Nájdené rozsudky pre výraz: schodok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 57

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

36 dokumentov
646 dokumentov
16 dokumentov
22 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z príslušných ustanovení Zákonníka práce vyplýva, že predmetom dohody o hmotnej zodpovednosti nemôže byť zverenie vecí, ktoré nie sú určené na obeh a obrat. Podľa právnej praxe, sú typickým príkladom takýchto vecí určených na obeh peniaze, stravné lístky, tovar na sklade alebo v predajni, pohonné hmoty a pod. Zamestnávateľ a zamestnanec preto môžu uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti pre prípady straty hotovosti z pokladne, nie však pre prípad straty kancelárskeho vybavenia, firemného notebooku, auta, prístrojov a pod., t. j. vecí, ktoré neslúžia na obrat. Podľa odbornej literatúry, schodk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky RO ZS U DO K V M E N E S L O VE NS K E J RE P UB L IK Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Soni Langovej v právnej veci žalobcu: kpt. Ing. B. B. , nar. X. , bytom Š., zastúpený advokátom JUDr. Dušanom Kmecom, so sídlom M. R. Štefánika č. 2465, Vranov nad Topľou , proti žalovanému: Veliteľstvo 2. Mechanizovanej brigády, so sídlom, Námestie legionárov č.
Právna veta: Základnou právnou charakteristikou schodku je, že zamestnancovi zverené hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, chýbajú. Skutočnosť, že zamestnanec a zamestnávateľ uzavreli platnú dohodu o hmotnej zodpovednosti, sama osebe neznamená, že zamestnanec bude vždy zodpovedať podľa § 182 Zákonníka práce. Táto zodpovednosť prichádza do úvahy len vtedy, ak dôjde ku škode vo forme schodku, t. j. na hodnotách (veciach) určených na obeh alebo obrat, ktoré zamestnanec prevzal. Ide napríklad o veci, ktoré má zamestnanec v sklade, ktoré sa prepravujú, finančné prostriedky a podobne. V žiadnom prípade sem nem ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr . Ladislava Górásza a sudcov JUDr. Ley Stovičkovej a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci navrhovateľa I. S., a.s., so sídlom v B. , zastúpeného JUDr. M. B. , advokát om Advokátsk ej kancelárie D. , s. r. o., so sídlom v B. , proti odporcovi T. L. , bývajúcemu v B. , zastúpen ému JUDr. Z. S., advokátkou v B. , o zaplatenie 2 483,05 eur s prísluše
Právna veta: Zodpovednosť zamestnanca podľa § 176 ods. 1, prvá veta Zák. práce prichádza do úvahy (pri splnení ďalších predpokladov) len ak škoda vzniknutá zamestnávateľovi má povahu schodku - účtovného rozdielu medzi skutočným stavom zverených hodnôt a medzi údajmi účtovnej evidencie. Za schodok v zmysle citovaného ustanovenia nemožno považovať škodu, ktorá bola zistená následne, po riadnom vyúčtovaní, pri ktorom sa nezistil schodok.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa domáhala náhrady škody v sume 97 000 Sk voči žalovanej ako hmotne zodpovednej zamestnankyne. Uviedla, že ku škode došlo vyplatením uvedenej sumy žalovanou adresátovi na základe sfalšovanej poštovej poukážky. Okresný súd v Žiline rozsudkom uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni 77 600 Sk s prísl. a náhradu trov konania, všetko v mesačných splátkach po 1000 Sk. Vec posúdil podľa § 176 ods. 1 Zák. práce. Výšku náhrady škody požadovanej žalobkyňou znížil podľa § 183 ods.l a 2 Zá
Právna veta: V preskúmavanej veci podľa názoru odvolacieho súdu je nesporné, že medzi účastníkmi konania došlo k platnému uzavretiu dohody o hmotnej zodpovednosti. Ako vyplýva zo zákonných ustanovení je nepochybné, že nejde o všeobecnú zodpovednosť zamestnanca za škodu, kedy zamestnávateľ musí zamestnancovi preukázať zavinenie, na rozdiel od všeobecnej zodpovednosti zamestnanca, pri zodpovednosti za schodok pri uzavretí dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnávateľ zavinenie nemusí preukazovať, naopak je to zamestnanec, ktorý v prípade, keď sa chce zbaviť zodpovednosti, musí preukázať, že vznik schodku neza ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžo/261/2015 8014200788 25. 01. 2017 JUDr. Jana Henčeková ECLI:SK:NSSR:2017:8014200788.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. právnej veci žalobcu rtm. E. P., bytom R., právne zastúpeného JU
Právna veta: Pri zodpovednosti za schodok zamestnávateľ nemusí existenciu zavinenia preukazovať. Ak sa chce zamestnanec zbaviť tejto zodpovednosti, musí preukázať, že vznik schodku nezavinil (že schodok vznikol napríklad živelnou udalosťou alebo že schodok vznikol zavinením iných osôb). Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti úplne alebo sčasti napríklad vtedy, keď preukáže, že mu zamestnávateľ nevytvoril vhodné podmienky na hospodárenie so zverenými hodnotami, alebo vtedy, keď preukáže, že zverená hodnota mu bola odcudzená – v takom prípade páchateľ spôsobil, že hmotne zodpovedný zamestnanec nemá možn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudcov JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Mariána Sluka, PhD., v právnej veci žalobkyne P., a.s. so sídlom v P., IČO: X., proti žalovanému L., bývajúcemu v S., o zaplatenie 3 398,22 € (102 375, 70 Sk) istiny s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 5 C 101/2004, v konaní o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora
Právna veta: Keďže základnou právnou charakteristikou schodku je, že chýba hodnota, ktorú je zamestnanec povinný vyúčtovať, schodkom je i účtovný rozdiel vzniknutý tým, že chýba hodnota, o ktorej zamestnanec tvrdí, že mu bola odcudzená. Zamestnanec sa pravda zbaví zodpovednosti celkom alebo sčasti, ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia (§ 182 ods. 3 Zákonníka práce), dôvodom zbavenia sa zodpovednosti bez ďalšieho ale nie je zásah inej osoby, ktorý znemožní zamestnancovi strať sa o zverené hodnoty. Dôvodom zbavenia sa zodpovednosti zamestnanca nie je „vynachád ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu K. D. , IČO : X. , za stúpenému JUDr. E. Ž. , proti žalovan ej A. H. , zastúpenej JUDr. Ľ. B. , o zaplatenie 3 143,46 € ( 94 700 Sk ) s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 6 C 213/2007 o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 26. januára 200 9, sp. zn. 1 Co 187/200 rozhodol t a k t o : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok
Právna veta: Hoci sa pracovník podľa ust. § 176 ods. 3 Zák. práce zodpovednosti za schodok nezbavil, neznamená to súčasne, že škodu spôsobil úmyselne (§ 183 ods.3 Zák. práce.) Ten, kto sa dovoláva úmyselného spôsobenia škody, musí ho dokázať aj tam, kde inak platí prezumpcia zavinenia.

Úryvok z textu:
Žalobca žiadal žalovanú zaviazať na zaplatenie sumy 171175,40 Kčs itulom náhrady škody na zverených hodnotách, ktoré k 1.6.1989 ne- vyúčtovala. Okresný súd v Leviciach žalobe vyhovel len po sumu 80 000 Kčs, ktorú žalovanú zaviazal zaplatiť žalobcovi s 3 % úrokom z omeškania od ll.mája 1990 v lehote 15 dní. Vo zvyšku žalobu zamietol z dôvodu, že aj žalujúca organizácia sa podieľala na vzniku škody tým, že predchádzajúcu inventúru v r.1988 urobila nedôsledne, keď nezistila žiaden schodok, hoci už
Právna veta: Z ustanovení Zákonníka práce, ktoré sa aplikujú aj na právne vzťahy profesionálnych vojakov pri vykonávaní štátnej služby vyplýva, že zákon rozoznáva tri druhy zodpovednosti za škodu, a to všeobecnú zodpovednosť, zodpovednosť za stratu zverených hodnôt, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a zodpovednosť za stratu zverených predmetov. Predmetom dohody o hmotnej zodpovednosti nemôže byť zverenie vecí, ktoré nie sú určené na obeh a obrat. Podľa právnej praxe sú typickým príkladom takýchto vecí určených na obeh peniaze, stravné lístky, tovar na sklade alebo v predajni, pohonné hmoty a pod. Zam ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžo/3/2018 8014200788 28. 02. 2019 JUDr. Zuzana Ďurišová ECLI:SK:NSSR:2019:8014200788.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu rtm. E. P., bytom C., zastúpeného JUDr. Dušano
Právna veta: Predvolanie na pojednávanie odvolacieho súdu netreba doručovať do vlastných rúk. Doručenie predvolania spôsobom uvedeným v ust. § 46 ods. 2 prvá veta O.s.p., nie je preto postupom, ktorým sa účastníkovi odňala možnosť konať pred súdom.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa domáhala zaplatenia 8325 Kčs istiny s príslušenstvom s odôvodnením, že zamestnávateľ jej nevyplatil prémie dohodnuté v pracovnej zmluve. Okresný súd v Banskej Bystrici žalobu zamietol s odôvodnením, že žalovaná organizácia za sporné obdobie nemala zisk, ale vykazovala pomerne značný schodok, v dôsledku čoho nemohla vytvoriť ani prémiový fond; preto žalobkyni nemohol vzniknúť nárok na prémie, lebo tie boli závislé na vytvorení potrebného zisku. Krajský súd v Banskej Bystrici rozhod
Právna veta: Z citovaného ustanovenia (§ 652 ods. 1) vyplýva, že zmluvou o obchodnom zastúpení vzniká medzi účastníkmi takejto zmluvy obchodnoprávny vzťah. Zmluvnými stranami tohto záväzkového vzťahu je obchodný zástupca a zastúpený, pričom účastníkmi tohto vzťahu môžu byť len podnikatelia podnikajúci na základe živnostenského alebo iného podnikateľského oprávnenia. To znamená, že túto zmluvu nemôže uzavrieť podnikateľ s nepodnikateľom a tiež že vzťah medzi obchodným zástupcom a zastúpeným nemôže byť vzťahom občianskoprávnym alebo pracovnoprávnym.

Úryvok z textu:
4 Cdo 94 /20 10 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Edity Bakošovej a JUDr. Ľubora Šeba , v právnej veci žalobcu T. s.r.o. , so sídlom Z. , zastúpeného JUD r. J. K. , advokátom v L. , proti žalovanému J. L. , bývajú cemu v B. , zastúpenému JUD r. M. V. , advokátom v B. , o zaplatenie 13 277,56 Eur (400 000 Sk) s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod
MENU