SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1304058
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66823
USSR: 38879
NSČR: 128934
NSSČR: 71124
USČR: 82245
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430395
Krajské súdy (ČR): 49416
Posledná aktualizácia
02.03.2021 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR


Približný počet výsledkov: 9 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR
  • staznost nájdené 68672 krát v 10540 dokumentoch
  • podla nájdené 1083132 krát v 65659 dokumentoch
  • cl nájdené 94678 krát v 20932 dokumentoch
  • 127 nájdené 4627 krát v 2674 dokumentoch
  • ustava nájdené 73252 krát v 21940 dokumentoch
  • sr nájdené 84704 krát v 27366 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 116 dokumentov
Krajské súdy SR 10 dokumentov
Odborné články 3 dokumenty


Právna veta: Dovolací súd v danom prípade dospel k záveru, že právo žalobkyne na riadne odôvodnenie porušené bolo. Odôvodnenie napadnutého rozsudku odvolacieho súdu (rovnako i potvrdzujúce rozhodnutie súdu prvého stupňa) totiž vychádza z ústavnej nekonformnosti výkladu noriem spojených s uplatnením práva na súdnu ochranu, zjavnej nesprávnosti deklarovaných premís a z nich dôvodiacich právnych záverov, čo má dopad na celkovú presvedčivosť rozhodnutia, na spravodlivé usporiadanie vzťahov. Občiansky súdny poriadok totiž stojí na zásade a princípoch, ktoré uprednostňujú zabezpečenie spravodlivej ochrany práv a ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. B. , bývajúcej v Ž. , zast úpenej JUDr. Máriou Padalovou , advokátkou v Žiline, Štefániková č. 33, proti žalo van ému Mestu Žilina, IČO: 00 321 796, o nahradenie vyhlásenia vôle na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva bytu , vedenej na Okresn om súde Žilina pod sp. zn. 17 C 138/2006 , o dovolaní žalobkyne proti r ozsudku Krajského súdu v Žiline z 28. januára 201 3, sp. zn. 8 Co 247/ .
Právna veta: Až na základe jasného, určitého a zrozumiteľného návrhu na začatie konania, podloženého relevantnými skutočnosťami a dôkazmi, bude možné posúdiť aj prípadnú vecnú príslušnosť súdu.

Úryvok z textu:
... é, že J. Š. prejavil vôľu podať návrh na Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý by mohol byť posúdený ako ústavná sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR s tým, že sa v žiadnom prípade nejedná o vec spadajúcu do správneho súdnictva. Zároveň mal za to, že nie .
Zbierka NS 1/1999
Právna veta: 1. Podľa čl. 72 Ústavy Slovenskej republiky „Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky”, nemožno ju považovať aj za ústredný orgán štátnej správy, pretože ako jedna z ústavných zložiek štátnej moci Slovenskej republiky má právnu základňu svojho vzniku, právomocí, ako aj zániku stanovenú priamo Ústavou Slovenskej republiky (hlava piata - Zákonodarná moc), a nie zákonom, ako je tomu v prípade ústredných a miestnych orgánov štátnej správy. 2. Národnú radu Slovenskej republiky preto nemožno považovať za ten štátny orgán, právoplatnými ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Slovenskej republiky, právoplatným rozhodnutím ktorého by sa Ústavný súd SR mohol zaoberať v konaní o ústavnej sťažnosti podľa čl. 127 Ústavy SR. Tento nedostatok jeho ústavnej sťažnosti nebolo možné odstrániť ani následnou výzvou ústavného súdu na jej doplnenie ... Slovenskej republiky, právoplatným rozhodnutím ktorého by sa Ústavný súd SR mohol zaoberať v konaní o ústavnej sťažnosti podľa čl. 127 Ústavy SR, a keďže tento nedostatok jeho ústavnej sťažnosti nebolo možné odstrániť ani výzvou Ústavného súdu na jej .
Právna veta: Predajca je podľa zákona o ochrane nefajčiarov povinný odoprieť predaj tabakových výrobkov osobe, ktorá je mladšia ako 18 rokov. V zákone nie je výslovne uvedené právo predajcu na vyžiadanie si dokladu, ktorý by preukazoval dosiahnutie plnoletosti kupujúceho. Predajca však má povinnosť nepredať neplnoletému tabakový výrobok a preto si musí v prípade pochybností vyžiadať doklad – napr. občiansky preukaz, vodičský preukaz, kartu poistenca a pod. Povinnosti predajcu realizovať predaj tabakových výrobkov len osobám nad 18 rokov zodpovedá jeho oprávnenie (i keď nie výslovne zakotvené) skontr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vo veci samej , taktiež využiť všetky opravné prostriedky až následne sa môže sťažovateľ obrátiť aj na Ústavný súd SR podaním sťažnosti podľa čl. 127 Ústavy SR . Ustanovenie § 109 ods. 1 O.s.p. upravuje prípady, keď je súd povinný konanie prerušiť (obligatórne prerušenie konania). Konanie .
Právna veta: I keď zákon v § 14 ods. 1 O.s.p. spája vylúčenie sudcov z prejednania a rozhodovania vo veci nielen so skutočne preukázanou zaujatosťou, ale aj vtedy, ak možno mať čo i len pochybnosť o ich nezaujatosti [viď tiež zásady prijaté judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva najmä vo veci Delcourt v. Belgicko, podľa ktorých spravodlivosť nielenže musí byť poskytovaná, ale musí sa tiež javiť, že je poskytovaná („justice must not only be done, it must also be seen to be done“)], sudcu možno vylúčiť z prejednávania a rozhodovania pridelenej veci len celkom výnimočne a zo skutočne závažných dôvodov, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdoch“) s tým, že ak akékoľvek rozhodnutie senátu 5S bud e napadnuté účastníkmi konania sťažnosťou podľa čl . 127 Ústavy SR , bez ohľadu na vecnú správnosť a zákonnosť napadnutého rozhodnutia, bude zrušené Ústav ným súdom Slovenskej republiky p re porušenie práva .
Meritum o zaplatenie 367 650 000,- Sk s prísl.
... 263/04-618 a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Žalovaný 4. septembra 2007 podal na Ústavný súd Slovenskej republiky sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR pre neústavnosť a nezákonnosť rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28. júna 2007, č.k.: 1 Obdo V 48/05 .
Meritum § 250d ods. 3 OSP
... odvolaní z funkcie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne preskúmateľné súdom v rámci správneho súdnictva. Žalobca uviedol, že nemal možnosť podať ústavnú sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR vo veci ústavnosti a zákonnosti jeho odvolania z funkcie predsedu úradu bez toho, aby sa nemohol oprávnene domnievať, že keď .
Meritum Iná povaha rozhodnutia
... najvyššieho súdu sp.zn. 6 Sžnč/4/2011 zo dňa 22.06.2011. Uviedol, že proti tomuto uzneseniu podal ústavnú sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR z dôvodu, že Najvyšší súd SR v uznesení vyvodil závery, ktoré sú zjavne neodôvodnené a arbitrárne, a tak z ústavného .
Meritum § 56 ods. 1 zák. č. 586/2003 Z.z.
... administratívneho spisu za preukázané, že sťažovateľ udelil žalobcovi dňa 08.08.2006 plnú moc na podanie ústavnej sťažnosti podľa čl. 127 Ústavy SR pre porušenie základných práv a slobôd. Žalobca ústavnú sťažnosť nepodal, čo aj sám potvrdil avšak s dodatkom ... poverenie klienta J. L. , ktorý mu v ten deň po dpísal plnomocenstvo na podanie ústavnej sťažnosti podľa čl. 127 Ústavy SR pre porušenie základných práv a slobôd, ústavnú sťažnosť nepodal a žalobcovi uložil disciplinárne opatrenie peňažnú pokutu vo .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.