SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1259701
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66492
USSR: 38638
NSČR: 128128
NSSČR: 69651
USČR: 81929
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 429623
Krajské súdy (ČR): 48646
Posledná aktualizácia
15.01.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: odmena správcov


Približný počet výsledkov: 381 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: odmena správcov
  • odmena nájdené 21836 krát v 5082 dokumentoch
  • spravca nájdené 107575 krát v 6688 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 110 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 4448 dokumentov
Odborné články 7 dokumentov


Právna veta: Základ pre určenie odmeny správcu tvorí suma, ktorá bola v konkurze získaná speňažením konkurznej podstaty (prvá zložka odmeny) a suma určená na uspokojenie veriteľov, ktorá bola získaná pri výkone funkcie správcu (druhá zložka odmeny). Základ pre určenie odmeny správcu teda tvorí suma, ktorá bola dosiahnutá speňažením konkurznej podstaty a suma, ktorú správca získal inou činnosťou ako speňažovaním majetku patriaceho do konkurznej podstaty, ako napríklad vymožením nájomného, uplatnením nárokov na súde, z pripísaných bankových úrokov a podobne, ktorá je určená na uspokojenie veriteľov, p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obo/13/2018 1093896516 28. marca 2019 JUDr. Jana Hullová ECLI:SK:NSSR:2019:1093896516.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hullovej a členiek senátu JUDr. Miroslavy Janečkovej a JUDr. Ivany Izakovičovej, v konkurznej veci úpadcu TESON, a.s., so sídlom Staničná 502, 952 17 Vráble, IČO: 31 412 874, o schválení Konečnej .
Právna veta: Podľa ust. § 6 písm. a/ vyhl.č. 493/1991 Zb. v platnom znení, základ pre určenie odmeny správcu konkurznej podstaty tvorí suma, ktorá bola získaná v konkurze speňažením konkurznej podstaty a suma určená na uspokojenie veriteľov, ktorá bola získaná pri výkone funkcie správcu. To znamená, že odmenu správcu konkurznej podstaty tvorí súčet odmeny získanej z čiastky, ktorá bola dosiahnutá speňažením konkurznej podstaty po vyhlásení konkurzu a odmeny určenej z čiastky na uspokojenie veriteľov, ktorú správca získal inou činnosťou. Odmenu správcu teda tvoria všetky finančné prostriedky, ktoré do konk ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: V.A.P., a.s., J.X., P., IČO: X., o konečnej správe, o odvolaní veriteľov proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach č.k. 4K/18/2001-265 zo dňa 9. novembra 2007, takto rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Košiciach č.k. 4K/18/2001-265 zo dňa 9. novembra 2007 p o t v r d z u j e . Odôvodnenie: Krajský súd v Košiciach napadnutým uznesením schválil konečnú správu .
Právna veta: Podľa § 6 písm. a/ vyhl. č. 493/1991 Zb. v znení platnom pre predmetné konkurzné konanie, základ pre určenie odmeny správcu konkurznej podstaty tvorí suma, ktorá bola v konkurze získaná speňažením konkurznej podstaty a suma určená na uspokojenie veriteľov, ktorá bola získaná pri výkone funkcie správcu. V zmysle citovaného ustanovenia základ pre určenie odmeny správcu konkurznej podstaty tvorí suma, ktorá bola dosiahnutá speňažením konkurznej podstaty a suma určená na uspokojenie veriteľov pri výkone funkcie správcu, ktorú získal správca inou činnosťou, ako speňažovaním majetku, napríklad vym ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci úpadcu K. o konečnej správe správcu o speňažení majetku z podstaty a vyúčtovaní výdavkov a odmeny správcu a o námietke konkurzného veriteľa S., na odvolanie veriteľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave číslo konania 2 K 83/2001-1440 zo dňa 1. augusta 2007, takto r o z h o d o l : Napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa z r u š u j e a vec mu v r a c i a na ďalšie konanie. O d ô v o d .
Právna veta: Konkurzný súd napadnutým uznesením schválil konečnú správu tak, že do základu odmeny správkyne konkurznej podstaty nezahrnul ako príjem výťažok získaný od súdneho exekútora z prerušeného exekučného konania. Odvolací súd sa plne stotožňuje so stanoviskom súdu prvého stupňa pokiaľ sa týka základu pre určenie odmeny správcu konkurznej podstaty. Tvorí ho suma, ktorá bola v konkurze získaná speňažením konkurznej podstaty a suma určená na uspokojenie veriteľov, ktorá bola získaná pri výkone inej funkcie správcu (§ 6 písm. c/ vyhl. č. 493/1991 Zb.). Do výpočtu odmeny správcu konkurznej podstaty možno ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6 Obo 144/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : J.K.D.S. , M.L. , IČO: X. , o schválenie konečnej správy o speňažení majetku z podstaty, vyúčtovanie odmeny a výdavkov správkyne konkurznej podstaty , na odvolanie správkyne konkurznej podstaty advokátky JUDr. J.R. , H.L. proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystri ci z 26. augusta 2008 č. k. 46 -24K 343/01 -748, takto r o z h o d o l: .
Právna veta: Výťažok speňaženia majetku neskoršieho úpadcu získaný v exekučnom konaní pred vyhlásením konkurzu sa nezapočítava do základu pre výpočet odmeny správcu konkurznej podstaty.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd -583 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu A., ktorá sa viedla na Krajskom súde v Banskej Bystrici pod sp. zn. 46–24K 269/98, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 7. apríla 2006 č. k. 46–24K 269/98–469 a uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 23. mája 2006 č. k. 6 Obo 142/2006–483, takto r o z h o d o l : Mimoriadne dovolanie z .
Kľúčové slová: suma použitá na uspokojenie veriteľov, vyrovnací správca, spôsob výpočtu odmeny, odmena správcov

Zbierka NS 5/2010
R 44/2010
Uznesenie
Právna veta: Ak výšku odmeny vyrovnacieho správcu nemožno vypočítať podľa vyhlášky č. 493/1991 Zb., súd odmenu nemôže priznať.

Úryvok z textu:
Na odvolanie navrhovateľa Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením zo dňa 16. júla 2007 zmenil opatrenie Krajského súdu v Bratislave tak, že odmenu za výkon funkcie vyrovnacieho správcu a náhradu výdavkov, vzniknutých pri výkone jeho funkcie vyrovnaciemu správcovi nepriznal. V odôvodnení uznesenia odvolací súd uviedol: Vyrovnací správca má rovnaké práva a povinnosti ako správca konkurznej podstaty. Z obsahu spisu vyplýva, že v danej veci vyrovnací správca splnil zákonom uložené povinnosti. .
Kľúčové slová: odmena správcov, správca konkurznej podstaty, daň z pridanej hodnoty

Zbierka NS 2/2009
R 17/2009
Rozsudok
Právna veta: Odmena správcu konkurznej podstaty sa nezvyšuje o daň z pridanej hodnoty.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením z 23. marca 2005, č. k. 25-24 K 463/99-427, schválil konečnú správu o speňažení majetku z podstaty, vyúčtovanie odmeny a výdavkov JUDr. D. V. zo dňa 31. júla 2004 a jej doplnenia z 28. septembra 2004 v rozsahu, že celkový príjem do podstaty je 12 661 940,75 Sk, počas konkurzného konania boli uspokojené pohľadávky proti podstate vo výške 2 151 629,94 Sk, odmena správkyne podstaty je 1 207 947,- Sk a výdavky správkyne podstaty sú 56 000,- Sk. Na rozdelenie .
Kľúčové slová: konkurzná podstata, správca konkurznej podstaty, vyhlásenie konkurzu, odmena správcov, speňažovanie

Zbierka NS 3/2000
R 51/2000
Uznesenie
Právna veta: Suma, ktorá bola na účte dlžníka už pred vyhlásením konkurzu, nepatrí do základu pre určenie odmeny správcu konkurznej podstaty, pretože nebola získaná speňažením konkurznej podstaty.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. uznesením z 28. apríla 1999, č. k. 38 K 96/96-2603, schválil konečnú správu správcu konkurznej podstaty JUDr. M. Š. a určil mu doplatiť odmenu vo výške 12 638 808 Sk. Rozhodnutie odôvodnil poukazom na ustanovenie § 6 a § 7 vyhlášky č. 493/1991 Zb. v platnom znení s tým, že výpočet odmeny upravil takto: zo sumy 405 914 855,92 Sk (príjmy zo speňaženia a správy majetku konkurznej podstaty) odpočítal sumu 591 451,65 Sk s odôvodnením, že uvedená suma už bola na účte úpadcu v deň vyhlásenia .
Právna veta: Podľa § 6 písm. a/ vyhl. č. 493/1991 Zb. základ pre určenie odmeny správcu konkurznej podstaty tvorí suma, ktorá bola dosiahnutá speňažením konkurznej podstaty a suma určená na uspokojenie veriteľov, ktorá bola získaná pri výkone funkcie správcu, ktorú správca získal inou činnosťou ako speňažením majetku, napríklad uplatňovaním nárokov na súde, vymožením nájomného, získaním úrokov z priznaných pohľadávok a podobne. Výťažok získaný súdnym exekútorom v exekučnom konaní nie je možné považovať za príjem, získaný do konkurznej podstaty správcom konkurznej podstaty, preto ho nie je možné zahrnúť ani ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6 Obo 75/2009 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: T., a.s., v konkurze, B., IČO: X., o konečnej správe a vyúčtovaní výdavkov a odmeny správcu, o odvolaní konkurzného veriteľa S., proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 29. mája 2009, č. k. 46-24 K 106/01-373, takto r o z h o d o l: Napadnuté uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 29. mája 2009, č. k. 46-24 K 106/01-373 sa z r u š u j e a vec sa .
Právna veta: Podľa ust. § 8 ods. 3 prvá veta zák.č. 328/1991 Zb. v znení neskorších zmien správca má nárok na náhradu výdavkov a na odmenu. Podľa ust. § 6 písm. a/ cit. vyhl. odmeny správcu konkurznej podstaty (ďalej len konkurzná odmena) tvorí suma, ktorá bola v konkurze získaná speňažením konkurznej podstaty a suma určená na uspokojenie veriteľov, ktorá bola získaná pri výkone funkcie správcu. V zmysle citovaného ust. § 6 vyhlášky, podľa ktorej je možné priznať odmenu správcovi konkurznej podstaty len zo sumy presne v zákone špecifikovanej a to sumy získanej speňažením konkurznej podstaty a sumy určenej ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Obo 28/2008 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: E., o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka S., IČO: X. s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. M., so sídlom N., na odvolanie navrhovateľa a dlžníka proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 10. januára 2008 č.k. 27 K 49/05-724, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Banskej .
Právna veta: I. Ak odvolací súd na základe odvolania prokurátora i obžalovaného zruší napadnutý rozsudok a sám vo veci meritórne rozhodne tak, že obžalovanému zmierni uložený trest, nemôže zároveň podľa § 256 Trestného poriadku zamietnuť odvolanie obžalovaného; odvolanie obžalovaného môže zamietnuť iba vtedy, ak mu ukladá prísnejší trest alebo ak dáva pokyn na jeho uloženie súdu prvého stupňa, pokiaľ ide o jedinú chybu rozsudku. II. Ak podnikateľ - fyzická osoba, nie je schopná splatiť úver prvému veriteľovi a uzná ďalší svoj existujúci záväzok voči inému veriteľovi, na ktorého prevedie celý svoj majeto ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nesprávny postup súdov oboch stupňov, keď pri určovaní výšky škody spôsobenej súdeným činom od jej základu odpočítali predpokladanú odmenu správcu konkurznej podstaty, predstavujúcu 10 % hodnoty majetku obvineného P. L. podľa znaleckého posudku. Ako už bolo ... súdov oboch stupňov o potrebe odpočítať od základu výšky obvineným takým činom spôsobenej škody do úvahy prichádzajúcu odmenu správcu konkurznej podstaty, ako na to správne poukázal generálny prokurátor v podanej sťažnosti pre porušenie zákona. .
Kľúčové slová: správca konkurznej podstaty, konkurzné konanie, zrušenie konkurzu

Zbierka NS 6/2000
R 113/2000
Uznesenie
Právna veta: V ktoromkoľvek štádiu konkurzného konania musí správca konkurznej podstaty sledovať, či majetok úpadcu bude postačovať na úhradu výdavkov a odmeny správcu. Ak správca zistí, že zostávajúci majetok úpadcu už nie je možné predať, pretože on nikto neprejavil záujem, môže požiadať súd, aby schválil jeho vylúčenie z podstaty. Ak po schválení súdom správca vylúčil z podstaty veci, ktoré nebolo možné predať, súd pri rozhodovaní o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu na veci, ktoré boli z podstaty vylúčené, neprihliada.

Úryvok z textu:
... správy). Konkurz na majetok úpadcu zrušil z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu. Súd schválil odmenu správcu konkurznej podstaty vo výške 58 276 Sk. Správcovi konkurznej podstaty uložil povinnosť uhradiť 6 993 Sk ... na majetok úpradcu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu. Prvostupňový súd v napadnutom uznesení správne schválil aj odmenu správcu konkurznej podstaty vo výške 58 276 Sk, zbavil správcu konkurznej podstaty funkcie a .
Právna veta: Na zrušenie a zánik príspevkových organizácií zriadených obcou (§ 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov) nemožno ani analogicky aplikovať ustanovenie § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka o zrušení obchodných spoločností.

Úryvok z textu:
... .d/ Obchodného zákonníka, podľa ktorého sa spoločnosť zrušuje zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty. Zákonný predpoklad prechodu práv a povinností z príspevkovej organizácie na zriaďovateľa, vyplývajúci z ustanovenia § 21 ods. 13 .
Právna veta: Pohľadávka Sociálnej poisťovne – dávka garančného poistenia upravená zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zmien a doplnkov, ktorá vznikla po vyhlásení konkurzu, je pohľadávkou proti podstate v zmysle § 87 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení zmien a doplnkov. V ustanoveniach § 87 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nie sú taxatívne vymedzené pohľadávky proti podstate. Pohľadávky, ktoré sú v § 87 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. uvedené za spojkou „ako“ sú len demonštratívne vymedzené, a teda zákon nevylúčil možnosť považ ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vznikli po vyhlásení konkurzu v súvislosti so správou a speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu, výživné pre maloleté deti, odmena správcu a ďalšie pohľadávky, o ktorých to ustanovuje zákon; pohľadávkami proti podstate nie sú podmienené pohľadávky, ktoré ... veriteľa , ako aj správcu , za pohľadávky proti oddelenej podstate sa považujú len náklady speňaženia, rozvrhu a odmena správcu a z ostatných nákladov súvisiacich so správou konkurznej podstaty, najmä tie ktoré boli schválené príslušným orgánom t. .
Kľúčové slová: správca konkurznej podstaty, pohľadávka proti podstate, rozvrh

Zbierka NS 7/2014
R 100/2014
Uznesenie
Právna veta: Veriteľ s pohľadávkou proti podstate je v priebehu konkurzného konania oprávnený domáhať sa voči správcovi konkurznej podstaty jej zaplatenia žalobou o splnenie povinnosti podanou podľa ust. § 80 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku. Ustanovenie § 31 ods. 5 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov neupravuje formu, v akej si veriteľ má uplatniť pohľadávku proti podstate u správcu, preto veriteľ tak môže urobiť aj faktúrou, ak z jej obsahu vyplýva, v akej výške a z akého právneho dôvodu si pohľadávku proti podstate uplatňuje. V prípade úspechu veriteľa s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Podľa ust. § 32 ods. 1 vyššie citovaného zákona v rozvrhu sa uspokoja pohľadávky v tomto poradí: a) výdavky a odmena správcu; b) pohľadávky proti podstate (§ 31 ods. 2) s výnimkou daní, poplatkov, cla a pohľadávok z realizovaných štátnych záruk, neoprávnene .
Kľúčové slová: ustanovenia o tarifnej odmene, určovacia žaloba, náhrada trov súdneho konania

Zbierka NS 7/2014
R 112/2014
Uznesenie
Právna veta: Ak je predmetom konania žaloba o určenie neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávok podľa ust. § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku, pre účely určenia výšky súdneho poplatku i pre účely určenia výšky náhrady trov konania ide o konanie, ktorého predmet nemožno oceniť peniazmi. Pri výpočte výšky náhrady trov konania, ktoré pozostávajú z náhrady trov právneho zastúpenia, je potrebné aplikovať ustanovenie § 11 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 655/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Úryvok z textu:
... zárobok účastníkov a ich zákonných zástupcov, trovy dôkazov, odmena notára za vykonávané úkony súdneho komisára a jeho hotov é výdavky, odmena správcu dedičstva a jeho hotové výdavky, tlmočné a odmena za zastupovanie, ak je zást upcom advokát (§ 137 O. s. p .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.