SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1183400
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64677
USSR: 35887
NSČR: 124550
NSSČR: 67392
USČR: 80143
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425465
Krajské súdy (ČR): 43750
Posledná aktualizácia
06.07.2020 04:27

Nájdené rozsudky pre výraz: samostatne zárobkovo činná osoba


Približný počet výsledkov: 780 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: samostatne zárobkovo činná osoba
  • samostatny nájdené 24336 krát v 11054 dokumentoch
  • zarobkovo nájdené 3299 krát v 873 dokumentoch
  • cinny nájdené 14075 krát v 5281 dokumentoch
  • osoba nájdené 214728 krát v 33666 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 105 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 347 dokumentov
Krajské súdy SR 3522 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 2 dokumenty


Právna veta: Zo zákona o Sociálnom poistení vyplýva, ktorá fyzická osoba je v zmysle zákona považovaná za samostatne zárobkovo činnú osobu pre posúdenie vzniku povinnosti platiť poistné a poistné odvádzať, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 141). Podľa § 14 ods. 1 písm. b) zsp povinne nemocensky poistení sú samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu (§ 7 ods. 1 až 3, 5 a 6 zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov) alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
4Sžso/63/2009 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci navrhovateľky: MUDr. V., bytom U., zastúpenej: Advokátska kancelária G., s.r.o., I., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, Ulica 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne z 25.11.2008, č. 332-3871-GC- .
Právna veta: Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 11, a zaniká 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činno ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Anny Žákovej a členiek senátu a J. Violy Takáčovej a J. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu J. F. P., proti žalovanej Sociálnej poisťovni, ústrediu, U., B., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. 332-128-GC-04/2006 zo dňa 4. apríla 2006, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k. 6S/1/2006-39 zo dňa 20. septembra 2007, takto r o z h o d o l : .
Právna veta: Pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti v zmysle § 72 Obchodného zákonníka prešla na likvidátorku, ktorá je oprávnená robiť len úkony smerujúce k zániku spoločnosti. Z toho dôvodu žalobca z pozície spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným v likvidácii nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Účasť žalobcu v spoločnosti v likvidácii preto už nemožno považovať za zamestnanie na účely zákona o službách zamestnanosti (§ 6 ods. 1). Žalobcu je z toho dôvodu potrebné považovať za uchádzača o zamestnanie podľa § 6 ods. 2 písm. b/ zákona o službách zamestnanosti. Vzhľadom na to n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 9Sžso/38 /2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej, v práv nej veci žalobcu : I., bytom Ž. č. X. , K. , zastúpeného JUDr. Danicou Holováčovou, advokátkou so sídlom AK Poštová č. 14, Košice, proti žalovanému : Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava , ul. Špitálska .
Kľúčové slová: hrubý zárobok, dôchodkové zabezpečenie samostatne zárobkovo činnej osoby, samostatne zárobkovo činná osoba

Zbierka NS 3/2002
R 49/2002
Rozsudok
Právna veta: Za hrubý zárobok samostatne zárobkovo činných osôb sa považuje vymeriavací základ. Podľa § 72 ods. 2 vyhlášky č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 123/1990 Zb., sumu vymeriavacieho základu na určenie výšky poistného určovala samostatne zárobkovo činná osoba, najviac však sumou 10 000 Sk mesačne (§ 645 citovanej vyhlášky.) Pre výšku hrubých zárobkov neboli rozhodujúce skutočne dosiahnuté príjmy osoby samostatne zárobkovo činnej, ale len ňou určený vymeriavací základ, z ktorého zaplatila poistné.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Odporkyňa rozhodnutím z 30. marca 1998 priznala navrhovateľovi starobný dôchodok od 1. decembra 1997 podľa § 21 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.“) a nariadenia vlády ČSSR č. 118/1988 Zb. v o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku v znení neskorších predpisov v sume 2 642 Sk mesačne. Rozhodnutím z 24. februára 2000 odporkyňa zmenila rozhodnutie z 30. marca 1998. Po zhodnotení ďalšej preukázanej doby zamestnania .
Právna veta: Samostatná zdravotnícka prax je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení, ktoré prevádzkuje iný poskytovateľ na základe povolenia alebo na inom mieste ako zdravotníckom zariadení. Pojem samostatná zdravotnícka prax v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z.z. vykonávaná na základe licencie L1A nie je možné bez ďalšieho stotožniť s pojmom samostatná zárobková činnosť v zmysle § 5 písm. c/ zákona č. 461/2003 Z.z. a pojem licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe s pojmom oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu pre účely sociálneho poisten ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Vs/1/2019 8017200124 30. 04. 2019 Mgr. Peter Melicher ECLI:SK:NSSR:2019:8017200124.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veľkom senáte správneho kolégia zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a členov senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej, JUDr. Zuzany Ďurišovej, JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., JUDr. Jany Hatalovej, PhD., JUDr. Jany Zemkovej, PhD., JUDr. .
Právna veta: Pojem samostatná zdravotnícka prax v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z.z. vykonávaná na základe licencie L1A nie je možné bez ďalšieho stotožniť s pojmom samostatná zárobková činnosť v zmysle § 5 písm. c/ zákona č. 461/2003 Z.z. a pojem licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe s pojmom oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu pre účely sociálneho poistenia.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Sžsk/61/2018 3017200348 29. októbra 2019 JUDr. Viola Takáčová ECLI:SK:NSSR:2019:3017200348.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: MUDr. K. Q., narodená XX. R. XXXX, bytom v N. D., I. Č.. XX/X-XX, právne zast.: Mgr. Vladimírom Karáskom, advokátom so sídlom v Považskej Bystrici, Stred č. 60/55, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom .
Právna veta: Z ustanovenia § 26 ods. 2 zákona o sociálnom poistení totiž jednoznačne vyplýva, že samostatne zárobkovo činnej osobe sa prerušuje povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie v období, v ktorom je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody bez ohľadu na to, či takáto osoba bola následne v trestnom konaní právoplatne odsúdená, resp. oslobodená. Z toho dôvodu predmetné obdobie väzby odporkyňa nehodnotila pre dôchodkové účely. Obdobie, kedy bolo povinné dôchodkové poistenie zo zákona prerušené, nie je obdobím dôchodkového poistenia, a teda ani nie je možné v tomto období možn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1So/1/2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jany Henčekovej , PhD. a z členov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci navrhovateľa: JUDr. L. P. , nar . X.X. , bytom Ľ. , proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia č. X. zo dňa 15. .
Právna veta: Deň zápisu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov má význam z hľadiska určenia dňa vzniku účasti na nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení utých osôb, ktoré sú samostatne zárobkovo činné podľa § 4a ods. 1 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, ak poľnohospodársku výrobu skutočne vykonávajú.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Mariany Reiffovej a JUDr. Júlie Horskej, v právnej veci žalobcu Ing. Ľ. H. bytom V. č. X , p roti žalovanej Sociálnej poisťovni v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8 , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej z 10. decembra 2009, číslo 322 -6479 -GC -09/2009, o odvolaní žalobcu proti rozsudku .
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Podľa názoru Najvyššieho súdu existencia oprávnenia advokáta na vykonávanie advokátskej činnosti, podmienená jeho zápisom v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou až do času, kým advokát nebol vyčiarknutý z takéhoto zoznamu, má za následok, že musí byť považovaný za SZČO pre potreby zákona o sociálnom poistení. Z uvedeného dôvodu je povinne nemocensky poistený podľa § 14 ods. 1 písm. b/ a povinne dôchodkovo poistený podľa § 15 ods. 1 písm. b/ a vznik a zánik tohto poistenia sa viaže na podmienky upravené v § 21 zákona o sociálnom poistení. Túto skutočnosť nemôže ovplyvniť prá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
4Sžso/19/2009 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci navrhovateľa: JUDr. J., N. bytom P., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. 322-2339-GC-04/2008 zo dňa 28. mája 2008, o odvolaní .
Kľúčové slová: vymeriavací základ, povinné dôchodkové poistenie, samostatne zárobkovo činné osoby

Zbierka NS 4/2015
R 38/2015
Rozsudok
Právna veta: Pre vznik účasti samostatne zárobkovo činnej osoby na povinnom dôchodkovom poistení je rozhodujúce dosiahnutie takého príjmu, ktorý je v jednom kalendárnom roku vyšší ako vymeriavací základ podľa § 138 ods. 9zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Nižší príjem v kalendárnom roku má za následok zánik poistenia od 1. júla nasledujúceho kalendárneho roku bez ohľadu na podanie odhlášky z poistenia.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom z 28. marca 2012 zrušil rozhodnutie z 21. septembra 2010, ktorým odporkyňa podľa § 76 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) zamietla žiadosť navrhovateľa o sirotský dôchodok a vec jej vrátil na ďalšie konanie. O trovách konania rozhodol tak, že účastníkom ich náhradu nepriznal. Zodôvodnenia rozsudku vyplýva, že odporkyňa preskúmavaným rozhodnutím zamietla žiadosť o sirotský dôchodok z dôvodu, že .
Právna veta: Ustanovenie § 32 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje, že desaťročná premlčacia lehota sa vzťahuje na všetky pohľadávky na poistnom (aj poplatky z omeškania, poplatky za nesplnenie oznamovacej povinnosti a pokuty), ktoré bol platiteľ povinný zaplatiť do 1. januára 2005. Uplynutie tejto lehoty nezávisí na skutočnosti, či povinný splnil oznamovaciu povinnosť.

Úryvok z textu:
... predpísať poistné sa premlčí za desať rokov odo dňa jeho splatnosti. Ak zamestnávateľ neprihlásil svojho zamestnanca do poistenia alebo ak samostatne zárobkovo činná osoba alebo osoba uvedená v § 10 ods. 2 nesplnili oznamovaciu povinnosť, hoci tak boli podľa tohto zákona povinné urobiť, právo .
Kľúčové slová: strata na zárobku pri škode na zdraví, pracovná neschopnosť, pravdepodobný zárobok, osoba zárobkovo činná

Zbierka NS 2/2004
R 29/2004
Rozsudok
Právna veta: Nárok na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti má poškodený aj v prípade, ak v čase vzniku škody nebol zamestnaný a nedosahoval žiadny zárobok, resp. iný príjem, nahradzujúci zárobok, ale poberal len podporu v nezamestnanosti. Poškodený v takomto prípade musí preukázať, že po skončení pracovnej neschopnosti sa chcel stať osobou zárobkovo činnou, k čomu nedošlo len v dôsledku poškodenia jeho zdravia. Pri určení výšky nároku na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti treba vychádzať z pravdepodobného zárobku, ktorý by poškodený dosiahol, ne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zamestnancov vykonávajúcich rovnakú alebo podobnú prácu. Predpokladalo to však preukázanie, že žalobkyňa sa po skončení jej pracovnej neschopnosti chcela stať samostatne zárobkovo činnou osobou a podnikať sústavne a za účelom dosiahnutia zisku a nemohla tak urobiť len v dôsledku úrazu. Pre jednoznačné objasnenie tejto .
Právna veta: Sociálna poisťovňa môže v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov použiť zaplatené poistné, ktoré by inak musela vrátiť ako preplatok, na započítanie svojej pohľadávky na poistnom v nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení. Ak dôchodca vykazoval preplatok na poistnom, ktorý ešte nebol započítaný na úhradu nedoplatku na poistnom v inom časovom úseku poistenia, musí orgán sociálneho zabezpečenia zistiť, či pre započítanie pohľadávok na poistnom neboli splnené podmienky. Poznámka: */ pozri § 3 zákona č. 71/1967 Zb

Úryvok z textu:
... výšku z doby účasti na dôchodkovom zabezpečení samostatne zárobkovo činnej osoby hodnotí ako zamestnanie len doba účasti na dôchodkovom zabezpečení, za ktorú samostatne zárobkovo činná osoba zaplatila poistné na dôchodkové zabezpečenie. Odporkyňa ... výšku sa z doby účasti na dôchodkovom zabezpečení samostatne zárobkovo činnej osoby hodnotí ako zamestnanie len doba účasti na dôchodkovom zabezpečení, za ktorú samostatne zárobkovo činná osoba zaplatila poistné na dôchodkové zabezpečenie podľa osobitného .
Právna veta: I. Na posúdenie vzniku, zmeny a zániku povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia advokáta sa vzťahuje § 21 zákona o sociálnom poistení, bez ohľadu na znenie § 12 zákona o advokácii, ktorý upravuje právnu formu, ktorou môže advokát vykonávať advokáciu. II. Na účely zákona o sociálnom poistení treba advokáta, zapísaného v zozname advokátov, vedenom Slovenskou advokátskou komorou, považovať za povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu,, a to bez ohľadu na skutočnosť, či advokátsku činnosť vykonáva ako advokát vo svojom mene alebo ako spo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... advokátov, resp. zapísaný ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý vedie Slovenská advokátska komora, nadobúda na účely sociálneho poistenia, postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby. Opätovne odkázala na stanovisko predsedníctva Slovenskej advokátskej komory prijaté na jeho zasadnutí 11. januára 2008 k otázke postavenia advokáta, z .
Právna veta: Skutočnosť, že správca dedičstva do skončenia dedičského konania po poručiteľovi vykonáva činnosti, ktoré boli predmetom živnostenského podnikania poručiteľa, nemá samotná za následok vznik povinného poistenia správcu dedičstva ako samostatne zárobkovo činnej osoby.

Úryvok z textu:
... samostatne zárobkovo činnej osoby Ing. E. U. , sa považuje za osobu, ktorá má oprávnenie prevádzkovať živnosť a nadobúda postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby. Vznik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poisten ia samostatne zárobkovo činnej osoby ... treba od 1. júla 2004 považovať za povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu. Uviedla , že vo vykonávaní živnosti žalobkyňa pokračovala, pričom živnosť vykonávala na základe .
Právna veta: Zápis, alebo osvedčenie o zápise do registra sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia podľa zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov plní registračnú funkciu v súvislosti s dohľadom Národnej banky Slovenska nad finančným trhom, ale nemá povahu oprávnenia podľa § 5 písm. c) zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Subjekt, zapísaný v uvedenom registri má len právo uchádzať sa o vykonávanie činnosti obchodného zástupcu. Zápis, alebo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ľa osobitného predpisu, ak od tohto dňa p odľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby uvedenej v § 5 písm. c), c) samostatne zárobkovo činnej osobe uvedenej v § 5 písm. f) dňom zániku obchodného zastúpenia. Zo súdneho ... povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie zaniká vždy b) samostatne zárobkovo činnej osobe uvedenej v § 5 písm. b) a c) dňom zániku týchto oprávnení, a samostatne zárobkovo činnej osobe uvedenej v § 5 písm. c) odo dňa vzniku .
Právna veta: Z § 9 ods. 1 písm. a/ zákona č. 586/2003 Zb. o advokácii v znení neskorších predpisov vyplýva, že od okamihu pozastavenia výkonu advokácie advokát už nie je oprávnený poskytovať právne služby, a teda nemá oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu, ak keď je naďalej zapísaný v zozname advokátov. Skutočnosť, že advokát od okamihu prerušenia výkonu advokácie nie je oprávnený poskytovať právne služby, má na účely zákona o sociálnom poistení za následok, že od tohto okamihu nemožno advokáta považovať za samostatne zárobkovo činnú osobu podľa § 5 písm. c/ zákona č. 461/2003 Z. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... oprávnený poskytovať právne služby, a teda nemá oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu, preto ho nemožno považovať za samostatne zárobkovo činnú osobu podľa § 5 písm. c/ zákona č. 461/2003 Z.z. Vzhľadom na uvedené odvolací súd dospel k záveru ... riešil právnu otázku, či možno žalobkyňu, ktorej bol pozastavený výkon advokácie od 15.04.2008 považovať aj naď alej za samostatne zárobkovo činnú osobu (ďalej len „SZČO“) podľa § 5 písm. c/ zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, .
Právna veta: I. Dobou zamestnania na účely vzniku nároku na dôchodok za výsluhu rokov podľa § 40 ods. 1 písm. a)a písm. b) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení") nie je doba vykonávania činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby. II. Pojem „zamestnanie“ pre hodnotenie účasti na dôchodkovom zabezpečení nie je zhodný spojmom „výkon zvýhodneného zamestnania“ pre vznik nároku na dôchodok za výsluhu rokov, kde pojem „vykonávanie zvýhodneného zamestnania“ znamená účasť na dôchodkovom zabezpečení zamestnanca (§ 6 ods. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 2001) vymedzuje pojem zamestnanie a podľa jeho znenia účasť na dôchodkovom zabezpečení samostatne zárobkovo činnej osoby, spolupracujúcej osoby samostatne zárobkovo činnej osoby a o soby dobrovoľne pokračujúcej v účasti na dôchodkovom zabezpečení sa hodnotí ako ... vo zvýhodnenej pracovnej kategórii mali aj vyššiu odvodovú povinnosť, ktorú samostatne zárobkovo činné osoby nemali. Doba vykonávania činnosti navrhovateľa ako samostatne zárobkovo činnej osoby v období od 1. februára 1994 do 23. augusta 2000 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.