SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1201513
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65097
USSR: 36101
NSČR: 125254
NSSČR: 67650
USČR: 80345
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426158
Krajské súdy (ČR): 45919
Posledná aktualizácia
04.08.2020 01:07

Nájdené rozsudky pre výraz: autorské dielo


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: autorské dielo
  • autorsky nájdené 925 krát v 116 dokumentoch
  • dielo nájdené 2888 krát v 578 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 17 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 9 dokumentov
Krajské súdy SR 39 dokumentov


Kľúčové slová: dielo, novinový článok, vlastná tvorivá činnosť autora, Bernský dohovor, autorskoprávna ochrana

Zbierka ÚS 1/2017
Právna veta: Ústavný súd je toho názoru, že esenciálnou vo veci sťažovateľky je otázka, či ňou označené novinové články v podanom návrhu predstavujú autorské dielo v zmysle § 7 autorského zákona. Okresný súd a krajský súd sú zhodne toho názoru, že to tak nie je, pričom dôvodia tým, že články obsahujú „minimum tvorivej činnosti“, pretože „nie sú závislé od osobných vlastností tvorcu“ a prejavená tvorivosť autora „nie je taká, že by bez nej tento článok nebol vôbec dosiahnutý“. Stanovisko konajúcich súdov prezentuje tradičnú doktrínu uplatňovanú v súdnej praxi (pozri rozhodnutia najvyššieho súdu sp. zn. 10 C ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , v ktorom nenašli prítomnosť potrebnej miery tvorivosti, na základe ktorej by bolo možné článok kvalifikovať ako autorské dielo, takýto záver zdôvodnili iba odkazom na odôvodnenie uznesenia, ktorým bolo rozhodované vo veci sťažovateľky o nariadení predbežného ... Samotné pospájanie myšlienok v tomto článku nie je tak tvorivé, aby prekračovalo tvorivú úroveň 9 oddeľujúcu autorské dielo od iných výsledkov duševnej činností a obsahujúc bežné frázy nenesie individuálny ráz odlíšiteľný od iných osôb. Celý .
Právna veta: Je potrebné uviesť, že zákonná úprava v autorskoprávnom kontexte nie je rovnako otvorená ako to je pri vyvažovaní v prípade ochrany osobnosti, kde zákonná úprava prakticky v zásade kopíruje ústavnú. Naopak, zistenie, či došlo k porušeniu "jednoduchého" (einfaches) práva autorského, zvyčajne vyžaduje niekoľkovrstvovú analýzu podrobne sledujúc jeho zákonnú konštrukciu. Ústavný súd konštatuje, že nutnosť získať súhlas a uhradiť autorskú odmenu za použitie autorského diela na účely jeho publikovania je v (i) rozsahu (scope) slobody prejavu. ...Autorský zákon priznáva autorom rôzne vylúčené práva ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... že dielo je výsledkom jedinečnej tvorivej činnosti autora a že je vyjadrené v akejkožvek objektívne vnímatežnej podobe. Autorské dielo ako nehmotný statok je odrazom osobnosti autora. Fotografickým dielam priznáva zákon č. 35/1965 Zb. rovnako ochranu ... sú dedičmi autorských práv Ladislava Bielika. Fotografiu považoval s poukazom na závery nariadeného znaleckého dokazovania za autorské dielo, pretože obsahuje tvorivý prvok a nejde iba o fotografiu spravodajskú. Pri posúdení vzniku autorského práva pou .
Právna veta: Podľa § 11 ods. 1 písm. c/ zákona o slobode informácií povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak tým možno porušiť ochranu duševného vlastníctva ustanovenú osobitným predpisom s výnimkou, ak osoba oprávnená podľa týchto osobitných predpisov na výzvu povinnej osoby na sprístupnenie informácie udelí súhlas. Pri posudzovaní skutočnosti, či možno informáciu nesprístupniť z dôvodu ochrany duševného vlastníctva podľa § 11 ods. 1 písm. c/ zákona o slobode informácií je potrebné na jednej strane vážiť právo na ochranu duševného vlastníctva a na druhej strane zák ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... že informácie požadované v žiadosti podliehajú autorskoprávnej ochrane podľa autorského zákona, možno ich považovať za autorské dielo, ktoré požíva ochranu v zmysle autorského zákona. Požadované informácie ministerstvo považovalo za zamestnanecké dielo ... na obsah požadovaných databáz vzťahuje autorsko-právna ochrana. Obsah požadovaných databáz je potrebné považovať za autorské dielo, pretože je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora. Zásah do chráneného predmetu sprístupnením požadovaných .
... súdu zistil, že konanie vedené na tomto súde pod sp. zn. 13 C 20/99 sa týka zaplatenia odmeny za autorské dielo (vytvorenie dizajnu kancelárskeho nábytku a jeho používanie). Konanie a dokazovanie v takýchto veciach môže byť fakticky a časovo náročné. Ak ... voči odporcovi – IDEA, spol. s r. o., dňom 2. 6. 1998 vzatý späť, aby zbytočne nedochádzalo k prieťahom v konaní. Autorské dielo využíval odporca VITAL, a . s. (pred zmenou VITAL, s. r. o.). Okresný súd Bratislava II listom z 18. septembra 1998 .
... s prihliadnutím na všetko, sťažovateľ bol nútený platiť štátu... súdne poplatky vo veci, v ktorej mu orgán štátu... zničil majetok, autorské dielo, ktoré podľa dohody strán vzniklo na realizáciu verejnoprávneho účelu“.           Krajský súd v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) uznesením č. k .
... . (ďalej len „televízna spoločnosť“), tvrdil, že „autorské dielo opäť má, no súdu pre nemožnosť overiť si, či ide skutočne o neporušený originál diela, a či odporca nepredložil technicky ... . zn. 15 C 14/99 sa dozvedel, že „odporca ako jeho zmluvný partner, v bližšie neurčenom čase, zničil jeho rozsiahle autorské dielo“. V odvolacom konaní vedenom Krajským súdom v Bratislave pod sp. zn. 14 Co 42/01 odporca S., s. r. o .
... sťažovateľa. Tu poukazujem na fakt, že ako sťažovateľ fyzická osoba ktorá vedie spor 2 s odporcom, ktorý neoprávnene použil moje autorské dielo má dĺžka konania a nečinnosť porušovateľa na mňa výrazné ekonomické dopady, keď nepochybujem, že budem v konaniach úspešný, avšak trvanie .
... napokon poukazuje na význam a závažnosť rozhodovanej veci pre neho, keďže „štátom licencovaná súkromná televízna spoločnosť zničila majetok sťažovateľa (rozsiahle autorské dielo), pričom výnosy z predaja autorských práv k tomuto dielu domácim i zahraničným distribútorom mali slúžiť na hmotné zabezpečenie sťažovateľa a .
... napadnutom rozsudku rozhodnutie okresného súdu ako vecne správne potvrdil. K námietke, podľa ktorej bolo treba spornú projektovú dokumentáciu považovať za autorské dielo v zmysle autorského zákona, uviedol, že „[p]odľa § 7 za architektonické dielo sa považuje predovšetkým dielo stavebnej architektúry a .
... , hoci sťažovateľka neudelila žalovanej 2 a žalovanému 3 súhlas na používanie jej loga, ktoré je okrem iného chránené aj ako autorské dielo. Uvedené konanie je nielen neoprávneným používaním obchodného mena sťažovateľky a poškodzovaním jej dobrej povesti, ale má aj znaky nekalosúťažného konania .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.