Nájdené rozsudky pre výraz: úkony účastníkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 810

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1751 dokumentov
6628 dokumentov
2 dokumenty
5 dokumentov
20 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Fyzické osoby alebo právnické osoby sú oprávnené podať (doručiť) všeobecnému súdu podanie, a teda aj návrh na začatie konania aj elektronickou formou podpísaný zaručeným elektronickým podpisom v zmysle príslušných právnych predpisov. Aj z ústavného imperatívu „konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“ uvedeného v čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, možno vyvodiť príkaz adresovaný všetkým štátnym orgánom, a teda aj všeobecným súdom prijať každé podanie uskutočnené spôsobom, ktorý predpokladá a ustanovuje zákon. Ak tak dotknutý štátny orgán, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky     II. ÚS 145/08-96   Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 24. júna 2008 v senáte zloženom z predsedu Sergeja Kohuta a zo sudcov Juraja Horvátha a Lajosa Mészárosa prerokoval prijatú sťažnosť obchodnej spoločnosti L., a. s. (pôvodne B., a. s.), B., zastúpenej advokátom JUDr. J. F., B., vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Úst
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranuúkony účastníkov
Zbierka ÚS 87/2004
Právna veta: Výklad a používanie § 43 ods. 1 a 2 OSP musí v celom rozsahu rešpektovať základné právo účastníkov na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy. Všeobecný súd musel vykladať a používať citované ustanovenie OSP v súlade s účelom základného práva na súdnu ochranu. Aplikáciou a výkladom tohto ustanovenia nemožno obmedziť základné právo na súdnu ochranu bez zákonného podkladu. Všeobecný súd musel súčasne vychádzať z toho, že všeobecné súdy majú poskytovať v občianskom súdnom konaní materiálnu ochranu zákonnosti tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práva oprávnených záujmov účastníkov (§ 1 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   N Á L E Z   Ústavného súdu Slovenskej republiky       V mene Slovenskej republiky       II. ÚS 135/04-26     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 24. septembra 2004 v senáte zloženom z predsedu Alexandra Bröstla, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a zo sudcu Jána Mazáka o sťažnosti Prvej správcovskej, a. s., Bratislava, Mlynské nivy 61, zastúpenej advokátom JUDr. P. M., B., vo veci porušenia jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Úst
Kľúčové slová: ústavná sťažnosťkonanie pred ústavným súdomúkony účastníkov
Zbierka ÚS 40/2000
Právna veta: Podanie označené ako podnet Ústavný súd Slovenskej republiky kvalifikuje ako ústavnú sťažnosť, ak obsah tohto podania vcelku napovedá, e materiálne ide o ústavnú sťažnosť, a nie o podnet na začatie konania (§ 31a ods. 2 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov v spojení s primeraným použitím § 41 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku). Preskúmanie platobných výmerov príslušných daňových úradov patrí do právomoci správneho súdnictva. Právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky je pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 47/00 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 19. júla 2000 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť G., spol. s r.o., K., vo veci zrušenia platobných výmerov č. j. 696/230/43403/97/Na a č. j. 696/230/1595/97/Na Daňového úradu K. a takto rozhodol: Ústavnú sťažnosť G., spol. s r. o., K. odmieta z dôvodu svojej nepríslušnosti na prerokovanie veci. Odôvodnenie: Na Ústavný súd Slovenskej re
Právna veta: Výklad a používanie § 43 ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku musí v celom rozsahu rešpektovať základné právo účastníkov na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy. Všeobecný súd musí vykladať a používať citované ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku v súlade s účelom základného práva na súdnu ochranu. Interpretáciou a používaním tohto ustanovenia nemožno obmedziť základné právo na súdnu ochranu bez zákonného podkladu. Všeobecný súd musí súčasne vychádzať z toho, že všeobecné súdy majú poskytovať v občianskom súdnom konaní materiálnu ochranu zákonnosti tak, aby bola zabezpečená spravodl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky           II. ÚS 154/08-34    Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Sergeja Kohuta a zo sudcov Juraja Horvátha a Lajosa Mészárosa na neverejnom zasadnutí 24. septembra 2008 prerokoval prijatú sťažnosť spoločnosti G., a. s., Česká republika, zastúpenej Advokátskou kanceláriou I., s. r. o., K., vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 4
Právna veta: Zmena návrhu je limitovaná súhlasom súdu (§ 95 ods. 1 veta prvá Občianskeho súdneho poriadku), teda inými slovami, účastník konania nemá právny nárok na to, aby súd ním navrhovanú zmenu návrhu na začatie konania pripustil. Ak súd zmenu návrhu na začatie konania nepripustí, rozhodne o tom uznesením, proti ktorému odvolanie nie je prípustné [§ 202 ods. 3 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku]. Nepripustenie zmeny návrhu na začatie konania v prebiehajúcom konaní však neznamená, že účastník konania si tento zmenený, resp. nový nárok nemôže uplatniť na súde v novom konaní popri pôvodnom návrhu, prí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                               I. ÚS 380/09-8   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. decembra 2009 predbežne prerokoval sťažnosť  P. R., L., zastúpeného advokátkou JUDr. A. T., K., ktorou namietal porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu Košice I v konaní vedenom pod sp. zn. 16 C 289
Právna veta: Podľa § 96 ods. 1 O. s. p. navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Z citovaného znenia zákonného ustanovenia jednoznačne vyplýva, že toto ustanovenie rešpektuje navrhovateľa ako dominus litis. Iba výnimočne, ak navrhovateľ zoberie návrh späť, súd konanie nezastaví. Je to tak iba v prípade, ak odporca so späťvzatím návrhu nesúhlasí z vážnych dôvodov. Navrhovateľ má právo disponovať svojím návrhom na začatie konanie, pričom táto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 98/09-11   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 15. apríla 2009 predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti G., a. s. v likvidácii, S., zastúpenej advokátom Mgr. Ing. I. I., V., pre namietané porušenie jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie jej záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6
Právna veta: Podľa § 97 ods. 2 OSP vzájomný návrh môže súd vylúčiť na samostatné konanie, ak by tu neboli podmienky pre spojenie vecí. Z citovaného ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku je zrejmé, že všeobecný súd má legitímne právo vylúčiť vzájomný návrh žalovaného smerujúci proti žalobe žalobcu na samostatné konanie po splnení zákonných podmienok. Jedným z predpokladov na spojenie vecí (§ 112 OSP) je ich skutková súvislosť a v prvom rade zreteľ na zachovanie hospodárnosti konania.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 214/08-11   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. mája 2008 predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti V., spol. s r. o., M., zastúpenej   advokátom JUDr. J. V., P., vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu Trnava v konaní vedenom pod sp. zn. 22 Cb 36/20
Právna veta: Ústavný súd poukazuje na tú skutočnosť, že súčasťou obsahu základného práva na spravodlivé súdne konanie nie je to, aby účastník konania bol v akomkoľvek konaní pred všeobecným súdom úspešný, z čoho vyplýva, že všeobecný súd nemusí rozhodovať v súlade so skutkovým a právnym názorom účastníka vrátane jeho dôvodov a námietok. Procesný postoj účastníka konania zásadne nemôže implikovať povinnosť všeobecného súdu akceptovať všetky jeho návrhy, procesné úkony a rozhodovať podľa nich. Všeobecný súd je však povinný na všetky tieto procesné úkony primeraným, zrozumiteľným a ústavne akceptovateľným spô ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       IV. ÚS 382/2013-16   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 20. júna 2013 predbežne prerokoval sťažnosť P. R., K., zastúpenej advokátkou JUDr. I. R., K., vo veci namietaného porušenia jej základného práva podľa čl. 46 ods. 1 v spojení s čl. 12 ods. 1 a 2 a čl. 19 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd rozsudko
Kľúčové slová: výklad Ústavy SR Ústavným súdom úkony účastníkov vo veci samej späťvzatie návrhu
Zbierka ÚS 44/1998
Právna veta: V konaní o výklad ústavného zákona, ak je vec sporná podľa čl. 128 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, Ústavný súd Slovenskej republiky hodnotí primeranosť použitia ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (konkrétne jeho § 96) pri späťvzatí návrhu tak, že v období od podania návrhu do rozhodnutia ústavného súdu o jeho prijatí alebo odmietnutí je navrhovateľ oprávnený na späťvzatie návrhu bez toho, aby musel uvádzať dôvody, ktoré ho k späťvzatiu návrhu viedli. Takýto postup ústavného súdu je zdôvodnený tým, e v tejto situácii ešte nemožno hovoriť o takom štádiu konania ústavného súdu, kt ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   I. ÚS 33/98                Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 28. apríla 1998 prerokoval návrh vlády Slovenskej republiky, vykonávajúcej funkciu prezidenta Slovenskej republiky zo 7. apríla 1998 na späťvzatie návrhu bývalého prezidenta Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 128 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky o výklad čl. 124, čl. 130 ods. 3, čl. 142 ods. 1, čl. 144 ods. 1 a 3 v spojení s čl. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej
Právna veta: V konaní o návrhu na zrušenie súdneho zmieru podľa § 99 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku obdobne ako v konaní o návrhu na obnovu konania nemožno zasiahnuť do práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Podľa názoru ústavného súdu v konaní o návrhu na zrušenie súdneho zmieru podľa § 99 ods. 3 OSP – v štádiu do rozhodnutia o tomto návrhu, t. j. do rozhodnutia súdu o zrušení súdneho zmieru alebo o zamietnutí návrhu na zrušenie súdneho zmieru – obdobne ako v konaní o návrhu na povolenie obnovy konania – nejde o rozhodovanie o občianskom práve alebo záväzku účastníka konania, o ktorom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 191/2012-18   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 25. apríla 2012 predbežne prerokoval sťažnosť J. D., Česká republika, zastúpeného advokátkou JUDr. M. G., K., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie jeho záležitosti v primeranej lehote zaručeného v čl. 6 od
MENU