Nájdené rozsudky pre výraz: zjavne neopodstatnená sťažnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 28

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6633 dokumentov
168 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Princíp nestrannosti rozhodovania ako súčasť záruk základného práva na inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky vylučuje, aby generálny prokurátor Slovenskej republiky preskúmal na základe návrhu obvineného na postup podľa § 363 ods. 1 Trestného poriadku zákonnosť rozhodnutia o zamietnutí sťažnosti proti uzneseniu o vznesení obvinenia, ktoré sám vydal.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 22. augusta 2014 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť J. P., zastúpenej BAJO LEGAL, s. r. o., Astrová 2/A, Bratislava, konajúca prostredníctvom advokáta a konateľa JUDr. Branislava Jablonku, PhD., vo veci namietaného porušenia jej základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1
Právna veta: Obligatórne prerušenie konania na účely podania prejudiciálnych otázok Súdnemu dvoru Európskej únie upravuje aj Civilný sporový poriadok, a to v ustanovení § 162 ods. 1 písm. c/, podľa ktorého súd konanie preruší, ak podal návrh na začatie prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie podľa medzinárodnej zmluvy, t. j. podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (pôvodný článok 234 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva). Podľa § 438 ods. 1 CSP je toto ustanovenie možné primerane aplikovať aj v dovolacom konaní.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1XOboE/5/2019 2203898431 22. apríla 2020 JUDr. Jana Hullová ECLI:SK:NSSR:2020:2203898431.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598, proti povinnému M. H., narodenému XX. N. XXXX, bytom T. D. XX, S. G., o vymoženie 716,99 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde D
Právna veta: Vyčerpanie všetkých opravných prostriedkov alebo iných právnych prostriedkov, ktoré zákon sťažovateľovi na ochranu jeho základných práv alebo slobôd účinne poskytuje a na ktorých použitie je sťažovateľ oprávnený podľa osobitných právnych predpisov, neznamená samotné podanie posledného z nich oprávnenou osobou, ale až rozhodnutie o ňom príslušným orgánom.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 21. júna 2005 predbežne prerokoval sťažnosť P. S., bytom B., ktorou namietal porušenie jeho základných práv podľa čl. 46 ods. 3 a čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a práv podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Okresného súdu Bratislava I v konaní vedenom pod sp. zn. 11 C 247/91 v spojení s postupom Krajského súdu v Bratislave v konaní vedenom pod sp. zn. 17 Co 438/00 a postupom Najvy
Meritum uloženie pokuty podľa § 35 ods. 1 písm. c) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní
Najvyšší súd 2Sž f/32 /201 1 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Poláčkovej PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Jozefa Milučkého, v právnej veci žalobcu: JUDr. Ing. K. M. , zast úpeného advokátkou JUDr. I. R. , proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.: I/223/7524 -45089/2010/
Meritum odmeny a náhrady advokátov, § 10 ods. 1 vyhl.č. 655/2004 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Y., spol. s r.o., T., IČO X., zast. JUDr. E. K., advokátom so sídlom G., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, Nová ulica č. 13, Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného sp. zn. I/223/14054-85395/2007/999523-r zo dňa 19.11.2007, o odvolaní žalobcu proti výroku o trovách konania v rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k
Meritum trovy konania v správnom súdnictve
Najvyšší súd 5Sžf /42/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa obchodnej S. v 1. rade Z. P. S. SK, s. r. o., so sídlom v L. , v 2. rade M. SK, s. r. o., so sídlom v L. , v 3. rade T. P. S. SK, s. r. o., so sídlom v L. , v 4. rade T. M. SK, s. r. o., so sídlom vo V. , v 5. rade D. P. SK, s. r. o., so sídlom v S., všetci zastúpení JUDr. E. K. , advokátom so sídlom v K. proti odporcovi : Daňov ému úrad u Kráľovský Chlmec, Mi
Meritum trovy konania podľa § 250k ods. 1 O.s.p.
Najvyšší súd 8 Sžf 8/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : F. T., spol. s.r.o. , D., M ., IČO X. zastúpený JUDr. B . N., advokátom so sídlom H ., B . B., proti žalovanému : Daňové riaditeľstvo S lovenskej republiky , Nová ulica č. 13, Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/22 2/10688 -78264 /2008 /991031 -r zo dňa 15 . októbra 200 8, o odvolaní žalobcu proti výroku o trovách kona
Meritum o vymoženie 532,76 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd 1Oboer/286/2014 Slovenskej republiky 1OboE/155/2014 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P.P. s. r. o., so sídlom v B., P. IČO: X., zastúpenej advokátskou kanceláriou F., s. r. o., so sídlom v B., G. IČO: X. proti povinnej M. bývajúcej v T., K. o vymoženie 532,76 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 8Er 174/2004, o odvolaní a dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave č. k. 5 CoE 175/2012-35 z 29.
Meritum vydanie vecí
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1109248579 Dátum vydania rozhodnutia: 12. decembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1109248579.3 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu F. Z., bývajúceho v S., zastúpeného spoločnosťou Advokátska kancelária JUDr. Peter Peružek, s.r.o., so sídlom v H lohovci, Podzámska č. 41a, IČO: 47256371, proti žalovanému Krajskému súdu v Bratislave, so sídlom v Bra
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší správny súd SR 6Sžk/32/2021 1016201685 27. 10. 2021 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSSR:2021:1016201685.1 Uznesenie Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Lesoochranárske zoskupenie Vlk, občianske združenie so sídlom Tulčík 310, IČO: 31 303 862, zastúpeného JUDr. Ivetou Rajtákovou, advokátkou so sídlom Štúrova 20, Košice, proti žalované
MENU