Nájdené rozsudky pre výraz: zánik obchodnej spoločnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 33

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

15 dokumentov
348 dokumentov
9 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Vo veci návrhu na zrušenie spoločnosti a jej likvidáciu súd musí konať aj s osobami, o ktorých v priebehu konania zistí, že patria medzi ďalšie oprávnené osoby, ktoré v návrhu neboli uvedené a priberie ich do konania ako účastníkov a vydá o tom uznesenie.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach napadnutým uznesením zamietol návrh žalobcov, ktorým sa domáhali zrušenia spoločnosti E. C. S., s.r.o. so sídlom v S.N.V. a určenie vstupu do likvidácie z dôvodov, že čisté obchodné imanie pokleslo pod stanovenú hodnotu základného imania a teda spoločnosť nespĺňa základný zákonný predpoklad pre svoju existenciu. V odôvodnení uznesenia súd odkázal na ustanovenie § 200e ods. 3 a § 94 O.s.p. s tým, že žalobcovia neoznačili ako žalovaných všetky vecne pasívne legitimované oso
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Na zrušenie a zánik príspevkových organizácií zriadených obcou (§ 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov) nemožno ani analogicky aplikovať ustanovenie § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka o zrušení obchodných spoločností.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Ivana Machyniaka a JUDr. Rudolfa Čirča v exekučnej veci oprávneného T. Ltd., so sídlom 16. K., reg. č. H., zastúpeného JUDr. A. V., advokátkou so sídlom v B., proti povinnému Mestu B., zastúpenému JUDr. J. G., advokátom, AK G., so sídlom v B., o vymoženie sumy 812 130,47 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: 1. V prípadoch rozhodnutia konkurzných súdov podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obch. zákonníka, ako aj v prípade rozhodnutia súdu o zrušení spoločnosti bez likvidácie z dôvodu nemajetnosti, je následne obchodná spoločnosť ex offo vymazaná z obchodného registra podľa kogentného ust. § 68 ods. 4 a 9 Obch. zákonníka a ust. § 8a zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Takýto zjednodušený postup pri výmaze z obchodného registra však nie je možný a zákon to ani nepredpokladá v prípade, ak by došlo k zrušeniu spoločnosti rozhodnutím príslušného orgánu samot ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Obdo /43/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: F. G., s. r. o., so sídlom D., X. Ž., IČO: X., zast. JUDr. F. B., advokátom so sídlom N., X. Ž., v konaní o návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.: 26 Exre 1356/2009, na dovolanie navrhovateľ
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pre platnosť dohody o plnomocenstve (dohody o právnej pomoci) medzi účastníkom a ním zvoleným zástupcom zákon nepredpisuje obligatórnu písomnú formu. Ustanovenie § 28 9 7 Cdo 137/2011 ods. 1 O.s.p. stanovuje, ako má plnomocenstvo súdu preukázať, musí sa tak stať listinou obsahujúcou vyhlásenie účastníka, ktorým poveruje splnomocnenca svojím zastupovaním (písomným plnomocenstvom) alebo vyhlásením účastníka vykonaným v tomto smere do zápisnice. Ak nebola procesná plná moc udelená oprávnenými osobami v mene právnickej osoby (spoločenstva) plnú moc udeliť, ide o nedostatok riadnej procesnej plnej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovens kej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa S., so sídlom v P., zastúpeného JUDr. V. S., advokátkou v P., proti odporcovi J. V. , bývajúcemu v P., o náhradu škody , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 16 C 104/2006, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove zo 17. decemb ra 2009 sp. zn. 11 Co 78/2008, 11 Co 79/2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie K
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Ak likvidátor nie je ustanovený alebo ak sa skončila jeho funkcia a nie je ustanovený nový likvidátor, musí vykonávať likvidáciu spoločnosti až do ustanovenia likvidátora jej štatutárny orgán (§ 68 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov „ ďalej len Obchodný zákonník“). Ustanovením likvidátora do funkcie prechádza na neho pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti podľa § 72 (§ 70 ods. 3 veta prvá Obchodného zákonníka). Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky sp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 284 /20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J.S.S. , zastúpeného JUDr. V. S., advokátkou v P., proti žalovanej M. V. , o zaplatenie 431,49 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 20 C 235 /20 06, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 20 . januára 20 10 , sp.zn. 3 Co 145 /20 08, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského s
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Kto osvedčí akcionárske práva počas konania o zrušenie akciovej spoločnosti a požiada o pripustenie do tohto konania, splnil predpoklad na pribratie do konania ako jeho účastník.

Úryvok z textu:
1. Okresný súd Banská Bystrica (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozhodnutím z 22. januára 2014 č. k. 6Cbr/211/2013-69 zrušil bez likvidácie postupom podľa ust. § 68 ods. 6 písm. b/ a g/ zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) obchodnú spoločnosť Š., a. s. (ďalej aj „obchodná spoločnosť“). Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že súdu prvej inštancie bol dňa 23. augusta 2013 doručený podnet právneho zástupcu obchodnej spoločnosti na jej
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa ust. § 97 ods. 1 O. s. p. odporca môže za konania uplatniť svoje práva proti navrhovateľovi i vzájomným návrhom. Vyššie citované ust. § 97 ods. 1 O. s. p. umožňuje v záujme hospodárnosti konania, za splnenia podmienok § 112 O. s. p., aby odporca – žalovaný si uplatnil proti navrhovateľovi – žalobcovi svoje práva vzájomným návrhom. Súd nerozhoduje o tom, či pripúšťa alebo nepripúšťa vzájomný návrh, odstraňuje iba nedostatky takéhoto návrhu (§ 97 ods. 3 O. s. p.), resp. rozhodne, že vzájomný návrh vylučuje na samostatné konanie. Podľa ust. § 98 O. s. p., vzájomným návrhom je i prej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1ObdoV/11/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v právnej veci žalobcu S. – T. S. Z. W., Sp. z. o. o., U., X., P., IČO: X., právne zastúpenému JUDr. Z. L., advokátom so sídlom AK D., C., X. B., proti žalovanému T. – P., s. r. o., P., X. B., právne zastúpenému JUDr. Ľ. M., advokátom so sídlom P., X. B., o zapla
Merito veci o vymoženie sumy 812 130,47 Sk s prísl.
4 Cdo 232/2006 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Ivana Machyniaka a JUDr. Rudolfa Čirča v exekučnej veci oprávneného T. Ltd., so sídlom 16. K., reg. č. H., zastúpeného JUDr. A. V., advokátkou so sídlom v B., proti povinnému Mestu
Merito veci 273,12 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Cdo/241/2019 Identifikačné číslo spisu: 1206226946 Dátum vydania rozhodnutia: 20.02.2020 Meno a priezvisko: Mgr. Dušan Čimo Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1206226946.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne ENERGOSERVIS Janda s.r.o. „v likvidácii", naposled
Merito veci o mimoriadnom dovolaní
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4MObdo/4/2008 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci zrušenia obchodnej spoločnosti B., s. r. o., F., S., o mimoriadnom dovolaní G. proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19. decembra 2007 č. k. 36 Exre/265/2007-41, Sro 12728/B, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19. decembra 2007 č. k. 36 Exre/265/2007-41, Sro 12728/B z r u š u j e a vec v r
MENU