Nájdené rozsudky pre výraz: znalecký posudok znalca

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1029

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

511 dokumentov
5421 dokumentov
12 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 16 ods. 2 písm. b/ zákona o znalcoch, je znalec povinný vykonávať znaleckú činnosť riadne a v určenej lehote.Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti má Najvyšší súd Slovenskej republiky za to, že zníženie tarifnej odmeny za oneskorene podaný znalecký posudok bolo vykonané v súlade s ustanovením § 3 ods. 5 písm. b/ zákona o znalcoch konštatujúc, že táto skutočnosť (oneskorene podaný znalecký posudok) ukladá ex lege súdu povinnosť znížiť znalcom uplatnenú tarifnú odmenu podľa citovaného ustanovenia. Námietka znalkyne, že znalecký posudok nepodala v súdom stanovenej lehote z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/229/2008 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: T., bytom M., proti žalovanému: Krajský stavebný úrad v Prešove, so sídlom Námestie mieru 3, Prešov, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2006/499/3202-2/SP-BUJ zo dňa 21. septembra 2006, o odvolaní PhDr. PaedDr. E., znalkyne z odboru písmoznalectvo, odvetvie ručné písmo, proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove č. k. 1S/142/2006-71 zo dňa 11. sept
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Najvyšší súd musí konštatovať, že na spochybnenie prv predloženého odborného stanoviska znalca nepostačuje predloženie ďalšieho stanoviska od iného znalca. V súvislosti s možnosťou hodnoverne spochybniť úkon znaleckej činnosti konajúci senát Najvyššieho súdu poukazuje na svoju staršiu judikatúru, podľa ktorej „pri námietke, že znalecký posudok trpí vadami, Najvyšší súd konštatuje, že aj v tomto prípade sú žalobkyne zaťažené dôkazným bremenom, tzn. že musia preukázať, že znalkyňa namietaným postupom porušila štandardy znaleckej činnosti, a preto znalecký posudok je v súdnom konaní nepouž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžd/34/2011 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: JUDr. M., nar. X., bytom U., zast.: JUDr.
Merito veci Znalecký posudok
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Súd hodnotí znalecký posudok voľme ako každý iný dôkaz (§ 2 ods. 6 Tr. por.) a nie je ním bezpodmienečne viazaný. Nemôže síce ľubovoľne nahradiť odbornú mienku znalca vlastnou, v danej otázke laickou mienkou, ale môže a je povinný preveriť znalecký posudok najmä z toho hľadiska, či znalec prihliadol na všetky skutočnosti, ktoré majú význam pre podanie posudku, či sa skutkové východiská znaleckého posudku opierajú o skutočnosti v trestnom konaní náležíte zistené alebo naopak o skutočnosti, ktoré sú pochybné, ba dokonca odporujúce iným výsledkom dokazovania a či riešenie znalca logicky vyplýv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v B. B. z 12. 10. 1971 sp. zn.1 T 29/71 bol obžalovaný J. M. uznaný vinným z trestných činov vraždy podľa § 219 Tr. zák. a znásilnenia podľa § 241 ods. 1, 2 písm. b) Tr. zák. a odsúdený za tieto trestné činy na trest smrti. Trestné činy spáchal tak, že 4. 10. 1968 asi o 17.15 hod. v P. sa stretol s maloletou A. A., nar. 14. 12. 1962, ktorej sa prihovoril a po krátkej chôdzi s ňou ju násilne vtiahol do novostavby rodinného domu J. S. na Družstevnej ulici v P., kde s ňou v
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná znalcami pre zadávateľa za podmienok ustanovených v zákone č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie; znalec je povinný vykonávať znaleckú činnosť a) osobne, ak ide o fyzickú osobu; to neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje inak, b) riadne a v určenej lehote, c) účelne, hospodárne a d) nestranne ( ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členiek senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Marianny Reiffovej v právnej veci žalobkyne: M. K., zastúpenej advokátom JUDr. R. K., proti žalovanému: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 25. septembra 2006, číslo 2006/10090/5
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vykonanie listinných dôkazov postupom podľa § 129 ods. 1 O.s.p. má pri senátnom rozhodovaní aj ten význam, že sa účastníci konania môžu presvedčiť, či listinné dôkazy boli prečítané (resp. oznámený ich obsah) v súlade s ich skutočným obsahom tak, aby všetci členovia senátu získali o nich presnú informáciu. Vykonanie dokazovania listinným dôkazom (znaleckým posudkom) odvolacím súdom z obsahu zápisnice o pojednávaní nevyplýva, pretože len skonštatovanie existencie takéhoto dôkazu nemožno považovať za vykonanie dokazovania v zmysle ustanovenia § 129 Ods. 1 O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. , bývajúce ho v B. , zastúpen ého advokátskou kanceláriou G. , so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanému M. , bývajúcemu v M. , o 1.300 Eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bardejov pod sp. zn. 4 C 71 /20 10, o dovolaní žalo bcu proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 22. mája 201 4 sp. zn. 12 Co 53/2013 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej repu
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Ak pred podaním obžaloby na obvineného bol z funkcie odvolaný znalec, ktorý v prípravnom konaní podal znalecký posudok a obvinený v rámci podania potrebného vysvetlenia súdu (§ 185 ods. 2 Trestného poriadku) nesúhlasí s prečítaním znaleckého posudku na hlavnom pojednávaní (§ 211 ods. 4 Trestného poriadku), ale navrhuje jeho doplnenie alebo pribratie iného znalca, ide o skutočnosť odôvodňujúcu vrátenie veci na došetrenie podľa § 188 ods. 1 písm. e/ Trestného poriadku vzhľadom na to, že pri vykonávaní znaleckého posudku na hlavnom pojednávaní nemožno zachovať ani postup predpokladaný v ustanoven ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe sťažnosti krajského prokurátora proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre zo 16. júna 2000, sp. zn. 1 T 25/2000, uvedeným uznesením podlá § 148 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku sťažnosť krajského prokurátora zamietol. Z odôvodnenia: Krajský prokurátor v Nitre 24. mája 2000 podal na tamojšom krajskom súde obžalobu na J. R. pre pokus trestného činu vraždy podlá § 8 ods. 1, § 219 ods. 1 Trestného zákona, ktorý mal spáchať v podstate na tom skutkovom z
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Samotná skutočnosť, že znalec podal znalecký posudok už v rámci trestného konania, bez ďalšieho automaticky nezakladá jeho zaujatosť pri podávaní následného znaleckého posudku v inom konaní a to ani len z dôvodu, že sa už oboznámil so skutočnosťami týkajúcimi sa posudzovanej otázky. Znalcom môže byť len osoba bezúhonná a odborne spôsobila, ktorá zároveň zložila sľub do rúk ministra spravodlivosti (§ 5 zákona o znalcoch). V rámci zloženého sľubu sa znalec zaväzuje okrem iného dodržiavať aj mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojej odbornej činnosti. Zákon o znalcoch ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9Cdo/8/2022 Identifikačné číslo spisu: 6610219267 Dátum vydania rozhodnutia: 30.11.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Holič Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:6610219267.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ Z. Y. R., bývajúceho v W., M. V., 2/ I.. T. R., bývajúceho v W.,
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Právny poriadok nedefinuje pojem sankcie, avšak vychádzajúc z pojmovej definície sankcia je súčasťou právnej normy, ktorá ustanovuje osobitný postih toho, kto je zodpovedný za jej porušenie, je druhom nepriameho donútenia, ktoré sa vykonáva ustanovením sankcie v právnej norme a jej uplatnením pri porušení právnej povinnosti, na ktorú je sankcia ustanovená. Sankcia plní účel represívny namierený priamo proti porušovateľovi právnej povinnosti a preventívny, ktorý pôsobí priamo na porušovateľa právnej povinnosti a nepriamo na ostatných ako výstraha do budúcnosti, že za porušenie právnej povinno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo 219/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a Jaroslavy Fúrovej, v právnej veci žalobcu: Ing. M. P., bytom B, S., zastúpený advokátkou JUDr. D. A. M., Advokátska kancelária
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Za dôvod hodný osobitného zreteľa (§ 150 O.s.p.) treba považovať prípad, keď dokazovanie posudkom znalca nebolo vo veci dôchodkového zabezpečenia vykonané na žiadosť navrhovateľa, ale bolo vyvolané potrebou odstrániť rozpory medzi rozdielnymi závermi posudkových komisií.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach napadnutým rozsudkom potvrdil roz- 4 hodnutie bývalého Úradu dôchodkového zabezpečenia v Bratislave z 29. marca 1988, ktorým bol navrhovateľovi odňatý invalidný dôchodok od 8. mája 1988 a súčasne mu bol od uvedeného dňa priznaný čiastočný invalidný dôchodok. Po doplnení a vyhodnotení dokazovania krajský súd dospel k záveru, že preskúmavané rozhodnutie je vecne správne, lebo v konaní bolo preukázané, že navrhovateľ je od roku 1988 už len čiastočne invalidný. Účastníkom náh
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Spáchanie činu inak trestného nepríčetným páchateľom samo o sebe však nestačí na uloženie ochranného liečenia, ak nie je súčasne splnená aj podmienka, že pobyt páchateľa na slobode je nebezpečný. Stav nepríčetnosti musí existovať v čase spáchania činu, ale nebezpečnosť pobytu páchateľa na slobode treba posudzovať podľa stavu existujúceho v čase rozhodovania súdu o ochrannom liečení. Podľa ustálenej judikatúry nemožno nebezpečnosť pobytu páchateľa na slobode vyvodzovať iba z jeho konania, ktoré inak vykazuje znaky trestného činu. Pre záver o pravdepodobnosti možného opakovania takéhoto inak tre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Tdo/45/2021 Identifikačné číslo spisu: 7119010768 Dátum vydania rozhodnutia: 13.06.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Piovartsy Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:7119010768.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Petra Paludu a JU
MENU