Nájdené rozsudky pre výraz: zrušenie zaistenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

23 dokumentov
12 dokumentov
3 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zákonodarca do trestného konania zaviedol ustanovenie § 50 a nasl. Trestného poriadku v záujme ochrany práv poškodených trestnými činmi, avšak pri dodržaní princípu zasahovania do práv obvineného len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie účelu trestného konania. Podľa § 50 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok (ďalej len „Trestný poriadok" alebo „TP") ak je dôvodná obava, že uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom bude marené alebo sťažované, možno nárok až do pravdepodobnej výšky škody zaistiť... Ak je majetok postupom podľa § 50 Trestného poriad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžo/1/2015 1013200949 27. 04. 2016 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2016:1013200949.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Judity Kokolevskej v právnej veci žalobcu: Mgr. Eva Timár Myjavcová, správkyňa konkurznej podst
Právna veta: Odstránenie veci, ktorá patrí k majetku zaistenému prokurátorom podľa § 47 ods. 1 Tr. por., pred zrušením zaistenia možno po formálnej stránke posudzovať ako trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 171 ods. 1 písm. a) Tr. zák. Pri posudzovaní materiálnej podmienky tohto trestného činu {§ 3 ods. 2 Tr. zák.) treba hrať do úvahy, či v čase odstránenia uvedenej veci neboli už dané zákonné dôvody na zrušenie tohto zaistenia (§ 48 ods. 1 Tr. por.). Uvedenú otázku treba riešiť ako otázku predbežnú (§ 9 ods. 1 Tr. por.). Ak to tak bolo, spravidla nebude možné uzatvárať, že je splnen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Prešove z 23. júla 1983 sp. zn. 3 T 220/82 bol obvinený J. S. uznaný za vinného z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 171 ods. 1 písm. a] Tr. zák. na tom skutkovom základe, že v júni 1979 v Prešove odstránil zo svojho osobného motorového vozidla zn. VAZ 2102, ŠPZ POA 52 — 23 plomby a vozidlo dal do užívania svojej dcére V. D. napriek tomu, že vedel, že uvedené motorové vozidlo bolo uznesením okresného prokurátora v Prešove z 28. júla 1976 sp. zn.
Právna veta: Z ustanovenia § 421 ods. 1 CSP vyplýva, že otázkou relevantnou pre prípustnosť dovolania podľa tohto ustanovenia môže byť len otázka právna (hmotnoprávna alebo procesnoprávna, ktorej vyriešenie viedlo k právnym záverom vyjadreným v rozhodnutí odvolacieho súdu), a nie otázka skutková. Riešenie skutkovej otázky (quaestiofacti) je v civilnom sporovom konaní spojené s obstarávaním skutkových poznatkov súdu v procese dokazovania; to znamená, že pri jej riešení sa súd zameriava na skutkové okolnosti významné napríklad z hľadiska toho, čo a kedy sa stalo alebo malo stať,čo (ne)urobil žalobca alebo ža ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obdo/73/2019 1112221760 28. novembra 2019 JUDr. Anna Marková ECLI:SK:NSSR:2019:1112221760.4 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Invescorp, s. r. o., Betliarska 12, Bratislava, IČO: 36 737 623, právne zastúpeného: Advokátska kancelária Patassy, s. r. o., so sídlom Trenčianska 47, Bratislava, proti žalovanému: Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova
Meritum sťažnosť obžalovaného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Milana Karabína a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci proti obžalovanému M. M. a spol. pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 a iné na neverejnom zasadnutí konanom 14. j úla 2010 o sťažnosti obžalovaného M. M. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislava z 30. apríla 2010, sp.
Meritum § 277/1 alinea druhá, 2a, 4 Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9515600112 Dátum vydania rozhodnutia: 31. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Szabo Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:9515600112.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Petra Szaba a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Hatalu v trestnej veci obžalovanéh o Ing. O. R. a spol. pre pokračovací zločin neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1 alinea druhá
Meritum návrh na odňatie a prikázanie veci
N a j v y š š í s ú d 5 Ndt 1/201 3 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Milana Karabína a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci ob vineného I. V. a spol. pre prečin krádeže spolupáchateľstvom podľa § 20, § 212 ods. 2 písm. a/, ods. 3 písm. a/ Tr. zák. a iné vedenej na Krajskom súde v Banskej Bystrici pod sp. zn. 4 Nto 13/2012 na neverejnom zasadnutí 30. januára 2013 v Bratisl ave
Meritum o náhradu škody
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne INTERFLUG, a.s. , v likvidácii, so sídlom v Košiciach, Hlinkova 615/16, IČO: 36 590 355, zastúpenej JUDr. Tiborom Pelegrinim, advokátom v Košiciach, Kuzmányho 57, proti žalovanej 1/ Slovenskej republike , zastúpenej Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Štúrova 2, IČO: 00 166 481, 2/ Slovenskej republike , zastúpenej Ministerstvom spravo dlivos
Meritum § 277/1, 4 Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6114010593 Dátum vydania rozhodnutia: 26. júla 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Bargel Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6114010593.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudkýň JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Jany Serbovej v trestnej veci obvineného Ing. L. G., pre zločin neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1, ods. 4 Trestného zákona v znení záko
Meritum § 296 Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6To/1/2019 9510100079 4. decembra 2019 JUDr. Štefan Michálik ECLI:SK:NSSR:2019:9510100079.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí 4. decembra 2019 v Bratislave v trestnej veci proti obžalovanému M. T. a spol., pre zločin
MENU