Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodnutia eslp

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 519

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

914 dokumentov
1158 dokumentov
17 dokumentov
61 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o zaplatenie 3 141,06 eur s prísl.
Najvyšší súd 8 Cdo 27 /201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Ing. E. P. , CSc. , bývajúcej v B. , zastúpenej Advokátskou kanceláriou FUTEJ & Partners, s. r.o., so sídlom v Bratislave, Radlin ského 2, IČO: 35 955 341, v mene a na účet ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Daniel Futej, proti žalovanej Slovenskej republike , zastúpenej Národnou bankou SR, so sídlom v Bratislave, Imricha Karvaša 1, o náhradu škody vo výške 3
Meritum náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1107224579 Dátum vydania rozhodnutia: 18. júla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Oľga Trnková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1107224579.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ R. D. bývajúceho v R., 2/ E. H. bývajúcej v R., 3/ Z. D. bývajúcej v R. (právnych nástupcov pôvodne žalobcu 1/ R. D. ), 4/ E. D., bývajúceho v H., zastúpených JUDr. Jozefom Mišlinom, advokátom v Košiciach, Južná 9, prot
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3510205000 Dátum vydania rozhodnutia: 18. júla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Bajánková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3510205000.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu JUDr. N. Z. bývajúcej v G. zastúpenej advokátkou JUDr. Ivetou Rajtákovou, advokátkou, so sídlom v Košiciach, Štúr ova 20, proti žalovanému Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR, so sídlom v Bratislave, Pribinova 2,
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky R OZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa: A. , nar. X. , štátny príslušník Somálska, t. č. miesto pobytu Útvar policajného zaistenia pre cudzincov S., zastúpený Advokátsko u kanceláriou Š., s.r.o., so sídlom M. proti odporcovi : Oddelenie hraničnej kontroly Polic
Meritum Potvrdzujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sž/21/2012 9012010163 29.05.2013 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2013:9012010163.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci navrhovateľa: MAC TV, spol. s.r.o., so sídlom Brečtanová 1, 83
Právna veta: 1) V citovanej právnej úprave zákonodarca ustanovuje, že správny orgán spisuje zápisnicu pri ústnom podaní, pri dôležitom úkone v konaní, pri ústnom pojednávaní a ak vo veci koná a rozhoduje kolektívny správny orgán pri hlasovaní. Podľa okolností prípadu je na zvážení správneho orgánu, ktoré úkony v konaní bude považovať za dôležité, čo vyplýva z dikcie zákonom stanovenej „najmä“. Zápisnica predstavuje písomný záznam o vykonanom procesnom úkone, resp. konaní o jeho výsledkoch, ktorý vyhotovuje zamestnanec správneho orgánu. Dôležitosť zápisnice spočíva v tom, že má dôkaznú moc verejnej l ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sž/ 11/2013 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Naj vyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej , v právnej veci navrhovateľa : MAC TV, s.r.o., so sídlom Brečtanová 1, 831 0 1 Bratislava, IČO: 00 618 322 , zastúpený Advokátskou kanceláriou Bugala – Ďurček, s.r.o., s o sídlom Drotárska cesta 102, 811 02 Bratislav
Meritum odvolanie obžalovaných, prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR, poškodenej
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 6. februára 2017, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Harabina a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Pavla Farkaša, v trestnej veci proti obžalovanému T. R. a spol., pre zločin založe nia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák. a iné, o odvolaní obžalovaných T. R., J. E., Q. T. a P. K. , prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Ge
Meritum 99,15 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8110231822 Dátum vydania rozhodnutia: 7. decembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ľubomíra Kúdelová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8110231822.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: PROFIMED Slovakia, s.r.o., so sídlom Kuzmányho 22, 036 01 Martin, IČO: 36 309 681, zastúpeného Mgr. Vl adimírom Karáskom, advokátom, so sídlom Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, proti žalovanému: ibplus.
Meritum náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1712216235 Dátum vydania rozhodnutia: 24. júla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1712216235.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu JUDr. P. B., bývajúceho v C., zastúpeného spoločnosťou Brázdil & Brázdilová advokátska kancelária s.r.o., so sídl om vo Zvolene, Trhová č. 1, IČO: 50 492 934, proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerst
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Cdo/79/2018 1216217101 11. 07. 2018 JUDr. Elena Siebenstichová ECLI:SK:NSSR:2018:1216217101.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne L.. R. Č., bývajúcej v Q., Š. Č.. XXXX/X, zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Heydukova č. 12, proti žalovanej Wüstenrot poisťovňa, a.s., so sídlom v Bratis
MENU