Nájdené rozsudky pre výraz: zmluva o postúpení pohľadávky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 980

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

414 dokumentov
6244 dokumentov
2 dokumenty
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vo vzťahu k prípustnosti dovolania podľa 421 ods. 1 písm. c/ C. s. p., tvrdenej dovolateľom, sa súčasná judikatúra najvyššieho súdu ustálila na tom, že aby určitá otázka mohla byť relevantná z hľadiska prípustnosti dovolania podľa označeného ustanovenia, musí mať zreteľné charakteristické znaky. Predovšetkým musí ísť o otázku právnu (teda v žiadnom prípade nie o skutkovú otázku). Zo zákonodarcom zvolenej formulácie tohto ustanovenia vyplýva, že otázkou riešenou odvolacím súdom sa tu rozumie tak otázka hmotnoprávna, ako aj procesnoprávna (ktorej riešenie záviselo na aplikácii a interpretácii p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obdo/29/2019 7115218584 29. mája 2020 JUDr. Gabriela Mederová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:7115218584.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: JUDr. Miroslav Vereb, so sídlom kancelárie Hrnčiarska 3, 040 01 Košice, správca úpadcu STRAMON, s.r.o., so sídlom Južná trieda 93, 040 01 Košice, IČO: 44 004 231, proti žalovanému: MRAMOR PLUS, s.r.o., so sídlom
Právna veta: Záväzok na úhradu dávok garančného poistenia má pôvod v systéme sociálneho poistenia a ide o záväzok verejnoprávny. Ide o plnenie, ktoré Sociálna poisťovňa uhrádza vo svojom mene a plní tým svoju zákonnú povinnosť v zmysle predpisov verejného práva. Vznik pohľadávky Sociálnej poisťovne voči zamestnávateľovi je daný momentom vyplatenia garančnej dávky.Z obsahu napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací súd pri posúdení tejto otázky vychádzal predovšetkým z ustanovenia § 149 ods. l ZoSP, platného ku dňu uzavretia zmluvy o postúpení pohľadávok (11. októbra 2010), podľa ktorého pohľadávku o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7110206050 Dátum vydania rozhodnutia: 26. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Anna Marková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7110206050.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Slovenská konsolidačná, a. s., Bratislava, Cintorínska 21, proti žalovanému: Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc, sprá vca konkurznej podstaty úpadcu PROFITUBE, spol. s r. o. v konkurze, Košice, Jazerná 3, o určenie pohľadáv
Právna veta: Pohľadávka prechádza v stave, v akom existuje v čase postúpenia, vrátane jej príslušenstva. Zmluvu uzaviera pôvodný veriteľ (postupiteľ) a iný subjekt postupník, ktorý nastupuje na miesto pôvodného veriteľa. Ide o dvojstranný právny úkon bez účasti dlžníka, pretože zmena v osobe veriteľa sa nedotýka práv a povinností dlžníka zo záväzkového vzťahu. Čas, miesto, predmet plnenia i ďalšie podmienky zostávajú nezmenené. Predmetom postúpenia môže byť len určitá pohľadávka, t. j. právo na plnenie od dlžníka, nie však celý záväzkový vzťah, z ktorého pohľadávka vznikla, v ktorom prípade ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Jany Hullovej , v právnej veci žalobcu : CH. H. , a. s., J., IČO: X. , právne zastúpeného JUDr. P. B. , advokátom, O. , proti žalovanému : E. A. , s. r. o., P. , IČO: X. , právne zastúpeného JUDr. R. D. , advokát kou , M. , v ko naní o zaplatenie 99 581 ,76 Eur (3 0 00 00
Právna veta: Relevantné oznámenie postupcu dlžníkovi o postúpení pohľadávky bez ďalšieho zakladá aktívnu legitimáciu postupníka na vymáhanie postúpenej pohľadávky. Súd z takéhoto oznámenia vychádza bez toho, aby ako prejudiciálnu otázku skúmal existenciu a platnosť zmluvy o postúpení. Dlžník sa v takomto prípade nemôže úspešne dovolať neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávky alebo jej neexistencie. To by mohol vtedy, ak by postúpenie pohľadávky preukazoval zmluvou o postúpení postupník.

Úryvok z textu:
Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 2 412 195,60 Sk so 17,5 % úrokom z omeškania od 16. decembra 1998 do zaplatenia a316214,-Sk náhrady trov konania. Rozhodol tak po vykonanom dokazovaní, z ktorého zistil, že žalovaný ako objednávateľ a spoločnosť a. s., RK, B. ako zhotoviteľ uzavreli dňa 5. septembra 1996 zmluvu o dielo č. 960103, ktorej predmetom bolo dokončenie rozostavanej stavby WZ P., vrátane odstránenia zistených vád na základe stavebno-te
Právna veta: Zmluva o postúpení pohľadávky uzavretá v rozpore s ustanovením § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka je absolútne neplatným právnym úkonom (§ 39 Občianskeho zákonníka). Návrh na určenie neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávky môže podať aj dlžník, ak preukáže, že má na tomto určení naliehavý právny záujem [§ 80 písm. c) O. s. p.]; nie je rozhodujúce, či mu postúpenie oznámil postupca alebo preukázal postupník.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Ľubora Šebu, v právnej veci navrhovateľa I., bývajúceho v N., zastúpeného v dovolacom konaní JUDr. N., advokátom v N., proti odporcom 1/ L., s.r.o., so sídlom v N., 2/ S., a.s., so sídlom v B., o určenie neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávky, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 14 C 123/2004, o dovo
Právna veta: Podľa ustanovení § 524 ods. l a 526 ods. 1 Občianskeho zákonníka ak postúpenie pohľadávky oznámi dlžníkovi postupca, nie je dlžník oprávnený sa dožadovať preukázania zmluvy o postúpení a môže sa zbaviť záväzku iba plnením postupníkovi, ktorým bola podľa obsahu tohto oznámenia P., a. s., a to aj bez preukazovania zmluvy o postúpení pohľadávky. Konajúci súd ďalej poukázal na judikát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky R 119/2003, podľa ktorého relevantné oznámenie postupcu dlžníkovi o postúpení pohľadávky bez ďalšieho zakladá aktívnu legitimáciu postupníka na vymáhanie postúpenej pohľadávky ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obo 69 /2011 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členov senátu JUDr. Petra Dukesa a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci žalobcu: Ing. V. Š. , V. , zastúpený Ing. E. Š., M. S., proti žalovanému: JUDr. A.. T. , M. R. Š. , správca konkurznej podstaty úpadcu S. , M. , IČO: X. , zastúpeného Mgr. H. H. , na základe plnej moci zo dňa 07. 06. 2012, o vylúč
Právna veta: Ak predmetom zmluvy o postúpení pohľadávky nie je výslovne aj poplatok z omeškania podľa § 378 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka, žalobca, ktorý pohľadávku postúpil, nestratil aktívnu legitimáciu na vymáhanie poplatku z omeškania za obdobie pred postúpením pohľadávky.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach napadnutým rozsudkom zamietol žalobu, ktorou si žalobca uplatnil nárok na zaplatenie poplatku z omeškania za oneskorenú úhradu faktúr č. 620006, 620809, 620810 a 620811 vo výške 1, 328 603 Kčs za obdobie od 1. januára do 31. marca 1992. Po vykonanom dokazovaní súd zistil, že žalobca zmluvou o postúpení pohľadávok z 5. augusta 1992 postúpil Č., a.s. P., o. i. aj pohľadávky na zaplatenie tovarových faktúr 620006, 620809, 620810, 620811, v dôsledku čoho podľa § 524 ods.2 Obč
Právna veta: Z ustanovenia § 524 OZ nevyplýva, že by predmetom o postúpení nemohli byť budúce pohľadávky, a to nielen pohľadávky splatné v budúcnosti, ale aj iné budúce pohľadávky. Zo zmluvy o postúpení, uzatvorenej medzi postupcom a postupníkom, je jednoznačné, že postúpená sporná pohľadávka bola identifikovateľná, existujúca pohľadávka, ktorá skutočnosť ani v konaní namietaná nebola. Definícia pohľadávky vyplýva z ustanovenia § 488 OZ, podľa ktorého záväzkovým vzťahom je právny vzťah, z ktorého veriteľovi vzniká právo na plnenie, pohľadávka od dlžníka a dlžníkovi vzniká povinnosť splniť záväzok. Zo žiadn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Obo 162/2007 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: C., a.s., G., Bratislava, IČO: X., zastúpený advokátom Mgr. M. O., H., Bratislava, proti žalovanému: P. akciová spoločnosť Poprad, N., Poprad, IČO: X., zastúpený advokátom JUDr. L. T., M., Košice, o zaplatenie 216 816,30 Sk s príslušenstvom, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Prešove zo dňa 26. novembra 2004 č. k. 4 Cb 256/02-114, takto r
Právna veta: Právo na náhradu škody majetkovej povahy spôsobenej rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom možno postúpiť písomnou zmluvou (§ 524 Občianskeho zákonníka).

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Ľubora Šebu, v právnej veci navrhovateľa J., bývajúceho v B., zastúpeného JUDr. J., advokátkou v B., proti odporcovi S., so sídlom v B., o zaplatenie 163 314,08 € (4 920 000 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 18 C 43/2004, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora S
Právna veta: Dovolací súd uvádza, že samotná existencia dlhu sama o sebe nemôže byť dôvodom na nariadenie predbežného opatrenia. Takýmto dôvodom môžu byť len skutočnosti, ktoré opodstatňujú obavu, že by prípadný výkon rozhodnutia mohol byť zmarený. U dlžníka to môže byť znižovanie majetku, ktorý je možné postihnúť pri výkone rozhodnutia alebo konanie, ktoré inak podstatnou mierou negatívne ovplyvňuje jeho majetkové pomery. V konaní však zo strany navrhovateľa neboli preukázané základné predpoklady pre nariadenie predbežného opatrenia, keď navrhovateľ neosvedčil ohrozenie budúceho výkonu rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci navrhovateľa: T. , X. , IČ: X. , zastúpený: V. , s. r. o., P., IČO: X. , proti odporcovi 1/: H. , a. s., M. , IČO: X. , odporcovi 2/: S., a. s., J., IČ O: X. , o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn.: 31Cb 188/2012, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo 07. januára 2013, č. k.: lCob 466/2012 -230, takto
MENU