Nájdené rozsudky pre výraz: uspokojenie záložného veriteľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
70 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum neplatnosť dražby
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/246/2019 4111223555 29.06.2021 JUDr. Mario Dubaň sudca ECLI:SK:NSSR:2021:4111223555.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ G.. Ľ. O. a 2/ X. O., bývajúcich v B., L. U. XX, zastúpených advokátom JUDr. Ľubomírom Schweighoferom, so sídlom v Bratislave, Šafárikovo námestie 2, proti žalovaným 1/ Debt Collector, s.r.o., so sídlom v Nitre, Mostná
Právna veta: Nesplnenie povinnosti dražobníka zverejniť najmenej 15 dní vopred oznámenie o dražbe, ak je jej predmetom byt, dom, iná nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, na úradnej tabuli obce alebo na elektronickej úradnej tabuli v časti určenej pre obec, na území ktorej sa predmet dražby nachádza, je porušením § 11 ods. 4 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona o notároch, ktoré môže mať za následok neplatnosť dražby.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/241/2018 7616216014 25. februára 2021 JUDr. Jana Bajánková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:7616216014.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu S. M., nar. XX.XX.XXXX, trvalým pobytom XXX XX Š. Č.. XXX, zastúpeného Advokátska kancelária - Ján Buroci, s. r. o., so sídlom Za Šestnástkou 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50 663 160, proti žalo
Meritum určenie popretej pohľadávky
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obdo/40/2020 5111222146 10. decembra 2020 JUDr. Andrea Moravčíková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2020:5111222146.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Glaston & Bury Ltd, so sídlom Global Gateway 1984, Rue De La Perle, Providence, Mahé, Seyschely, registračné číslo: 069979, právne zastúpeného: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 14
Právna veta: Keďže predmetom konania je návrh prehlasovaného vlastníka nebytového priestoru na určenie neplatnosti hlasovania, ktorého predmetom bolo udelenie súhlasu na vykonanie dobrovoľnej dražby (§ 14 zák. č. 182/1993 Z. z. v znení platnom v čase uskutočnenia predmetného právneho úkonu) v takomto prípade pasívna vecná legitimácia v spore svedčí všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov v predmetnom dome, v ktorých Spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov môže iba zastupovať, resp. konať v ich mene a na ich účet. Možno preto uzavrieť, že žalovanému spoločenstvu v predmetnom spo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Cdo/133/2018 6114206780 23. apríla 2019 JUDr. Daniela Švecová ECLI:SK:NSSR:2019:6114206780.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. S. Group, a. s., so sídlom v Banskej Bystrici, Zvolenská cesta 15, IČO: 31 586 791, zastúpenej JUDr. Petrom Petríkom, advokátom so sídlom v Banskej Bystrici, Ruttkaya Nedeckého 5321/12, proti žalovanému Spol
Meritum odňatie a prikázanie veci
N a j v y š š í s ú d 3 Ndt 17 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr . Jany Serbovej a sudcov JUDr . Aleny Šiškovej a JUDr . Martina Bargela v trestnej veci proti obžalovanému T. L. , pre prečin zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona, pre prečin marenia exekučného konania podľa § 243a ods. 1 písm. e/, ods. 2 Trestného zákona , vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 2T 150 /20
Meritum odňatie a prikázanie veci
Najvyšší súd 3 Ndt 17/2015 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Martina Bargela v trestnej veci proti obžalovanému T. L., pre prečin zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona, pre prečin marenia exekučného konania podľa § 243a ods. 1 písm. e/, ods. 2 Trestného zákona, vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 2T 150/2014, na neverejnom zasadnutí ko
Meritum vylúčenie vecí z konkurznej podstaty
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obo/66/2012 1004112771 28.10.2014 JUDr. Katarína Pramuková sudca ECLI:SK:NSSR:2014:1004112771.2 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Pramukovej a členiek senátu JUDr. Anny Markovej a JUDr. Dariny Ličkovej, v právnej veci žalobcu T. H., U., zastúpeného advokátom JUDr. Petrom Tóthom, Bartoškova 7, 831 14 Bratisl
Právna veta: Podľa § 102 ods. 1 prvá veta O. s. p. ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov alebo zabezpečiť dôkaz, pretože je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať vôbec alebo len s veľkými ťažkosťami, súd na návrh neodkladne nariadi predbežné opatrenie alebo zabezpečí dôkaz. Z dočasného charakteru predbežného opatrenia vyplýva, že pred jeho nariadením nemusí súd zisťovať všetky skutočnosti, potrebné na vydanie konečného rozhodnutia vo veci samej a ani nemusí dodržať formálny postup určený na dokazovanie. Ani predbežné opatrenie však nemožno vydať len na základe tvrdení navrh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Naj vyšší súd 4Obo 89 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov : 1/ Ing. E. S., I., H. , 2/ B. S., I., H. , 3/ B. G. , Z. , H. , 4/ J. S., S., H. , 5/ M. S., I., H. , spoločne zastúpení advokátom JUDr. Ľ. S., Š., B. proti odporcovi : S., a.s., C. , B. , IČO: X. , zastúpenému advokátskou kanceláriou B. & C. , s. r. o., S., B. , o určení neplatnosti záložnej zmluvy, o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia , na odv
Právna veta: Podľa ustanovení § 524 ods. l a 526 ods. 1 Občianskeho zákonníka ak postúpenie pohľadávky oznámi dlžníkovi postupca, nie je dlžník oprávnený sa dožadovať preukázania zmluvy o postúpení a môže sa zbaviť záväzku iba plnením postupníkovi, ktorým bola podľa obsahu tohto oznámenia P., a. s., a to aj bez preukazovania zmluvy o postúpení pohľadávky. Konajúci súd ďalej poukázal na judikát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky R 119/2003, podľa ktorého relevantné oznámenie postupcu dlžníkovi o postúpení pohľadávky bez ďalšieho zakladá aktívnu legitimáciu postupníka na vymáhanie postúpenej pohľadávky ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obo 69 /2011 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členov senátu JUDr. Petra Dukesa a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci žalobcu: Ing. V. Š. , V. , zastúpený Ing. E. Š., M. S., proti žalovanému: JUDr. A.. T. , M. R. Š. , správca konkurznej podstaty úpadcu S. , M. , IČO: X. , zastúpeného Mgr. H. H. , na základe plnej moci zo dňa 07. 06. 2012, o vylúč
Meritum o rozvrhu speňaženého majetku z KP úpadcu
Najvyšší súd 5 Obo 32/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: N.L., a. s. v konkurze, K.L.. IČO: X., o rozvrhu speňaženého majetku z konkurznej podstaty úpadcu, vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 9K 19/2002, o odvolaní konkurzného veriteľa: S., a. s., C.B., IČO: X. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 9. januára 2012, č. k. 9K 19/2002-785, takto r o z h o d o l: Napadnuté uznesenie Krajského súdu v Bratislave z
MENU