Nájdené rozsudky pre výraz: rýchlosť jazdy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 169

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

40 dokumentov
745 dokumentov
11 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Nepochybným zmyslom zníženia rýchlosti 90 km/hod. všeobecne povolenej pre jazdu na pozemnej komunikácii na hodnotu 50 km/hod. v obci je zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti prevádzky na pozemných komunikáciách ako aj ochrana majetku, zdravia a životov osôb nachádzajúcich sa v tejto obci. Z vyššie uvedených ustanovení osobitných zákonov vyplýva, že zastavanosť územia rôznou výstavbou je základným a charakteristickým znakom obce, ktorý je nutne spojený s pohybom osôb. Potom, ak sa vodič ocitne v zastavanom území, kde s ohľadom na konkrétne podmienky potenciálne vyskytujúcich sa osôb, res ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: A.. K. , nar. X. , trvale bytom B.U. , zast.: JUDr. Ľubošom Bajužíkom , advokátom z advokátskej kancelárie so sídlom Námestie Slobody č. 2, 066 01 Humenné , proti žalovanému: M
Právna veta: Žalobkyňa svojou vlastnou nedbanlivosťou porušila ustanovenie § 16 ods. 1 s poukazom na § 137 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z.z., keďže príčinou vzniku spôsobenej dopravnej nehody bolo neprispôsobenie rýchlosti jazdy žalobkyne najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré bolo možno predvídať, následkom čoho bolo, že v ľavotočivej zákrute dostala žalobkyňa s vozidlom šmyk, vyšla mimo vozovku vpravo, kde narazilado betónového črepníka a stĺpu telegrafného vedenia, teda poškodila všeobecné prospešné zariadenie podľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Igora Belka v právnej veci žalobkyne P. B. , bytom J., zastúpenej JUDr. Ivanom Pagáčom, advokátom, so sídlom Fándlyho 130/8, 018 41 Dubnica nad Váhom , proti žalovanému Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratisl
Právna veta: V dôvodoch rozsudku krajský súd poukázal na to, že v priestupkovom konaní bolo jednoznačne preukázané spáchanie priestupku žalobcom podľa § 8 ods. 5, zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov na tom skutkovom základe, ako je uvedené v rozhodnutí oboch správnych orgánov. Je však na rozhodnutí správneho orgánu, ktoré dôkazy nebude vykonávať, a to najmä vtedy, ak by išlo o preukazovanie skutočností zjavne nepotrebných alebo nadbytočných. Za porušenie práv žalobcu teda nemožno podľa krajského súdu považovať nevykonanie ním navrhovaných dôkazo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej CSc. a z členov JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a JUDr. Jaroslavy Fúrovej v právnej veci žalobcu: I. P., zastúpený advokátom JUDr. J. V., proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre, Kalvárska 2, Nitra, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č.p. KRP-83/DI-Sk-2007 zo dňa 24. augusta 2007, na odvolanie
Právna veta: Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 315/1996 Z. z. účastník cestnej premávky je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky ustanovené v tomto zákone. Podľa § 4 ods. 2 písm. c/ zákona č. 315/1996 Z. z. vodič je povinný venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke. Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 315/1996 Z. z. na ceste sa jazdí vpravo, a ak tomu nebránia osobitné okolnosti, pri pravom okraji vozovky. Podľa § 13 ods. 1 zákona 315/1996 Z. z. vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, alebo pri obchádzaní prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej, v právnej veci žalobkyne V. L. , bytom A. , zastúpenou JUDr. T. S., advokátom so sídlom N. , proti žalovanému Krajské mu riaditeľstvu Policajného zboru v Trnave , Krajský dopravný inšpektorát, Trnava, o preskúmaní rozhodnu tia a postupu žalovaného a o
Právna veta: Prekážka rozsúdenej veci (res iudicatae) patrí k procesným podmienkam a zistenie jej existencie v každom štádiu konania musí viesť k zastaveniu konania. Táto prekážka nastáva vtedy, ak má byť v novom konaní prejednaná tá istá vec. O tú istú vec v správnom súdnictve ide predovšetkým vtedy, keď v novom konaní je predmetom preskúmania to isté rozhodnutie správneho orgánu a týka sa rovnakých účastníkov konania.....Prekážka rozhodnutej veci predstavuje neodstrániteľný nedostatok (podmienky) konania, majúci za následok, že súd nemôže vydať rozhodnutie vo veci samej, ale musí konanie zastaviť podľa § ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu : I. B. , trvale bytom F., proti žalovanému : Krajské riaditeľstv o Policajného zboru v Prešove , Krajsk ý dopravn ý inšpektorát , so sídlom Pionierska 33, Prešov, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. p.: KRP -P-191/KDI -BCP -2012 zo dňa 10.01.2013 , o odvolaní žalo vaného proti rozsudku Krajského súdu v Prešove č. k. 3S/ 25 /2013 -135 zo dňa 16.06.2016 , jedno
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu totožného s názorom krajského súdu bolo pre posúdenie zodpovednosti podstatné zistenie, že žalobkyňa vošla do koľajiska, kde nepožívala zvýšenú ochranu chodkyne na priechode pre chodcov, napriek tomu, že videla blížiacu sa električku a svojim konaním tak vytvorila vodičovi električky náhlu prekážku, čím ho donútila k zmene rýchlosti jazdy, čo v konaní bolo nepochybne preukázané a takéto konanie bolo v rozpore s ustanovením s § 22 ods. 1 písm. l/ zákona č. 372/1990 Zb. Pre takýto záver nemala vplyv skutočnosť, že žalovaný v čase rozhodovania nemal k dispozí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžo 142/2007 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členiek JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci žalobkyne: L. Č., bytom Z., H., zastúpenej advokátom JUDr. I. F., .B. proti žalovanému: K.R.P.Z., K.D.I., B., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. KRP-P-203/DI-SK-2005 zo dňa 4.10.2005, o odvo
Právna veta: Podľa čl. 1 prvá veta Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ústava) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Podľa čl. 2 ods. 2 ústavy štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. K atribútom právneho štátu patrí aj to, že právne vzťahy patriace do sféry základných práv a slobôd môže upravovať výlučne zákon. Medzi princípy právneho štátu sa spravidla zaraďujú: 1. záruky základných práv a slobôd občanov, 2. legitimita a legalita štátnej moci, 3. suverenita ľudu. 4. deľba moci, 5. vzájomné brzdy a rovnovážnos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Eleny Berthotyovej, Phd. v právnej veci žalobcu: J. S., zastúpeného JUDr. P. G., proti žalovanému: KR PZ N., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného Č.p.: KRP-51/DI-SK-2006 zo dňa 21. júna 2007, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre č. k. 30
Právna veta: Podľa § 111 zákona o sociálnom poistení suma nemocenského a suma invalidného dôchodku je polovica sumy nemocenského a sumy invalidného dôchodku, ak sa poistenec stal dočasne práceneschopným alebo invalidným v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok...Odvolací súd uvádza, že nie každá invalidita, ktorá vznikla po požití alkoholu je vždy jeho dôsledkom. Túto skutočnosť musí odporkyňa pred rozhodnutím o znížení invalidného dôchodku podľa § 111 zákona o sociálnom poistení zistiť nad akúkoľvek pochybnosť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JU Dr. Marianny Reiffovej, v právnej veci navrhovateľa M. J., nar. X. , bytom T. , N. č. X. , zastúpeného opatrovníčkou JUDr. J.J. , nar. X. X. , bytom T. , N. č. X. , proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave , Ulica 29. augusta č. 8, o výšku invalidného dôchodku, na
Právna veta: Podľa § 22 ods. 1 písm. a/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení platnom a účinnom ku dňu spáchania priestupku (ďalej len „zákon č. 372/1990 Zb.) priestupku sa dopustí ten, kto ako vodič motorového vozidla prekročí povolenú rýchlosť stanovenú vo všeobecne záväznom právnom predpise o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo prekročí rýchlosť ustanovenú dopravnou značkou. Podľa § 22 ods. 2 za priestupok podľa ods. 1 písm. a/ možno uložiť pokutu do 7.000,--Sk a zákaz činnosti do jedného roka (§ 22 ods. 2 zákona č. 372/1990 Zb.).Podľa zákona č. 171/1993 Z. z. o policajnom zbo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyš ší súd 6Sžo/417/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pred se du sená tu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr . Zdenky Reisenauer ovej v právnej veci žalobcu Ing. O. , bytom V. , zastúpený Bc. D. , bytom V. , proti žalovan ému Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát, oddelenie bezpečnosti cestnej premávky a dopravných eviden
Právna veta: Základnou zásadou správneho konania je zásada materiálnej pravdy, na základe ktorej rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci. Táto zásada je zakotvená v § 3 ods. 5 správneho poriadku, ale je premietnutá aj v jeho ďalších ustanoveniach (§ 32 ods. 1, § 46, § 47 ods. 3). Z obsahu predmetnej zásady vyplýva, že správny orgán je povinný vykonávať dokazovanie tak, aby boli náležite objasnené všetky rozhodujúce okolnosti dôležité pre posúdenie veci (úplnosť zistenia). Správny orgán musí zabezpečiť, aby skutkové zistenia, ktoré vyplývajú z vykonaného do ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4016200914 Dátum vydania rozhodnutia: 3. júla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Nora Halmová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:4016200914.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej a zo sudcov JUDr. Jany Zemkovej PhD. a Mgr. Viliama Pohančeníka v právn ej veci žalobcu: A., zastúpeného advokátskou kanceláriou JUDr. Cimrák, s.r.o. so sídlom Štefánikova trieda 7
MENU