh na zaujatie stanoviska k nejednotnej praxi súdov pri vykonávaní zápisu do obchodného registra. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky listom z 9. decembra 1993 č. 12033/93-50 upozornilo Najvyšší súd Slovenskej republiky, že registrové súdy uvádzajú nejednotné vo výroku uzne
Právna veta: Ak sa základné imanie obchodnej spoločnosti vytvára nepeňažným vkladom - nehnuteľnosťou, je súd povinný skúmať pri zápise do obchodného registra, či spoločník môže nehnuteľnosť previesť do vlastníctva spoločnosti. Nemožno previesť do vlastníctva spoločnosti obytný dom, v ktorom je už aspoň jeden byt v samostatnom vlastníctve.

Úryvok z textu:
Návrhom podaným na okresnom súde 28. decembra 1993 BPM s.r.o. so sídlom v B. B. žiadala zápis do obchodného registra podľa § 27 a nasl. Obchodného zákonníka. Uznesením z 31. decembra 1993 sp. zn. S.r.o. 4562/S okresný súd povolil vykonať v obchodnom registri zápis spoločnosti BPM s r.o. so sídlom v B. B., s jediným spoločníkom - M. B. B. Základné imanie povolil zapísať vo výške 10,186 000 Sk s tým, že ho tvorí nepeňažný vklad spoločníka obytný objekt nachádzajúci sa v kat. území S. na pare. č.
Kľúčové slová: Obchodný registerlikvidáciaštátny podnikzrušenie a zánik podniku
R 106/1994
Právna veta: Štátny podnik po vstupe do likvidácie až do výmazu z obchodného registra je právnickou osobou totožnou s podnikom pred zápisom likvidácie i keď používa názov s dodatkom „v likvidácii“. Záväzky, ktoré mu vznikli pred alebo po zápise likvidácie do obchodného registra, sú záväzkami likvidovaného štátneho podniku.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom krajský súd vyhovel žalobe a zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 20 946 Sk istiny a 836 Sk náhrady trov konania. Rozhodol tak s odôvodnením, že žalovaný je v omeškaní s platením viacerých faktúr. Na námietku žalovaného, že po zaradení do likvidácie sa nemôže dostať do omeškania v dôvodoch rozsudku uviedol, že žalovaný zanikne až výmazom z obchodného registra a dovtedy je povinný svoje záväzky plniť. Proti rozsudku podal žalovaný odvolanie. Žiadal, aby ho odvolací súd zme
Právna veta: Spoločník obchodnej spoločnosti, ktorá návrh na zápis do obchodného registra podala, nie je účastníkom konania, pretože ho zákon za účastníka konania neoznačuje. V konaní vo veciach obchodného registra, začatého na návrh právnickej osoby („podnikateľa“), ktorej sa zápis v registri týka, registrový súd rozhoduje len o právach a povinnostiach navrhovateľa ako účastníka konania.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací zmenil uznesenie prvostupňového súdu tak, že návrh na zápis do obchodného registra v časti - sídlo, spoločníci, vklady a konateľ zamietol. Rozhodol tak s odôvodnením, že bez vedomia konateľa spoločnosti Dr. B., za jeho neúčasti ako aj za neúčasti spoločníčky A. B. sa dňa 17. 2. 1993 konalo valné zhromaždenie spoločnosti, ktorého sa zúčastnil Ing. B. a spoločník B. Účasť Ing. B. na valnom zhromaždení nemožno považovať za účasť spoločníka spoločnosti, preto
Právna veta: Inštitút vedľajšieho účastníka v konaní vo veciach obchodného registra je vylúčený.

Úryvok z textu:
Obvodný súd Bratislava 1 uznesením z 31. decembra 1991 č. k. ZPZ 269/91-2 rozhodol o zápise družstva Jednota SD Č. do podnikového registra dňom 31. decembra 1991. Rozhodol tak na návrh, ktorý v mene družstva podal jeho predseda a podpredseda. K návrhu pripojili uznesenie zo zasadnutia ustanovujúcej členskej schôdze, konanej 31. mája 1991, ktorá rozhodla o založení družstva vyčlenením zo spotrebného družstva Jednota T. podľa § 49 zák. č. 176/1990 Zb. K návrhu tiež pripojili stanový družstva. Pro
Právna veta: Registrový súd vykoná zápis do obchodného registra do jedného mesiaca od vydania rozhodnutia o obsahu zápisu bez ohľadu na právoplatnosť uznesenia, ktorým o obsahu zápisu rozhodol. Na požiadanie vydá z obchodného registra potvrdenie o tom, že v registri určitý zápis nie je. Potvrdenie o tom, že určité uznesenie o obsahu zápisu bolo vydané, ale nebolo do registra zapísané, nevydáva. Predseda senátu (samosudca) môže na žiadosť tých, ktorí to potrebujú na uplatnenie alebo obhajovanie svojich práv, vydať potvrdenie o tom, že určité uznesenie o obsahu zápisu bolo vydané, ale nebolo do obchodného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na podnet Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ČI. 9 ods. 2 Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podal návrh na zaujatie stanoviska k nejednotnej praxi registrových súdov Slovenskej republiky pri vykonávaní zápisov do obchodného registra. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podaním z 23. 9. 1994 č. j. 9577/94-50 upozornilo Najvyšší súd Slovenskej republiky na nejednotné vykonávanie zápisov do obc
Právna veta: O návrhu spoločnosti na zápis odštepného závodu do obchodného registra musí rozhodnúť registrový súd, v obvode ktorého je spoločnosť zapísaná. Ak tento súd návrhu vyhovie a odštepný závod je umiestnený v obvode iného registrového súdu, súd, v obvode ktorého je spoločnosť zapísaná, upovedomí o zápise registrový súd, v obvode ktorého je odštepný závod umiestnený, ktorý ho do obchodného registra zapíše.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa CZ S., s. r. o., Š., o zápis organizačnej zložky do obchodného registra, o nesúhlase Okresného súdu B. s postúpením veci vedenej na Okresnom súde T. pod sp. zn. ZSro 1800/99 rozhodol, že príslušný na konanie je Okresný súd T. Z odôvodnenia: Skutočnosť, že obchodná spoločnosť má odštepný závod alebo inú organizačnú zložku, je údaj, ktorý sa týka podnikateľa. Musí byť preto súčasťou zápisu spoločnosti v obchodnom registri [§ 28 ods.
Právna veta: Účinnosťou zmluvy o prevode obchodného podielu voči spoločnosti sa mení zo zákona spoločenská zmluva, k tejto zmene už nie sú potrebné ďalšie právne skutočnosti. Výrok rozsudku, ktorým sa rozhoduje o určení, že žalobca je spoločníkom obchodnej spoločnosti, musí obsahovať údaj o výške jeho vkladu, ktorý sa zapisuje do obchodného registra, inak tento rozsudok nie je vykonateľný.

Úryvok z textu:
Krajsky súd v P. rozsudkom z 22. mája 1998, č. k. 2 Cb 366/97-59, zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal určenia, že je spoločníkom žalovanej spoločnosti. Rozhodol tak s odôvodnením, že žalobca od zmluvy o prevode obchodného podielu odstúpil listom z 28. apríla 1994, teda nie bez zbytočného odkladu, a preto je tento úkon neúčinný. Keďže nedošlo k platnému odstúpeniu od zmluvy, žalobe nebolo možné vyhovieť. Proti rozsudku súdu prvého stupňa podal žalobca odvolanie. Žiadal napadnutý rozsudo
MENU