SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1114170
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64070
USSR: 35185
NSČR: 122664
NSSČR: 66258
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423277
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
01.04.2020 22:15

Nájdené rozsudky pre výraz: spôsobenie dopravnej nehody


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: spôsobenie dopravnej nehody
  • sposobenie nájdené 410 krát v 260 dokumentoch
  • dopravny nájdené 12312 krát v 2189 dokumentoch
  • nehoda nájdené 6996 krát v 825 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 7 dokumentov
Krajské súdy SR 56 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Podľa § 812 O.z. zmenou v osobe vlastníka poistenej veci poistenie nezanikne, ak poistné podmienky neurčujú inak. Uvedené ustanovenie obsahuje všeobecné pravidlo, podľa ktorého zmenou v osobe vlastníka poistenej veci poistenie zanikne. Toto pravidlo zodpovedá tomu, že poistenie vzniká na základe poistnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom (resp. iným oprávneným užívateľom veci) a poistiteľom a niet všeobecného dôvodu, aby sa pri zmene vlastníctva poistenej veci prenieslo poistenie z doterajšieho poistníka na nadobúdateľa veci. Trvanie poistenia sa teda viaže na existenciu vlastníckeho vzťahu k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobkyne S., so sídlom v B., proti Ž., bývajúcemu v K., zastúpenému JUDr. P., advokátom so sídlom v M., o zaplatenie 320 503 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 12 C 9/2005, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo 7. .
Právna veta: V súvislosti s uplatneným dôvodom dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. dovolací súd uvádza, že tento dovolací dôvod sa týka nesprávnej aplikácie zákonných znakov skutkovej podstaty trestného činu na zistený skutkový stav. Z dikcie, ktorá je obsahom dôvodu „pod písmenom i“ vyplýva, že dovolací súd je zisteným skutkovým stavom (rozumej zisteným súdmi nižšieho stupňa) viazaný. Táto viazanosť platí ale len za predpokladu, že tkzv. skutková veta obsiahnutá vo výrokovej časti rozsudku obsahuje vyjadrenia všetkých skutkových okolností, ktoré vyžaduje použitá právna kvalifikácia skutku. Pouk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 3 Tdo 41/2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr Igora Burgera a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Aleny Šiškovej na neverejnom zasadnutí konanom 19. augusta 2014 v Bratislave v trestnej veci obvineného Bc. I. M. pre prečin ublíženi a na zdraví podľa § 157 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák. s poukazom na § 13 8 písm. h/ Tr. zák. a iné, vedenej na Okresnom súde Zvolen pod sp. zn. 3T 165/2011, o dovolaní, .
Právna veta: I. Pri trestných činoch ublíženia na zdraví, ktorých následkom je ťažká ujma na zdraví podľa § 89 ods. 6 písm. ch/ Trestného zákona, treba konkrétny stupeň nebezpečnosti trestného činu pre spoločnosť v zmysle § 3 ods. 4 Trestného zákona zisťovať dokazovaním aj z toho hľadiska, či zároveň nejde o ťažkú ujmu na zdraví aj z iného zákonného dôvodu uvedeného v § 89 ods. 6 písm. a/ až h/ Trestného zákona, vrátane zisťovania prípadných trvalých následkov na zdraví poškodeného. II. Prijatie záruky za nápravu obvineného v zmysle § 4 ods. 1 Trestného poriadku prichádza do úvahy len u takých páchateľo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... obvineného ide o nedisciplinovaného vodiča svedčí aj tá skutočnosť, že v minulosti už bol postihnutý v rámci priestupkového konania za spôsobenie dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu. So zreteľom na účel trestu podľa § 23 ods. 1 Trestného zákona vo vzťahu k bezpečnosti cestnej .
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu, príčinná súvislosť mezi protiprávnym konaním a škodou, škoda spôsobená na zdraví

Zbierka NS 6/2008
R 61/2008
Rozsudok
Právna veta: Príčinná súvislosť medzi poškodením zdravia žalobcov a protiprávnym konaním žalovaného nie je daná, ak poškodenie zdravia spočíva v udalosti, ktorá je už sama následkom protiprávneho konania žalovaného. O takýto prípad ide aj vtedy, ak poškodenie zdravia žalobcov bolo výsledkom ich reakcie na smrteľný úraz ich syna.

Úryvok z textu:
... tvrdeným poškodením zdravia žalobcov, ako priameho, bezprostredného následku protiprávneho úkonu na druhej strane, vyvodiť nie je možné. Protiprávny úkon žalovaného (spôsobenie dopravnej nehody) v žiadnom prípade nesmeroval k vzniku škody na zdraví žalobcov (žalobcovia neboli účastníkmi dopravnej nehody). Odvolací súd preto správne, v .
Merito o náhradu škody
... a vzniknutou škodou žalobkyni neexistuje priama príčinná súvislosť, nakoľko k vzniku škody žalobkyne ne došlo priamo protiprávnym konaním žalovaného, keďže spôsobenie dopravnej nehody v žiadnom prípade ku vzniku škody, ktorá žalo bkyni vzni kla povinnosťou vrátiť pomernú časť peňažného príspevku poskytnutého na kúpu .
Merito Potvrdzujúce
... o odvolaní, pretože inak je r ozhodnutie v tejto časti nielen nepreskúmateľné, ale vzbudzuje aj dojem, že žalobca bol za spôsobenie dopravnej nehody porušení všeobecne záväzného právneho predpisu, postihnutý dvakrát. Z týchto dôvodov sa odvolací súd, aj keď z pozmenených dôvodov stotožnil s .
... . Z obsahu žaloby i odvolania je nepochybné, že žalobca nesúhlasí s výsledkom objasňovania priestupku a necíti sa byť zodpovedným za spôsobenie dopravnej nehody. Jeho námietka, že vodičom vozidla Škoda Superb nebol F., ale D., nemá oporu vo vykonanom dokazovaní a vzhľadom na skutočnosť .
Merito dopravný priestupok podľa § 4 ods. 2 písm. c/ a § 18 ods. 1 zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení do 31.01.2009
... možné vodiča, ktorý nedostatočne sleduje cestnú premávku, konkrétne premávku za svojim vozidlom a vedľa svojho vozidla, zbaviť zodpo vednosti za spôsobenie dopravnej nehody (spôsobenie prípadného zranenia, materiálne j Š.) s tým, že na vodiča sú kladené nereálne nároky , pretože takýto vodič má v .
Merito § 22 ods. 1 písm. g/ zák. č. 372/1990 Zb.
... 22 ods. 1 písm. k / zákona o priestupkoch, ako sa domáha žalobca, lebo dôsledkom porušenia jeho povinnosti – prekročením rýchlosti bolo spôsobenie dopravnej nehody , [§ 22 ods. 1 písm. g /]. Z uvedených dôvodov odvolací súd rozsudok krajského súdu potvrdil pod ľa § 250ja ods .
Merito dopravný priestupok
... prináleží. Proti rozsudku Krajského súdu podal žalobca odvolanie v celom rozsahu. Žalobc a namieta spoluzodpovednosť inej osoby ako žalobcu za spôsobenie dopravnej nehody. Podľa žalobcu je výška sankcie neprimeraná a nezákonná. Má za to, že žalobca dopravnú nehodu iba spoluzavinil, pričom minimálne v .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.