Nájdené rozsudky pre výraz: preskúmanie rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 472

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9103 dokumentov
1694 dokumentov
29616 dokumentov
127 dokumentov
12 dokumentov
68 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Obiter dictum považuje kasačný súd za vhodné dodať, že si je vedomý polemiky ohľadom správnosti posudzovania prípustnosti podania žaloby na preskúmanie rozhodnutia v priestupkovom konaní navrhovateľom priestupku. Na základe platnej právnej úpravy SSP, chápania poslania správneho súdnictva založeného na ochrane subjektívnych práv účastníkov a rešpektujúc ustálenú rozhodovaciu prax, však NSS v prejednávanej veci nevidel dôvod na iný ako zaujatý postup. Obdobnú situáciu posudzovania aktívnej legitimácie navrhovateľa v konaniach vo veci konkrétnych druhov disciplinárnych previnení zákonodarca, vzh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 2Asan/24/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3017200019 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 11. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Kristína Babiaková ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:3017200019.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Hoci bol sťažovateľ členom žalovaného, rozhodujúce tu predsa bolo postavenie sťažovateľa ako účastníka súťaže organizovanej a riadenej žalovaným, v zmysle § 3 písm. k) zákona o športe. Riešenie sporov v priebehu súťaže potom osobitne upravuje § 53 zákona o športe, z ktorého odseku 4 v podstate vyplýva, že rozhodnutie športového rozhodcu (na ihrisku) môže byť zmenené iba vtedy, ak to ustanovujú pravidlá súťaže alebo predpisy športového zväzu. (...) Hoci je rozhodovanie orgánov športového zväzu jeho vnútorným predpisom upravené spôsobom ponášajúcim sa na administratívne konanie (v zmysle § 3 ods ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 8Sžk/16/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1019201025 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 12. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marián Trenčan ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:1019201025.1 Uznesenie Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Mariána Trenčana a členov se
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: V zmysle recentnej právnej úpravy plynúcej zo zákona č. 447/2008 Z.z. vyplýva, že preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom sa vyhotovuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ak je odkázaná na sprievodcu. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na sprievodcu, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredím. Z uvedeného je teda zrejmé, že na to, aby bolo možné zo strany príslušných správnych orgánov vydať príslušný preukaz, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 6Ssk/28/2022 Identifikačné číslo spisu: 1020200924 Dátum vydania rozhodnutia: 24. mája 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Viola Takáčová Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:1020200924.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Violy Tak
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Podľa § 12 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. mieru funkčnej poruchy určenej podľa odsekov 1 a 2 možno zvýšiť o 10 % s prihliadnutím na ďalšie funkčné poruchy, ktoré ovplyvňujú zdravotné postihnutie s najvyšším percentuálnym ohodnotením tak, že spôsobujú znevýhodnenie. Námietka žalobkyne, že posudkoví lekári sú v prípade existencie viacerých zdravotných postihnutí povinní na ne prihliadať, nemá oporu v citovanom ustanovení § 12 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. Z jeho znenia je zjavné, že posudkový lekár prihliada na ďalšie funkčné poruchy posudzovanej osoby v prípade, ak sú natoľko závažné, že ešt ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 7Ssk/13/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4020200150 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 08. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Michal Novotný ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:4020200150.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom zo sudcov: Mgr
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Zo znenia § 71 ods. 3zákona č. 461/2003 Z. z. vyplýva, že pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním schopností posudzovanej osoby a rovnakých schopnosti zdravej fyzickej osoby. Inak povedané, pri posudzovaní miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nemožno zohľadňovať samo prirodzené starnutie a tým spôsobené opotrebovanie pohybového aparátu. Tým sa zvýrazňuje, že dávky invalidného poistenia sa nemajú poskytovať poistencom, ktorých zdravotné ťažkosti sú bežne spojené s ich vekom, pretože tým by sa invalidnému poisteniu priznával charakter poistenia pre p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 7Ssk/67/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4020200252 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 08. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Michal Novotný ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:4020200252.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom zo sudcov: Mgr
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Starostlivosť v zmysle § 48 a 49 zákona č. 461/2003 Z. z. znamená osobnú starostlivosť, dokazuje aj § 51 cit. zák., podľa ktorého zaniká nárok na materské, ak sa poistenec podľa lekárskeho posudku nemôže alebo nesmie starať o dieťa. Pokiaľ by pre vznik nároku na materské postačovalo iba formálne prevzatie starostlivosti na základe dohody rodičov dieťaťa, prípadne zabezpečenie starostlivosti inou osobou, toto ustanovenie by stratilo svoje opodstatnenie. Na podobnom princípe stojí aj § 48 ods. 4 cit. zák., podľa ktorého prevzatie dieťaťa do starostlivosti zdravotníckeho zariadenia má účinky star ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 9Sžsk/13/2021 Identifikačné číslo spisu: 2020200021 Dátum vydania rozhodnutia: 30. marca 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:2020200021.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Z uvedených ustanovení § 4 ods. 1 písm. a) a f) zákona č. 327/2005 Z. z. vyplýva, že zmyslom priznania nároku na bezplatnú právnu pomoc je len umožniť (pomôcť) oprávnenej osobne, aby si mohla dovoliť právne služby. Tento cieľ sa dosahuje tým, že náklady na odmenu advokáta a náhradu jeho nákladov, ktoré by inak podľa § 24 zákona č. 586/2003 Z. z. musela znášať sama oprávnená osoba, na seba v určitom rozsahu preberie štát (žalovaný), resp. sa na tento účel priznajú advokátovi určité osobitné nároky voči iným osobám. Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 327/2005 Z. z. totiž platí, že ak súd prizná oprávne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 5Sžk/29/2020 Identifikačné číslo spisu: 1018201149 Dátum vydania rozhodnutia: 23. februára 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:1018201149.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisen
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Správny súd predovšetkým trefne poukázal na to, že bolo predovšetkým úlohou žalobcu ako poberateľa nemocenského skontrolovať si správnosť potvrdenia o dočasnej neschopnosti. Pokiaľ tak nestíhal robiť popri vyšetrení, mohol to urobiť bezprostredne potom, čo mu bolo vydané. Citovaný § 6 ods. 8 zákona č. 328/2002 Z. z. neviaže zníženie nemocenského na zavinenie poberateľa. Preto nie je podstatné, či poberateľ vedel alebo nevedel, že sa miesto, kde sa zdržiava, nezhoduje s miestom uvedeným na potvrdení. Z rovnakého dôvodu je nepodstatná aj námietka, že žalovaný nedokázal nepravdivosť tvrdenia žalo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 9Sžsk/133/2020 Identifikačné číslo spisu: 6019200736 Dátum vydania rozhodnutia: 23. februára 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:6019200736.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zden
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby v zmysle § 5 zákona č. 461/2003 Z. z. účinného do 31. decembra 2010 nezáviselo od toho, či určitá osoba svoje oprávnenie na podnikanie využívala alebo nie, ale len od toho, či ho mala alebo nie. To, či jej držiteľ podnikal alebo nie, zohľadňoval zákon č. 461/2003 Z. z. tým spôsobom, že podľa § 21 ods. 1 vznik povinného nemocenského a dôchodkového poistenia viazal na dosiahnutie určitého príjmu z podnikania, a zánik tohto poistenia podľa § 21 ods. 4 viazal na pokles tohto príjmu pod určitú hranicu. Pokiaľ však tieto podmienky neboli naplnené, nebolo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 9Sžsk/27/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2018200081 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 07. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Michal Novotný ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:2018200081.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu se
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Pojmy „situačný výkres“ alebo „mapový podklad“, ktoré sú použité v § 4 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., sú len podrobnejším vymedzením pojmu grafická príloha rozhodnutia v zmysle § 39a ods. 1 stavebného zákona. Ako správne uzavrel už správny súd, účelom tohto ustanovenia je oboznámiť účastníkov s grafickým znázornením predmetu územného rozhodnutia priamo v oznámenom rozhodnutí. Tí totiž spravidla nemajú k dispozícii technickú projektovú dokumentáciu. Grafická príloha územného rozhodnutia je potom prenesením textovej časti výroku rozhodnutia do vizuálnej podoby, ktorá bude pre účastníka zrozu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 10Sžk/1/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6018200813 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 11. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:6018200813.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z preds
MENU