Nájdené rozsudky pre výraz: zamestnanec

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10226

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5503 dokumentov
109660 dokumentov
1770 dokumentov
52 dokumentov
24 dokumentov
982 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky nespochybňuje autonómiu zamestnávateľa v rozhodovaní o organizačných zmenách ako aj pri výbere zamestnanca, s ktorým mieni skončiť štátnozamestnanecký pomer vtedy, ak sa jeho funkcia (druh práce) stane nadbytočná. Avšak v prípade štátnych zamestnancov so zdravotným postihnutím je nevyhnutné postupovať aj v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z., ktorý sa na štátnu službu vzťahuje. Žalovaný podľa uvedeného zákona nepostupoval, nereagoval na výhrady žalobcu týkajúce sa jeho zdravotného stavu a možnej diskriminácie, nevysporiadal sa s tvrdeniami žalobcu, že jediný s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Sž o 4 4 0 / 2 0 0 9 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobcu Ing. V. P. , zastúpeného advokátkou JUDr. V. B. , prot i žalovanému Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. A/2007/56
Právna veta: Definitívne určenie uplatniteľnej legislatívy iného členského štátu Európskej únie od určitého dátumu podľa čl. 16 ods. 2 vykonávacieho nariadenia alebo vzájomnou dohodou podľa čl. 16 ods. 4 vykonávacieho nariadenia vylučuje právomoc Sociálnej poisťovne ako inštitúcie podľa čl. 1 písm. p/ základného nariadenia na rozhodovanie o uplatniteľnej legislatíve (Uznesenie Veľkého senátu správneho kolégia sp. zn. 1Vs/ 1/2018). Ak teda bola či bude právoplatne určená legislatíva Poľskej republiky, inštitúcia ZUS má právomoc konať vo veci sociálneho poistenia žalobkyne podľa poľskej legislatívy a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Sžsk/86/2017 5014200294 27. marca 2019 JUDr. Judita Kokolevská ECLI:SK:NSSR:2019:5014200294.3 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Kokolevskej a členov senátu JUDr. Viery Nevedelovej a Mgr. Viliama Pohančeníka, v právnej žalobkyne: P. F.-G., bytom B. XXE/X, XX-XXX E., X. J., proti žalovanej: Sociálna poisťovňa ú
Právna veta: V súdnom spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru na návrh zamestnanca sa zamestnávateľ nemôže dovolávať neplatnosti voľby zamestnaneckej rady, resp. zamestnaneckého dôverníka a to ani ako otázky prejudiciálnej.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a: 1. Žalobca sa žalobou podanou 24. januára 2013 domáhal určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru, ako aj náhrady mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru na základe výpovede, ktorú učinil žalovaný - F. V návrhu poukázal na to, že mu žalovaný ako zamestnávateľ účinne doručil listinu zo dňa 17.09.2012, označenú ako „výpoveď zo strany zamestnávateľa“, a to v dôsledku rozhodnutia žalovaného zo dňa 14.09.2012 o organizačných zmenách v zmysle § 63 ods. 1 písm. b/
Právna veta: Podľa krajského súdu je nepochybné, že k vylúčeniu zamestnanca správneho orgánu dochádza okrem obligatórnych prípadov aj fakultatívne, tzn. ak pre jeho pomer k veci alebo účastníkom, prípadne k ich zástupcom, možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Súčasne predložil svoj záver, že pomer zamestnanca správneho orgánu k prejednávanej veci je založený najmä vtedy, ak je sám účastníkom konania, svedkom, tlmočníkom alebo znalcom; alebo má na veci priamy osobný alebo majetkový záujem, alebo takýto záujem má osoba blízka zamestnancovi.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ing. Miroslava Gavalca a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: A., bytom C., zast.: JUDr. D., advokátkou so sídlom A., proti žalovanému: Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie, so sídlom Karloveská č. 2, 842 22 Bratislava, o preskú
Právna veta: Aj čiastočné nevyplatenie alebo zadržanie splatnej mzdy zamestnávateľom môže byť dôvodom pre okamžité zrušenie pracovného pomeru zamestnancom [54 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce].

Úryvok z textu:
Okresný súd M. rozsudkom z 22. decembra 1997, sp. zn. 7 C 199/97-23 určil, že okamžité zrušenie pracovného pomeru v zmysle § 54 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce žalovanou listom zo dna 28. septembra 1997 je neplatné a rozhodol o náhrade trov konania. V odôvodnení svojho rozsudku uviedol, že žalovaná mala prevziať percentuálne krátenú mzdu a v inom súdnom konaní si uplatniť nárok na nevyplatenú časť mzdy, pretože krátenie mzdy, aj keď vykonané zo strany žalobcu v rozpore s platnými právnymi predpi
Právna veta: Vo vzťahu k námietke, že v rozhodnutí o organizačných zmenách musí zamestnávateľ zrušované pracovisko riadne označiť, aby bolo zrejmé, zamestnanec zastávajúci ktoré pracovné miesto sa stal nadbytočným, avšak toto sa nevyžaduje a ani neukladá v súvislosti s udelením súhlasu podľa § 66 ZP, najvyšší súd uvádza, že na to, aby príslušný úrad práce mohol konať o žiadosti zamestnávateľa o súhlas úradu podľa § 66 ZP, je potrebné, aby bolo preukázané, že vo vzťahu k pracovnému miestu zamestnanca so zdravotným postihnutím došlo ku skutočnostiam zakladajúcim dôvod pre skončenie pracovného pomeru výpoveďo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo/ 69/2013 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Márie Usačevovej , v právnej veci žalobkyne Základnej školy s materskou školou Józefa Bódisa s vyučovacím jazykom maďarským Čenkovce , so sídlom v Čenkovciach, zastúpenej JUDr. Milanom Guťanom, advokátom so sídlom v Bratislave, Školská 8,
Právna veta: Ak zamestnávateľ na základe svojho rozhodnutia o organizačných zmenách znižuje počet zamestnancov v rovnakom pracovnom zaradení, o výbere zamestnanca, ktorý je nadbytočný, rozhoduje výlučne zamestnávateľ a súd nie je oprávnený v tomto smere rozhodnutie zamestnávateľa preskúmavať.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci navrhovateľky O., bývajúcej v N., zastúpenej JUDr. V.., advokátom so sídlom v N., proti odporkyni M., so sídlom v N., zastúpenej JUDr. V., advokátkou so sídlom v N., o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, vedenej na Okresnom súde Nové Zámky pod sp. zn. 10
Kľúčové slová: vylúčený zamestnanecnámietky predpojatosti starostu
Právna veta: V správnom konaní v zmysle § 9 ods. 1 správneho poriadku môže byť vylúčený len konkrétny zamestnanec správneho orgánu, nie celý správny orgán. Z tohto dôvodu nie je možné použiť ustanovenie o vylúčení v prípadoch, keď ako správny orgán vystupuje jediná fyzická osoba, ktorá navyše nemá postavenie zamestnanca správneho orgánu. Otázke vylúčenia starostu obce z prejednávania veci sa venoval Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozhodnutí sp. zn. 8Sžp/5/2013 z 25. apríla 2013, v ktorom skonštatoval, že starosta nekoná ako zamestnanec obce a správny poriadok neumožňuje, aby bol z konania vylúčený vec ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžo/26/2015 1013201672 26. 10. 2016 JUDr. Alena Adamcová ECLI:SK:NSSR:2016:1013201672.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a z členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobkyne: Y. X., bytom D., zastúpená Advokátskou kanceláriou JUDr. Š
Právna veta: Podľa názoru krajského súdu vydanie rozhodnutia vylúčeným zamestnancom je procesnou vadou, ktorá môže mať vplyv na zákonnosť rozhodnutia, z ktorých dôvodov v danom prípade došlo k zásadnému pochybeniu správnych orgánov, keď sa v súlade so zákonnou úpravou nevysporiadali so vznesenou námietkou s poukazom na zákonné znenie ust. § 125 ods. 1, 2 zákona o štátnej službe a ust. §§ 9 až 12 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len Správny poriadok).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Jany Henčekovej, PhD., v právnej veci žalobkyne: Ing. Z., bytom T., zastúpená advokátom JUDr. R., Advokátska kancelária v T., proti žalovaným: 1/ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Župná námestie č. 5 - 6, Bratislava, 2/ Úrad práce, sociálnyc
Právna veta: Za účelom preverenia, či zamestnanec dodržiava pracovnú disciplínu, je zamestnávateľ, rešpektujúc zásady legality, legitimity a proporcionality, oprávnený monitorovať aj súkromnú elektronickú poštu odosielanú a prijímanú z počítača prideleného zamestnancovi na plnenie jeho pracovných úloh. Pri zachovaní týchto zásad nemožno takéto dôkazné prostriedky, ktoré v konaní o neplatnosť skončenia pracovného pomeru predložil zamestnávateľ, považovať za neprípustné.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej , v právnej veci žalobcu Ing. M.. Č. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. M. O. , advokátom so sídlom v Ž. , proti žalovanému Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 2, IČO: 00151866 , o určenie neplatnosti okamžitého skončenia štátnozamestnane
MENU