Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1920

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

85625 dokumentov
27563 dokumentov
288786 dokumentov
6610 dokumentov
1224 dokumentov
519 dokumentov
1481 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Kasačný súd dáva správnemu súdu do pozornosti vysoký štandard, ktorý musí povinná osoba splniť na to, aby mohla dospieť k takémuto záveru a poukazuje na rozsudok Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5 Sžik 5/2020 z 31. marca 2022, z ktorého vyplýva, že: a. Odmietnutie sprístupnenia informácií s poukazom na zneužitie práva je potrebné chápať ako riešenie ultima ratio. Povinná osoba odmietajúca prístup k informáciám z dôvodu zneužitia práva je povinná preukázať nad všetku rozumnú pochybnosť, že žiadateľ nemal úmysel naplniť legitímny účel zákona o slobodnom prístupe k informác ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 1Sžik/2/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7017200934 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 07. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Benczová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:7017200934.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predse
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Z rozsudku krajského súdu vyplýva, že tento v rámci konania sťažovateľa identifikoval aj ďalšie pochybenie spočívajúce v tom, že žalobca podal proti prvostupňovému rozhodnutiu (rozhodnutiu Dopravného úradu) rozklad, o ktorom rozhodol predseda Dopravného úradu ako o odvolaní, a to po predchádzajúcom vyjadrení osobitnej komisie Dopravného úradu. (...) Krajský súd teda konaniu pred sťažovateľom vytýkal procesnú vadu, ktorá spočívala v tom, že o odvolaní nerozhodol sám (autonómne) predseda Dopravného úradu, ale že jeho rozhodnutie bolo determinované odporúčaním osobitnej komisie, a teda môžu byť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 2Sžik/1/2021 Identifikačné číslo spisu: 1018200861 Dátum vydania rozhodnutia: 16. februára 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Monika Valašiková Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:1018200861.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z preds
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Daňový poriadok v § 61 umožňuje prerušiť daňovú kontrolu a stanovuje, že ak je daňové konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú. Prerušením daňovej kontroly za týmto účelom správca dane nevstupuje do súkromnej autonómie daňového subjektu, neuplatňuje voči nemu svoje práva a ani nepožaduje od neho plnenie povinností vyplývajúcich mu zo zákona (pozri aj rozsudok NSSR sp. zn. 3Sžf/46/2015 zo dňa 27.07.2016, zverejnený v Zbierke stanovísk NSSR a súdov SR č. 60/2016). Z uvedeného je zrejmé, že zákonná lehota daňovej kontroly bola dodržaná v zmysle § 46 ods. 10 v spojení s § 61 ods. 1 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 8Sžfk/38/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8018200074 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Hatalová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:8018200074.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčk
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Starostlivosť v zmysle § 48 a 49 zákona č. 461/2003 Z. z. znamená osobnú starostlivosť, dokazuje aj § 51 cit. zák., podľa ktorého zaniká nárok na materské, ak sa poistenec podľa lekárskeho posudku nemôže alebo nesmie starať o dieťa. Pokiaľ by pre vznik nároku na materské postačovalo iba formálne prevzatie starostlivosti na základe dohody rodičov dieťaťa, prípadne zabezpečenie starostlivosti inou osobou, toto ustanovenie by stratilo svoje opodstatnenie. Na podobnom princípe stojí aj § 48 ods. 4 cit. zák., podľa ktorého prevzatie dieťaťa do starostlivosti zdravotníckeho zariadenia má účinky star ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 9Sžsk/13/2021 Identifikačné číslo spisu: 2020200021 Dátum vydania rozhodnutia: 30. marca 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:2020200021.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Pod pojmom oprávnenie na vykonávanie činností v zmysle § 5 písm. c) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení platnom do 31.12.2010, je potrebné rozumieť povolenie, súhlas s vykonávaním určitej činnosti, ktoré vydáva Slovenská lekárska komora po tom, čo zistí, že lekár spĺňa odborné a iné zákonom ustanovené predpoklady na vykonávanie samostatnej zdravotníckej praxe. Skutočnosť, že lekár na základe tohto povolenia, súhlasu s výkonom činnosti (licencie L1A) môže uzatvárať dohody/zmluvy, od ktorých závisí, kde takúto činnosť bude vykonávať, na existenciu povolenia udeleného lekárskou komorou, vplyv nemá. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 9Sžsk/81/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3019200239 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 07. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viola Takáčová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:3019200239.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníč
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 100 ods. 1 písm. c) SSP správny súd konanie preruší, ak podal návrh na začatie prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; uznesenie o návrhu na začatie prejudiciálneho konania správny súd bezodkladne doručí ministerstvu spravodlivosti. 61. V zmysle citovaného ustanovenia je obligatórnym dôvodom prerušenia konania iniciovanie konania o predbežnej otázke podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je ZFEÚ, resp. jej článok 267. Cieľom prejudiciálneho konania je zabezpečiť jednotný výklad a aplikáciu úniového práva. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 1Sfk/50/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2019200126 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Hatalová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:2019200126.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, ako kasačný súd, v senáte zlože
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Ust. § 293ds ods. 7 zákona o soc. poistení je zreteľne formulované a vyplýva z neho nad všetku pochybnosť, že na úpravu prislúchajúcu k starobnému dôchodku podľa predpisov účinných pred 1.1.2018 sa neprihliada. Zákonodarca neuviedol žiadne výluky z aplikácie tohto ustanovenia ohľadne určitej právnej úpravy účinnej pred 1.1.2018, teda ani výluku pri právnych predpisoch účinných pred účinnosťou zákona o soc. poistení. Preto je potrebné rešpektovať jasné znenie právnej normy. 24. Pokiaľ žalobca namietal rozpor znenia § 293ds ods. 7, resp. jeho aplikáciu žalovanou, s dôvodovou správou ustanovenia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 7Ssk/2/2022 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7021200180 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 06. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Martinčeková ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:7021200180.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsední
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Žaloba na obnovu konania je svojou podstatou mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorý môžu uplatniť subjekty (§ 474 SSP) len za splnenia zákonom stanovených podmienok; možno ním napadnúť len právoplatné rozhodnutie súdu a len z dôvodov taxatívne ustanovených v § 472 SSP, teda ak - bolo rozhodnuté v neprospech účastníka konania v dôsledku trestného činu sudcu, iného účastníka konania alebo osoby zúčastnenej na konaní (§ 472 písm. a/ SSP), - Európsky súd pre ľudské práva rozhodol alebo dospel vo svojom rozsudku k záveru, že rozhodnutím správneho súdu alebo konaním, ktoré mu predchádzalo, boli po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 6Ssk/7/2022 Identifikačné číslo spisu: 5020200376 Dátum vydania rozhodnutia: 30. marca 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Viola Takáčová Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:5020200376.1 UZNESENIE Najvyšší správny súd Slovenskej republiky vo veci žalobcu: JUDr. Y. M., nar. XX. T. XXXX
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Zmyslom a účelom vytýkacieho konania je predovšetkým vytvorenie možnosti pre daňový subjekt, aby na pochybnosti správcu dane reagoval a jeho pochybnosti rozptýlil a vzniknuté nejasnosti či nezrovnalosti týkajúce sa jeho daňové povinnosti vysvetlil, resp. odstránil. 63. V tejto súvislosti kasačný súd poukazuje na skutočnosť, že „účel daňovej kontroly a vyrubovacieho konania nie je totožný. V rámci daňovej kontroly sa zisťujú a preverujú skutočnosti potrebné na správne určenie dane, správca dane vyhodnocuje predložené doklady a oboznamuje daňový subjekt so svojimi pochybnosťami. Daňový subjekt t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 10Sžfk/86/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1017200277 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Valašiková ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:1017200277.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z preds
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Z týchto zásad vyplýva, že pri súbehu správnych deliktov pri nedostatku špeciálnej úpravy v predpisoch upravujúcich správne delikty je potrebné použiť „analogiae legis“ trestnoprávnu tzv. absorpčnú zásadu. Zbiehajúce sa delikty sú tak postihnuté len trestom určeným pre najťažší z nich, čo pri rovnakých sadzbách pokút znamená, že správny orgán posúdi závažnosť deliktu a úhrnný trest uloží podľa sadzby za najzávažnejší z týchto deliktov (závažnosť pritom treba posudzovať predovšetkým s ohľadom na charakter individuálneho objektu deliktu, čiže záujem, proti ktorému delikt smeruje a ku ktorému je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 10Asan/9/2019 Identifikačné číslo spisu: 2017200052 Dátum vydania rozhodnutia: 2. februára 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: JUDr. Jana Hatalová, PhD. ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:2017200052.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JU
MENU