SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1115261
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64070
USSR: 35188
NSČR: 122919
NSSČR: 66268
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423323
Krajské súdy (ČR): 43532
Posledná aktualizácia
03.04.2020 02:27

Nájdené rozsudky pre výraz: poškodenie na zdraví


Približný počet výsledkov: 117 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: poškodenie na zdraví
  • poskodenie nájdené 6607 krát v 2871 dokumentoch
  • na nájdené 2272492 krát v 63990 dokumentoch
  • zdravie nájdené 10841 krát v 3443 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 29 dokumentov
Krajské súdy SR 615 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 4 dokumenty


Právna veta: Podľa § 99 zákona č. 461 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o sociálnom poistení“/ poškodený má nárok na náhradu za bolesť a na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Aleny Poláčkovej. PhD. a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobcu J. K., bytom v B., Š. ul. č. X., zastúpeného JUDr. J., advokátom advokátskej kancelárie v P., ul. L. č. X, proti žalovanému Sociálna poisťovňa – ústredie v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o výšku bolestného, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v .
Právna veta: Jednou z rozhodujúcich skutočností pre priznanie úrazových dávok podľa zákona o sociálnom poistení je, že poškodený (§ 83) utrpel pracovný úraz, alebo sa u neho zistila choroba z povolania. Zo znenia § 251 zákona o sociálnom poistení vyplýva, že pracovný úraz a choroba z povolania uznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 sa považujú od 1. januára 2004 za pracovný úraz a chorobu z povolania podľa tohto zákona. Treba pripomenúť, že právne predpisy, účinné do 31. decembra 2003 používali viacero pojmov, vyjadrujúcich poškodenie na zdraví pri práci, napr. pojem pracovný úraz, choroba ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7 So 4/2009 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobkyne A. P., bytom v P., právne zastúpenej JUDr. J. V., advokátom so sídlom v P., proti žalovanej Sociálnej poisťovni, ústrediu v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o úrazový príplatok, o odvolaní žalobkyne proti rozsudku .
Právna veta: Pracovným úrazom nie je infarkt myokardu vyvolaný síce psychickou traumou, ktorá však nebola dôsledkom zvýšenej duševnej námahy spojenej s výkonom práce, ale spočívala iba v nesprávnej a neprimeranej reakcii zamestnanca na kárne a mzdové opatrenia zamestnávateľa.

Úryvok z textu:
... veci a výsluchu znalkyne MUDr. K., ktorých obsah jednoznačne nasvedčuje tomu, že podstatným vyvolávajúcim činiteľom určitého poškodenia na zdraví žalobkyne nebola psychická záťaž v inkriminovanom čase, ale u nej existujúce rizikové faktory pre vznik ischemickej choroby ... taký úraz, v dôsledku ktorého došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu na zdraví pracovníka alebo k jeho smrti. Aj v prípadoch, v ktorých bezprostrednou príčinou vyvolávajúcou infarkt myokardu bola .
Kľúčové slová: rozhodnutie o návrhu na dohodu o vine a treste, zavinenie poškodeného, uznanie viny obžalovaného

Zbierka NS 3/2019
R 26/2019
Rozsudok
Právna veta: Sama skutočnosť, že rozsudkom trestného súdu bola schválená dohoda prokurátora a obvineného o vine a treste, bez ďalšieho neznamená, že škoda bola spôsobená výlučným zavinenímobvineného a civilný súd v spore o náhradu škody nezbavuje povinnosti zaoberať sa otázkou, či, do akej miery a v akom rozsahu sa na vzniknutej škode podieľalo aj konanie poškodeného (§ 441 Občianskeho zákonníka).

Úryvok z textu:
... stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho ... (§ 2 ods. 1 a § 3 ods. 1 zákona č. 437/2004 Z. z.). Bolesť je ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov (§ 2 ods. 1 zákona č. 437/2004 Z.z.). Sťaženie spoločenského uplatnenia je .
Právna veta: Nároky na odškodnenie sťaženia spoločenského uplatnenia sa riadia vyhláškou č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení do 31. marca 1999, ak do tohto dňa došlo nielen k škodnej udalosti (úrazu alebo inému poškodeniu zdravia), ale aj k takému ustáleniu zdravotného stavu poškodeného, ktorý umožňuje posúdiť sťaženie spoločenského uplatnenia. Ak k ustáleniu zdravotného stavu poškodeného došlo po uvedenom dni, riadi sa výška odškodnenia za sťaženie spoločenského uplatnenia vyhláškou č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v zn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uplatnenia sa určuje sumou 60 ,-- Sk za jeden bod), pri odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia z poškodenia na zdraví, ktoré bolo spôsobené pred 1. aprílom 1999, sa postu puje podľa doterajších predpisov. Uvedené ustanovenie možno ... alternatívy. V zmysle § 2 uvedenej vyhlášky sa totiž odškodnenie za bolesť poskytuje nielen za bolesti spôsobené poškodením na zdraví, ale aj za bolesti spôsobené liečením poškodenia zdravia alebo odstraňovaním jeho následkov. Okamih vzniku škodnej udalosti .
Právna veta: Lekárska posudková činnosť posudkových lekárov Sociálnej poisťovne podľa § 153 ods. 4 písm. c/ zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších prepisov upravuje kontrolu bodového ohodnotenia pracovného úrazu na účely určenia výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v sporných prípadoch úrazového poistenia, ale z tohto kontrolného oprávnenia nemožno vyvodzovať kompetenciu posudkového lekára na úpravu (krátenie) bodového ohodnotenia, stanoveného v lekárskom posudku vydaného v súlade so zákonom č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poškodený. O vydanie lekárskeho posudku (odsek 1) môže požiadať aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá za poškodenie na zdraví zodpovedá, alebo poskytovateľ náhrady, iba ak im poškodený dá súhlas. Ak vzniknú dôvodné pochybnosti o správnom hodnotení bole ... o vydanie lekárskeho posudku (ods. 1) môže požiadať poškodený, aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá za poškodenie na zdraví zodpovedá, alebo poskytovateľ náhrady, iba ak im poškodený dal súhlas. Podľa ods. 6 toh to ustanovenia ak .
Kľúčové slová: náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrada nemajetkovej ujmy

Zbierka NS 1/2015
R 1/2015
Rozsudok
Právna veta: Ten istý skutkový dej môže v niektorom prípade zakladať zároveň tak nárok na náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, ako aj nárok na náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej fyzickej osobe na jej osobnostných právach; tieto nároky treba dôsledne rozlišovať a pri ich posudzovaní mať na zreteli nielen odlišnosť vzťahov, z ktorých sú vyvodzované, ale tiež právnej úpravy, ktorá sa na ne vzťahuje. Zo žiadneho ustanovenia zákona č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/199 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 2 ods. 2 zákona č. 437/2004 Z. z. sťaženie spoločenského uplatnenia je stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na ... 1, 2 zákona č. 437/2004 Z. z. náhrada za bolesť sa poskytuje jednorazovo; musí byť primeraná zistenému poškodeniu na zdraví, priebehu liečenia alebo odstraňovaniu jeho následkov. Náhrada za bolesť sa poskytuje na základe lekárskeho posudku (§ 7 a .
Kľúčové slová: pracovný úraz a choroba z povolania, choroba z povolania

Zbierka NS 2/2010
R 18/2010
Rozsudok
Právna veta: Ak bolo iné poškodenie zdravia pri práci, zistené podľa právnych predpisov účinných do 1. januára 2004, prejednané a uznané za iné poškodenie zdravia pri práci na Celoslovenskom konzultačnom dni o chorobách z povolania, treba ho považovať za chorobu z povolania.

Úryvok z textu:
... spôsobené úrazom, chorobou z povolania alebo iným poškodením na zdraví (ďalej len „poškodenie na zdraví") sa odškodňujú jednorazovo. Podľa § 3 ods. 1 vyhlášky č. 32/1965 Zb. ak niektoré poškodenie na zdraví nie je uvedené v sadzbách pripojených k ... klinika) pracovného lekárstva nemocnice s polikli- nikou príslušné podľa sídla pracoviska poškodeného; ak ide o také poškodenie na zdraví v odbore vojenskej správy, podáva posudok vojenská nemocnica. Smernica č. 4/1974 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR, .
Právna veta: I. Ak pri rozhodovaní súdu v zmysle § 71 ods. 1 Trestného poriad­ku o predĺžení lehoty trvania väzby obvineného nad jeden rok ne­rozhodol senát, ale sudca, takým rozhodnutím bol porušený zákon v ustanovení § 71 ods. 1 Trestného poriadku v neprospech obvinené­ho, lebo podľa článku 17 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôso­bom, ktorý ustanoví zákon. II. V takom prípade Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodu­júci o sťažnosti pre porušenie zákona podanej v prospech obvinené­ho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa na predmetný prípad nevzťahuje, pretože podľa § 11 ods. 1 citovaného zákona na bolesť v dôsledku úrazu a iného poškodenia na zdraví, ktoré bolo spôsobené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy). Pritom podľa tabuľ­ ky uvedenej v prílohe ... že ich netreba liečiť. Ďalej podľa ods. 3 tohto ustanovenia sa bolesť neodškodňuje, ak úhrnné hodnotenie bolesti z toho istého poškodenia na zdraví nedosiahne aspoň 30 bodov (nový zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za .
Právna veta: Posúdenie bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia podľa predpisov platných pred účinnosťou vyhlášky č. 47/1995 Z. z. vyžaduje, aby bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia boli spôsobené a súčasne aj zistené pred jej účinnosťou. Za deň zistenia bolesti nemožno bez ďalšieho považovať deň ukončenia práceneschopnosti poškodeného, ani deň vyhotovenia posudku o bolestnom, ale okamih (deň) ustálenia zdravotného stavu poškodeného.

Úryvok z textu:
... čas jej zistenia. Treba prisvedčiť dovolateľovi, že čas spôsobenia bolesti je daný dňom úrazu alebo dňom iného poškodenia na zdraví. Podľa dovolacieho súdu však nemožno za čas „zistenia” bolesti bez ďalšieho považovať ani deň ukončenia práceneschopnosti ... spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov, za čas spôsobenia bolesti treba považovať deň úrazu alebo iného poškodenia na zdraví a za čas zistenia bolesti okamih ustálenia zdravotného stavu poškodeného. Pretože súdy vychádzali v danej veci .
Kľúčové slová: strata možnosti poškodeného zamestnanca zamestnať sa, pracovný úraz alebo choroba z povolania, pracovný úraz

Zbierka NS 1/2005
R 4/2005
Rozsudok
Právna veta: Strata možnosti poškodeného zamestnanca zamestnať sa v inom zamestnaní, zodpovedajúcom jeho pracovným úrazom zníženej pracovnej schopnosti, len pre nedostatok pracovných miest na trhu práce, nie je v príčinnej súvislosti s pracovným úrazom. Zníženie príjmu poškodeného zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti nemožno odškodniť v rámci náhrady straty na zárobku.

Úryvok z textu:
... zodpovednosti zamestnávateľa voči zamestnancovi za škodu pri pracovnom úraze podľa ustanovenia § 190 ods. 1 Zákonníka práce sú: - pracovný úraz (poškodenie na zdraví zamestnanca alebo jeho smrť úrazom, ku ktorému došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním), - vznik škody .
Kľúčové slová: podmienečné zastavenie trestného stíhania, poškodený uplatňujúci si nárok na náhradu škody

Zbierka NS 2/2005
R 11/2005
Uznesenie
Právna veta: I. Formálne a materiálne podmienky pre podmienečné zastavenie trestného stíhania sú taxatívne uvedené v § 307 ods. 1 písm. a), b) Trestného poriadku. II. Podmienka náhrady škody, alternatívne uvedenými spôsobmi v zmysle § 307 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku, sa na rozdiel od formálnych a materiálnych podmienok uvedených v § 307 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku vyžaduje len v tých prípadoch, ak bola trestným činom spôsobená škoda, ktorej náhradu možno v zmysle § 43 ods. 2 Trestného poriadku v trestnom konaní uplatňovať, pri¬čom sa ale nevyžaduje, aby poškodený svoj nárok v trestnom kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nevzťahuje, pretože podľa § 11 ods. 1 citovaného zákona na bolesť v dôsledku úrazu a iného poškodenia na zdraví, ktoré bolo spôsobené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy). Pritom podľa tabuľ­ky ... liečiť. Ďalej podľa ods. 3 tohto ustanovenia sa bolesť neodškodňuje, ak úhrnné hodnotenie bolesti z toho istého poškodenia na zdraví nedosiahne aspoň 30 bodov (nový zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.