SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1189563
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64727
USSR: 35956
NSČR: 124744
NSSČR: 67459
USČR: 80187
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425629
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
15.07.2020 02:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zdravotná poisťovňa


Približný počet výsledkov: 323 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zdravotná poisťovňa
  • zdravotny nájdené 52032 krát v 6487 dokumentoch
  • poistovna nájdené 10554 krát v 4203 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 165 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 46 dokumentov
Krajské súdy SR 11861 dokumentov


Právna veta: Rozhodnutie príslušnej zdravotnej poisťovne, ktorým sa vymáha poistné podľa ustanovenia § 21 ods. 3 zákona č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, možno súdnym výkonom rozhodnutia (exekúciou) vykonať aj po uplynutí troch rokov od uplynutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa toto poistné predpísalo. Prekluzívna lehota uvedená v ustanovení § 71 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (sprá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
V rozhodovacej praxi Krajského súdu v B. B. nie je zastávaný jednotný názor na právnu otázku, či vykonateľnosť správneho rozhodnutia Všeobecnej zdravotnej poisťovne, vydaného v správnom konaní podlá zákona é. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“), je treba posudzovať .
Právna veta: Vzťah medzi zdravotníckym zariadením a zdravotnou poisťovňou, vyplývajúci zo zmluvy o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti, je vzťahom občiansko-právnym a nie obchodno-právnym, pretože poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom žalovaného v rámci príslušných kogentných zákonných ustanovení, nemôže byť predmetom podnikateľskej činnosti žalobcu. Na posúdenie tohto ich právneho vzťahu, ako vzťahu občiansko-právneho, nemá vplyv ani prípadná iná činnosť žalovaného, ktorá nie je v rozpore s ustanoveniami zákona č. 273/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, ako aj prípadnými ďalším ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
4 Obdo 27/2007 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členiek senátu JUDr. Evy Hudobovej a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci žalobcu: B., H.X., K., IČO: X., zast. JUDr. E.L., H.X., K., proti žalovanému: V., a.s. M.X., B., IČO: X., o zaplatenie 534 553,92 Sk s prísl., o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. 4 Cob 151/2006-70 zo dňa 31. januára 2007, takto r o z h .
Právna veta: Platobné výmery, ktoré mali byť v posudzovanej veci exekučným titulom, neboli vydané zdravotnou poisťovňou ale správcom konkurznej podstaty úpadcu, ktorým bol majetok zdravotnej poisťovne. Preto je rozhodujúce vyriešiť otázku, či platobné výmery vydané správcom konkurznej podstaty sú exekučnými titulmi, pričom túto otázku je potrebné posudzovať v závislosti od postavenia správcu konkurznej podstaty. Pod majetkom úpadcu vo všeobecnosti treba rozumieť aj pohľadávky úpadcu, ktoré existovali v čase vyhlásenia konkurzu na jeho majetok. Z toho vyplýva, že správca konkurznej podstaty má pri správe ma ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného G., a.s., so sídlom v B., IČO: X., proti povinnej D., so sídlom v B., IČO: X., pre vymoženie 16 750,94 € (504 940,00 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 49 Er 1255/2007, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava III z 26. novembra 2007 č.k. 49 Er 1255/2007-68, takto r o z h o d o .
Právna veta: Bolo povinnosťou zdravotnej poisťovne podľa § 23 ods. 2 zákona č. 273/1994 Z.z., pokiaľ zistila nedostatky uvedené v § 23 ods. 1, predpísať platiteľovi poistného poplatok z omeškania vo výške 0,2 % z dlžnej sumy poistného za každý kalendárny deň, prípadne odo dňa pôvodnej splatnosti poistného za príslušný kalendárny mesiac alebo odo dňa skrátenia tohto poistného za príslušný kalendárny mesiac do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet príslušnej poisťovne a zrušením zákona č. 273/1994 Z.z. zákonom č. 581/2004 Z.z., účinnosťou tohto zákona dňom 1.11.2004, prešla táto povinnosť na úrad podľa ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: G., a.s. so sídlom K., IČO: X., zastúpeného Mgr. F., advokátom, Advokátska kancelária F., so sídlom K., proti žalovanému: Prešovský samosprávny kraj, Nám. Mieru č. 2, Prešov, IČO: 37 870 475, o nároku žalobcu na zaplatenie poplatku z omeškania podľa § 23 ods. 2 zákona č. 273/1994 Z.z. vo výške 0,2 % za každý deň z omeškania zo sumy 49.269,53 € od 19.12.2002 do 12.2.2008 a o žiadosti Úradu .
Právna veta: Dovolateľ namietal, že konanie je postihnuté vadou konania v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p., pretože postupom odvolacieho súdu i súdu prvého stupňa došlo k zastaveniu exekúcie v dôsledku nesprávneho záveru o nulitnosti exekučného titulu vychádzajúc z toho, že správca konkurznej podstaty zrušenej zdravotnej poisťovne nebol oprávnený vydať platobný výmer (exekučný titul). Predpokladom exekúcie je existencia rozhodnutia (okrem ak sa exekúcia vykonáva na základe vykonateľnej notárskej zápisnice). O aké rozhodnutie sa musí jednať podrobnejšie upravujú ustanovenia § 41 Exekučného poriadku. Vo všeobec ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Z. K. , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO : X. , zastúpenej JUDr. F. N. , advokátom so sídlom v B. , proti povinnému B. Š., bývajúcemu v H. , pre vymoženie 518,09 € s príslušenstvom , vedenej na Ok resnom súde Nové M esto nad Váhom pod sp. zn. 2 Er 2206/2008, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 26. januára 2010 č.k. 17 CoE 18/2010, takto r o z h o d o l : .
Právna veta: Správca konkurznej podstaty úpadcu, ktorým je zdravotná poisťovňa, nemôže byť účastníkom správneho konania o návrhu na vydanie platobného výmeru vo veciach pohľadávok na poistnom, lebo ide o majetok štátu, a nie o majetok úpadcu.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom z 9. februára 2012 (v jeho písomnom vyhotovení nesprávne datovanom 9. februára 2011), zrušil rozhodnutie žalovaného zo 7. septembra 2010, v spojení s rozhodnutím Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pobočka B. z 29. apríla 2010 podľa § 250j ods. 2 písm. a) a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Žalovaného zároveň zaviazal na náhradu trov konania žalobcovi vo výške 508,98 € do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku. V odôvodnení uviedol, že žalobca sa .
Právna veta: Ustanovenie § 32 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje, že desaťročná premlčacia lehota sa vzťahuje na všetky pohľadávky na poistnom (aj poplatky z omeškania, poplatky za nesplnenie oznamovacej povinnosti a pokuty), ktoré bol platiteľ povinný zaplatiť do 1. januára 2005. Uplynutie tejto lehoty nezávisí na skutočnosti, či povinný splnil oznamovaciu povinnosť.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom z 20. januára 2011 zamietol žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo 4. marca 2009, ktorým žalovaný vyhovel rozkladu účastníka konania P.Š. (ďalej len „platiteľ poistného“) a podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) platobný výmer z 8. novembra 2007, vydaný Úradom pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“), pobočkou P. z dôvodu nesplnenia .
Merito Regres
Kľúčové slová: spravovanie sa doterajšími predpismi, zdravotná poisťovňa, náklady zdravotnej starostlivosti

Zbierka NS 6/2010
R 51/2010
Uznesenie
Právna veta: Právo zdravotnej poisťovne voči tretej osobe na náhradu uhradených nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi, zdravie ktorého bolo poškodené zavineným protiprávnym konaním tejto tretej osoby, súvisí s vykonávaním zdravotného poistenia. Toto právo vzniká zaplatením úhrady poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Ak uvedené právo zdravotnej poisťovne vzniklo za účinnosti zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, možno ho uplatniť podľa § 81 tohto zákona.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Všeobecnej zdravotnej pisťovne, a.s., so sídlom Mamateyova 17, Bratislava, IČO: 35 937 874, proti žalovanému T. T., nar. X., bývajúcemu na S. ulici č. X., T., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného – Č., a.s., so sídlom V., B., IČO: X., o zaplatenie 26 768,- Sk (888,53 euro), vedenej na Okresnom súde Levice pod sp. zn. 6 C 107/2007, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku .
Kľúčové slová: prevádzkovateľ lekárne, zdravotná poisťovňa, oslobodenie od poplatku

Zbierka NS 4/2000
R 67/2000
Uznesenie
Právna veta: Vecné oslobodenie od poplatku podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa vzťahuje aj na konania, predmetom ktorých je nárok prevádzkovateľa lekárne proti zdravotnej poisťovni na náhradu nákladov na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencom zdravotného poistenia.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením okresný súd odporkyni nepriznal oslobodenie od platenia súdneho poplatku z dôvodu, že nejde o taký predmet konania, na ktorý by sa vzťahovalo vecné oslobodenie od platenia súdneho poplatku, pričom neboli splnené ani podmienky § 138 ods. 1 O. s. p. na priznanie oslobodenia od súdneho poplatku. Proti uzneseniu okresného súdu podala odvolanie odporkyna. Žiadala uznesenie okresného súdu zrušiť. V dôvodoch odvolania uviedla, že podľa jej názoru sa na daný predmet konania vzťahuje vecné .
Kľúčové slová: občianskoprávne vzťahy, zdravotnícke zariadenie, zdravotná poisťovňa

Zbierka NS 5/2004
R 74/2004
Rozsudok
Právna veta: Vzťah medzi zdravotníckym zariadením a zdravotnou poisťovňou, vyplývajúci zo zmluvy o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti, je vzťahom občiansko-právnym.

Úryvok z textu:
Okresný súd Zvolen rozsudkom z 29. mája 2002, č. k. 7 C 166/01-44, uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni 87 685,- Sk do troch dní po právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol a vyslovil, že ani jeden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Vykonaným dokazovaním mal preukázané, že predmetom sporu je náhrada za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom žalovanej, ktoré jej žalobkyňa riadne vyfakturovala a doručila a ktorých výška nebola medzi účastníkmi konania .
Kľúčové slová: poskytovanie nemocenského, všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky zamestnanca

Zbierka NS 5/2006
R 50/2006
Rozsudok
Právna veta: Ak podľa § 37 zákona č. 98/1995 Z. z. o liečebnom poriadku v zne­ní neskorších predpisov vystavil ošetrujúci lekár potvrdenie o do­časnej práceneschopnosti, zodpovedá za jeho správnosť a obsah, ak sa nepreukázal opak.

Úryvok z textu:
... , ani aké vysvetlenie o týchto skutočnostiach môže podať praktická lekárka a prí­ padne overiť toto ošetrenie aj dopytom na príslušnú zdravotnú poisťovňu, či takéto úkony v prospech navrhovateľa preplácala. Ďalej podľa názoru správnych orgánov navrhovateľ porušil povinnosť hlásenia v zmysle § 46 .
Kľúčové slová: dlžné poistné, platenie poistného, platitelia poistného

Zbierka NS 1/2005
R 7/2005
Rozsudok
Právna veta: Poistné na zdravotné poistenie a penále za jeho oneskorené za¬platenie nemožno použiť na úhradu dlhov tretích osôb v oblasti práva súkromného. Námietka, že povinnosť zaplatiť poistné na zdravotné poistenie a penále za jeho oneskorené zaplatenie zanikla zaplatením dlhu zo súkromnoprávneho vzťahu, je právne bezvýznamná.

Úryvok z textu:
... alebo obdobnom pracovnom vzťahu, ale­ bo plniace voči zamestnancovi povinnosti zamestnávateľa. Podľa § 47 ods. 1 až 3 zákona Všeobecná zdravotná poisťovňa hospodári s poistným, s finančnými prostriedkami, s vlastným majetkom, ktorý nado­ budla svojou činnosťou, a spravuje majetok štátu podľa osobitného .
Kľúčové slová: sadzba poistného, splatnosť preddavku na poistné, platenie poistného, dlžné poistné

Zbierka NS 1/2005
R 8/2005
Rozsudok
Právna veta: I. Pohľadávky z práva verejného a pohľadávky z práva súkrom¬ného nie sú pohľadávkami rovnakého druhu, a preto ich vzájomné započítanie alebo postúpenie na úhradu pohľadávok tretích osôb na uspokojenie dlhov z práva súkromného neprichádza do úvahy. II. Nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie je dlhom z práva verejného, pri ktorom poisťovňa vykonáva určitý rozsah správy vecí verejných na základe zákonného zmocnenia. Pri vymáhaní nedoplatkov na poistnom a poplatku z omeškania za jeho nezaplatenie nie je s platiteľom poistného v súkromnoprávnom (obchodnom alebo občianskoprávnom) vzťahu. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ­ ňa a zdravotnícke zariadenie na tom v zmluve podľa § 38 dohodnú. Podľa § 47 zákona o zdravotnom poistení všeobecná zdravotná poisťovňa hospodári s poistným, s finančnými prostriedkami, s vlastným majetkom, ktorý nadobudla svojou činnosťou a spravuje majetok štátu podľa osobitné­ ho .
Právna veta: Ak odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zmenil tak, že návrh na vyhlásenie konkurzu zamietol, proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu je dovolanie prípustné.

Úryvok z textu:
... nevzťahujú na dlžníka, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, zdravotná poisťovňa zriadená osobitným predpisom a zdravotná poisťovňa zriadená podľa osobitného predpisu, obec a právnická osoba zriadená zákonom. K ... sa nevzťahujú na dlžníka, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, zdravotná poisťovňa zriadená osobitným predpisom, zdravotná poisťovňa zriadená podľa osobitného predpisu a obec. Osobitným predpisom je podľa uvedeného ustanovenia .
Kľúčové slová: opakované doručenie, náhradné doručovanie , zdržovať sa v mieste doručenia, dozvedieť sa o uložení zásielky

Zbierka NS 3/2003
R 50/2003
Rozsudok
Právna veta: Úpravou tzv. náhradného doručenia uvedenou v ustanovení § 24 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) zákonodarca nepochybne sledoval cieľ a účel odstrániť určité prípady právnej neistoty spôsobenej bezdôvodným nepreberaním zásielok adresátom a zabrániť snahám spôsobiť prieťahy v konaní alebo dokonca zmariť konanie. Podmienkami vzniku fikcie doručenia písomnosti je zachovanie predpísaného postupu doručovateľom a tiež, aby adresát, ktorý nebol doručovateľom zastihnutý, sa v mieste doručenia zdržiaval. Zdržovaním sa adresáta v mieste doručenia treba rozumieť prípad, a ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... jej žalobca predložil potvrdenia o dočasných (opakujúcich sa dvojmesačných) práceneschopnostiach vystavených obvodným lekárom. Obdobný dopyt mohol byť vykonaný aj na zdravotnú poisťovňu. S poukazom na uvedené Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 250j ods. 2 O. s. p. napadnuté rozhodnutie zrušil a .
Právna veta: I. Zákaz zmeny rozhodnutia v neprospech obvineného uvedený v § 391 ods. 2 Tr. por. neplatí v opačnom vyjadrení. Ak teda bolo napadnuté rozhodnutie zrušené len v dôsledku dovolania podaného v neprospech obvineného, môže podľa okolností prípadu a pri viazanosti súdu, ktorému bola vec prikázaná právnym názorom a pokynmi na vykonanie úkonov dovolacieho súdu (§ 391 ods. 1Tr. por.), v novom konaní dôjsť aj ku zmene rozhodnutia v prospech obvineného. II. Aj keď podľa § 48 ods. 3 písm. b/ Tr. zák. súd zaradí páchateľa obzvlášť závažného zločinu na výkon trestu odňatia slobody do ústavu s maximálnym ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . obvinenému M.V. uložil povinnosť nahradiť škodu poškodeným manželom P.R. a S.R. vo výške 74, 32 € a D., zdravotná poisťovňa, a. s. B., IČO X. vo výške 15, 33 €. Na základe odvolania obvineného M.V., ako aj krajského prokurátora v ... M.V. uložil povinnosť nahradiť škodu poškodeným manželom P.R. a S.R. vo výške 1 623, 88 € a D. zdravotná poisťovňa, a. s. B., IČO X. vo výške 15,33 €. Zároveň Krajský súd v Banskej Bystrici výrok rozsudku Okresného súdu Banská .
Merito Úpadok
Kľúčové slová: úpadok, náležitosti návrhu na vyhlásenie konkurzu, účinky vyhlásenia konkurzu

Zbierka NS 6/2002
R 104/2002
Uznesenie
Právna veta: Dlžník je v úpadku, ak má viacej veriteľov a nie je schopný 30 dní po lehote splatnosti (v znení zákona účinnom pred 1. februárom 2001 „po dlhšiu dobu“) plniť svoje záväzky. Dlžník je v úpadku aj vtedy, ak je predĺžený. V oboch prípadoch ide o stav objektívny a pri skúmaní, či sú splnené podmienky na vyhlásenie konkurzu, je bez významu dôvod a spôsob, akým sa dlžník do stavu úpadku dostal. Nie je preto rozhodujúce, či úpadok je dôsledkom činnosti úpadcu majúcom pôvod v jeho hospodárení, či je výsledkom viac-menej objektívnych udalostí (situácia na trhu), alebo či k nemu viedla činnosť tretích ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dlžníkovi, okrem iného, pohľadávku vo výške 63 362 Sk Daňový úrad II vo Z., 28 560 Sk Spoločná zdravotná poisťovňa, 52 798 Sk Všeobecná zdravotná poisťovňa, 187 744 Sk Sociálna poisťovňa a 23 206 Sk Okresný úrad práce v T. Ide o pohľadávky, ktoré .
Právna veta: Spoločná zdravotná poisťovňa je právnickou osobou (§ 2 ods. 2 zákona č. 280/1997 Z. z.) a nie je orgánom štátnej správy uvedeným v ustanovení § 246 ods. 2 písm. a), písm. d) Občianskeho súdneho poriadku. Preto Najvyšší súd Slovenskej republiky nie je príslušný na preskúmanie zákonnosti jej rozhodnutia.

Úryvok z textu:
... republiky, ktorým zákon zveruje rozhodovanie v oblasti štátnej správy, ak príslušnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ustanoví osobitný zákdn. Keďže Spoločná zdravotná poisťovňa je právnickou osobou (§ 2 ods. 2 zákona č. 280/1997 Z. z.), nie je orgánom štátnej správy uvedeným v .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.