Nájdené rozsudky pre výraz: právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 120

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12468 dokumentov
8379 dokumentov
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 21. mája 2003 v senáte zloženom z predsedu Jána Klučku a zo sudcov Alexandra Brostla a Ľudmily Gajdošíkovej v konaní o sťažnosti Ing. J. B., bytom K., zastúpeného advokátom JUDr. J. V, so sídlom K., vo veci porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov upraveného v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie veci v primeranej lehote upraveného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky sa argumentáciou žalobkyne, že zavedenie poplatku za námietku zaujatosti jej bráni vyjadriť sa k otázke zaujatosti sudcu nestotožňuje. Položka 17a bola do sadzobníka znovu zavedená zákonom č. 621/2005 Z. z. pretože dochádzalo k zneužívaniu inštitútu námietky zaujatosti a tak k zbytočnému predlžovaniu konania. Podľa dôvodovej správy k tomuto zákonu predmetný poplatok by mal mať povahu kaucie, ktorá by sa mala poplatníkovi vrátiť, ak námietku podal odôvodnene. Takéto obmedzenie je podľa najvyššieho súdu primerané a prispieva aj k zachovaniu iného ústavou zaruče ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6912213188 Dátum vydania rozhodnutia: 24. augusta 2017 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Melicher Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6912213188.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598, proti žalovanej: Slovenská repu blika, za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné nám
Právna veta: Prieťahy v súdnom konaní treba považovať za protiprávny stav, v každom okamihu ktorého dochádza k rovnakému porušovaniu práva účastníka konania na prejednanie veci bez zbytočných prieťahov (čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky). Pokiaľ bola v súdnom konaní žalobcovi spôsobená škoda prieťahmi. ktorých vznik spadal do obdobia pred účinnosťou zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov, avšak prieťahy pretrvávali aj po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, treba žalobcom uplatnený ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Cdo 107/ 2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu I. H. , bývajúceho v Ž. , zastúpeného JUDr. O. H. , advokátkou v Ž. , proti žalovanej Slovenskej republike – Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky , Bratislava, Župné nám. č. 13, o náhradu škody , vedenej na Okresnom súde Martin pod sp.zn. 9 C 206/2007, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 28. októbra 2008 sp.zn. 8 Co 221/2008,
Právna veta: 1. Stav neistoty ohľadne trvania pracovného pomeru závažne ovplyvňuje zabezpečovanie životných potrieb účastníka konania a jeho rodiny. Ústavný súd Slovenskej republiky spor o trvanie pracovného pomeru hodnotí ako predmet konania, ktorý je právne významný pre rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky o tom, či v konaní pred všeobecným súdom došlo k porušeniu práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov priznaného článkom 48 odsekom 2 Ústavy Slovenskej republiky. 2. Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov vytvára pre oprávnené osoby širšiu právnu ochranu ako len pred ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 8. septembra 1999 v senáte vo veci podnetu D. H., bytom O., zastúpeného JUDr. J. P., komerčným právnikom, ktorým namietol porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov priznaného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní na Okresnom súde v Dolnom Kubíne vo veci 6 C 598/95 takto Právo D. H. na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov priznané čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní na Okresnom súde v
Právna veta: Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručené čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sa v konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní chráni až po začatí trestného stíhania (§ 160 a nasl. Trestného poriadku). Ak sa trestné stíhanie nezačne, nemôže dôjsť k porušeniu ústavného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 26. augusta 1998 vo veci podnetu T. N., bytom B., na začatie konania o porušení čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky - Hlavnou vojenskou prokuratúrou Bratislava takto r o z h o d o l : Podnet T. N. na začatie konania o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : Písomným podaním z 29. mája 1998 označeným ako „podnet“ sa T. N. domáha rozhodnutia ústavného súdu, že Generálna prokuratúra
Právna veta: Ústava Slovenskej republiky nezaručuje osobám (účastníkom konania) právo na konanie bez akýchkoľvek prieťahov. Oprávnená osoba (účastník konania) má zaručené právo na taký postup štátneho orgánu, ktorý je zbavený zbytočných prieťahov. Preto Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní o podnete namietajúcom porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov vždy skúma, ako sa v okolnostiach konkrétneho prípadu rešpektuje účel práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach v senáte na neverejnom zasadnutí 22. septembra 1999 prerokoval prijatý podnet Mgr. A. B., bytom B., zastúpenej JUDr. J. B., advokátom, B., proti Okresnému súdu Bratislava I o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov upraveného v čl. 48 ods. 2 v prvej vete Ústavy Slovenskej republiky v konaní o odškodnení pracovného úrazu a o návrhu na ochranu osobnosti vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 11 C 119/92 a takto
Právna veta: 1. Určenie právneho odvetvia, do ktorého patrí spor prejednávaný všeobecným súdom, môže súvisieť s právnou zložitosťou veci, lebo je významné pre určenie prameňov práva, ktoré sa majú uplatniť v konaní pred všeobecným súdom. Ústavný súd Slovenskej republiky túto skutočnosť posudzuje pri hodnotení dôvodov súvisiacich s porušením základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. 2. Ústavné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov v niektorých prípadoch zabezpečuje aj zákon prostredníctvom inštitútov procesného práva. V konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku k nim p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 15. decembra 1999 v senáte vo veci podnetu J. F., bytom N. Z., zastúpeného JUDr. J. K., advokátom, ktorým namietol porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov priznaného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní na Okresnom súde v Banskej Bystrici vo veci 20 Cb 197/95 takto r o z h o d o l : Okresný súd v Banskej Bystrici v konaní vo veci 20 Cb 197/95 p o r u š i l p r á v o J. F. na prerokovanie veci bez zby
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky poskytuje ochranu základnému právu na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov len vtedy, ak bola táto ochrana na ústavnom súde uplatnená v čase, keď k porušeniu namietaného práva došlo alebo porušenie v tomto čase ešte trvalo.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 20. mája 1999 predbežne prerokoval podnet I. K. K. a jeho manželky M. K., obaja bytom v B., vo veci porušenia ich základných práv na prerokovanie veci v prítomnosti účastníkov konania, základného práva vyjadriť sa ku všetkým vykonaným dôkazom i základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov upravených v čl. 48 ods. 2 prvej vete Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 odsek 1
Právna veta: 1. Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov sa podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky priznáva aj v konaní orgánov verejnej správy. 2. Daňová kontrola je súčasťou daňového konania. Správca dane je povinný postupovať aj pri daňovej kontrole tak, aby neporušil Ústavou Slovenskej republiky zaručené práva daňovníkov. 3. Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov priznané podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sa v daňovej kontrole chráni formálnou a materiálnou podmienkou § 30a ods. 3 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Ak správca dane ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 14. júla 1999 v senáte vo veci podnetu Ing. arch. O. T., bytom B., zastúpeného JUDr. J. B., advokátom, pre porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov priznaného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní na Daňovom úrade Bratislava V takto r o z h o d o l : Právo Ing. arch. O. T. na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručené podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní pred Daňovým úradom
Právna veta: Počet nevybavených vecí, o ktorých má súd rozhodnúť, zbavuje zodpovednosti za porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky len vtedy, ak sa preukáže, že počet nevybavených vecí nemá pôvod v zlej organizácii činnosti súdnictva, súdu alebo sudcu.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí dňa 16. júna 1998 v senáte vo veci podnetu Ing. J. Š., bytom B., zastúpeného JUDr. A. Š., advokátkou, B., na začatie konania o porušení práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov priznaného článkom 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní o náhradu škody vedenom na bývalom Mestskom súde v Bratislave pod sp. zn. 25 Cb 2/94 a Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 50 Cb 16/97 takto r o z h o d o l : Slovenská republika,
MENU