Nájdené rozsudky pre výraz: pojem priestupku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
26 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pri skúmaní zodpovednosti za priestupok je správny orgán povinný zisťovať nielen naplnenie formálnej stránky priestupku, ale aj naplnenie jeho materiálnej stránky vyjadrenej v § 2 ods. 1

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7012201521 Dátum vydania rozhodnutia: 30. mája 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7012201521.3 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členiek senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Eleny Berthoty ovej, PhD. v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): Ing. M. N., narodený dňa XX.XX.XXXX, E., právne zastúpenéh
Meritum Priestupok
Kľúčové slová: zavinenie podľa ZPpojem priestupkunevedomá nedbanlivosťdopravné značenie
R 78/2014
Právna veta: Pri priestupku je podľa už citovaných ustanovení dôležité nielen to, či ide o konanie, ktoré je za priestupok výslovne označené v Zákone o priestupkoch alebo v inom zákone, ale musí ísť o konanie, ktorého sa obvinený z priestupku dopustil prinajmenšom z nevedomej nedbanlivosti a musí sa ním porušovať alebo ohrozovať záujem spoločnosti.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II zo dňa 18. januára 2010 bol žalobca uznaný za vinného zo spáchania priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. 1 písm. h/ zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení účinnom v čase spáchania skutku (ďalej len Zákon o priestupkoch alebo ZoP), pretože svojim konaním porušil § 16 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorý
Právna veta: Priestupkové konanie bolo od počiatku vedené v rozpore s jeho účelom a ustanovením § 58 ods. 1 ZP, podľa ktorého objasňovaním priestupkov podľa tohto zákona sa rozumie obstaranie podkladov potrebných na rozhodnutie správneho orgánu najmä o tom, či a) sa stal skutok, ktorý je priestupkom podľa tohto alebo iného zákona, b) tento skutok spáchala osoba podozrivá zo spáchania priestupku, c) sa uloží sankcia za priestupok alebo sa od jej uloženia upustí, ak k náprave páchateľa priestupku postačí samotné prejednanie priestupku, d) uloží ochranné opatrenie, e) uloží páchateľovi priestupku povi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Na jvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a člen ov senátu JUDr. Jany Henčekovej PhD. a JUDr. Petra Paludu, v právnej veci žalob cu Ing . F. F. , K. , zas túpeného JUDr. Petrom Janíkom, advokátom so sídlom na Hviezdoslavovej ul. č. 16, Partizánske , proti žalovanému Krajské mu riaditeľstvu Policajného zboru v Trenčín e, Krajský dopr
Právna veta: Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej iba „ZP“), priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin. Podľa § 22 ods. 1 písm. g) ZP, priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda. Už zo zn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. I gora Belka a JUDr. Petra Paludu v právnej veci žalobkyne J. D. , bytom K. , zastúpenej Mgr. Vasilom Demjanom, Koprivnická 15, Bratislava , proti žalovanému Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky , Pribinova 2 Bratislava (predtým Krajskému riaditeľstvu policajného z
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme § 49 ods. 1, písm. a/ zákona č. 372/1990 Zb. ustanovuje zákonné podmienky spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu tak, že priestupku sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech. Zákonodarca v právnych normách § 2 ods. 1 a v § 3 zákona č. 372/1990 Zb. predpokladá, že priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v zákone č. 372/1990 Zb. alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, ale ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Sl ovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalob kyne : M. R. , Ž.B. , zastúpená Advokátskou kancelári ou JUDr . Ján Mrázovský & JUDr. Michaela Kojtalová. s.r.o. , Mariánske nám. 2, Žilina , proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Drieňov á 22, Bratislava, o pr
Právna veta: Podľa § 22 ods. 1 písm. a/ uvedeného zákona priestupku sa dopustí ten, kto ako vodič motorového vozidla prekročí povolenú rýchlosť ustanovenú vo všeobecne záväznom predpise o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo prekročí rýchlosť ustanovenú dopravnou značkou. Podľa ods. 2 za priestupok podľa ods. l písm. a/ možno uložiť pokutu do 7 000 Sk a zákaz činnosti do jedného roka. Podľa § 67 ods. 1 a 2 uvedeného zákona priestupky sa prejednávajú z úradnej povinnosti, ak nejde o priestupky, ktoré sa prejednávajú len na návrh (§ 68 ods. 1). Podkladom na začatie konania o priestupku je sp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členov senátu JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Jaroslavy Fúrovej v právnej veci žalobcu: JUDr. J. K., bytom S. X., T. proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, Krajský dopravný inšpektorát, Trenčín, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. KRP-196/KDI-P-2006 zo dňa 27. decembra 2006, o odvolaní ž
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme § 50 zákona č. 372/1990 Zb. ustanovuje zákonné podmienky spáchania priestupku proti majetku tak, že priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom alebo zničením alebo poškodením veci z takého majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi a súčasne možnosť uloženia pokuty do 10.000,--Sk. Zákonodarca v právnych normách § 2 ods. 1 a v § 3 zákona č. 372/1990 Zb. predpokladá, že priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v zákone č. 372 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Sl ovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej v právne j veci žalob kyne : Ing. A. N. , bytom O. , za stúpen á advokátom JUDr. I. S., Advokátska kancelária so sídlom v B, K. , proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Drieňová 22, Bratislava , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: V každej priestupkovej veci, pokiaľ rozhodnutie o priestupku podlieha súdnemu preskúmavaniu podľa § 246 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, je vecne príslušný na konanie okresný (obvodný) súd. Pri preskúmavaní rozhodnutí o colných priestupkoch je vecne a miestne príslušný na konanie Obvodný súd Bratislava 2.* Poznámka: */ Miestna príslušnosť súdu je určená podľa terajšieho sídla Ústrednej colnej správny Slovenskej republiky

Úryvok z textu:
Žalobca žalobou podanou na Krajskom súde v Bratislave dňa 26. apríla 1995 sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 11. apríla 1995, ktorým bolo zamietnuté odvolanie žalobcu a potvrdené rozhodnutie Colnice N. z 27. februára 1995. Prvostupňovým rozhodnutím bolo žalobcovi podľa § 18 ods. 1 písm. b/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení uložené ochranné opatrenie - zhabanie motorového vozidla zn. MAZDA 626. Uznesením z 30. júna 1995, č.k. 24 S 130/95, Krajský
Právna veta: Podľa § 22 ods. 1 písm. k/ zákona o priestupkoch, ktorého sa mal dopustiť tým, že: - zastavil a stál na parkovacom mieste označenom dopravnou značkou IP-17 bez platného parkovacieho lístka - nerešpektoval vodorovné dopravné značenie V-10a (čo vyplynulo z predloženej fotodokumentácie).V zmysle § 23 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z.z. pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak, aby neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a státí vodič je povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z člen ov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalob cu: JUDr. J., bytom F., proti žalo vanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Košice, Krajský dopravný in špektorát , Kuzmányho č. 8, Košice, o preskúmanie zákonnosti rozhodnuti a žalovaného č. KRP -39 /D
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu doslovné prevzatie textu zákona do VZN samo o sebe ešte nezakladá jeho nezákonnosť. Je však potrebné zdôrazniť, že obecnému zastupiteľstvu prislúcha podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení rešpektovať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy, nie ich v celku alebo v pozmenenej podobe preberať do vlastných nariadení. Takáto forma transpozície spôsobuje nežiaducu konkurenciu právnych predpisov, pretože zákon č. 282/2002 Z.z. a napadnuté VZN upravujú rovnaké oblasti spoločenských vzťahov. Tým, že štát ako jediná zvrchovaná autorita oprávn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Petr y Príbelskej, PhD., v právnej veci navrhovateľa: Krajská prokuratúra Bratislava , so sídlom Vajnorská 47, 812 56 Bratislava, proti odporcovi: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava , so sídlom Primaciálne námestie 1, P.O. BOX 192, 814 99 Br
MENU