Nájdené rozsudky pre výraz: výpoveď ako jednostranný adresovaný právny úkon

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
16 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Účinky splnenia povinnosti zamestnávateľa vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov výpoveď v zmysle § 74 Zákonníka prá-ce nastanú len vtedy, ak žiadosť zamestnávateľa o prerokovanie skončenia pracovného pomeru výpoveďou alebo priložený návrh na skončenie pracovného pomeru výpoveďou obsahujú náležitosti výpovede určené v § 61 ods. 2 Zákonníka práce.

Úryvok z textu:
Bývalý Okresný súd Piešťany (v súčasnosti Okresný súd Trnava) rozsud­ kom zo 17. marca 2004, č. k. 12 C 257/02-119, zamietol návrh, ktorým sa navrhovateľ domáhal určenia neplatnosti výpovede, danej mu odporcom dňa 23. októbra 2002 podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, ako aj ná­ hrady mzdy. Odporcovi náhradu trov konania nepriznal. Na základe vyko­ naného dokazovania mal preukázané, že odporca pri uložení výpovede navr­ hovateľovi z organizačných dôvodov dodržal všetky hmotnoprávne pod­ mi
Právna veta: 1. Výpoveď je jedným zo spôsobov skončenia pracovného pomeru. Je jednostranným adresovaným právnym úkonom, ktorý nadobúda právne účinky doručením druhému účastníkovi bez ohľadu na jeho vôľu. Právne účinky doručenia výpovede nastanú aj vtedy, ak ju zamestnanec odmietne prijať ( § 38 ods. 4 druhá veta Zákonníka práce ). Oprávnenými subjektmi dať výpoveď sú zamestnávateľ i zamestnanec. Na základe výpovede sa pracovný pomer končí uplynutím výpovednej doby ustanovenej v § 62. Výpoveď musí spĺňať hmotnoprávne podmienky ku ktorým patrí : - prejav vôle účastníka smerujúci k rozviazaniu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M., bývajúceho v K., zastúpeného JUDr. N. B., advokátkou v K., proti žalovanej S., so sídlom v N., IČO : X., zastúpenej Mgr. J. K., advokátom v K., o určenie neplatností výpovedí, vedenej na Okresnom súde Komárno pod sp. zn. 10 C/95/2005, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre zo 4. júla 2007 sp. zn. 5 Co/226/2006, takto r o z h o d o l : Rozsudok Krajské
Právna veta: Na zánik nájmu obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie treba primerane použiť všeobecné ustanovenia týkajúce sa zániku nájmu bytu (§ 710 a § 711.) Prenajímateľ - právnická osoba nemôže však uplatniť výpovedný dôvod podľa ustanovenia §711 ods. 1 písm. a) Občianskeho zákonníka; neprichádza u neho do úvahy potreba bytu na účely bývania osôb, ktoré by boli vo vzťahu k nemu osobami blízkymi.

Úryvok z textu:
Okresný súd Košice II rozsudkom uložil žalovaným 1/ až 4/ povinnosť vypratať pohotovostnú bunku č. 112, pozostávajúcu z jednej miestnosti a príslušenstva v robotníckom hoteli na P. ul. č. 2 v K. do 15 dní odo dňa zabezpečenia náhradného ubytovania, a to vo forme obytnej miestnosti v ubytovni na P. ul. č. 2 v K. a rozhodol o náhrade trov konania. Na odvolanie žalovaných Krajský súd v Košiciach rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobu zamietol a rozhodol o náhrade trov konania. V odôvo
Meritum určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/223/2020 5113206001 27.10.2021 JUDr. Peter Brňák sudca ECLI:SK:NSSR:2021:5113206001.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Ing. N. Y., bývajúcej v F., Q. XXXX/XX, zastúpenej JUDr. Zuzanou Hudzíkovou, advokátkou so sídlom v Žiline, Antona Bernoláka 27, proti žalovanej Prima banke Slovensko, a. s., so sídlom v Žiline, Hodžova 11, zastúpenej sp
Meritum určenie neplatnosti výpovede
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/139/2018 5114213504 27.05.2020 JUDr. Peter Brňák sudca ECLI:SK:NSSR:2020:5114213504.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne N. R., R. H. U. E . Č.. XX, H. F., zastúpená advokátom JUDr. Jánom Zoričákom, so sídlom v Batizovciach, Lúčna 516/6, proti žalovanej Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom v Žiline, Hodžova 11, IČO: 31 575 951, zastúpená
MENU