Nájdené rozsudky pre výraz: ohlasovňa pobytu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12 dokumentov
74 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Obvyklým pobytom v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 549/2011 Z. z. v znení zákona č. 344/2012 Z.z. (ďalej len „zákon“) sa na účely zákona rozumie podľa § 3 písm. g/ zákona trvalý pobyt alebo prechodný pobyt; inštitút trvalého pobytu a prechodného pobytu je upravený v zákone č. 253/1998 Z.z. Hlásenie na taký pobyt (§ 2 ods. 2, § 3 ods. 7, § 8 ods. 2 naposledy označeného zákona) má evidenčný charakter a jeho účinky, ak nedošlo k ohláseniu skončenia trvalého alebo prechodného pobytu alebo k zrušeniu záznamu o prechodnom pobyte, pretrvávajú aj v prípade, ak sa dotknutá osoba už v mieste hláseného poby ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v senáte zloženom z jeho predse du JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Františka Moznera v trestnej veci proti odsúdenému D. K. pre zločin krádeže podľa § 205 ods. 1 písm. b /, ods. 4 písm. a /, c/ Trestného zákonníka Českej republiky a iné , na neverej nom zasadnutí konanom 16. augusta 2016 v Bratisla ve v spore o príslušnosť medzi Krajským súdom v Trenčíne a Krajský
Právna veta: 1. V rozpore s účelom a funkciou volieb do orgánov samosprávy obcí sú také aktivity kandidátov na funkcie v orgánoch samosprávy obcí, ktoré na základe zneužitia liberalizácie právnej úpravy hlásenia (trvalého) pobytu občanov (zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov) smerujú k tomu, aby sa týchto volieb mohli zúčastniť aj také osoby, ktoré trvalo žijú mimo územia obce, a teda netvoria, resp. v skutočnosti nechcú tvoriť trvalú súčasť tohto územného spoločenstva fyzických osôb (obyvateľov obce). ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 26. novembra 2008 v pléne zloženom z predsedu Milana Ľalíka a zo sudcov Jána Auxta, Petra Brňáka, Ľubomíra Dobríka, Juraja Horvátha, Sergeja Kohuta, Jána Lubyho, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika v konaní o sťažnosti Ing. J. V., D., zastúpeného advokátom JUDr. J. M., L., a o sťažnosti RNDr. Š. Š., D.; V. Č., D.; J. V., D.; D. S., D.; Mgr. Ľ. K., D.; J. U., D.; V. V., D.; Mgr. J. Š., D.; L. B., D.; I
Meritum o zrušení trvalého pobytu Mestským úradom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. G. N., bytom J. Ž., proti žalovanému : Mestský úrad Žilina, Ohlasovňa pobytu Žilina, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 2. júla 2008 vo veci zrušenia trvalého pobytu žalobcu na adrese J., Ž., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline zo dňa 8. septembra 2009 č.k. 21S/97/2008-40 takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slov
Najvyšší súd 3 Sž o/43 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slov enske j republiky v právnej veci navrhovateľa : P. K. , P., proti odporcovi : Obecný úrad Smolenice – ohlasovňa pobytu , SNP 52, Smolenice , v konaní o vyslovení protiprávnosti postupu odporcom vo veci udeľovania trvalého pobytu , konajúc o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave č. k. 44 Sp/1/20 13-26 zo dňa 11. jún a 201 3, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej
Meritum § 85 ods. 1, § 246a ods. 2 OSP - miestna príslušnosť, prechodný pobyt
Na jvyšší súd 2Nds/ 5/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky : D. M. , narodená X. , trvale bytom v Nitre , N. , prechodne bytom v Považskej Bystrici, M.M. proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie , so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8, o nesúhlase Krajského súdu v Trenčíne s postúpením veci, takto r o z h o d o l : Nesúhlas Krajského súdu v Trenčíne s postúpením veci vedenej na Krajskom súde v Trenčíne
Meritum zaplatenie 694,32 € s prísl.
Najvyšší súd 1 M Cdo 4/20 11 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S., so sídlom v B. , proti žalovanej JUDr. J. B. , rod. F. , bývajúce j v B. , Rakúska republika, o zaplatenie 694,32 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 17 C 3/2010 , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Okresného súdu Bratislava III z 18. februára 2010 č. k. 17C 3/2010 -43 , takt
Meritum odpočet DPH - § 20 zákona č. 289/1995 z.z.
N a j v y š š í s ú d 2 Sž f 1 5 / 2 0 0 9 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. v právnej veci žalobcu : P. M. , zastúpeného advokátom JUDr. P. Š. , proti ž alovanému : Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky , o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutí žalovaného č. I/226/1702
Meritum o návrhu žalovanej na povolenie obnovy konania
Najvyšší súd 3 Cdo 193 /20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republik y v právnej veci žalobcu Z. K. , bývajúceho v M. , zastúpeného JUDr. P. J., advokátom so sídlom v T. , proti žalo vanej J. K. , bývajúcej v S., zastúpenej Mgr. I. L. , advokátom so sídlom v K. , v konaní o návrhu žalovanej na povolenie obnov y konania , vedenej na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 2 C 126 /200 7, o dovolaní žalovanej proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z o 4. ma
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9017200125 Dátum vydania rozhodnutia: 12. septembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Paluda Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:9017200125.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Patrika Príbelského, PhD., na never ejnom zasadnutí konanom 12. septembra 2017 v Bratislave v trestnej veci odsúdeného F. P. pre trestný č
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9017200195 Dátum vydania rozhodnutia: 6. decembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Paluda Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:9017200195.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Františka Moznera na neverejnom zasadn utí konanom 6. decembra 2017 v Bratislave v trestnej veci odsúdeného H. F. pre obzvlášť závažný zločin n
MENU