Nájdené rozsudky pre výraz: socialistická organizácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 65

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

39 dokumentov
297 dokumentov
86 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pokiaľ ten, kto je zapísaný v katastri ako vlastník pozemkov, nie je účastníkom občianskeho súdneho konania, nemožno pre nedostatok vecnej legitimácie vyhovieť žalobe o vyrovnanie dedičských podielov potvrdením vlastníctva oprávnenej osobe, ktorá žalobou uplatnila nárok len proti pôvodnému nadobúdateľovi poľnohospodárskych a lesných pozemkov.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou domáhal, ako oprávnený podľa zákona č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 293/1992 Zb.“), vyrovnania dedičského podielu po poručiteľovi P. P., zomrelom 8. júla 1956, potvrdením spoluvlastníckeho podielu v rozsahu jednej štvrtiny k bližšie ozačeným pozemkom v kat. úz. Á. Okresný súd L. uvedenú žalobu rozsudkom zamietol v podstate pre nedostatok pasívnej legitimácie žalovanej, ktorá v čase po
Kľúčové slová: vyrovnanie dedičských podielovprocesné spoločenstvo
R 96/1998
Právna veta: V občianskom súdnom konaní o vyrovnanie dedičských podielov podľa zákona č. 293/1992 Zb. má každá povinná osoba samostatné procesné postavenie. O povinnosti každej z nich treba rozhodovať nezávisle od povinnosti ostatných povinných osôb. Ak v tomto konaní vystupuje niekoľko povinných osôb, každá z nich koná sama za seba (§ 91 ods. 1 O.s.p..) Odvolanie podané len niektorou z povinných osôb má suspenzívny účinok len ohľadne napadnutej časti výroku rozhodnutia súdu.

Úryvok z textu:
Návrhom na začatie konania navrhovatelia sa domáhali vyrovnania dedičských podielov potvrdením vlastníctva k poľnohospodárskym pozemkom v kat. území B., pretože tieto nehnuteľnosti, resp. podiely na nich v dedičskom konaní po poručiteľovi J. M. (otcovi účastníkov) nadobudli iba odporcovia. Okresný súd vo Svidníku rozsudkom vyrovnal dedičské podiely potvrdením vlastníctva navrhovateľov k pozemkom uvedeným vo výroku rozsudku v podieloch každému v 1/5. Návrh na začatie konania v časti týkajúcej sa
Právna veta: Právo na vyrovnanie dedičských podielov podľa § 13 zák. SNR č. 293/1992 Zb. môžu uplatniť aj takí dedičia, ktorí uzavreli dohodu o vyporiadaní dedičstva. Pod nadobudnutím poľnohospodárskych alebo lesných pozemkov len jedným alebo niektorým z dedičov nemožno rozumieť výlučne len jednu osobu.

Úryvok z textu:
Návrhom podaným Okresnému súdu v Liptovskom Mikuláši sa navrhovateľky 1/ a 2/ domáhali vyrovnania dedičských podielov potvrdením vlastníctva k poľnohospodárskym pozemkom z nich po 1/4-ine, a k ďalším pozemkom každej z nich po 1/8-ine, lebo tieto nehnuteľnosti v dedičskom konaní po J. P. (otcovi všetkých účastníčok konania) vedenom na bývalom Štátnom notárstve v Liptovskom Mikuláši pod sp. zn. D 851/86 nadobudli iba odporkyne II a II/. V návrhu uviedli, ako sú predmetné nehnuteľnosti vedené v evi
Právna veta: k poručiteľ bol vlastníkom viacerých poľnohospodárskych alebo lesných pozemkov, pri úvahe, či vyporiadaním dedičstva bol znížený dedičský podiel ostatných dedičov v zmysle § 13 zákona SNR č. 293/1992 Zb. treba vychádzať z toho, či k zníženiu dedičského podielu došlo vo vzťahu ku všetkým uvedeným pozemkom a nielen k tomu z nich, o ktorý má navrhovateľ záujem. Pri posúdení toho, či bol znížený dedičský podiel dediča, treba vychádzať zo stavu, ktorý bol v čase vyporiadania dedičstva.

Úryvok z textu:
Návrhom podaným na súde 29. júna 1993 navrhovateľ, ako osoba oprávnená podlá zákona SNR č. 293/1992 Zb., sa domáhal vyrovnania dedičských podielov potvrdením svojho podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam zapísaným v pozemnoknižných vložkách č. 450,990 a 3656 kat. územia M. Okresný súd v Galante rozsudkom z 19. októbra 1993 návrh zamietol. Pri rozhodovaní vychádzal predovšetkým z tvrdení navrhovateľa, že dedičské konania po právnych predchodcoch účastníkov nie sú právoplatne skončené. Už
Právna veta: I. Miestom spáchania trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c) Tr. zák., prípadne prečinu podľa § 3 ods. 1 písm. c) zák. č. 150/ 1969 Z b., spočívajúcich v tzv. čiernej jazde vlakom, sú všetky miesta nachádzajúce sa na trase jazdy počínajúc nastúpením cesty až po jej ukončenie. II. K výkladu ustanovenia § 139 Tr. zák. v prípade vecí vnesených do podnikového ubytovacieho zaradenia. Organizácia, ktorej patrí ubytovacie zariadenie, zodpovedá podľa § 433 ods. 1 Obč. zák. za veci vnesené do ubytovacieho zariadenia ubytovanými občanmi, len ak i ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
V spore o príslušnosť medzi Mestským súdom v Prahe a Mestským súdom v Košiciach Najvyšší súd ČSSR rozhodol tak, že na prejednanie a rozhodnutie veci je príslušný Mestský súd v Košiciach. Z odôvodnenia: Mestký prokurátor v Prahe podal na obvineného M. K. obžalobu pre pokus trestného činu vraždy podľa § 8 ods. 1, § 219 Tr. zák., prípravu na trestný čin opustenia republiky podľa § 7 ods. 1, § 109 ods. 2 Tr. zák., trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve čiastočne dokonaný a
Právna veta: V konaní o vyrovnanie dedičských podielov podľa § 16 zákona č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam sa povinná osoba môže dovolať námietky započítania daru proti oprávnenej osobe aj vtedy, ak predmetom darovania nebol poľnohospodársky alebo lesný pozemok.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 M Cdo 14/2009 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ D. G., bývajúcej v C.C., 2/ E. P., bývajúcej v C.C.X, 3/ MUDr. J. Š., bývajúcej v B., 4/ B. Š., bývajúcej v B., 5/ Ing. S. Š., bývajúceho v C.C., proti žalovaným 1/ M. P., bývajúcej v C.C., 2/ PaedDr. Š. Š., bývajúcemu v C.C.X, o vyrovnanie dedičských podielov, vedenej na Okresnom súde Topoľčany pod sp. zn. 6 C 135/1993, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Sloven
Právna veta: Oprávnená držba popri všeobecných znakov držby musí spĺňať požiadavku dobrej viery držiteľa, že mu vec patrí. Dobrá viera (ako predpoklad oprávnenej držby) je presvedčením nadobúdateľa, že nekoná bezprávne, keď si prisvojuje určitú vec. Iba samotná detencia k vydržaniu nestačí. Oprávnená držba sa musí opierať o právny titul (formálne správny, neplatný, či domnelý) a súčasne musí byť poctivá v zmysle existencie dobrej viery držiteľa. Len výnimočne sa môže zakladať na ospravedlniteľnom právnom omyle. Ospravedlniteľný je omyl, ku ktorému došlo napriek tomu, že mýliaci sa postupoval s obvy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7MCdo/4/2013 3108209005 19.02.2014 JUDr. Marián Sluk ECLI:SK:NSSR:2014:3108209005.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Oľgy Trnkovej, v právnej veci žalobcu Mesta Trenčín, Mierové námestie č. 2, IČO: 00 312 037, proti žalovaném
Právna veta: Podľa piatej časti OSP, § 244 ods. 1, v správnom súdnictve súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov preskúmavajú zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy. Podľa piatej časti, druhej hlavy OSP, rozhoduje súd o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov v prípadoch (§ 247 ods. 1 OSP), v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal jeho zákonnosť, pričom posúdi súd i zákonnosť prv urobeného správneho rozhodnutia a postupu. Treba považovať za ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžf/16 /201 2 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a Mgr. Petra Melichera , v právnej veci žalob cu : P. , S., so sídlom K. , B. , IČO: X. , právne zastúpeného J.. J. H. , advokátom , so sídlom L. , B. , proti žalovanému : Finančné mu riaditeľstv u Slovenskej republiky (pôvodne Colné riaditeľstvo Slovenskej repu
Meritum Premlčanie.
Kľúčové slová: dedičské podielyvšeobecná premlčacia doba podľa OZ
R 69/1994
Právna veta: Právo na vyrovnanie dedičských podielov podľa § 13 zákona č. 293/ 1992 Zb. sa premlčí v trojročnej premlčacej dobe (§ 101 Obč. zákonníka.)

Úryvok z textu:
Okresný súd v Žiari nad Hronom zamietol návrh na vyrovnanie dedičských podielov podľa § 13 zákona č. 293/1992 Zb. Vychádzal z právneho názoru, že ak návrh došiel súdu až 1. 7. 1993, teda potom ako uplynula lehota na uplatnenie si nároku na vyrovnanie dedičského podielu (30. 6. 1993), došlo k zániku tohoto práva. Krajský súd v Banskej Bystrici v dôsledku podaného odvolania podľa ustanovenia § 212 ods. 1 O.s.p. preskúmal vec a rozsudok okresného súdu zrušil a vrátil podľa § 221 ods. 1, 2 O.s.p. n
Právna veta: Ţalobca nesplní zákonné podmienky podľa § 6 ods. 1 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov na uznanie nového poľovníckeho revíru, ak nepreukáţe oprávnenie disponovať s pozemkami najmenej v rozlohe 500 ha.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Aleny Poláčkovej PhD., v právnej veci žalobcu: V., bytom N., zastúpený advokátkou JUDr. K., Advokátska kancelária v B., proti žalovanému: Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra č. 1, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
MENU