Nájdené rozsudky pre výraz: ústavná sťažnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 16653

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1293 dokumentov
13295 dokumentov
18 dokumentov
134 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Základné právo upravené v čl. 20 ods. 1 v prvej vete Ústavy Slovenskej republiky nie je iba formálnym právom, ale práve naopak, zaručuje možnosti reálneho výkonu vlastníckeho práva so všetkými jeho atribútmi. Samotné rozhodnutie o stavebnej uzávere, teda aj jeho formulácia, nepochybne predstavuje porušenie základného práva upraveného v čl. 20 ods. 1 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky, lebo pripúšťa len obmedzenú stavebnú činnosť na existujúcich stavbách, bez možnosti výstavby nových stavieb, okrem základnej technickej a občianskej vybavenosti, a to bez právne relevantného dôvodu. Rozhod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 60/96 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach v senáte zloženom z predsedu JUDr. Richarda Rapanta a sudcov JUDr. Jána Klučku a JUDr. Viery Mrázovej na verejnom zasadnutí senátu 21. novembra 1997 prerokoval ústavnú sťažnosť obce Ďubákovo a jej obyvateľov, zastúpených JUDr. Jánom Hrubalom, advokátom, Skuteckého 16, Banská Bystrica, proti Okresnému úradu v Poltári, zastúpeného Ing. Jaroslav
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: 1) Ústavný súd preto zaujal názor (podobne I. ÚS 169/09, I. ÚS 289/09, II. ÚS 196/2010), že v prípade podania mimoriadneho opravného prostriedku (dovolania) a súbežne podanej ústavnej sťažnosti je táto sťažnosť považovaná za prípustnú až po rozhodnutí o dovolaní. Pritom lehota na podanie ústavnej sťažnosti bude považovaná za zachovanú aj vo vzťahu k predchádzajúcemu právoplatnému rozhodnutiu (porovnaj k tomu aj rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z 8. novembra 2007 vo veci Soffer proti Českej republike, sťažnosť č. 31419/04, alebo rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z 12. novembra ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                      II. ÚS 424/2013-16   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. septembra 2013 predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti D. s. r. o., zastúpenej Advokátskou kanceláriou F., s. r. o., B., konajúcou prostredníctvom konateľa a advokáta JUDr. B. F., pre namietané porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochran
Kľúčové slová: nepríslušnosť súdunezávislosť súdnictvaústavná sťažnosť hodnotenie dôkazu
Zbierka ÚS 39/1998
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Ak je cieľom prerokovávanej ústavnej sťažnosti dosiahnuť zopakovanie, rošzírenie a najmä iné vyhodnotenie dokazovania, a tým aj zmenu rozhodnutí všeobecných súdov, nemôe byť sťažovateľ pred Ústavným súdom Slovenskej republiky úspešný. Nezávislosť všeobecného súdnictva praktizovaná v jeho inštančnom usporiadaní sa prejavuje predovšetkým v oblasti dokazovania a hodnotenia dôkazov.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 41/98 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 3. júna 1998 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , t. č. vo výkone trestu NVÚ , zastúpeného advokátom JUDr. Milanom Kuzmom, Košice proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 4 To 29/97 z 2. júla 1997 pre porušenie čl. 16 ods. 2, čl. 17 ods. 2, čl. 19 ods. 1, čl. 48 ods. 2 a čl. 50 ods. 1,2 Ústavy Slovenskej republiky
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Tam, kde je opravný prostriedok prípustný zo zákona a je celkom v dispozícii sťažovateľa, je povinný ho pred podaním sťažnosti na ústavnom súde sťažovateľ vyčerpať. Ak tak neurobí, alebo urobí oneskorene, ústavný súd sťažnosť odmietne pre neprípustnosť (I. ÚS 155/08). Ústavný súd nie je súčasťou sústavy všeobecných súdov, a nie je ani povolaný na inštančný prieskum ich rozhodnutí; preto ak smeruje sťažnosť proti rozhodnutiu vydanému v občianskoprávnom konaní, nie je samo osebe významné, že je namietaná jeho vecná alebo procesná nesprávnosť. Právomoc ústavného súdu je založená výlučne na priesk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       I. ÚS 211/08-56   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 12. júna 2008 predbežne prerokoval sťažnosť Mesta P. a spol., zastúpených advokátskou kanceláriou P., spol. s r. o., P., spojenú s návrhom na odklad vykonateľnosti napadnutého právoplatného rozhodnutia vo veci namietaného porušenia ich základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 1 Dodat
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv a slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd. Keďže sťažnosť podľa čl. 127 ústavy nemožno považovať za časovo neobmedzený právny prostriedok ochrany základných práv alebo slobôd, § 53 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       II. ÚS 40/02-11    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 11. apríla 2002 prerokoval stažnosť JUDr. J. M., bytom T., zastúpeného advokátom JUDr. P. L., T., vo veci porušenia čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 4, čl. 36 písm. b) a čl. 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v konaní vedenom pod sp. zn. 6 Sž 194/00, a takto   r o z h o d o l :    Sťažnosť JU
Kľúčové slová: lehota na podanie sťažnosti ústavná sťažnosťoneskorená sťažnosť
Zbierka ÚS 43/2002
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Lehota na podanie sťažnosti podľa čl. 127 ústavy začína plynúť dňom, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o poslednom účinnom opravnom prostriedku, ktorý zákon na ochranu práva poskytuje, t. j. v danom prípade od 8. septembra 1998. Predmetná sťažnosť bola podaná až 10. marca 2002 a ústavnému súdu doručená 21. marca 2002, teda jednoznačne po uplynutí dvojmesačnej lehoty ustanovenej zákonom pre tento druh konania pred ústavným súdom.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       I. ÚS 49/02-10   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 30. apríla 2002 predbežne prerokoval sťažnosť V. D., bytom T., J. D., bytom T., A. M., bytom T., a A. M., bytom T., zastúpených advokátom JUDr. J. K., advokátska kancelária, Bratislava, ktorou namietali porušenie svojich základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom a rozsudkom Okresného súdu v
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: 1. V tejto súvislosti ústavný súd pripomína, že trestné konanie je od svojho začiatku až po jeho koniec proces, v ktorom sa v rámci vykonávania jednotlivých úkonov a realizácie garancií pre ochranu práv a slobôd môžu zo strany orgánov činných v trestnom konaní a súdov naprávať, resp. korigovať aj jednotlivé pochybenia. Spravidla až po jeho skončení možno na ústavnom súde namietať pochybenia znamenajúce porušenie práv a slobôd označených v čl. 127 ods. 1 ústavy, ak tieto pochybenia neboli odstránené v priebehu samotného trestného konania..................2. Pokiaľ by ústavný súd na túto sku ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   III. ÚS 636/2014-10               Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. novembra 2014 predbežne prerokoval sťažnosť R. V. a V. V., zastúpených JUDr. Evou Krchňavou, Rudlovská cesta 47, Banská Bystrica, vo veci namietaného porušenia ich základných práv podža čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podža čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a práva podža čl. 6 o
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Sťažnosťou podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je možné domáhať sa ochrany základných práv a slobôd proti takému rozhodnutiu, opatreniu alebo inému zásahu orgánu, ktorý má atribúty verejnej moci a ktorým je daný orgán spôsobilý autoritatívne zasiahnuť do právnej sféry sťažovateľa. Uznesenia vlády Slovenskej republiky a uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky nemožno považovať za rozhodnutia či opatrenia orgánov verejnej moci v zmysle § 49 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postave ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 352/2015­20 Ústavný   súd  Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   senátu  14.   júla   2015 predbežne   prerokoval   sťažnosť   a  ,  ,   zastúpených   advokátkou   Mgr.   Zuzanou   Zajíčkovou, ktorou   namietajú   porušenie   základného   práva   obracať   sa   štátne   orgány   so   žiadosťami a návrhmi   podľa   čl.   27   ods.   1   Ústavy  Slovenskej   republiky,   práva   na   priaznivé   životné
Kľúčové slová: proces posudzovania a schvaľovania privatizačných projektovústavná sťažnosť
Zbierka ÚS 60/1994
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Proces posudzovania a schvaľovania privatizačných projektov z aspektu ich obsahových náležitostí, najmä postavenia štátneho podniku na trhu, predmetu jeho podnikania, majetkovoprávnych, obchodných a ekonomických vzťahov, spôsobu prevodu, určenie ceny a platobných podmienok, ako aj ostatných zákonných podmienok prevodu majetku štátu na iné osoby, nie je konaním a rozhodovaním o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy. Na postup a rozhodovanie orgánov štátnej správy zúčastnených na privatizačnom procese sa preto nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o sprá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
II. ÚS 46/94 Č. 60/94 Č. 60 Proces posudzovania a schvaľovania privatizačných projektov z hľadiska ich obsahových náležitostí, najmä postavenia štátneho podniku na trhu, predmetu jeho podnikania, majetkovoprávnych, obchodných a ekonomických vzťahov, spôsobu prevodu, určenia ceny a platobných podmienok, ako aj ostatných zákonných podmienok prevodu majetku štátu na iné osoby, nie je konaním a rozhodovaním o právach a povinnostiach fyzických alebo právnických osôb v oblasti verejnej spr
Kľúčové slová: ústavná sťažnosťviazanosť návrhom na začatie konaniapetit ústavnej sťažnosti
Zbierka ÚS 50/2019
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Ako z citovaných ustanovení zákona o ústavnom súde vyplýva, uplatnenie právomocí ústavného súdu je viazané na splnenie viacerých formálnych aj obsahových náležitostí ústavnej sťažnosti. Až na zákonom presne definované výnimky je ústavný súd viazaný návrhom na začatie konania, pričom viazanosť ústavného súdu návrhom sa vzťahuje zvlášť na návrh výroku rozhodnutia, ktorého sa sťažovateľ domáha. Ústavný súd môže rozhodnúť len o tom, čoho sa sťažovateľ domáha v petite svojej ústavnej sťažnosti. Petit musí byť vymedzený presne, určito a zrozumiteľne (v súlade s čl. 127 ústavy a § 133 zákona o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 386/2019-13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. septembra 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom JUDr. Jurajom Füzerom, advokátska kancelária, M. R. Štefánika 1256/22, Trebišov, vo veci namietaného porušenia základných práv „na spravod
MENU