Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky najvyššieho súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 986

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12002 dokumentov
4917 dokumentov
37476 dokumentov
15 dokumentov
19 dokumentov
11 dokumentov
137 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ak dôvodom konania o dodatočnom povolení stavby je okolnosť, že stavba bola síce povolená, ale uskutočňuje sa v rozpore so stavebným povolením, stavebný úrad nemôže v tomto konaní voľne prehodnocovať správnosť pôvodného stavebného povolenia. Uvedený výklad však neznamená, že by sa v konaní o dodatočnom povolení stavby vôbec nebolo možné dotknúť tej časti prác, ktoré boli na stavbe vykonané v súlade so stavebným povolením. Z cit. § 88a ods. 1 stavebného zákona totiž vyplýva, že konanie o dodatočnom povolení stavby ako celok slúži na rozhodnutie o tom, či stavba (tak ako je postavená, resp. ako ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 8Sžk/41/2020 Identifikačné číslo spisu: 5018200463 Dátum vydania rozhodnutia: 23. februára 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:5018200463.3 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Sponzoring spojený s prezentáciou obchodného mena podnikateľa možno uskutočňovať iba za splnenia podmienok podľa § 50 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. Reklama je činnosť orientovaná v zásade na spotrebiteľa, prípadne odberateľa daného produktu. Účinok reklamy je v zásade prezumovaný, ak v prostredí, v ktorom sa reklama uskutočňuje, je spôsobilá vyvolať asociáciu s určitými službami alebo tovarom. Sťažovateľ si z množstva reklamných nástrojov vybral taký, u ktorého nebol osvedčený cieľ uplatniť produkty na trhu. V priebehu daňového konania ani tento hospodársky cieľ neobjasnil a teda e ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 10Sžfk/57/2019 Identifikačné číslo spisu: 3018200051 Dátum vydania rozhodnutia: 28. februára 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Marián Trenčan Funkcia: predseda senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:3018200051.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu J
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zmluva o postúpení výkonu práva poľovníctva upravená v § 16 zákona č. 23/1962 Zb. je tak osobitným druhom zmluvy, ktorou vlastník poľovného pozemku prenecháva inej osobe právo v určitom rozsahu užívať poľovné pozemky a brať z nich úžitky. Právo užívať určitý predmet a brať z neho úžitky je podľa § 663 Občianskeho zákonníka pojmovým znakom nájomnej zmluvy. Zmluva o výkone práva poľovníctva je teda osobitným druhom nájomnej zmluvy; práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy sú občianskoprávnym vzťahom (§ 1 ods. 2 OZ), ktoré sa subsidiárne spravujú samotným Občianskym zákonníkom (porov. podobne r ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 5Sžk/3/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7016200251 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 12. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:7016200251.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Uloženiu povinnosti pozastaviť prevádzkovanie hazardnej hry podľa § 54 ods. 3 uvedeného zákona nepredchádza žiadne administratívne konanie, a už vôbec nie také, ktoré by bolo sprevádzané formalizovaným procesným postupom. 24. Uloženie povinnosti pozastaviť prevádzkovanie hazardnej hry je prijaté ako bezprostredne vykonateľná povinnosť nadväzujúca na výkon dozoru [v práve rozhodovanej veci išlo zjavne o dozor vykonaný na mieste, i keď z predloženého administratívneho spisu nevyplýva, že by o tom bola spísaná správa podľa § 54 ods. 5 písm. c/ zákona č. 171/2005 Z.z.] v prevádzke prenajímanej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 2Sžk/20/2019 Identifikačné číslo spisu: 3018200281 Dátum vydania rozhodnutia: 26. januára 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Anita Filová Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:3018200281.1 UZNESENIE Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu (sťažovateľ): KVN, s.r.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Pod pojmom oprávnenie na vykonávanie činností v zmysle § 5 písm. c) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení platnom do 31.12.2010, je potrebné rozumieť povolenie, súhlas s vykonávaním určitej činnosti, ktoré vydáva Slovenská lekárska komora po tom, čo zistí, že lekár spĺňa odborné a iné zákonom ustanovené predpoklady na vykonávanie samostatnej zdravotníckej praxe. Skutočnosť, že lekár na základe tohto povolenia, súhlasu s výkonom činnosti (licencie L1A) môže uzatvárať dohody/zmluvy, od ktorých závisí, kde takúto činnosť bude vykonávať, na existenciu povolenia udeleného lekárskou komorou, vplyv nemá. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 9Sžsk/81/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3019200239 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 07. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viola Takáčová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:3019200239.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníč
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zneužitie práva sa vymedzuje pomocou objektívnych kritérií (hodnotenie zmyslu a účelu právnej úpravy) a subjektívnych kritérií (hodnotenie motivácie žiadateľa), pričom oba prvky musia byť splnené súčasne (Lubovský, Z.: Zneužití práva na informace, Správní právo, číslo 6/2019, s. 328 - 341). 38. Zneužitie práva uznal aj Najvyšší súd SR ako zásadu aplikácie Infozákona a tiež ako validný dôvod pre odmietnutie sprístupnenia informácie povinnou osobou, a to predovšetkým v rozsudku sp. zn. 3Sži/4/2014 zo dňa 12.03.2014. Na tento rozsudok sa odvolával tak žalovaný (ktorý si osvojil koncept zneuži ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 6Sžik/2/2021 Identifikačné číslo spisu: 3019200546 Dátum vydania rozhodnutia: 24. februára 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:3019200546.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr.
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa judikatúry treba solidaritu štátu vo forme dávky v hmotnej núdzi vnímať až ako poslednú možnosť po vyčerpaní ostatných prostriedkov zabezpečenia základných životných podmienok. V tomto smere samotný zákon č. 417/2013 Z. z. predpokladá, že občan na zabezpečenie svojich základných životných podmienok v prvom rade využije svoj vlastný príjem. Ak jeho príjem nedosahuje sumu životného minima, musí si zabezpečiť základné životné podmienky predovšetkým užívaním vlastného majetku, správou vlastného majetku, predajom vlastného majetku alebo prenájmom vlastného majetku, ak takýto majetok vlastní. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 9Sžsk/7/2021 Identifikačné číslo spisu: 3020200205 Dátum vydania rozhodnutia: 23. februára 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:3020200205.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Podľa § 91 ods. 6 Daňového poriadku: „Odvolanie musí byť odôvodnené, pričom na neskôr uplatnené dôvody sa neprihliada. Na rozhodovanie o odvolaní sa vzťahujú § 72 až 74.“ 34. Vo vzťahu k žalobnej námietke neurčitosti daňovej exekučnej výzvy vydanej na podklade výkazu nedoplatkov dáva kasačný súd nad rámec sťažnostných bodov a len pre úplnosť do pozornosti nedávny nález Ústavného súdu SR zo dňa 08.09.2021 sp. zn. PL. ÚS 18/2018-40 (ďalej aj „nález ÚS SR“). V náleze Ústavný súd SR vyslovil, že výkaz nedoplatkov nemožno považovať za rozhodnutie ukladajúce daňovému subjektu novú daňovú povinno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 10Sžfk/56/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1019201032 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Hatalová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:1019201032.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníč
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Pri definícii pojmu „distribútor“ ako subjektu podľa správneho deliktu v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. d/ zákona o bezpečnosti hračiek, tento zákon odkazuje na čl. 2 bod 6. Nariadenia č. 765/2008, tak, že „distribútorom“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci, okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje výrobok na trh. Z citácie čl. 2 bodu 6. nariadenia č. 765/2008, ako aj z čl. 3 bodu 6 Smernice č. 2009/48/ES, vyplýva, že uvedené články zhodne pri vymedzení pojmu „distribútor“ uvádzajú výraz „každá fyzická a právnická osoba“, z čoho vyplýva, že nediferencujú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 10Asan/12/2020 Identifikačné číslo spisu: 4019200026 Dátum vydania rozhodnutia: 2. februára 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Monika Valašiková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:4019200026.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Moniky
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Už len z dôvodu, že v čase podania správnej žaloby vkladové rozhodnutie 1 nebolo obživnuté, žalobkyňa pochopiteľne nemohla túto skutočnosť v správnej žalobe ani namietať. Na tento nežiadúci stav však musel krajský súd reagovať a to práve kasáciou vkladového rozhodnutia 2, bez ohľadu na ustanovenie § 135 ods. 1 Správneho súdneho poriadku (ako bude vysvetlené nižšie), a rovnako bez ohľadu na to, že ustanovenie § 191 Správneho súdneho poriadku s takouto, svojou povahou výnimočnou procesnou situáciou, ani neráta [pozri v tomto smere bod 40, kde sa uvažuje o postupe analogickom, ako je uvedený v § ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 5Svk/4/2021 Identifikačné číslo spisu: 4018200513 Dátum vydania rozhodnutia: 24. februára 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Anita Filová Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:4018200513.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníč
MENU