SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1158886
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64390
USSR: 35554
NSČR: 123883
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424452
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
01.06.2020 21:07

Nájdené rozsudky pre výraz: predbežné opatrenie podla O.s.p


Približný počet výsledkov: 30 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: predbežné opatrenie podla O.s.p
  • predbezny nájdené 25325 krát v 6677 dokumentoch
  • opatrenie nájdené 36896 krát v 10591 dokumentoch
  • podla nájdené 1022048 krát v 63416 dokumentoch
  • o nájdené 2789667 krát v 64348 dokumentoch
  • s nájdené 1978024 krát v 64291 dokumentoch
  • p nájdené 1000100 krát v 62112 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 22 dokumentov
Krajské súdy SR 22 dokumentov


Právna veta: Podľa ustanovenia § 75 ods. 8 veta tretia O.s.p. ak bol návrh na nariadenie predbežného opatrenia odmietnutý alebo zamietnutý, nedoručuje súd ostatným účastníkom uznesenie o jeho odmietnutí alebo zamietnutí, ani prípadné odvolanie navrhovateľa; uznesenie odvolacieho súdu im doručí, len ak ním bolo nariadené predbežné opatrenie. Podľa § 221 ods. 3 O.s.p. ak odvolací súd rozhoduje o odvolaní proti uzneseniu o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, zruší rozhodnutie, len ak zastavuje konanie. Platná právna úprava, ktorá je obsahom vyššie citovaných ustanovení O.s.p., vytvára priestor na to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 93/201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne TSP plus, s.r.o. , so sídlom v Tvrdošíne, Hviezdoslavova 118, IČO: 36 410 403 , zastúpenej JUDr. Jozefom Polákom, advokátom so sídlom v Dolnom Kubíne, Radlinského ul. č. 1718 , proti žalovan ým s. r. o. , so sídlom v Bratislave , Ivánska cesta 10, IČO: 45 968 373, v dovolacom konaní zastúpen ej Mgr. Marekom Sakálom , advokátom so sídlom v Br atislave, Tobrucká 7 , a 3/ CSI .
Právna veta: Z ustanovenia § 74 ods. l O.s.p vyplýva, že pred začatím konania môže súd nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Predbežné opatrenie nariadi súd na návrh (§ 75 ods. 1 O.s.p.). Podľa § 76 ods. l písm. g/ O.s.p. predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkovi najmä, aby nevstupoval dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba, vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivý z násilia. Násilie znamená najčastejšie označenie jednorazového fyzického aktu, resp. postupu, pri ktorom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 M Cdo 10/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci nav rhovateľky Ing. I. N. , zastúpenej JUDr. R.B. , advokátkou v B. , proti odporcovi M. N. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. G. a spol. s.r. o., B. , o vydanie predbežného opatrenia , vedene j na Okre snom súde Bratislava V pod sp. zn. 41 C 477/2011 , v konaní o mi moriadnom dovol aní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského sú du v .
Právna veta: V prejednávanej časti konania platí pre trovy predbežného opatrenia ustanovenie § 145 O.s.p., podľa ktorého účastníkovi, ktorému súd prizná náhradu trov konania, prizná aj náhradu trov predbežného opatrenia a zabezpečenia dôkazov. Z citovaného ustanovenia a contrario vyplýva, že sa v predbežnom opatrení o náhrade trov konania nerozhoduje. Výnimku tvorí osobitný prípad predbežného opatrenia podľa § 74 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého súdna prax priznáva náhradu trov konania už v konaní o tomto nároku, pretože sa naň hľadí ako na nárok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky A. V. , bývajúcej v B. , proti odporkyni JUDr. I. S., bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. Z. H. , advokátkou, so sídlom v Ž. , o nariadenie predbežného opatrenia, vedenej Okresným súdom Žiar nad Hronom pod sp.zn. 5 C 47/2010, o dovolaní odporkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 30. apríla 2010 sp.zn. 17 Co 67/2010, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . .
Právna veta: Rozsudok o určení neplatnosti právneho úkonu o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je záznamovou listinou, na základe ktorej dochádza k zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa § 5 ods. 2 Zák.č. 162/1995 Zb. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Navrhovateľ návrhom na vydanie deklaratórneho rozhodnutia o neplatnosti kúpnej zmluvy sleduje dosiahnutie stavu, aby ním takto tvrdené jeho vlastnícke právo( z absolútne neplatného právneho úkonu, ktorá neplatnosť pôsobí zo zákona a o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa M. N., zastúpeného v dovolacom konaní M., advokátkou v B., proti odporcovi A. S., zastúpenému v dovolacom konaní M., advokátom v B., o nariadenie predbežného opatrenia v konaní o určenie neplatnosti právneho úkonu, vedenej na Okresnom súde Žilina. pod sp. zn. 13 C 292/2007, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 11. júla 2007 sp. zn. 5 Co 172/2007, takto r o z .
Právna veta: Predbežné opatrenia sú jedným zo zabezpečovacích inštitútov občianskeho súdneho konania, ktoré majú za cieľ dočasnou úpravou eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli nastať, ak by sa takáto (dočasná) úprava nenariadila. Predbežné opatrenia treba vnímať ako dočasné procesné opatrenie súdu, trvanie ktorého je obmedzené a môže byť za podmienok uvedených v zákone zrušené (viď § 77 O.s.p.). Dočasnosť tohto opatrenia ako jeho základný znak znamená, že nejde o konečnú a definitívnu úpravu vzťahov medzi účastníkmi konania. Vzhľadom na to, že predbežné opatrenie má nastoliť určitý stav len dočas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 144 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ M. S., bývajúceho v B. , 2/ A. S., bývajúce j v B. , zastúpených Mgr. M. Č. , advokátom so sídlom v K. , proti odporkyni P. , a.s. , so sídlom v Ž. , IČO: X. , zastúpen ej advokátskou kanceláriou Š., s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , o nariadenie predbežného opatrenia , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 2 C 252/2013, o dovolan iach navrhovateľov a odporkyne .
Právna veta: Predbežné opatrenia sú predbežnými predovšetkým v tom zmysle, že ich možno nariadiť pred začatím konania. Ich predbežnosť spočíva tiež v tom, že sa nimi neprejudikujú práva účastníkov, ani tretích osôb. Predbežné opatrenie možno nariadiť aj v každej veci starostlivosti súdu o maloletých, o ktorej sa môže konať v občianskom súdnom konaní. Nariadenie predbežného opatrenia nie je možné vtedy, ak sú dané podmienky pre konečné rozhodnutie. Pri predbežnom opatrení, predpokladom ktorého je potreba urýchlenej dočasnej úpravy pomerov maloletého, sa súd spravidla nevyhne tomu, že ním nariaďované p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti súdu o maloletého R. K. , nar odeného X. , bývajúceho u matky a zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou, so sídlom vo Vranove nad Topľou, Námestie slobody č. 5, dieťa rodičov M. Č. , bývajúcej vo V. , a J. K. , bývajúceho v B. , o nariadenie predbežného opatrenia , vedenej na Okresnom súde Vranov nad Topľou pod sp. zn. 9 P 129/2012 , .
Právna veta: Podľa § 74 ods. 1 môže súd pred začatím konania nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Nariadenie predbežného opatrenia má dočasný (predbežný) charakter. Pri nariaďovaní predbežného opatrenia prevláda požiadavka rýchlosti nad požiadavkou úplnosti skutkových zistení. V dôsledku toho sa tu nezisťujú všetky tie skutočnosti, ktoré má mať súd zistené pred vydaním konečného rozhodnutia (vo veci samej), a skutočnosti, z ktorých sa vyvodzuje dôvodnosť návrhu na nariadenie predbež ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov: 1/ D., S., 2/ M., S., oboch zastúpených JUDr. D., advokátom so sídlom v B., proti odporkyni: N., s.r.o., IČO: X., so sídlom v B., o nariadenie predbežného opatrenia, vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 6 C 238/2009, o dovolaní navrhovateľov proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 11. augusta 2009 sp. zn. 12 Co 126/2009, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m .
Právna veta: Z ustanovenia § 76 ods. l písm. e/ O.s.p. vyplýva, že súd môže uložiť účastníkovi, aby nenakladal s určitými vecami alebo právami. Ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov, alebo zabezpečiť dôkaz, pretože je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať alebo len s veľkými ťažkosťami, súd na návrh neodkladne vydá predbežné opatrenie alebo zabezpečí dôkaz (§ 102 ods. 1 O.s.p. ). Súdna prax citované ustanovenia vykladá tak, že pod pojem „dočasná úprava pomerov“ možno zahrnúť aj dočasné obmedzenie dispozície s majetkom v priebehu konania z dôvodu ohrozenia výkonu súdneho ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 M Cdo 5 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republi ky v právnej veci navrhovateľa T. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou S. & partners s.r. o., , B., proti odporcom 1/ S.S. , 2/ S.S. , zastúpených advokátskou kanceláriou D.s.r. o., B., o vydanie predbežného opatrenia , vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 23 C 410/2009 , v konaní o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzn eseniu Krajského .
Právna veta: V zmysle ustanovení § 75 ods. 2 a § 102 ods. 1 O.s.p., môže návrh na vydanie predbežného opatrenia podať aj osoba, ktorá nie je účastníkom konania, preto nie je možné bez ďalšieho takýto návrh zamietnuť len z dôvodu, že navrhovateľ predbežného opatrenia nie je účastníkom konania. Navrhovateľ predbežného opatrenia súčasne podal návrh na zmenu v účastníctve konania a návrh na vydanie predbežného opatrenia odôvodnil, t. j. uviedol podmienky dôvodnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, ako i odôvodnil nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy, o ktorom návrhu súd vecne ner ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Obo 83/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. I., S.P., správca konkurznej podstaty R., a.s. (prv H., a.s.), so sídlom J.K., IČO: X., vedľajší účastník: O.Š.B., IČO: X. proti žalovanému: C.S. v likvidácii (prv C.S.), M.B., IČO: X., zast. JUDr. Š., advokát, C.B., o zaplatenie 2 841 927,78 Eur (85 615 916,45 Sk) s prísl., o odvolaní navrhovateľa o zámenu na strane žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach .
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podla O.s.p

Právna veta: Predbežné opatrenie nie je konečným rozhodnutím a jeho účelom je dočasná úprava pomerov účastníkov. Pred nariadením predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. g/ O.s.p. preto postačuje, ak je osvedčené dôvodné podozrenie z násilia. Osvedčenie dôvodného podozrenia z násilia znamená, že súd pomocou ponúknutých dôkazných prostriedkov zisťuje najvýznamnejšie skutočnosti (teda nie všetky rozhodujúce), pričom postačuje, že osvedčená skutočnosť sa mu vzhľadom na všetky okolnosti javí ako nanajvýš pravdepodobná. Dôvodné podozrenie z násilia sa v prípadoch podľa § 76 ods. l písm. g/ O.s.p. preukazuj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 355 /2012 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v právnej veci navrhovateľky Ing. I. M. , bývajúcej v N. , proti odporcovi M. M. , bývaj úcemu v N. , zastúpenému JUDr. I. S., advokátkou so sídlom v B. , o nariadenie predbežného opatrenia , veden ej na Okresnom súde Pezinok pod sp. zn. 10 C 130/2012, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 2. augusta 2012 sp. zn. 5 Co 346/2012 , takto r o z h o d o l : Dovolanie o d .
Kľúčové slová: dlh, plnenie, predbežné opatrenie podla O.s.p

Zbierka NS 1/1998
R 20/1998
Uznesenie
Právna veta: Samotný dlh nemôže bez ďalšieho byť dôvodom na nariadenie predbežného opatrenia. Medzi skutočnosti, ktoré osvedčujú, že výkon rozhodnutia by bol ohrozený je predovšetkým také konanie odporcu, ktorého dôsledkom je znižovanie hodnoty jeho majetku, ktorý možno výkonom rozhodnutia postihnúť alebo iné konanie, ktoré podstatnou mierou nepriaznivo ovplyvňuje jeho majetkové pomery.

Úryvok z textu:
Súd prvého stupňa napadnutým uznesením návrh na vydanie predbežného opatrenia zamietol. Rozhodnutie odôvodnil tým, že navrhovateľ sa v konaní proti odporcovi domáha zaplatenia 720 000 Kč s návrhom na zákaz dispozície s účtom vedeným v označenej banke. Z odôvodnenia ďalej len vyplýva stanovisko odporcu k uplatnenému návrhu na zaplatenie 720 000 Kč, na základe čoho súd návrh na vydanie predbežného opatrenia zamietol. Proti uzneseniu podal odvolanie navrhovateľ a žiadal jeho zmenu tak, že návrhu sa vyhovie. V .
Právna veta: Ak navrhovateľ podal návrh na nariadenie predbežného opatrenia podľa § 74 anasl. Občianskeho súdneho poriadku na miestne nepríslušný súd, pričom miestna príslušnosť nevyplýva z § 88 O. s. p. a ani navrhovateľ nevystupuje v rôznych veciach opätovne ako navrhovateľ, po vznesení námietky nedostatku miestnej príslušnosti odporcom v odvolaní podanom proti uzneseniu o nariadení predbežného opatrenia, musí odvolací súd podľa § 221 ods. 1 písm. g/ a ods. 3 O. s. p. toto napadnuté uznesenie zrušiť a konanie o nariadení predbežného opatrenia podľa § 104 ods. 1 O. s. p. zastaviť pre neodstrániteľný nedos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Prešov uznesením z 12. 07. 2011, č. k. 21Cb 101/2011-86 odporcovi ako jedinému spoločníkovi spoločnosti s. T., spol. s r. o., K., so sídlom K. XX, K., IČO: XX, t. j. stopercentnému vlastníkovi obchodného podielu v spoločnosti s. T., spol. s r. o., K. zakázal tento obchodný podiel predať, darovať, zameniť, založiť, zaťažiť vecným bremenom, predkupným právom, uzavrieť ohľadne tohto obchodného podielu zmluvu o budúcej zmluve, vložiť ako vklad na podnikanie, ručiť, vyhotoviť notársku zápisnicu - .
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podla O.s.p, predmet leasingu, leasingová zmluva, neplatenie splátok

Zbierka NS 6/1996
R 59/1996
Uznesenie
Právna veta: Podľa podmienok zmluvy môže byť dôsledkom neplatenia leasingových splátok skončenie zmluvného vzťahu a vznik povinnosti predmet leasingu vrátiť vlastníkovi. Ďalším užívaním predmetu leasingu, ktorý je vo vlastníctve žalobcu, hrozí vznik značnej ujmy (poškodenie, znehodnotenie užívaním.) Za tohto stavu sú osvedčené základné skutočnosti, potrebné pre záver o pravdepodobnosti nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy žalobcovi, spojenej s užívaním predmetu leasingu žalovaným a sú dostatočným dôvodom pre to, aby sa pomery účastníkov dočasne upravili predbežným opatrením.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici predbežným opatrením zakázal žalovanému nakladať návesom Traibor-Maxicube a súčasne mu uložil povinnosť zložiť náves do úschovy a to na čas, pokiaľ nebude ukončený základný spor o zaplatenie leasingových splátok a zmluvnej pokuty. Rozhodol tak s odôvodnením, že zo strany žalovaného nie je predpoklad na riadne vyrovnanie dlhu, ako aj obava, že môže dôjsť k zmareniu alebo ohrozeniu výkonu súdneho rozhodnutia v základnom spore. Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie žalovaný. .
Kľúčové slová: konateľ v zmysle § 133 ObZ, rozpor v záujmoch medzi zástupcom a zastúpeným, predbežné opatrenie podla O.s.p

Zbierka NS 1/1998
R 3/1998
Uznesenie
Právna veta: Ak štatutárnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným je viac konateľov a každý z nich je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne, v spore medzi žalobcom - spoločnosťou, proti žalovanému - konateľovi tejto spoločnosti, nemôže žalovaný úspešne vziať žalobu späť, ktorú podala právnická osoba - obchodná spoločnosť, pretože aj keď je štatutárnym orgánom žalobcu, sú záujmy žalobcu a žalovaného v konaní rozdielne.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach uznesením z 28. decembra 1995, č. k. 10 Cb 3666/95 konanie zastavil, návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietol, pretože vo veci samej žalovaný, ako druhý konateľ spoločnosti, vzal žalobu späť a podľa jeho právneho názoru z ust. § 133 ods. 2 Obchodného zákonníka súd nemôže obmedziť konateľské oprávnenie žalovaného. Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie žalobca a žiadal o jeho zrušenie a nariadenie predbežného opatrenia tak, ako bolo nariadené v konaní vedenom pod č. k. 13 .
Kľúčové slová: právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži, predbežné opatrenie podla O.s.p

Zbierka NS 1/1998
R 14/1998
Uznesenie
Právna veta: Aj keď spravidla platí, že predbežné opatrenie nemá ukladať obsahovo rovnaké povinnosti, aké by boli uložené rozhodnutím vo veci samej, možno nariadiť predbežné opatrenie zakazujúce určité konanie rovnako, ako petit žaloby o zdržanie sa takého konania, ktoré napĺňa skutkové znaky nekalosúťažného konania

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením krajský súd zamietol návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým sa žalobca domáhal, aby súd uložil žalovanému zdržať sa nekalosúťažného konania, spočívajúceho v uvádzaní, alebo rozširovaní údajov o pomeroch a výkonoch žalobcu. V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že podľa ust. § 74 O.s.p. pre nariadenie predbežného opatrenia platí zásada, že by nemalo ukladať obsahovo rovnaké povinnosti, ako by boli uložené v rozhodnutí o veci. V danom prípade žalobca požadoval uloženie rovnakých .
Kľúčové slová: neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia a. s. , predbežné opatrenie podla O.s.p

Zbierka NS 1/1998
R 16/1998
Uznesenie
Právna veta: Určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, vrátane vyslovenia, že rozhodnutie valného zhromaždenia akciovej spoločnosti je neplatné podľa § 183 Obchodného zákonníka, môže súd rozhodnúť len rozsudkom o veci samej. Predbežným opatrením preto nemožno vysloviť, že rozhodnutie valného zhromaždenia akciovej spoločnosti je neplatné, pretože by sa nejednalo o dočasnú úpravu pomerov účastníkov.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zamietol návrh, ktorým navrhovateľ žiadal, aby súd vydal predbežné opatrenie, ktorým by sa upravili pomery odporcu. Rozhodol tak s odôvodnením, že navrhovateľ neosvedčil, že bez okamžitej úpravy právnych pomerov by bolo jeho právo ohrozené. Okrem toho navrhovateľ žiadal v návrhu uloženie obsahovo rovnakých povinností, aké by mali byť uložené v konaní o veci samej. Proti uzneseniu podal odvolanie navrhovateľ a žiadal jeho zmenu a vyhovenie návrhu. V odvolaní uviedol, .
Kľúčové slová: zmluva o prevode obchodného podielu , predbežné opatrenie podla O.s.p, neplatnosť zmluvy

Zbierka NS 6/1999
R 123/1999
Uznesenie
Právna veta: Súd nemôže predbežným opatrením zakázať registrovému súdu vykonať zápis spoločnosti v obchodnom registri. V konaní vo veciach obchodného registra, ktoré sa začína na návrh fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej sa zápis v registri týka, alebo osôb oprávnených na to podľa zákona, nemožno predbežným opatrením súdu odňať právomoc registrového súdu o návrhu rozhodnúť, v dôsledku čoho ust. § 76 ods. 2 OSP je nepoužiteľné. Súd v konaní o určenie neplatnosti zmluvy o prevode obchodného podielu nemôže predbežným opatrením určiť, že až do právoplatnosti rozhodnutia o neplatnosti zmluvy o prevo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením Krajský súd v B. zakázal vykonať zmenu zápisu v obchodnom registri Okresného súdu B. I. v odd. Sro. spoločnosti A.-I., s. r. o., o prevode obchodného podielu odporcu 1) na odporcu 2) do právoplatnosti skončenia konania vedeného na Krajskom súde v B., sp. zn. 33 Cb 36/98, o určenie neplatnosti právneho úkonu s tým, že dovtedy sú spoločníkmi spoločnosti Ing. Z. H. v 1/5 a J. U. v 4/5 podielu celej spoločnosti. Ďalej súd zakázal odporcovi 2) nakladať s jeho obchodným podielom v .
Právna veta: Súd nemôže predbežným opatrením zriadiť záložné právo.

Úryvok z textu:
Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zamietol návrh na vydanie predbežného opatrenia, ktorým sa navrhovateľka domáhala zriadenia záložného práva na majetok žalovaného v hodnote 225 000 Sk v prospech navrhovateľky. Rozhodol tak po zistení, že neboli splnené podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia, pretože návrh nie je v súlade s § 76 O. s. p. Zriadenie záložného práva upravuje ustanovenie § 151b Občianskeho zákonníka a nemožno ho zriadiť predbežným opatrením. Proti tomuto uzneseniu podala .
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podla O.s.p

Zbierka NS 4-5/1998
R 65/1998
Uznesenie
Právna veta: V konaní podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (Správne súdnictvo) nemožno vydať predbežné opatrenie.

Úryvok z textu:
Návrhom zo dňa 20. 10. 1997 žiadal žalobca o konanie podľa piatej časti O.s.p. (Správne súdnictvo) a v tejto súvislosti navrhoval vydať predbežné opatrenie. Z odôvodnenia: Kedže podanie žalobcu nemalo náležitosti predpísané ustanoveniami § 42 ods. 1 O.s.p., § 79 ods. 1 O.s.p., § 249 ods. 2 O.s.p. a žalobca nebol zastúpený advokátom alebo komerčným právnikom (§ 250a O.s.p.) bol tento na základe uznesenia tunajšieho súdu č.k. Nes 6/97-5 zo dňa 30. 10. 1997 vyzvaný na odstránenie vád žaloby v lehote 10 dní .
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podla O.s.p, verejná dražba, predaj na verejnej dražbe

R 67/1996
Uznesenie
Právna veta: Z návrhu na nariadenie predbežného opatrenia pred začatím konania má byť zrejmé, čoho sa žalobca mieni domáhať, aký vzťah má navrhované predbežné opatrenie k predmetu budúceho konania vo veci samej, ktorý sa bude riešiť rozhodnutím súdu na základe žaloby.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave uznesením nevyhovel návrhu na vydanie predbežného opatrenia, ktorým sa malo zakázať žalovaným 1) až 3) predať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území K. K., a to parcelu č. 33/1 a 33/2 a rodinný dom, postavený na parcele č. 33/1, č. pop. 48. Rozhodnutie odôvodnil tým, že v bode 9. úverovej zmluvy bolo podľa § 129c Hosp. zák. zriadené záložné právo na nehnuteľnosti vo vlastníctve žalobcu, parcely č. 33/1 a 33/2 aj na rodinný dom pop. č. 48, postavený na parcele č. 33/1. .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.