Nájdené rozsudky pre výraz: procesné rozhodnutie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 93

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1230 dokumentov
1179 dokumentov
3425 dokumentov
9 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V tejto súvislosti potom, ak ustanovenie § 10 ods. 5 zákona o poskytovaní právnej pomoci vylúčilo možnosť podať opravný prostriedok pri rozhodnutiu o nároku, riadne opravné prostriedky sú vylúčené iba proti meritórnym rozhodnutiam správneho orgánu, teda rozhodnutiam o samotnom práve, teda proti rozhodnutiu, ktorým bol priznaný alebo nepriznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci. Predmetné ustanovenie (vylúčenie riadnych opravných prostriedkov) však nedopadá na iné procesné rozhodnutia vydávané CPP v konaní o nároku na poskytnutie právnej pomoci , napr. aj rozhodnutie o zastavení konania o nár ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 3Svk/13/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7019200758 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 12. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Benczová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:7019200758.2 Uznesenie Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: H.. V. O., K.. X. R. XXXX, I. O. W. X
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Rozhodnutie o nevylúčení zamestnanca orgánu verejnej správy na podklade vznesenej námietky zaujatosti podľa § 12 ods. 1 správneho poriadku je nesporne rozhodnutím procesným. Právo na to, aby vo veci konal nezaujatý a nestranný zamestnanec orgánu verejnej správy má procesný charakter. Ak sa preukáže, že vo veci bolo rozhodnuté zaujatým zamestnancom orgánu verejnej správy, môže mať táto skutočnosť dopad na zákonnosť vo veci vydaného rozhodnutia. V rámci správneho súdnictva sa preto skutočnosť, či vo veci bolo rozhodované nezaujatým a nestranným zamestnancom orgánu verejnej správy preskúmava (až ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 1Sžrk/5/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1020201719 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 07. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marián Fečík ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:1020201719.1 Uznesenie Najvyšší správny súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v právnej veci žalobcov: 1) O. G., bytom P. X, XXX
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V aktuálnej právnej úprave absentuje ustanovenie, ktoré by explicitne upravovalo procesný postup pre postúpenie veci správneho súdu inému všeobecnému súdu ako správnemu.. Následok zastavenia súdneho konania pritom právna úprava spája len s postúpením veci spôsobeným nedostatkom právomoci súdov na jej rozhodnutie (§ 18 ods. 1 SSP) a postúpením veci inému orgánu nie súdu. Správny súd vyložil v prerokúvanej veci § 18 ods. 1 SSP tak, že zákonná podmienka postúpenia veci a zastavenia súdneho konania „vec nepatrí do právomoci súdov“ označuje nedostatok právomoci správnych súdov. Preto pod toto ust ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 10Sžk/32/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4020200031 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 10. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Kristína Babiaková ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:4020200031.1 Uznesenie Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: G. B., L.. XX. V. XXXX, P. J. Ž.W.
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V prípade dozorového spisu totiž nemožno aplikovať komplexnú osobitnú úpravu obsiahnutú v § 69 Trestného poriadku, pretože na nazeranie do dozorového spisu sa vzťahuje § 55 zákona č. 153/2001 Z.z., ktorý upravuje, že nazerať do spisu, ktorý vedie prokurátor, môže iba jeho nadriadený prokurátor, alebo so súhlasom nadriadeného prokurátora iný prokurátor. Kasačný súd však v tejto súvislosti uvádza, že túto úpravu nemožno považovať za komplexnú, ako tomu bolo v prípade § 69 Trestného poriadku, pretože uvedené by s prihliadnutím na čl. 26 ods. 1 Ústavy SR bolo z pohľadu kasačného súdu v rozpore s ú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 4Sžik/3/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8018200336 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 12. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Petra Príbelská ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:8018200336.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v senáte zlože
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Podľa § 91 ods. 6 Daňového poriadku: „Odvolanie musí byť odôvodnené, pričom na neskôr uplatnené dôvody sa neprihliada. Na rozhodovanie o odvolaní sa vzťahujú § 72 až 74.“ 34. Vo vzťahu k žalobnej námietke neurčitosti daňovej exekučnej výzvy vydanej na podklade výkazu nedoplatkov dáva kasačný súd nad rámec sťažnostných bodov a len pre úplnosť do pozornosti nedávny nález Ústavného súdu SR zo dňa 08.09.2021 sp. zn. PL. ÚS 18/2018-40 (ďalej aj „nález ÚS SR“). V náleze Ústavný súd SR vyslovil, že výkaz nedoplatkov nemožno považovať za rozhodnutie ukladajúce daňovému subjektu novú daňovú povinno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 10Sžfk/56/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1019201032 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Hatalová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:1019201032.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníč
Merito veci procesné rozhodnutie
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 31D/21/2021 Identifikačné číslo spisu: 9621200120 Dátum vydania rozhodnutia: 24. novembra 2022 Meno a priezvisko: Mgr. Michal Novotný Funkcia: predseda senátu, sudca spravodajca ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:9621200120.4 UZNESENIE Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v disciplinárnej veci discipl
Merito veci procesné rozhodnutie
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 31D/1/2022 Identifikačné číslo spisu: 9622200002 Dátum vydania rozhodnutia: 8. novembra 2022 Meno a priezvisko: Mgr. Michal Novotný Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:9622200002.4 UZNESENIE Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v disciplinárnej veci disciplinárne obvineného: O.. A. Č.,
Merito veci procesné rozhodnutie
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 31D/3/2022 Identifikačné číslo spisu: 9622200020 Dátum vydania rozhodnutia: 8. novembra 2022 Meno a priezvisko: Mgr. Michal Novotný Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:9622200020.6 UZNESENIE Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v disciplinárnej veci disciplinárne obvinenej: O.. B. I.Á.,
Merito veci procesné rozhodnutie
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 31D/11/2022 Identifikačné číslo spisu: 9622200077 Dátum vydania rozhodnutia: 11. novembra 2022 Meno a priezvisko: Mgr. Michal Novotný Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:9622200077.2 UZNESENIE Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v disciplinárnej veci disciplinárne obvinenej: Z..
Merito veci procesné rozhodnutie
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 10Sžk/22/2021 Identifikačné číslo spisu: 6018200143 Dátum vydania rozhodnutia: 31. marca 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Anita Filová Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:6018200143.1 UZNESENIE Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: B. R., nar. XX.XX.XXXX,
MENU