SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1348131
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67141
USSR: 39265
NSČR: 129740
NSSČR: 71780
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431143
Krajské súdy (ČR): 50322
Posledná aktualizácia
20.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: predbežné opatrenie podľa § 76 OSP


Približný počet výsledkov: 5 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: predbežné opatrenie podľa § 76 OSP
  • predbezny nájdené 26710 krát v 7206 dokumentoch
  • opatrenie nájdené 41265 krát v 11450 dokumentoch
  • podla nájdené 1091757 krát v 65980 dokumentoch
  • § nájdené 1940283 krát v 67044 dokumentoch
  • 76 nájdené 10249 krát v 5372 dokumentoch
  • osp nájdené 115037 krát v 13806 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty
Krajské súdy SR 9 dokumentov


Právna veta: Rozsah vyživovacej povinnosti je upravený v ustanoveniach § 62 a § 75 Zákona o rodine, pričom pokiaľ sa upravuje predbežným opatrením, je jeho rámec ohraničený nevyhnutnou mierou (§ 76 ods. 1 písm. a) OSP). Toto výživné má byť určené len na uspokojenie základných životných potrieb dieťaťa, nemá dosahovať rámec určeného výživného v základnom konaní, má zabezpečiť, aby mal rodič, ktorý má dieťa v osobnej starostlivosti, možnosť uhradiť pravidelné a nevyhnutné výdavky na toto dieťa.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 9CoP/4/2016 2115226296 02. 02. 2016 JUDr. Eva Barcajová ECLI:SK:KSTT:2016:2115226296.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave vo veci starostlivosti súdu o maloletú U. U., narodenú XX.XX.XXXX, zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava, dieťa rodičov: matka - N. U., narodená XX.XX.XXXX, bytom U. XXX, zast.: Prosman a Pavlovič, advokátska .
Právna veta: Predbežné opatrenie slúži k dočasnému zabezpečeniu ochrany porušených alebo ohrozených práv účastníkov a je namieste ho použiť tam, kde sa vyžaduje okamžitý zásah súdu. Z charakteru predbežného opatrenia vyplýva, že pred jeho nariadením nemusí súd zistiť všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné pre vydanie konečného rozhodnutia a pri ich zisťovaní nemusí byť vždy dodržaný formálny postup stanovený na dokazovanie, čo pre krátkosť času zvyčajne ani nie je dobre možné. Je však nutné, aby boli splnené základné predpoklady pre nariadenie predbežného opatrenia, a to buď potreba dočasnej úpravy pomerov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23CoP/5/2016 2715207273 27. 01. 2016 JUDr. Iveta Jankovičová ECLI:SK:KSTT:2016:2715207273.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci starostlivosti o maloleté dieťa: M. V., nar. X.X.XXXX, bytom u matky, dieťa zastúpené kolíznym opatrovníkom: Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici, dieťa rodičov: matk a- Y. Q., nar. XX.X.XXXX, bytom Q. XX, XXX XX Q., .
Právna veta: Obmedzenie vlastníckeho práva odporcu k nehnuteľnostiam patriacim do bezpodielového spoluvlastníctva manželov je vzhľadom na okolnosti prípadu primerané, keď všetky ostatné zložky vlastníckeho práva ostávajú bez akýchkoľvek obmedzení zachované. Jedine, vzhľadom na okolnosti prípadu a osvedčenosť dôvodnosti nároku a s potrebou dočasnej úpravy pomerov účastníkov konania, je čiastočne vlastnícke právo odporcu obmedzené, ktorá okolnosť nie je neprimeraná ochraňovanému záujmu na živote a zdraví navrhovateľky a maloletých detí obývajúcich nehnuteľnosť. Miera obmedzenia vlastníckeho práva je pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 17Co/16/2016 8315214095 04. 02. 2016 JUDr. Jana Burešová ECLI:SK:KSPO:2016:8315214095.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci navrhovateľky A. C., rod. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom C. XXX/ XX, XXX XX C. F. B., proti odporcovi E. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom C. XXX/XX, XXX XX C. F. B., zast. advokátkou JUDr. Annou Drugdovou, so sídlom Nám. slobody 25, 066 01 Humenné .
Právna veta: Predbežné opatrenie, ktorým sa podnikateľovi zakazuje nakladať s majetkom alebo jeho časťou, môže súd nariadiť len v takom rozsahu, aby to s prihliadnutím na podnikateľskú činnosť žalovaného bolo primerané právu, ktorého budúci súdny výkon je ohrozený.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici vydal predbežné opatrenie, ktorým zakázal odporcovi nakladať s nehnuteľnosťou - areál Autoškoly v N., parcela č. 723, zastavaná plocha 3721 m2 v k. ú. N., zapísanou na LV č. 375, až do právoplatného rozhodnutia sporu medzi navrhovateľom a odporcom o zaplatenie 2,300 000 Sk. V odôvodnení poukázal na navrhovateľov návrh na vydanie predbežného opatrenia zo 14. apríla 1994, ktorým sa domáhal, aby súd zakázal odporcovi nakladať s nehnuteľnosťou a na navrhovateľov návrh na začatie .
Právna veta: Účinnosťou Civilného sporového poriadku dochádza k zmene základného konceptu inštitútu predbežného opatrenia, ktoré nahrádza neodkladné opatrenie, pričom jeho právne účinky nie sú podmienené prebiehajúcim konaním vo veci samej a vo svojej podstate môže konzumovať vec samu. Rozhodnutie o neodkladnom opatrení má povahu rozhodnutia vo veci samej len vtedy, ak sa v dôsledku neho spor o veci vymedzenej žalobou právoplatne skončil a nebude nasledované konaním vo veci samej. Takéto rozhodnutie nevykazuje charakter dočasnosti a predbežnosti poskytovanej meritórnej ochrany vyžadujúcej ďalšie konanie o ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Obdo/79/2018 1217202403 26. 10. 2018 JUDr. Alena Priecelová ECLI:SK:NSSR:2018:1217202403.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: MLM Real spol. s r.o., so sídlom Košická 58, 821 08 Bratislava, IČO: 44 093 683, zast. Advokátskou kanceláriou Bugala - Ďurček, s.r.o., so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, proti žalovanému: YIT Slovakia a.s. so sídlom .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.