SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálných okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch. Kým bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1111568
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64069
USSR: 35173
NSČR: 122654
NSSČR: 66233
USČR: 79656
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423242
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
30.03.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: poistenie motorového vozidla


Približný počet výsledkov: 31 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: poistenie motorového vozidla
  • poistenie nájdené 62098 krát v 6018 dokumentoch
  • motorovy nájdené 19098 krát v 3849 dokumentoch
  • vozidla nájdené 18846 krát v 3291 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 8 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 3 dokumenty
Krajské súdy SR 1083 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 2 dokumenty


Právna veta: Z poistenia zodpovednosti za škody má poistený [v danom prípade prevádzkovateľ motorového vozidla (viď § 3 ods. 1 vyhlášky)] právo, aby v prípade poistnej udalosti [t.j. vzniku jeho povinnosti nahradiť škodu (viď § 3 ods. 3 vyhlášky)] poisťovňa ako poistiteľ [t.j. nositeľ povinnosti poskytnúť poistné plnenie (viď § 788 ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 789 Občianskeho zákonníka)] nahradila za neho škodu, za ktorú poistený zodpovedá (§ 822 Občianskeho zákonníka). Náhradu škody platí poistiteľ poškodenému [t.j. tomu, komu vznikla škoda (viď § 3 ods. 1 vyhlášky)]; poškodený však právo na plnenie p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Cdo 185/20 09 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: K. , IČO: X, so sídlom B., proti odporcovi: S., IČO: X, so sídlom B., v dovolacom konaní zastúpená: A. , IČO: X, so sídlom B. , o zaplatenie 2.931,08 -EUR s prísl., vedenej na Okresnom súde Bratislava II, sp. zn. 11C 91/2003, o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 18. júna 2009, sp.zn. 3Co 440/2007 takto r o z h o d o l Rozsudok .
Kľúčové slová: poistná zmluva, poistná udalosť, poistenie majetku

Zbierka NS 4-5/1996
R 40/1996
Rozsudok
Právna veta: Ak v poistnej zmluve bolo dohodnuté, že východiskovou cestou pre určenie výšky plnenia z poistnej udalosti bude časová cena veci, nemožno pri jej určení zohľadniť koeficient predajnosti ceny.

Úryvok z textu:
... žalovanú poisťovňu zaplatiť žalobcovi 309 968 Sk. Pri rozhodovaní vychádzal zo zistenia, že účastníci uzavreli 24. 2. 1994 zmluvu o poistení motorového vozidla zn. Mercedes Benz 300 proti odcudzeniu so spoluúčasťou 10 000 Sk, a následne potom 3. 3. 1994 tiež zmluvu o .
Kľúčové slová: povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, povinné zmluvné poistenie, poistná zmluva

Zbierka NS 2/2012
R 23/2012
Rozsudok
Právna veta: Ak podnikateľský subjekt prevzal na seba v dôsledku nadobudnutia vlastníckeho práva k motorovému vozidlu práva a povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 381/2001 Zb. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov, vznikla mu zákonná povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie a zaplatiť poistné k dátumu splatnosti.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Sž f 11 / 2 0 10 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. v právnej veci žalobcu : M. K. – A. D. , zastúpeného JUDr. B. V. , advokátom , proti žalovanému : Ministerstvo financií Slovenskej republiky , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. MF/017518/2008 -243 .
Právna veta: Vodič motorového vozidla, ku ktorému nebola uzavretá poistná zmluva a ktorý nie je jeho prevádzateľom (vlastníkom), pričom ním spôsobil škodu, je pasívne vecne legitimovaný v konaní o náhradu plnenia poskytnutého Slovenskou kanceláriou poisťovateľov z poistného garančného fondu. Zodpovednosť prevádzateľa nevylučuje zodpovednosť vodiča, ktorý spôsobil škodu zavineným porušením právnej povinnosti podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
... situácie, ak vodič zodpovedajúci za škodu v zmysle § 420 ods. 1 OZ, nemal (ako nevlastník) povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie motorového vozidla, ktorým bola škoda spôsobená. Podľa odvolacieho súdu (na rozdiel od názoru súdu prvého stupňa) nebol tento subjektom zodpovedajúcim podľa § .
Kľúčové slová: počítanie času podľa § 122 OZ, zánik poistenia pre nezaplatenie poistného

Zbierka NS 6/2005
R 61/2005
Rozsudok
Právna veta: Účinky spojené s plynutím času tam, kde je stanovená lehota podľa dní, týždňov, mesiacov alebo rokov, nastávajú uplynutím lehoty. Ak nie je stanovené alebo dohodnuté, že lehota uplynie v priebehu dňa (stanovením konkrétneho časového okamihu), uplynie lehota uplynutím 24. hodiny posledného dňa lehoty. Pri zániku poistenia podľa § 801 Občianskeho zákonníka to platí bez ohľadu na to, kedy v posledný deň lehoty končí prevádzková doba v pobočkách poisťovne a na to, dokedy mal ten, kto bol povinný platiť poistné, reálnu možnosť ho zaplatiť.

Úryvok z textu:
... Z obsahu spisu je zrejmé, že medzi účastníkmi nebolo sporné, že 18. de­ cembra 1999 uzavreli poistnú zmluvu na havarijné poistenie motorového vozidla, ani to, že 20. marca 2000 bolo vozidlo ukradnuté. Nie je sporné ani to, že žalobca poistné zaplatil až po ... 45 425,- Sk náhrady trov konania. Rozhodol tak s odôvodnením, že účastníci 18. decembra 1999 uzavreli po­ istnú zmluvu na poistenie motorového vozidla značky Skoda Oktávia. Žalobca poistné zaplatil až 27. marca 2000. Dňa 20. marca 2000 v čase me­ dzi 20. .
Kľúčové slová: zmena v osobe vlastníka, všeobecná premlčacia doba podľa OZ, poistná zmluva

Zbierka NS 6/1999
R 121/1999
Rozsudok
Právna veta: Ak v poistnej zmluve bola dohodnutá splatnosť bežného poistného k určitému termínu kalendárneho roka, všeobecná trojročná premlčacia doba na zaplatenie poistného plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz, a nie až od zániku poistenia v dôsledku zmeny v osobe vlastníka poistenej veci.

Úryvok z textu:
... nebolo sporné, že účastníci uzavreli dňa 4. marca 1993 poistnú zmluvu podľa ust. § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka na poistenie motorového vozidla žalovaného ako poistenca pre prípad jeho zničenia, poškodenia alebo odcudzenia s ročným poistným vo výške 21 163 Sk s dohodnutou .
Právna veta: Povinnosti poisteného vyplývajúce z uzavretej poistnej zmluvy upravuje Občiansky zákonník v ustanovení § 799. Zákon v tomto ustanovení ukladá poistenému povinnosti, ktoré má plniť počas existencie záväzkového právneho vzťahu, a to najmä po vzniku poistnej udalosti. Poistenému zákon ukladá dodržiavať počas platnosti poistnej zmluvy povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona ( napr. informačná povinnosť podľa § 793 ods.1 Občianskeho zákonníka ) a ďalej povinnosti, ktoré mu vyplývajú z poistnej zmluvy alebo poistných podmienok. Ide najmä o povinnosť dodržiavať prevenčné opatrenia, aby k poistnej ud ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... so žalovaným poistnú zmluvu číslo 21/1 -042 -831 456/40 na poistenie motorových vozidiel fyzických osôb, predmetom ktorej bolo poistenie motorového vozidla žalobcu továrenskej značky SEAT CORDOBA 6K5/APQ2/SG evidenčného čísla TV 600 AI. Vozidlo žalob cu bolo v období od .
Právna veta: Hoci správny delikt nie je v slovenskom práve zadefinovaný, ide o početnú skupinu činov, ktoré majú spoločné, že ide o protiprávne konanie, ktorého znaky sú uvedené v zákone, za ktoré orgán verejnej správy, resp. správny orgán ukladá sankcie ustanovené administratívno-právnou formou. Všeobecnými pojmovými znakmi správneho deliktu sú konanie, resp. opomenutie, protiprávnosť, sankcionovateľnosť, zodpovedná osoba a ustanovenie znakov deliktu priamo zákonom. Konanie môže byť komisívne (aktívne konanie) alebo omisívne (opomenutie konania). Omisívnym konaním je konanie, ak zodpovedná osoba mala záko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . K námietke žalobkyne týkajúcej sa nedostatku v procesnom postupe žalovaného, krajský súd uviedol, že lehota na predloženie dokladu preukazujúceho existenciu poistenia motorového vozidla a na predloženie všetkých relevantných skutočností, listín a potvrdení významných pre posúdenie veci na základe výzvy adresovanej opatrovníkovi žalobkyne uplynula .
Právna veta: Právo byť v konaní pred súdom zastúpený advokátom je garantované Ústavou Slovenskej republiky ako súčasť práva na súdnu a inú ochranu (čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky). Toto právo sa realizuje buď tým, že si účastník konania zvolí advokáta, ktorého poverí zastupovaním v konaní, alebo mu v prípade splnenia zákonných podmienok súd na jeho návrh ustanoví zástupcu z radov advokátov (§ 30 ods. 1 O.s.p.). Účastník konania má možnosť obrátiť sa na Centrum bezplatnej právnej pomoci podľa osobitného predpisu. Súd je však povinný umožniť účastníkovi realizáciu tohto práva, napríklad poučením p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Uviedol, že účastníci uzavreli 13.9.2002 poistnú zmluv u č. X. , predmetom ktorej bolo poistenie motorového vozidla navrhovateľa T. R. . V dôsledku poistnej udalosti z 26.2.2003 (likvidovanej ako totálna škoda) odporkyňa vyplatila navrhovateľovi sumu 238 .
Právna veta: „Škodou pre účely zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení je aj nemajetková ujma spočívajúca v zásahu do osobnostných práv pozostalých obete dopravnej nehody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. V spore o náhradu takejto ujmy j e poisťovňa pasívne legitimovaná“. V uvedenom rozhodnutí najvyšší súd vysvetlil, že pri výklade pojmu škoda pre účely zákona č. 381/2001 Z.z. treba vychádzať z chápania tohto pojmu v komunitárnom práve, pretože cit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ak „vnútroštátne právo umožňuje rodinným prísl ušníkom obete dopravnej nehody požadovať náhradu nemajetkovej ujmy, musí byť táto náhrada krytá povinným poistením motorového vozidla“, pričom pod pojem ujma na zdraví treba zahrnúť akúkoľvek ujmu, ktorá bola spôsobená zásahom do osobnej integrity, vrátane fyzickej a .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.