Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodnutia eslp

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 519

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

903 dokumentov
1158 dokumentov
17 dokumentov
61 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum § 212 ods.3, 4 OSP, § 221 ods. 1 OSP
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: K., nar. X., štátny príslušník Ruskej federácie, zast. Advokátska kancelária Š., M., proti odporcovi: Oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava, Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Bratislava, Úrad hraničnej a cudzineckej polície MV SR, Hrobákova 44, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. p. UHCP-144-5/RHCP-BA-OCP-AV-2009 zo dňa 26. júna 20
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Ing. Miroslava Gavalca a z členov JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci navrhovateľky: MUDr. H., rod. K., bytom V., zastúpená JUDr. J., advokátom, AK, N., proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad Trebišov, Nám. mieru 804/1, Trebišov, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. 2007/00270-Ďu
Právna veta: Štát prostredníctvom príslušných orgánov štátnej správy poskytuje uchádzačovi o zamestnanie služby zamestnanosti len v rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených v zákone o službách zamestnanosti. Medzi tieto podmienky patrí okrem iného aj plnenie povinností zákonom uložených evidovanému uchádzačovi o zamestnanie. Neplnenie takýchto povinností uchádzačom o zamestnanie je legitímnym dôvodom na jeho dočasné vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Krajský súd poukázal tiež na to, že z citovaného § 34 ods. 7 zákona o službách v zamestnanosti je nepochybné, že zákon neukladá úradu pri pon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a Mgr. Petra Melichera v právnej veci žalobkyne Mgr. H. M., zastúpenej advokátom JUDr. M. B., proti žalovanému Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska č. 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.AA/2008/41159/13097/0ISS z 2. septembra 2008, na odvolanie žalobkyne proti rozsudku Krajs
Meritum Procesné - návrh na prerušenie konania podľa § 109 O.s.p.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžo 169/2009 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ J., bytom N., 2/ Ing. J., bytom N., zastúpení advokátom JUDr. P., Advokátska kancelária vo Z., proti žalovanému: Obvodný pozemkový úrad Zvolen, Študentská č. 12, Zvolen, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 247/2008 zo dňa 25. augusta 2008, o odvolaní žalobcov proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23S 166/2008-89 zo dňa 17. marca
Meritum Zákon o pobyte cudzincov (v ustanovení § 26 ods. 2 písm. h/) nedefinuje pojem verejný záujem. Jedná sa o pojem, ktorý platná právna úprava výslovne obsahovo nevymedzuje, napriek tomu sa najmä v oblasti správneho práva pomerne často používa. Verejný záujem
Najvyšší súd 1 Sža 1/2009 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalobcu: S., nar. X., štátny príslušník Čínskej ľudovej republiky, naposledy bytom v zahraničí L., Č., zastúpený advokátom, JUDr. L., A., proti žalovanému: Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej
Meritum Zákon o pobyte cudzincov (v ustanovení ô 26 ods. 2 písm. h/) nedefinuje pojem verejný záujem. Jedná sa o pojem, ktorý platná právna úprava výslovne obsahovo nevymedzuje, napriek tomu sa najmä v oblasti správneho práva pomerne často používa. Verejný záujem
Najvyšší súd 1 Sža 2/2009 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalobkyne: X., nar. X., v H., štátna príslušníčka Čínskej ľudovej republiky, naposledy bytom v zahraničí Q., zastúpená advokátom, JUDr. L., A., proti žalovanému: Riaditeľstvo hraničnej a cudzi
Meritum § 12 ods. 1 písm. a), ods. 3 zákona č. 480/2002 Z.z.o azyle - rozhodovabnie o prekážke administratívneho vyhostenia v konaní o udelenie azylu (rodinné väzby)
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Evy Baranovej v právnej veci navrhovateľa: P. K., štátny príslušník Srbskej republiky, proti odporcovi: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Migračný úrad, Bratislava, Pivonková 6, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia odporcu ČAS: MU-346-11/P
Meritum dovolanie obv.
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obvineného M. B. a spol. vedenej pre trestný čin vraždy spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 219 ods. 1 Tr. zák. a iné účinného do 31. augusta 1999 prerokoval na neverejnom zasadnutí 24. júna 2008 v Bratislave dovolanie, ktoré podal obvinený M. B., zastúpený obhajcom JUDr. P.
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členiek JUDr. Tatiany Hanečkovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci navrhovateľov: 1/ E. M. M. – M. – S., bytom L., X., R., 2/ F. M. – M. – S., 3/ N. M. – M. – S., 4/ S., 5/ F., 6/ M. E. A., 7/ T., navrhovatelia 2/ až 7/ bytom M. – M., X., R., navrhovatelia 1/ až 7/ zastúpených advokátom JUDr.
MENU