Nájdené rozsudky pre výraz: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1404

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

21361 dokumentov
1550 dokumentov
42456 dokumentov
69 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Žaloba na obnovu konania je svojou podstatou mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorý môžu uplatniť subjekty (§ 474 SSP) len za splnenia zákonom stanovených podmienok; možno ním napadnúť len právoplatné rozhodnutie súdu a len z dôvodov taxatívne ustanovených v § 472 SSP, teda ak - bolo rozhodnuté v neprospech účastníka konania v dôsledku trestného činu sudcu, iného účastníka konania alebo osoby zúčastnenej na konaní (§ 472 písm. a/ SSP), - Európsky súd pre ľudské práva rozhodol alebo dospel vo svojom rozsudku k záveru, že rozhodnutím správneho súdu alebo konaním, ktoré mu predchádzalo, boli po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 6Ssk/7/2022 Identifikačné číslo spisu: 5020200376 Dátum vydania rozhodnutia: 30. marca 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Viola Takáčová Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:5020200376.1 UZNESENIE Najvyšší správny súd Slovenskej republiky vo veci žalobcu: JUDr. Y. M., nar. XX. T. XXXX
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: V zmysle recentnej právnej úpravy plynúcej zo zákona č. 447/2008 Z.z. vyplýva, že preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom sa vyhotovuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ak je odkázaná na sprievodcu. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na sprievodcu, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredím. Z uvedeného je teda zrejmé, že na to, aby bolo možné zo strany príslušných správnych orgánov vydať príslušný preukaz, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 6Ssk/28/2022 Identifikačné číslo spisu: 1020200924 Dátum vydania rozhodnutia: 24. mája 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Viola Takáčová Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:1020200924.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Violy Tak
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Čo sa týka sťažnostného dôvodu podľa § 440 ods. 1 písm. g) SSP, tento musí sťažovateľ vymedziť tak, že uvedie právne posúdenie veci, ktoré pokladá za nesprávne a zároveň uvedie, v čom spočíva nesprávnosť tohto právneho posúdenia veci krajským súdom. Právnym posúdením veci je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Nesprávnym právnym posúdením veci je omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav. O nesprávnu aplikáciu právnych predpisov ide vtedy, ak súd nepoužil správny právny predpis alebo ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 7Sžsk/55/2020 Identifikačné číslo spisu: 1015201983 Dátum vydania rozhodnutia: 24. mája 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Viola Takáčová Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:1015201983.1 UZNESENIE Najvyšší správny súd Slovenskej republiky vo veci žalobcu: Ing. O. G., PhD., narodený XX
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Fundamentálnou otázkou v danej veci je posúdenie, či predmetná „unimobunka“ má povahu stavby v zmysle § 43 stavebného zákona a mohla byť tak predmetom rozhodnutia o nariadení odstránenia stavby vydaného podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a ods. 2, 5 a 6 písm. a) stavebného zákona. V tomto smere možno rozoznávať občianskoprávnu a stavebnotechnickú stavbu. Podstatou vymedzenia stavby v občianskoprávnom (súkromnoprávnom) význame je jej definovanie ako nehnuteľnej veci. V zmysle § 119 ods. 2 a § 120 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Stavebný úrad je oprávnený rozhodnúť o nariadení odstránenia aj takej s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 8Sžk/23/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6019200293 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 08. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marián Fečík ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:6019200293.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu sená
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Na úvod najvyšší správny súd považuje za potrebné uviesť, že pri určovaní percentuálneho poklesu pracovnej schopnosti poškodeného na účely úrazovej renty v zmysle § 88 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. sa v rámci naposledy vykonávanej činnosti poškodeného ako zamestnanca prihliada najmä na pracovnú náplň, prípadne na presný rozpis vykonávaných prác vrátane jednotlivých časových úsekov v rámci pracovnej doby. Pre priznanie nároku na úrazovú rentu nestačí len samotná skutočnosť, že poškodený bol pre zmenu pracovnej schopnosti v dôsledku pracovného úrazu preradený na inú pracovnú pozíciu, prípadne p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 7Sk/6/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1019201026 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 12. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viola Takáčová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:1019201026.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Osobitné podmienky na vznik nároku na materské iného poistenca (predovšetkým otca) sú konkrétne upravené v § 49 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. v rozhodnom znení, v zmysle ktorého iný poistenec má nárok na materské, ak tento prevzal dieťa do starostlivosti a o toto dieťa sa stará (v predmetnej veci žalobca mal prevziať dieťa do starostlivosti na základe dohody s matkou), vek dieťaťa (materské sa vypláca najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa), pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti musel byť nemocensky poistený najmenej 270 dní, uplynutie 6 týždňov odo dňa pôrodu. Vzhľadom na to, že ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 7Sžsk/40/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6020200247 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michal Matulník ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:6020200247.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsední
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Ust. § 293ds ods. 7 zákona o soc. poistení je zreteľne formulované a vyplýva z neho nad všetku pochybnosť, že na úpravu prislúchajúcu k starobnému dôchodku podľa predpisov účinných pred 1.1.2018 sa neprihliada. Zákonodarca neuviedol žiadne výluky z aplikácie tohto ustanovenia ohľadne určitej právnej úpravy účinnej pred 1.1.2018, teda ani výluku pri právnych predpisoch účinných pred účinnosťou zákona o soc. poistení. Preto je potrebné rešpektovať jasné znenie právnej normy. 24. Pokiaľ žalobca namietal rozpor znenia § 293ds ods. 7, resp. jeho aplikáciu žalovanou, s dôvodovou správou ustanovenia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 7Ssk/2/2022 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7021200180 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 06. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Martinčeková ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:7021200180.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsední
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Kasačný súd konštatuje, že správca dane v tomto postupe nepochybil, nakoľko v prípade vykonateľného exekučného titulu je jeho povinnosťou začať daňové exekučné konanie. Táto jeho povinnosť vyplýva aj z § 3 ods. ods. 5 daňového poriadku, podľa ktorého je správca dane povinný vykonať z vlastného podnetu úkony, a to aj vtedy, keď daňový subjekt nesplnil riadne alebo vôbec svoje povinnosti. Žalobca s poukazom na zásadu primeranosti nenapadol daňovú exekučnú výzvu čo do jej podstaty, ale v reáli sa domáhal odkladu výkonu exekúcie. Kasačný súd k tejto skutočnosti uvádza, že daňový poriadok pozná inš ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 2Sžfk/56/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8017200537 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 12. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Juraj Vačok ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:8017200537.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Kasačný súd poukazuje na skutočnosť, že deklarovaný člen sťažovateľa, ktorý bol označený ako osoba s vysokoškolským právnickým vzdelaním zastupujúca sťažovateľa v konaní na účely preukázania dosiahnutého vzdelania predložil obyčajnú fotokópiu diplomu o dosiahnutí titulu ,,Doktor práv“ (v skratke „JUDr.“) v študijnom odbore 3.4.1. právo. Za vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, ktoré je potrebné preukázať v prípade pokiaľ sťažovateľa má zastupovať jeho člen, sa na účely SSP považuje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 1Sžk/29/2021 Identifikačné číslo spisu: 1020201664 Dátum vydania rozhodnutia: 26. januára 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Petra Príbelská Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:1020201664.1 UZNESENIE Najvyšší správny súd Slovenskej republiky ako súd kasačný, v právnej v
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Oprávnenie obce určovať, meniť alebo zrušovať budovám orientačné číslo je dané § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Obec rozhoduje o určení orientačného čísla v osobitnom administratívnom konaní, na ktoré sa subsidiárne nevzťahuje správny poriadok (§ 27a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). Konanie sa začína na žiadosť, ktorej náležitosti vymedzuje § 6 ods. 1 vyhlášky č. 31/2003 Z.z. Ak obec vyhovie žiadosti o určenie orientačného čísla, rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries a bezodkladne o tom písomne informuje žiadateľa s uvedením orientačného čísla a ďalš ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 4Sžk/15/2021 Identifikačné číslo spisu: 1019201410 Dátum vydania rozhodnutia: 27. mája 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:1019201410.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. J
MENU