Nájdené rozsudky pre výraz: zdaniteľné plnenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 293

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1939 dokumentov
198 dokumentov
4486 dokumentov
224 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Daňový subjekt má v daňovom konaní dve základné povinnosti: povinnosť tvrdiť a povinnosť svoje tvrdenia dokázať. Formálne sa obe tieto povinnosti realizujú tak, že daňový subjekt podá riadne vyplnené daňové priznanie (povinnosť tvrdiť), pričom spolu s ním predloží správcovi dane písomné doklady, ktoré je podľa právnych predpisov povinný viesť (dôkazná povinnosť). Takto si daňový subjekt splní svoje povinnosti v daňovom konaní, teda aj povinnosť dôkaznú. Ak však správca dane pri preverovaní uvedených písomných podkladov preukázateľne spochybní vierohodnosť, pravdivosť alebo úplnosť dôkazov pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 2Sžfk/68/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2018200220 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 10. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Kristína Babiaková ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:2018200220.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 100 ods. 1 písm. c) SSP správny súd konanie preruší, ak podal návrh na začatie prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; uznesenie o návrhu na začatie prejudiciálneho konania správny súd bezodkladne doručí ministerstvu spravodlivosti. 61. V zmysle citovaného ustanovenia je obligatórnym dôvodom prerušenia konania iniciovanie konania o predbežnej otázke podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je ZFEÚ, resp. jej článok 267. Cieľom prejudiciálneho konania je zabezpečiť jednotný výklad a aplikáciu úniového práva. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 1Sfk/50/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2019200126 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Hatalová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:2019200126.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, ako kasačný súd, v senáte zlože
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Skutočnosť, že žalobca uhradil cenu uvedenú na faktúre dodávateľovi ešte nepreukazuje splnenie hmotnoprávnych podmienok. Táto skutočnosť totiž nepreukazuje, že zemné práce boli reálne vykonané dodávateľom alebo subdodávateľom žalobcu a že subdodávateľ žalobcu, nakoľko nie je známa jeho identita, bol zdaniteľnou osobou. 20. S ohľadom na konštatované je kasačný súd toho názoru, že správny súd právne správne posúdil vec, keď kasačnú sťažnosť zamietol. Kasačný súd pripúšťa, že služba mohla byť dodaná subdodávateľsky. Pokiaľ však žalobca tvrdí túto skutočnosť, bol v konaní pred správcom dane v súl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 2Sžfk/6/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4018200639 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 07. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Elena Berthotyová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:4018200639.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedn
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Daňový poriadok v § 61 umožňuje prerušiť daňovú kontrolu a stanovuje, že ak je daňové konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú. Prerušením daňovej kontroly za týmto účelom správca dane nevstupuje do súkromnej autonómie daňového subjektu, neuplatňuje voči nemu svoje práva a ani nepožaduje od neho plnenie povinností vyplývajúcich mu zo zákona (pozri aj rozsudok NSSR sp. zn. 3Sžf/46/2015 zo dňa 27.07.2016, zverejnený v Zbierke stanovísk NSSR a súdov SR č. 60/2016). Z uvedeného je zrejmé, že zákonná lehota daňovej kontroly bola dodržaná v zmysle § 46 ods. 10 v spojení s § 61 ods. 1 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 8Sžfk/38/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8018200074 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Hatalová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:8018200074.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčk
Merito veci Iná povaha rozhodnutia
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 1Sfk/33/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2019200246 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 11. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marián Fečík ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:2019200246.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu sená
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 2Sfk/35/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7019200341 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Elena Berthotyová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:7019200341.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedn
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 2Sžfk/26/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4018200537 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 09. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Valašiková ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:4018200537.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed
Merito veci odpočet DPH
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 8Sžfk/26/2021 Identifikačné číslo spisu: 2019200240 Dátum vydania rozhodnutia: 29. septembra 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Petra Príbelská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:2019200240.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. P
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 8Sžfk/39/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6018200677 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 11. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Elena Berthotyová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:6018200677.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z preds
Merito veci odpočet DPH
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 2Sfk/20/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1019201281 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 08. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Elena Berthotyová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:1019201281.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedn
MENU