SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1114187
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64070
USSR: 35185
NSČR: 122664
NSSČR: 66258
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423277
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
01.04.2020 23:07

Nájdené rozsudky pre výraz: ústav na výkon trestu odňatia slobody


Približný počet výsledkov: 175 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: ústav na výkon trestu odňatia slobody
  • ustav nájdené 2562 krát v 1068 dokumentoch
  • na nájdené 1951895 krát v 33135 dokumentoch
  • vykon nájdené 62077 krát v 15048 dokumentoch
  • trest nájdené 30472 krát v 4427 dokumentoch
  • odnatie nájdené 18085 krát v 5560 dokumentoch
  • sloboda nájdené 115897 krát v 23421 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 148 dokumentov
Krajské súdy SR 530 dokumentov


Právna veta: Z právnej úpravy a interných inštrukcií upravujúcich prístup a vypožičiavanie kníh a právnych predpisov z ústavných knižníc explicitne nevyplýva povinnosť zabezpečiť v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody prístup k právnym predpisom pre obvinených a odsúdených, ale vzhľadom na to, že podľa § 2 zákona o Zbierke zákonov platí nevyvrátiteľná domnienka znalosti práva, v knižničnom fonde týchto zariadení nemôžu chýbať právne predpisy publikované v Zbierke zákonov. Okrem toho podľa § 11 ods. 2 zákona o Zbierke zákonov obce sú povinné zabezpečiť, aby Zbierka záko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a vypožičiavanie kníh a právnych predpisov z ústavných knižníc explicitne nevyplýva povinnosť zabezpečiť v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody prístup k právnym predpisom pre obvinených a odsúdených, ale vzhľadom na to, že podľa § 2 zákona o Zbierke zákonov .
Právna veta: V sťažovateľovej veci prechovávanie tlačoviny s pornografickým obsahom, hoc znázorňujúcim heterosexuálny styk, nemožno považovať za manifestáciu heterosexuálneho presvedčenia sťažovateľa a odňatie takejto tlačoviny a uloženie disciplinárneho trestu pokarhania v zmysle zákona nemožno považovať za skutočnosť, ktorá by bola spôsobilá založiť porušenie čl. 9 dohovoru, keďže popísané prechovávanie tlačoviny s pornografickým obsahom nespadá pod ochranu čl. 9 dohovoru v zmysle práva manifestovať svoje vnútorné presvedčenie. Ústavný súd zároveň dodáva, že sťažovateľovi nebolo napadnutým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... jej prechovávanie nebude stimulom k páchaniu deliktov. Avšak preukázať, že takáto skupina zásadne prevažuje v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, je vec výskumu a pozorovania, ktorými sa môže zaoberať napr. príslušné ministerstvo a následne ... ako osoby na slobode, práve naopak. Zároveň je podľa sťažovateľa potrebné poukázať na v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody bežnú existenciu automatov na kondómy, ktoré sú sprístupnené väzňom. Samotný ústav teda podľa .
Právna veta: 1. Náležitosti odôvodnenia uznesenia o väzbe upravuje ustanovenie § 72 ods. 2 druhej vety Trestného poriadku, podľa ktorého sa uznesenie o vzatí do väzby musí odôvodniť aj skutkovými okolnosťami, o ktoré sa výrok opiera, čo znamená opísanie konania, skutočností alebo okolností, z ktorých súd, resp. sudca pre prípravné konanie dospel k záveru, že je daný niektorý z väzobných dôvodov. V súlade s už citovanou judikatúrou ESĽP k čl. 5 ods. 3 dohovoru je pritom nevyhnutné, aby tento opis nebol všeobecný alebo abstraktný, ale aby šlo o konkrétne konania, skutočnosti či okolnosti v určitom čase s urč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , ako sa vzatím do väzby zabráni v páchaní trestnej činnosti, ktorá je realizovateľná práve len v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody a podobných zariadeniach.   10.4 Možno uzavrieť, že napadnuté uznesenie najvyššieho súdu svojím nedostatočným odôvodnením potreby vzatia sťažovateľa do väzby .
Právna veta: Ústavná požiadavka zabezpečenia slobodnej súťaže politických síl predstavuje kľúčové východisko pre zákonnú úpravu všetkých politických práv a slobôd. Túto požiadavku ale nemožno chápať absolútne, a preto zákonodarca môže ustanoviť aj určité obmedzenia pasívneho volebného práva, ktoré sú ale ústavne akceptovateľné len za predpokladu, že nezasahujú do jeho podstaty, rešpektujú jeho zmysel a sledujú legitímny cieľ (ciele). Za legitímny a ústavne konformný cieľ, ktorý sú ustanovenia volebných zákonov o volebných kauciách spôsobilé plniť (a aj reálne plnia), treba považovať aj vytvorenie takého ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: Krajská prokuratúra svoje závery v podstatnej časti odôvodnila takto: «Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby (ďalej len „zákon o väzbe“) v ustanovení § 9 ods. 1 presne definuje subjekty, pred ktoré príslušníci ZVJS predvedú obvineného v ústave. Sú nimi orgány činné v trestnom konaní (OČTK), súd, obhajca a ďalšie osoby uvedené v § 59 a 60 zákona o väzbe, a to na základe ich žiadosti. Súčasne platí, že pred iné orgány alebo osoby možno obvineného predviesť len po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ak tento zákon neustanovuje inak. Z po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... : SKIS-2015/OISV-V-2016, v zastúpení svojím obhajcom podaním zo 6. decembra 2016 požiadal Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „ústav na výkon väzby“) o udelenie súhlasu, aby obvinený sťažovateľ mohol byť 9. decembra 2016 navštívený svojím obhajcom .
Právna veta: V namietanom uznesení najvyšší súd v úvode svojho odôvodnenia poukázal na relevantné ustanovenia ústavy, ako aj na ustanovenie čl. 8 dohovoru, ktorý okrem iných zakotvuje ako jeden z legitímnych dôvodov umožňujúcich štátnej moci obmedziť uvedeným článkom garantované právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života aj záujem na predchádzaní zločinnosti. V rámci prezentácie aplikovanej právnej úpravy citoval najvyšší súd aj jednotlivé ustanovenia zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej le ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pre právny záver o zastavení konania, považuje za náležité, logické a predovšetkým plne korešpondujúce podstate a účelu aplikovanej právnej úpravy. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pri ukladaní disciplinárneho trestu odsúdenému nerozhoduje ako správny orgán (s výnimkou prípadu podľa § 97n ods. 1 6 zákona č .
Právna veta: Ústavný súd považuje námietku sťažovateľa, podľa ktorej mu nebola sprístupnená zápisnica o výsluchu utajeného svedka č. 2 a nebolo umožnené ani vykonanie kontradiktórneho výsluchu tohto svedka, za dôvodnú a za takú, ktorá znamenala porušenie čl. 46 ods. 1 ústavy, resp. čl. 6 ods. 1 dohovoru. Podľa čl. 6 ods. 3 písm. d) dohovoru každý, kto je obvinený z trestného činu, má tieto minimálne práva: vypočúvať alebo dať vypočúvať svedkov proti sebe a dosiahnuť predvolanie na vypočúvanie svedkov vo svoj prospech za rovnakých podmienok, ako v prípade svedkov proti nemu. V článku 6 ods. 3 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Sergeja Kohuta prerokoval prijatú sťažnosť , t. č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody , zastúpeného advokátom JUDr. Júliusom Šefčíkom, advokátska kancelária, 9. mája 15, Trnava, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 .
Kľúčové slová: konanie o návrhu na povolenie obnovy konania

Právna veta: Okresný súd bol toho názoru, že námietka nesprávneho zloženia senátu okresného súdu nie je dôvodom na povolenie obnovy konania, ale je dovolacím dôvodom podľa § 371 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku. Podľa § 371 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku dovolanie možno podať, ak súd rozhodol v nezákonnom zložení. Podľa § 394 ods. 1 Trestného poriadku obnova konania, ktoré sa skončilo právoplatným rozsudkom alebo právoplatným trestným rozkazom, sa povolí, ak vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... republiky II. ÚS 333/2018-17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 20. júna 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , Ústav na výkon trestu odňatia slobody , vo veci namietaného porušenia čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd .
Právna veta: Z už citovaného § 277 ods. 5 tretej vety Trestného poriadku možno vyvodiť, že zmena v zložení senátu má v zásade za následok potrebu vykonať hlavné pojednávanie znova, teda zopakovať (nanovo vykonať) raz už vykonané dôkazy, a to s tým zrejmým cieľom, aby všetci členovia senátu mohli byť pri vykonávaní dokazovania osobne prítomní. Znamená to zároveň, že zmena v zložení senátu, ku ktorej dôjde v čase medzi podaním obžaloby a prvým hlavným pojednávaním, nemá za následok potrebu znova vykonávať dokazovanie, keďže sa v tomto štádiu konania dokazovanie pred súdom spravidla ešte vôbec nezačalo.

Úryvok z textu:
... . ÚS 45/2019-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. februára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , t. č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby , zastúpeného advokátom JUDr. Jurajom Gavalcom, advokátska kancelária, Teodora Tekela 23, Trnava, vo veci namietaného porušenia .
Právna veta: Pri zabezpečovaní výkonu trestu odňatia slobody Zbor väzenskej a justičnej stráže nie je orgánom verejnej správy (orgánom verejnej moci), pretože nerozhoduje v oblasti verejnej správy, ale zabezpečuje výkon trestu uloženého v trestnom konaní. Rozhodovacia činnosť jednotlivých Ústavov na výkon trestu odňatia slobody, týkajúca sa podmienok a spôsobu výkonu trestu odňatia slobody resp. aj zaobchádzania z väzňami, v zmysle úpravy zákona č. 475/2005 Z.z. patrí do oblasti právnej úpravy verejného práva trestnoprávneho charakteru a nie je možné ju považovať za rozhodovanie orgánu verejnej správy. Spr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v oblasti verejnej správy, ale zabezpečuje výkon trestu uloženého v trestnom konaní. Rozhodovacia činnosť jednotlivých Ústavov na výkon trestu odňatia slobody, týkajúca sa podmienok a spôsobu výkonu trestu odňatia slobody resp. aj zaobchádzania z väzňami, v ... správna žaloba“). Konanie o správnej žalobe bolo napadnutým uznesením krajského súdu zastavené s odôvodnením, že Ústav na výkon trestu odňatia slobody nemá postavenie orgánu verejnej moci, a tak v prejednávanom prípade nešlo o rozhodnutie, ktoré .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.