Nájdené rozsudky pre výraz: trestné konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 231

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8803 dokumentov
5398 dokumentov
15825 dokumentov
290 dokumentov
60 dokumentov
17 dokumentov
429 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 Trestného poriadku je z vykonávania úkonov trestného konania vylúčený sudca alebo prísediaci sudca (ďalej len „prísediaci“), prokurátor, policajt, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník, súdny tajomník, asistent prokurátora a zapisovateľ, u ktorého možno mať pochybnosť o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencom alebo pre pomer k inému orgánu činnému v tomto konaní. 6. Z ustálenej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 32Dz/7/2022 Identifikačné číslo spisu: 9622200027 Dátum vydania rozhodnutia: 22. februára 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Anita Filová Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:9622200027.3 UZNESENIE Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v disciplinárnom senáte v zložení z predsedníčky sená
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Pre vylúčenie sudcu z prejednania a rozhodnutia veci nepostačujú subjektívne pocity, respektíve domnienky účastníka konania, z dôvodu ktorých tvrdí, že má pochybnosti o nezaujatosti sudcu na prejednanie a rozhodnutie veci. Zaujatosť konkrétneho sudcu v prejednávanej veci musí vyplývať z objektívnych okolností podmieňujúcich jeho vzťah k predmetu konania alebo jeho vzťah k účastníkom tohto konania alebo k ich zástupcom. Tiež poukázal na to, že rozhodnutie o vylúčení sudcu predstavuje výnimku z významnej ústavnej zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (článok 48 ods. 1 Ústav ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 31Dz/14/2022 Identifikačné číslo súdneho spisu: 9621200110 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 07. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anita Filová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:9621200110.1 Uznesenie Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anity Filovej a člen
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V prípade dozorového spisu totiž nemožno aplikovať komplexnú osobitnú úpravu obsiahnutú v § 69 Trestného poriadku, pretože na nazeranie do dozorového spisu sa vzťahuje § 55 zákona č. 153/2001 Z.z., ktorý upravuje, že nazerať do spisu, ktorý vedie prokurátor, môže iba jeho nadriadený prokurátor, alebo so súhlasom nadriadeného prokurátora iný prokurátor. Kasačný súd však v tejto súvislosti uvádza, že túto úpravu nemožno považovať za komplexnú, ako tomu bolo v prípade § 69 Trestného poriadku, pretože uvedené by s prihliadnutím na čl. 26 ods. 1 Ústavy SR bolo z pohľadu kasačného súdu v rozpore s ú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 4Sžik/3/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8018200336 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 12. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Petra Príbelská ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:8018200336.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v senáte zlože
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zákon explicitne neustanovuje za dôkaz výsluch svedka, ako je tomu v § 34 ods. 2 a § 35 správneho poriadku, ale hovorí o výpovedi a vyjadrení. Pod takýmito pojmami možno preto akceptovať aj zaznamenanie výpovede svedkov vo formálnej podobe úradných záznamov. (...) Samotná skutočnosť, že sťažovateľ nebol prítomný pri daných výpovediach, neznamená bez ďalšieho, že došlo k zásahu do jeho procesných práv. Zákon č. 73/1998 Z.z. totiž správnemu orgánu nestanovuje povinnosť zabezpečiť prítomnosť účastníka konania na danom úkone. Implicitne možno uvažovať nad tým, že opakovaný výsluch svedka, resp. ko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 4Asan/15/2020 Identifikačné číslo spisu: 7018200992 Dátum vydania rozhodnutia: 2. februára 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: JUDr. Jana Hatalová PhD. ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:7018200992.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Podľa § 30 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sudcoch“) v záujme záruky nezávislosti a nestrannosti výkonu sudcovskej funkcie je sudca povinný dbať svojím správaním na to, aby jeho nestrannosť nebola dôvodne spochybňovaná. V občianskom živote, pri výkone funkcie sudcu, aj po jeho skončení sa sudca musí zdržať všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu alebo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov. Z toho vyplýva, že sudca musí byť nielen ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 31Dz/5/2022 Identifikačné číslo spisu: 9622200051 Dátum vydania rozhodnutia: 29. marca 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:9622200051.1 UZNESENIE Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. JUDr. Zd
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Je celkom zjavné, že úmyslom zákonodarcu pri formulácii skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 106 ods. 4 Stavebného zákona bolo naviazať ukladanie sankcií na kategorizáciu reklamných stavieb (do 3 m2, od 3 m2 do 20 m2, nad 20 m2) a jej paušálnu výšku pre každú z kategórií stanoviť podľa veľkosti informačnej plochy každej jednotlivej reklamnej stavby. Platí, že čím viac nepovolenej informačnej plochy (či informačného smogu) stavebník či používateľ prináša, tým vyššia sankcia ho postihne. V prípade zistenia viacerých skutkov (reklamných stavieb) u toho istého páchateľa je teda sankcia záv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 5Asan/18/2020 Identifikačné číslo spisu: 7017200871 Dátum vydania rozhodnutia: 26. mája 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Marián Trenčan Funkcia: predseda senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:7017200871.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr.
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Absorpčná zásada je explicitne zakotvená v § 41 ods. 1 Trestného zákona a v § 12 ods. 2 zákona o priestupkoch. Spočíva v tom, že v prípade dvoch alebo viacerých protiprávnych skutkov, prejednávaných jedným orgánom, bude páchateľovi uložený trest podľa pravidiel vzťahujúcich sa na najprísnejšie postihnuteľný skutok., t.j. dôjde k pohlteniu miernejšieho trestu prísnejším. Účelom absorpčnej zásady je ochrana páchateľa pred neprimerane vysokým trestom, ktorý by už neplnil svoju funkciu vytvorenia podmienok na výchovu páchateľa k tomu, aby viedol riadny život (pri fyzických osobách), resp. pri nepr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 5Asan/12/2020 Identifikačné číslo spisu: 7017200805 Dátum vydania rozhodnutia: 25. mája 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Benczová Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:7017200805.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky sen
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Z týchto zásad vyplýva, že pri súbehu správnych deliktov pri nedostatku špeciálnej úpravy v predpisoch upravujúcich správne delikty je potrebné použiť „analogiae legis“ trestnoprávnu tzv. absorpčnú zásadu. Zbiehajúce sa delikty sú tak postihnuté len trestom určeným pre najťažší z nich, čo pri rovnakých sadzbách pokút znamená, že správny orgán posúdi závažnosť deliktu a úhrnný trest uloží podľa sadzby za najzávažnejší z týchto deliktov (závažnosť pritom treba posudzovať predovšetkým s ohľadom na charakter individuálneho objektu deliktu, čiže záujem, proti ktorému delikt smeruje a ku ktorému je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 10Asan/9/2019 Identifikačné číslo spisu: 2017200052 Dátum vydania rozhodnutia: 2. februára 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: JUDr. Jana Hatalová, PhD. ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:2017200052.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JU
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Daňový poriadok v § 61 umožňuje prerušiť daňovú kontrolu a stanovuje, že ak je daňové konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú. Prerušením daňovej kontroly za týmto účelom správca dane nevstupuje do súkromnej autonómie daňového subjektu, neuplatňuje voči nemu svoje práva a ani nepožaduje od neho plnenie povinností vyplývajúcich mu zo zákona (pozri aj rozsudok NSSR sp. zn. 3Sžf/46/2015 zo dňa 27.07.2016, zverejnený v Zbierke stanovísk NSSR a súdov SR č. 60/2016). Z uvedeného je zrejmé, že zákonná lehota daňovej kontroly bola dodržaná v zmysle § 46 ods. 10 v spojení s § 61 ods. 1 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 8Sžfk/38/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8018200074 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Hatalová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:8018200074.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčk
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Zo znenia zákona je zrejmé, že niektoré konania vo veciach súvisiacich s výkonom väzby môžu začať ex offo na podklade vlastného zistenia oprávnených orgánov vo veci konať, v iných prípadoch sa konanie začína na podklade podnetu alebo návrhu (oprávnené orgány teda v týchto prípadoch ex offo na základe vlastných zistení konanie nezačínajú). Citované ustanovenie upravuje vo svojom odseku 2 lehotu, v rámci ktorej možno začať konanie, pričom ide o prekluzívnu lehotu stanovenú v dĺžke 2 rokov, ktorej začiatok plynutia je determinovaný existenciou tzv. rozhodujúcej skutočnosti. 20. Pri výklade predme ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 1Sžk/1/2021 Identifikačné číslo spisu: 6016200609 Dátum vydania rozhodnutia: 31. marca 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Petra Príbelská Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:6016200609.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v senáte zloženo
MENU