Nájdené rozsudky pre výraz: odúmrť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
79 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Absolútne majetkové autorské práva smerujú proti každému. Tieto práva nezanikajú ani udelením súhlasu tretím osobám na konkrétne, časovo obmedzené, použitie diela licenčnou zmluvou v zmysle autorského zákona. Ako majetkové práva sú tiež predmetom dedenia; s prihliadnutím však na to, že nemožno určiť, v akom rozsahu budú počas doby autorskoprávnej ochrany zhodnocované, sú položkou aktív dedičstva „bez určenia ich hodnoty“. Povaha absolútnych majetkových autorských práv, a teda aj dedenie týchto práv má určité osobitosti, ktoré všeobecná úprava dedenia nezohľadňuje a z toho dôvodu túto všeobecnú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8MCdo/10/2014 6412207013 11. 11. 2015 JUDr. Ladislav Górász ECLI:SK:NSSR:2015:6412207013.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci prejednania dedičstva po poručiteľovi H. T., bývajúcemu v L. ktorý zomrel X. januára XXXX, za účasti Slovenskej republiky, vedenej na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp.zn. 7D 42/2012 a pred notárom JUDr. Štefanom Kutenič
R 56/1999
Právna veta: Přechod věci na stát v důsledku politické perzekuce nebo postupu porušujícího obecně uznávaná lidská práva a svobody nelze dovodit jen z toho, že bývalé státní notářství při projednávání dědictví porušilo konkrétní ustanovení procesního předpisu a věc v konečném důsledku připadla státu jako odúmrť.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Plzni jako soud odvolací napadeným rozsudkem potvrdil rozsudek Okresního soudu v Klatovech ze dne 6. prosince 1995, jímž byla zamítnuta žaloba o vydání „domu čp. 167 se stavební parcelou č. 257 a zahradou pare. č. 92/5 v Ž.“ podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů. Současně odvolací soud nevyhověl návrhu žalobce na vyslovení přípustnosti dovolání s odůvodněním, že žalobce se uvedeným návrhem domáhal přezkoumání správnosti skutkové
Právna veta: Dôvodom dodatočného dedičského konania podľa § 175x O.s.p. nie je vadné skutkové zistenie, ktoré mohlo mať vplyv na rozhodnutie, ktorým bolo pôvodné dedičské konanie skončené, ani porušenie procesných zásad pri konaní o rozhodovaní veci, ale neúplnosť skutkových podkladov týkajúcich sa len rozsahu majetku a dlhov poručiteľa, ktorá sa správnosti pôvodného rozhodnutia nedotýka. Konania o novoobjavenom majetku, na rozdiel od obnovy konania, neotvára vec už právoplatne skončenú, ale naopak na výsledky pôvodného dedičského konania nadväzuje, vychádza z nich, ale v ničom do stavu nimi vytvoreného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Jozefa Kolcuna a JUDr. Oľgy Trnkovej v právnej veci žalobcov : 1/ F. T., bývajúci v L., 2/ H. T., bývajúca v L., obaja zastúpení JUDr. V. Z., advokátom v K., proti žalovanej : Slovenská republika – 1/ O., K., 2/ S., B., 3/ L., š.p., N., o určenie, že žalobcovia sú dedičmi po poručiteľke J. M., rod. L., zomrelej X., vedenej n
Meritum zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/136/2020 5316201529 22.07.2020 JUDr. Oľga Trnková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:5316201529.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne: TIMEA, s. r. o., IČO: 36 396 117, so sídlom v Olešnej 701, 023 52 zastúpenej advokátom JUDr. Ladislavom Ščurym, Čadca, Mierová 1725, proti žalovaným: 1/ G.. U. W., bývajúcemu v X. XXX, zastúpenému Advokátskou kancelári
Právna veta: Absolútne majetkové autorské práva smerujú proti každému. Tieto práva nezanikajú ani udelením súhlasu tretím osobám na konkrétne, časovo obmedzené, použitie diela licenčnou zmluvou v zmysle autorského zákona. Ako majetkové práva sú tiež predmetom dedenia; s prihliadnutím však na to, že nemožno určiť, v akom rozsahu budú počas doby autorskoprávnej ochrany zhodnocované, sú položkou aktív dedičstva „bez určenia ich hodnoty“. Povaha absolútnych majetkových autorských práv, a teda aj dedenie týchto práv má určité osobitosti, ktoré všeobecná úprava dedenia nezohľadňuje a z toho dôvodu túto všeobecnú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 2CdoGp/1/2020 <br/>Identifikačné číslo spisu: 1318202159 Dátum vydania rozhodnutia: 24.02.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Mária Trubanová <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:1318202159.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľke P. L., zomrelej U
Meritum o dodatočné prejednanie dedičstva
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľovi Š. M. , naposledy bytom L.L. , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 26 D 1376/2012, o návrhu dedičky A. P., bytom K. , na prikázanie veci Okresnému súdu Kysucké Nocvé Mesto, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci vedenej na Okresnom súde Prešov pod. sp.zn. 26 D 1376/2012 Okresnému súdu Žilina sa n e v y h o v u j e. O d ô v o d n e n i e Okresný
Meritum o dodatočné prejednanie dedičstva
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Ndc 9/2013 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľovi Š. M., naposledy bytom L.L., vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 26 D 1376/2012, o návrhu dedičky A. P., bytom K., na prikázanie veci Okresnému súdu Kysucké Nocvé Mesto, takto rozhodol: Návrhu na prikázanie veci vedenej na Okresnom súde Prešov pod. sp.zn. 26 D 1376/2012 Okresnému súdu Žilina sa n e v y h o v u j e. Odôvodnenie Okresný súd Prešov predložil na rozh
Meritum veľkosť reštitučných podielov podľa zákona č. 503/2003 Z. z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Jozefa Hargaša v právnej veci navrhovateľov 1/R. , nar. X. , bytom Z.Z. , 2/ M. , nar. X. , bytom T. , 3/ M. , nar. X. , bytom Z.Z. , všetci zastúpení JUDr. Š., bytom B. , proti odporcovi Obvodný pozemkový úrad v Trnave, Vajanskéh o 2, Trnava o preskúmanie zákonnosti
Meritum vydanie dedičstva
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/256/2018 8111206720 27.05.2020 JUDr. Janka Cisárová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:8111206720.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ O. I., bývajúceho v N. XXX, 2/ K. I., bývajúcej v N. XXX, oboch zastúpených JUDr. Michalom Treščákom, ml., advokátom, so sídlom v Košiciach, Thurzova 6, proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná Okresný úr
Meritum Zrušujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3MCdo/3/2011 9011899830 23.05.2012 JUDr. Daniela Sučanská ECLI:SK:NSSR:2012:9011899830.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci prejednania dedičstva po poručiteľovi T. Y., narodenom XX. L. XXXX, ktorý naposledy býval v U. a zomrel XX. L. XXXX, za účasti 1/ Slovenskej republiky - Obvodného úradu v Banskej Bystrici, so sídlom v Banskej Bystrici,
MENU