Nájdené rozsudky pre výraz: zdravotná poisťovňa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 750

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

424 dokumentov
14614 dokumentov
69 dokumentov
71 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Spoločná zdravotná poisťovňa je právnickou osobou (§ 2 ods. 2 zákona č. 280/1997 Z. z.) a nie je orgánom štátnej správy uvedeným v ustanovení § 246 ods. 2 písm. a), písm. d) Občianskeho súdneho poriadku. Preto Najvyšší súd Slovenskej republiky nie je príslušný na preskúmanie zákonnosti jej rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Podanou žalobou žiadal žalobca preskúmať zákonnosť rozhodnutia Spoločnej zdravotnej poisťovne Bratislava zo 4. februára 1999. Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením postúpil vec Krajskému súdu v Bratislave ako súdu vecne a miestne príslušnému. Z odôvodnenia: V správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, ktorými sa zakladajú, menia alebo zrušujú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických os
Právna veta: Vstup rezortnej poisťovne do likvidácie, ani vyhlásenie konkur­zu na jej majetok bez ďalšieho neznamená, že z majetku zrušenej poisťovne nie je možné uspokojiť záväzky voči zdravotníckym za­riadeniam.

Úryvok z textu:
Na odvolanie žalovaného Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom z 20. septembra 2002, č. k. 2 Obo 70/02-264, rozsudok Krajského súdu v B. zo 6. decembra 2001, č. k. 39 Cb 60/01-163, ktorým bolo žalobe vyhovené, zmenil tak, že žalobu zamietol a rozhodol o náhrade trov konania. V odôvod­ není rozsudku odvolací súd konštatoval, že súd prvého stupňa žalobe vyho­ vel na tom skutkovom základe, že žalobca je prevádzkovateľom zdravotníc­ keho zariadenia, v ktorom poskytuje zdravotnú starostlivosť v
Právna veta: Vzťah medzi zdravotníckym zariadením a zdravotnou poisťovňou, vyplývajúci zo zmluvy o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti, je vzťahom občiansko-právnym a nie obchodno-právnym, pretože poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom žalovaného v rámci príslušných kogentných zákonných ustanovení, nemôže byť predmetom podnikateľskej činnosti žalobcu. Na posúdenie tohto ich právneho vzťahu, ako vzťahu občiansko-právneho, nemá vplyv ani prípadná iná činnosť žalovaného, ktorá nie je v rozpore s ustanoveniami zákona č. 273/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, ako aj prípadnými ďalším ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
4 Obdo 27/2007 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členiek senátu JUDr. Evy Hudobovej a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci žalobcu: B., H.X., K., IČO: X., zast. JUDr. E.L., H.X., K., proti žalovanému: V., a.s. M.X., B., IČO: X., o zaplatenie 534 553,92 Sk s prísl., o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. 4 Cob 151/2006-70 zo dňa 31. januára 2007, takt
Právna veta: Poskytovanie liekov pre poistencov zdravotných poisťovní lekárňami je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, i keď sa poskytujú na základe zmluvy, ktorú podľa Obchodného zákonníka uzatvára poskytovateľ liekov so zdravotnou poisťovňou. Konanie o žalobe, ktorou žiada poskytovateľ liekov zaviazať zdravotnú poisťovňu na zaplatenie ceny liekov, ktoré poskytol jej poistencom, je konaním vo veci poskytovania zdravotnej starostlivosti a je vecne oslobodené od súdnych poplatkov.

Úryvok z textu:
Žalobca žalobou podanou na Okresný súd B. žiadal vydať platobný rozkaz, ktorým bude žalovanému uložená povinnosť zaplatiť žalobcovi 4 047 Sk istiny a trovy konania. V žalobe uviedol, že na základe zmluvy uzavretej podľa § 38 zákona č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 273/1994 Z.
Kľúčové slová: prevádzkovateľ lekárnezdravotná poisťovňaoslobodenie od poplatku
R 67/2000
Právna veta: Vecné oslobodenie od poplatku podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa vzťahuje aj na konania, predmetom ktorých je nárok prevádzkovateľa lekárne proti zdravotnej poisťovni na náhradu nákladov na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencom zdravotného poistenia.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením okresný súd odporkyni nepriznal oslobodenie od platenia súdneho poplatku z dôvodu, že nejde o taký predmet konania, na ktorý by sa vzťahovalo vecné oslobodenie od platenia súdneho poplatku, pričom neboli splnené ani podmienky § 138 ods. 1 O. s. p. na priznanie oslobodenia od súdneho poplatku. Proti uzneseniu okresného súdu podala odvolanie odporkyna. Žiadala uznesenie okresného súdu zrušiť. V dôvodoch odvolania uviedla, že podľa jej názoru sa na daný predmet konania vzťahuj
Kľúčové slová: občianskoprávne vzťahyzdravotnícke zariadeniezdravotná poisťovňa
R 74/2004
Právna veta: Vzťah medzi zdravotníckym zariadením a zdravotnou poisťovňou, vyplývajúci zo zmluvy o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti, je vzťahom občiansko-právnym.

Úryvok z textu:
Okresný súd Zvolen rozsudkom z 29. mája 2002, č. k. 7 C 166/01-44, uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni 87 685,- Sk do troch dní po právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol a vyslovil, že ani jeden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Vykonaným dokazovaním mal preukázané, že predmetom sporu je náhrada za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom žalovanej, ktoré jej žalobkyňa riadne vyfakturovala a doručila a ktorých výška nebola medzi účastn
Právna veta: Rozhodnutie príslušnej zdravotnej poisťovne, ktorým sa vymáha poistné podľa ustanovenia § 21 ods. 3 zákona č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, možno súdnym výkonom rozhodnutia (exekúciou) vykonať aj po uplynutí troch rokov od uplynutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa toto poistné predpísalo. Prekluzívna lehota uvedená v ustanovení § 71 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (sprá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
V rozhodovacej praxi Krajského súdu v B. B. nie je zastávaný jednotný názor na právnu otázku, či vykonateľnosť správneho rozhodnutia Všeobecnej zdravotnej poisťovne, vydaného v správnom konaní podlá zákona é. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“), je treba posudz
Právna veta: Správca konkurznej podstaty úpadcu, ktorým je zdravotná poisťovňa, nemôže byť účastníkom správneho konania o návrhu na vydanie platobného výmeru vo veciach pohľadávok na poistnom, lebo ide o majetok štátu, a nie o majetok úpadcu.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom z 9. februára 2012 (v jeho písomnom vyhotovení nesprávne datovanom 9. februára 2011), zrušil rozhodnutie žalovaného zo 7. septembra 2010, v spojení s rozhodnutím Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pobočka B. z 29. apríla 2010 podľa § 250j ods. 2 písm. a) a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Žalovaného zároveň zaviazal na náhradu trov konania žalobcovi vo výške 508,98 € do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku. V odôvodnení uviedol, že žalo
Meritum Regres
Právna veta: Právo zdravotnej poisťovne voči tretej osobe na náhradu uhradených nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi, zdravie ktorého bolo poškodené zavineným protiprávnym konaním tejto tretej osoby, súvisí s vykonávaním zdravotného poistenia. Toto právo vzniká zaplatením úhrady poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Ak uvedené právo zdravotnej poisťovne vzniklo za účinnosti zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, možno ho uplatniť podľa § 81 tohto zákona.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Všeobecnej zdravotnej pisťovne, a.s., so sídlom Mamateyova 17, Bratislava, IČO: 35 937 874, proti žalovanému T. T., nar. X., bývajúcemu na S. ulici č. X., T., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného – Č., a.s., so sídlom V., B., IČO: X., o zaplatenie 26 768,- Sk (888,53 euro), vedenej na Okresnom súde Levice pod sp. zn. 6 C 107/2007, o dovolaní žalobkyne proti roz
Právna veta: Legálny príjem musí byť ako neurčitý pojem posudzovaný z hľadiska konkrétneho prípadu v danom čase, na danom mieste a v súvislostiach s konaním účastníkov daného právneho vzťahu... Ak je právny predpis alebo v ňom obsiahnutý pojem formulovaný nejasne a vyžaduje si preto výklad, vždy je nevyhnutné použiť taký z nich, ktorý je pre účastníka správneho konania priaznivejší... Na základe gramatického výkladu možno dospieť k záveru, že slovo legálny je synonymom pre slovo zákonný. Za legálny príjem preto možno vo všeobecnosti považovať každý príjem, ktorý bol získaný v súlade so zákonom a za ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a členov senátu JUDr. Jany Baricovej a JUDr. Milana Moravu , v právnej veci žalob kyne obchodnej spoločnosti FLOW , s. r. o. , so sídlom v Bratislave, Šafárikovo nám. 7, zastúpenej advokátom JUDr. Martinom Bezákom PhD., so sídlom v Bratislave, Klincová 15 , proti žalovanému Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivos
MENU