Nájdené rozsudky pre výraz: opravný prostriedok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 57959

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

38591 dokumentov
108870 dokumentov
1687 dokumentov
54 dokumentov
13 dokumentov
423 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Záver krajského súdu, že jeho postup podľa § 146 ods. 1 Tr. por. sa nedotýka práv ani jednej z procesných strán nie je v súlade so zákonom. Podľa § 12 ods. 6 Tr. por. účinného do 1. januára 2006, sa stranou rozumie ten, proti komu sa vedie trestné konanie, zúčastnená osoba a poškodený a v konaní pred súdom aj prokurátor a spoločenský zástupca; rovnaké postavenie ako strana má aj iná osoba, na návrh alebo žiadosť ktorej sa konanie vedie alebo ktorá podala opravný prostriedok. Je teda zrejmé, že osoby, ktoré majú právo podať návrh na vrátenie vecí odňatých procesným postupom orgánov trestného k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Kanderu a členov senátu JUDr. Pavla Tomana a JUDr. Ing. Antona Jakubíka, v trestnej veci odsúdeného B. F. a spol., pre trestný čin lúpeže spolupá- chateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 234 ods. 1, ods. 2 písm. a/, ods. b/, ods. 3 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 20. februára 2008 v Bratislave, prerokoval sťaž
Právna veta: Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania z hľadiska svojej právnej povahy ako mimoriadny prostriedok má charakter dozorového opravného prostriedku. Preskúmanie rozhodnutia v mimoodvolacom konaní sa môže vzťahovať na všetky druhy rozhodnutí vydaných v správnom konaní vrátane rozhodnutí vydaných v rámci uplatnenia mimoriadnych opravných prostriedkov (napr. obnova konania, protest prokurátora a pod.). Predmetom preskúmania rozhodnutia môžu byť nielen rozhodnutia vo veci, ale aj procesné rozhodnutia, a to spravidla tie, proti ktorým správny poriadok pripúšťa opravný prostriedok. Tie, proti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžp/ 13/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd S lovenskej republiky , v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalob cu: Obec O. V. , zastúpen ého advokát om JUDr. M. V. , Advokátska kancelária so sídlom L. , proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky , Námestie slobody 6, Bratisl
Právna veta: Odpor proti platobnému rozkazu podaný na nepríslušnom súde, ktorý ho postúpil súdu až po uplynutí lehoty na jeho podanie, je podaný oneskorene a súd ho uznesením zamietne.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T. uznesením zo dna 18. mája 1999, sp. zn. 10 Cb 197/99, zamietol odpor, ktorý podal žalovaný proti platobnému rozkazu vydanému tamojším súdom pod č. k. 17 Rob 230/98 dňa 28. mája 1998. Rozhodol tak s odkazom na ustanovenie § 174 ods. 3 O. s. p. s odôvodnením, že žalovaný síce podal odpor v zákonnej pätnásťdňovej lehote, ale na nepríslušnom súde (Krajský súd v B. B.), ktorý jeho odpis doručil konajúcemu súdu až dňa 4. marca 1999, takže odpor bol podaný neskoro. Proti tomuto uznese
Právna veta: Podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu o zákonnom nároku na dávku dôchodkového zabezpečenia je podmienkou preskúmania tohto rozhodnutia podľa ustanovení § 244 a nasl. O.s.p., na splnenie ktorej súd prihliada kedykoľvek za konania. Takým opravným prostriedkom nie je odvolanie proti rozhodnutiu vydanému v konaní o prechode z dočasnej pracovnej neschopnosti do invalidity (čiastočnej invalidity.)

Úryvok z textu:
Krajský súdv Bratislave rozsudkom z 15. 2. 1993 potvrdil rozhodnutie orgánu sociálneho zabezpečenia z 8. 9. 1992, ktorým bol navrhovateľovi od 26. 7.1992 priznaný čiastočný invalidný dôchodok. V odôvodnení rozsudku poukázal na obsah posudku vydaného 9. decembra 1992, podľa ktorého navrhovateľ je iba čiastočne invalidný. Proti tomuto rozsudku podal navrhovateľ odvolanie a namietal v ňom nesprávnosť postupu súdu a skutočnosť, že po infarkte myokardu bol v dlhodobej liečbe, vrátane hospitalizácie
Právna veta: 1. Najvyšší súd Slovenskej republiky poznamenáva, že skutočnosť nesprávneho poučenia účastníkov konania o prípustnosti opravného prostriedku proti napadnutému uzneseniu zo strany krajského súdu, nezakladá ich procesnú legitimáciu jeho uplatnenia, keďže jeho prípustnosť je ex lege vylúčená. Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 204 ods. 2 poskytuje účastníkom konania ochranu iba v prípade nesprávneho poučenia súdu o neprípustnosti odvolania, ktorá spočíva v tom, že odvolateľ je oprávnený podať odvolanie (opravný prostriedok) v zákonom predĺženej trojmesačnej lehote plynúcej od ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/4 7/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa : A. – L. , s. r. o., zastúpeného JUDr. E. K. , advokátom, G. , proti odporcovi : Daňový úrad Kráľovský Chlmec , Mierová č. 2 , Kráľovský Chlmec, o návrhu na ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej moci, na odvolanie navrhovateľa a odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 25. augusta 2010 , č. k. 7S/11737/2010 -25, takto r o z h o d o l :
Právna veta: I. Okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby, musí byť v zmysle § 120 ods. 3 Trestného poriadku vyjadrená v skutkovej vete výrokovej časti rozsudku. Nestačí vyjadriť takúto okolnosť iba v tzv. právnej vete a v použitom zákonnom ustanovení. II. Keď je sťažnosť pre porušenie zákona obmedzená len na výrok o treste a výrok o vine sa vôbec nenapadá, t. j. nespochybňujú sa v nej skutkové zistenia súdu, ani právna kvalifikácia skutku a nenavrhuje sa ani vykonanie dokazovania z dôvodov nerešpektovania ustanovenia § 2 ods. § Trestného poriadku v konaní, ktoré rozhodnutiu predchádzal ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v dôsledku porušenia zákona v ustanoveniach § 2 ods. 5, § 258 ods. 1 písm. d) a § 259 ods. 3 Trestného poriadku a § 23 ods. 1, § 31 ods. 1 a § 187 ods. 1 Trestného zákona v prospech obvinenej, zrušil rozsudok krajského súdu vo výroku o treste a spôsobe jeho výkonu. Zrušil aj nadväzujúce rozhodnutia a sám vo veci rozhodol uložením trestu odňatia slobody obvinenej podľa § 187 ods. 1 Trestného zákona vo výmere dva a pol roka, so zaradením do prvej nápravnovýchovnej
Právna veta: Podľa § 234 ods. 2 O. s. p., ak súd zamieta návrh na obnovu konania preto, že nie je prípustný, alebo preto, že ho podal niekto, kto naň nebol oprávnený, alebo preto, že je zrejme oneskorený, nemusí nariaďovať pojednávanie. Podľa § 229 O. s. p., obnova nie je prípustná proti rozsudkom a) ktorými sa vyslovilo, že sa manželstvo rozvádza, že je neplatné alebo že tu nie je; b) ktorých zrušenie alebo zmenu možno dosiahnuť inak. Z ustanovenia § 234 ods. 2 O. s. p. možno vyvodiť, že o návrhu na obnovu konania rozhoduje súd po nariadení pojednávania, na ktoré predvolá účastníkov a všetkých, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Obo 12 /20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v právnej veci žalobcu P. , a. s., P., IČO: X. , proti žalovanému 1/ N. , s. r. o., K. , IČO: X. , 2/ Ing. R. W. , nar. 16. 07. 1952, bytom S. a 3/ RNDr. E. N. , nar. 17. 02. 1954, bytom Š., o zaplatenie 962 623,65 Eur ( 29 000 000 Sk ) s prísl. zo zmenky, o návrhu žalova nej v 2. rade na obnovu konania, o odvolaní žalovanej v 2. rade proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k.
Právna veta: Ak účastník nemôže dosiahnuť ochranu svojich práv a právom chránených záujmov z dôvodu, že súd nesprávne aplikoval ustanovenia procesného súdneho poriadku, potom nesprávny postup súdu je zásahom do práva účastníka na súdnu ochranu. Takéto dôsledky má aj uznesenie o odmietnutí opravného prostriedku, z ktorého nemožno zistiť, že odmietnutie opravného prostriedku zodpovedá zneniu § 250p O. s. p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky A. B., proti odporkyni Sociálnej poisťovni - ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 12. novembra 2008, č. k. 23Sd/303/2008-9, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Nitre z 12. novembra 2008, č. k. 23Sd/303/2008-9, z r u š u j e a v
Právna veta: Obnova konania je mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorý má povahu výnimky zo zásadnej nezmeniteľnosti právoplatného rozhodnutia. Vzhľadom na to je jeho prípustnosť vo viacerých smeroch obmedzená. Právoplatný rozsudok môže účastník napadnúť návrhom na obnovu konania, ak sú tu skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy, ktoré bez svojej viny nemohol použiť v pôvodnom konaní, pokiaľ môžu pre neho privodiť priaznivejšie rozhodnutie vo veci (§ 228 ods. 1 písm. a/ Občianskeho súdneho poriadku). Citované ustanovenie tak, ako i ustanovenie § 228 ods. 1 písm. b/ O. s. p. upravuje procesný prostriedok, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu L., s.r.o., IČO: X., zast. JUDr. Z., proti žalovanému 1/ Ing. P. a proti žalovanému 2/ Ing. B., obaja zastúpení JUDr. M., o návrhu na obnovu konania, na odvolanie žalovaných 1/ a 2/ proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 2. mája 2008 č. k. 6 Cb 18/2004-35, takto r o z h o d o l : Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 2. mája 2008, č. k. 6 Cb 18/2004-35 p o t
Meritum Obnova konania
Právna veta: Novými skutočnosťami alebo dôkazmi sa rozumejú také skutočnosti alebo dôkazy, ktoré účastní k v pôvodnom konaní nemohol uplatniť vôbec, pretože ich v tom čase nepoznal, alebo ich bez vlastnej viny nemohol uplatniť, avšak je podstatné, že novými skutočnosťami sú len také skutočnosti, ktoré nastali do vydania pôvodného rozhodnutia správneho orgánu, pretože len na tieto okolnosti by mohol správny orgán prihliadať.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v B. podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovaného č. x zo dňa 13.01.2014, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky č. x zo dňa 22. 10. 2014, ktorým bol zamietnutý návrh žalobcu na obnovu konania, ukončeného právoplatným rozhodnutím Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky č. x zo dňa 03.08.2011. Z
MENU