SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187624
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64714
USSR: 35935
NSČR: 124655
NSSČR: 67450
USČR: 80174
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425562
Krajské súdy (ČR): 43764
Posledná aktualizácia
11.07.2020 04:15

Nájdené rozsudky pre výraz: dožadujúci štát


Približný počet výsledkov: 16 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dožadujúci štát
  • dozadujuci nájdené 172 krát v 40 dokumentoch
  • stat nájdené 63834 krát v 18688 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 23 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 10 dokumentov
Krajské súdy SR 5 dokumentov


Právna veta: V prípade použitia trestnoprocesného nástroja spôsobilého zasiahnuť do garantovaných práv kohokoľvek, akým je aj prehliadka iných priestorov a pozemkov, sa požiadavka ochrany základných práv musí prejaviť aj v štádiu prípravného konania vo vydaní dostatočne odôvodneného príkazu prokurátora alebo príkazu policajta. Tieto orgány činné v trestnom konaní majú teda povinnosť poskytnúť dostatočné záruky zákonnosti a ústavnosti ako pri rozhodovaní o nariadení prehliadky iných priestorov a pozemkov, tak aj pri jej realizácii, inak je ich postup spôsobilý porušiť právo na spravodlivý proces a ďalších p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... účtovných dokladov a písomností slovenských právnických osôb a k uplatneným právam tretích osôb pri odovzdaní zaistených vecí dožadujúcemu štátu nevzdala práva na ich vrátenie. Zaisťovacie úkony boli vykonané v danej veci na území Slovenskej republiky na ... získané v rámci realizácie žiadosti o právnu pomoc sú vyhodnocované a procesne použiteľné v trestnom konaní vedenom na území dožadujúceho štátu - Rakúska. Sťažovatelia majú v tomto trestnom konaní všetky práva a povinnosti, ktoré im priznáva právny systém .
Kľúčové slová: inštitút predbežného prerokovania návrhu

Právna veta: Je príznačné, že požiadavky na rozhodnutie ústavného súdu formulované v petite sťažnosti (vychádzajúce z názoru, že ústavný súd je jediným orgánom v Slovenskej republike, ktorý môže vydaniu sťažovateľa do Ruskej federácie zabrániť) majú preventívny charakter. Nevyhnutným predpokladom fakultatívnych rozhodnutí (čl. 127 ods. 2 ústavy) ústavného súdu je však vyslovenie porušenia základných práv sťažovateľa alebo minimálne reálny predpoklad, že k takémuto vysloveniu dôjde (dočasné opatrenia podľa § 52 zákona o ústavnom súde). V danej veci nie je možné spoľahlivo identifikovať „iný zása ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... opieral o svoju relevantnú judikatúru. Európsky súd pre ľudské práva v odôvodnení rozhodnutia poukázal na skutočnosť, že všeobecná situácia v dožadujúcom štáte (v Ruskej federácii) z hľadiska možného zneužívania moci voči určitým skupinám osôb nie je taká, aby to postačovalo pre záver .
Právna veta: Ochrana ľudských práv a základných slobôd je v našom ústavnom systéme v prvom rade úlohou súdov, a to tak všeobecných súdov, ako aj Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“). Osobitne možno ešte zvýrazniť povinnosť všetkých súdov chrániť jednotlivcov pred zásahmi verejnej moci. Táto povinnosť súdov je základným komponentom právneho štátu rešpektujúceho a ctiaceho ľudské slobody. Vďaka svojim definičným znakom – nezávislosti a viazanosti právom – Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), zákonmi a vybranými medzinárodnými zmluvami môže a musí súdna moc chrániť jedno ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ) za trestný čin, pre ktorý sa vydanie žiada, možno uložiť v dožadujúcom štáte trest smrti okrem prípadov, ak sa dožadujúci štát zaručí, že trest smrti nebude uložený, alebo   e) dožadujúci štát žiada o vydanie na vykonanie trestu smrti.    (3) Ak minister ... Slovenskej republiky premlčané,   d) čin, pre ktorý sa vydanie žiada, je trestným činom len podľa právneho poriadku dožadujúceho štátu, nie však podľa právneho poriadku Slovenskej republiky,   e) trestný čin, pre ktorý sa vydanie žiada, má výlučne .
Právna veta: Podľa čl. 22 ods. 1 a 2 ústavy listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochrana osobných údajov sa zaručujú. Nikto nesmie porušiť listové tajomstvo ani tajomstvo iných písomností a záznamov, či už uchovávaných v súkromí, alebo zasielaných poštou, alebo iným spôsobom; výnimkou sú prípady, ktoré ustanoví zákon. Rovnako sa zaručuje tajomstvo správ podávaných telefónom, telegrafom alebo iným podobným zariadením. Ochrana sa vzťahuje na správy súkromného, ako aj verejného charakteru, správy obchodné či politické. Predmetom ochrany sú správy zasielané akýmkoľvek s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že vykonávanie právnej pomoci je osobitné konanie predstavujúce výkon úkonov na základe sekundárneho prenosu jurisdikcie dožadujúceho štátu a žiadny medzinárodný dokument nestanovuje preferenciu realizácie dožiadania pred vnútroštátnym výkonom práva. Lehota na vybavenie ... pod. V dožiadaní v tejto súvislosti neboli uvedené žiadne zákonné lehoty a iné limity podľa práva dožadujúceho štátu, preto lehota realizácie dožiadania bola vo výlučnej dispozícii dožiadaného štátu, Slovenskej republiky, v rámci možností .
... vôbec nebrali zreteľ na námietku /arbitrárne ju odmietli/ sťažovateľky, že jej vydaním do Talianska hrozí v dožadujúcom štáte jednak flagrantné odmietnutie spravodlivosti, vedúce len k potrestaniu sťažovateľky bez účinného vyšetrenia, ako aj k hrozbe neľudského ... vôbec nebrali zreteľ na námietku /arbitrárne ju odmietli/ sťažovateľky, že jej vydaním do Talianska hrozí v dožadujúcom štáte jednak flagrantné odmietnutie spravodlivosti, vedúce len k potrestaniu sťažovateľky bez účinného vyšetrenia, ako aj k hrozbe .
... môže výnimočne vyvolať problém z hľadiska čl. 6 ods. 1 dohovoru, ak vydanej osobe hrozí, že jej v dožadujúcom štáte nebude zaručený spravodlivý proces, prípadne vydanému hrozí flagrantné odmietnutie spravodlivého procesu (rozsudok Soering c. Spojené kráľovstvo zo 7. ... v predchádzajúcom uznesení opomenul zhodnotiť – o povolení vydania do cudziny, bolo vydané až po tom, čo sa s dožadujúcim štátom dohodnú na presnom termíne vydania a prevzatia osoby tak, aby sa aj v praxi dala naplniť skutková podstata pre .
... za trestný čin, pre ktorý sa vydanie žiada, možno uložiť v dožadujúcom štáte trest smrti okrem prípadov, ak sa dožadujúci štát zaručí, že trest smrti nebude uložený, alebo e) dožadujúci štát žiada o vydanie na vykonanie trestu smrti.   Pri vytvorení svojho právneho ... Slovenskej republiky premlčané, d) čin, pre ktorý sa vydanie žiada, je trestným činom len podľa právneho poriadku dožadujúceho štátu, nie však podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, e) trestný čin, pre ktorý sa vydanie žiada, má výlučne .
... kontrolných mechanizmov v tomto smere je potrebné uviesť, že prípadné nesplnenie záruk dožadujúcim štátom nie je celkom nesankciovateľné. Ak dožadujúci štát poskytnuté záruky nesplní, riskuje stratu dôvery a následnú nespoluprácu dožiadaného štátu v prípade ... kontrolných mechanizmov v tomto smere je potrebné uviesť, že prípadné nesplnenie záruk dožadujúcim štátom nie je celkom nesankciovateľné. Ak dožadujúci štát poskytnuté záruky nesplní, riskuje stratu dôvery a následnú nespoluprácu dožiadaného štátu v .
... nedokonalosti kontrolných mechanizmov v tomto smere je potrebné uviesť, že prípadné nesplnenie záruk dožadujúcim štátom nie je celkom nesankciovateľné. Ak dožadujúci štát poskytnuté záruky nesplní, riskuje stratu dôvery a následnú nespoluprácu dožiadaného štátu v prípade ... čin, pre ktorý sa vydanie žiada, možno uložiť v dožadujúcom štáte trest smrti okrem prípadov, ak sa dožadujúci štát zaručí, že trest smrti nebude uložený, alebo e) dožadujúci štát žiada o vydanie na vykonanie trestu smrti.   Z citovaných .
... extradičnom konaní. Uvedeným uznesením sa však nerozhoduje o samotnom predmete extradičného konania, t. j. o prípustnosti, resp. neprípustnosti vydania osoby dožadujúcemu štátu. Najvyšší súd teda správne vo svojom rozhodnutí považoval námietky sťažovateľa týkajúce sa dôvodných pochybností o spáchaní trestného činu jeho osobou .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.