Nájdené rozsudky pre výraz: dokazovanie v trestnom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 42

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

112 dokumentov
310 dokumentov
1 dokument
6 dokumentov
54 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Úlohou súdnej ochrany ústavnosti poskytovanej ústavným súdom nie je chrániť občana pred skutkovými omylmi všeobecných súdov, ale chrániť ho pred takými zásahmi do jeho práv, ktoré sú z ústavného hľadiska neospravedlniteľné a neudržateľné (I. ÚS 17/01). V naznačených súvislostiach sa ústavnému súdu žiada poznamenať, že sťažovateľka koncentrovala svoju sťažnostnú argumentáciu výslovne/predovšetkým do sféry skutkových zistení a ústavný súd poňala ako ďalšiu nasledujúcu opravnú inštanciu, naproti čomu ústavný súd stabilne judikuje, že rozdelenia súdnej moci v ústave medzi ústavný súd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 620/2016-18 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 5. októbra 2016 predbežne prerokoval sťažnosť XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej advokátkou JUDr. Janou Kocandovou, advokátska kancelária, Jungmannova 8, Bratislava, vo veci namietaného poruš
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Pri aplikácii pravidiel formálnej logiky nie je možné, aby návrhu na vykonanie dôkazu zodpovedala automatická povinnosť orgánu činnému v trestnom konaní, resp. súdu vyhovieť takémuto návrhu. Je logické, že pokiaľ sa orgán činný v trestnom konaní, resp. súd, návrhom na vykonanie dôkazu zaoberá, návrhu na jednej strane môže byť vyhovené, no na druhej strane môže byť takýto návrh aj zamietnutý. Pre správne posúdenie rozhodnutia o návrhu na vykonanie dôkazu musí byť preto kľúčová okolnosť, ktorá sa má dokazovaním preukázať, ako aj jej význam pre celé trestné konanie. Úlohou orgánov činných v tr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 304/2013-11   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 29. mája 2013 predbežne prerokoval sťažnosť P. L., K., zastúpeného advokátom JUDr. J. S., K., ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 46 ods. 1 v spojení s čl. 1 ods. 1 a čl. 2 ods. 2 a čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 6 ods. 3 písm. d) Dohovoru o ochrane ľudských práv a zákl
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Verejný ochranca práv nie je orgánom činným v trestnom konaní a pri riešení podnetov nepostupuje a ani v danom prípade nepostupoval v zmysle ustanovení Trestného poriadku. Preto jeho závery nemožno považovať za dôkaz vo veci sťažovateľky, a to ani za listinný dôkazný prostriedok, pretože upovedomenie o výsledkoch vybavenia podnetu a o prijatých opatreniach verejnej ochrankyne práv na základe podnetu sťažovateľky nie je listinou, ktorá by prispela k náležitému objasneniu veci (§ 119 ods. 2 Trestného poriadku), ale je práve výsledkom iného (nie trestnoprávneho) procesu objasňovania udalos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 156/2018-17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. apríla 2018 predbežne prerokoval sťažnosť XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej advokátom JUDr. Jurajom Klimčom, advokátska kancelária, M. R. Štefánika 9, Trenčianske Teplice, vo veci namietaného porušenia základného práva na inú právnu ochranu zaručeného v čl. 46
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Vo veciach drogovej trestnej činnosti je v praxi súdov používaný všeobecne objektivizovaný spôsob určovania ceny pri trestnej činnosti zaistených drog, a to ich rozdelením na obvyklé jednorázové dávky v závislosti od výdatnosti zaisteného druhu drogy s následným priradením im odhadom (ide o „čierny trh“, pričom „odhadom“ sa rozumie nie svojvoľne pre daný prípad, ale rovnako vo všetkých obdobných prípadoch, avšak „odhadom“ vzhľadom na praktiky „čierneho trhu“, pozn.) určenej minimálnej ceny na „čier ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 30/2015­13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 21. januára 2015 predbežne prerokoval sťažnosť            ,   zastúpeného   advokátom JUDr. Jurajom   Gavalcom,   Teodora   Tekela   23,   Trnava,   vo   veci   namietaného   porušenia základného práva na súdnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva   na   spravodlivý   súdny   proces   zaručeného   v   čl.   6
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: 1) Zásada voľného hodnotenia dôkazov vybudovaná na vnútornom presvedčení orgánov činných v trestnom konaní znamená teda myšlienkovú činnosť, ktorá vytvára pre súd možnosť dostatočného priestoru v rámci vlastnej úvahy o tom, aby sám určil rozsah dokazovania a vykonal prípadnú selekciu navrhovaných dôkazov procesnými stranami v obsahovom kontexte významu navrhovaných dôkazov niektorou z procesných strán v porovnaní s množstvom, kvalitou a závažnosťou tých dôkazov, ktoré už boli vo veci vykonané. Rovnako Európsky súd pre ľudské práva vo svojej judikatúre vyvodzuje záver, že súd nie je povinný za ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 86/2014-11   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 5. marca 2014 predbežne prerokoval sťažnosť H. N. B., , N., t. č. v Ústave na výkon trestu odňatia slobody, zastúpeného advokátom JUDr. Petrom Schmidlom, Advokátska kancelária Záhoracká 11/A, Malacky, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 6 ods. 1 a 3 písm. a) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobô
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Domáhanie sa neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti podľa ust. § 131 Obchodného zákonníka predstavuje osobitnú právnu úpravu vo vzťahu k všeobecným ustanoveniam Občianskeho zákonníka upravujúcim neplatnosť právnych úkonov. Citované ustanovenie nezakladá relatívnu a ani absolútnu neplatnosť právnych úkonov v zmysle ust. § 37 a nasl. Občianskeho zákonníka. Neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti sa preto nemožno dovolávať podľa ust. § 37 a nasl. Občianskeho zákonníka, upravujúcich neplatnosť právny ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky           I. ÚS 792/2014­9 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   senátu 17. decembra 2014 predbežne prerokoval sťažnosť  ,  , zastúpeného advokátom JUDr. Gabrielom Blehom, L. Derera 2, Bratislava, vo veci namietaného  porušenia   základného   práva   na   súdnu   ochranu   podľa   čl.   46   ods.   1   Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Súčasťou základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, resp. práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd je aj vykonávanie dôkazov s cieľom ustálenia skutkových okolností súdenej veci, ktoré sú pre jej právne posúdenie podstatné a sú medzi účastníkmi konania sporné. Z ustanovenia § 126 ods. 1 tretej a štvrtej vety Občianskeho súdneho poriadku vyplýva právo svedka odoprieť svedeckú výpoveď za splnenia ustanovených podmienok. V konečnom dôsledku je vecou slobodného rozhodnutia svedka, či právo od ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     II. ÚS 379/09-126   Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 19. októbra 2010 v senáte zloženom z predsedu Juraja Horvátha a zo sudcov Sergeja Kohuta a Lajosa Mészárosa prerokoval prijatú sťažnosť spoločnosti R., a. s., právne zastúpenej advokátom JUDr. J. D., B., vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu a na rovnosť účastníkov konania podľa čl. 46 ods.
Kľúčové slová: vydieraniehrubý nátlakkonanie vymáhačanezákonné vymáhanie pohľadávok
Zbierka ÚS 39/2019
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Ustanovenie § 191 ods. 1 Tr. zák. by sa malo uplatňovať aj vtedy, ak páchateľ násilím, hrozbou násilia alebo inej ťažkej ujmy núti iného plniť povinnosť zo záväzku, na ktorej splnenia má inak sám nárok. V tejto súvislosti najvyšší súd pripomína, že čl. 49 Ústavy Slovenskej republiky..., podľa ktorého len zákon ustanoví, ktoré konanie je trestným činom a aký trest, prípadne iné ujmy na právach alebo na majetku možno uložiť za jeho spáchanie, v spojení s čl. 86 písm. a) ústavy, podľa ktorého do pôsobnosti Národnej rady Slovenskej republiky patrí uznášať sa na ústave, ústavných a ostatných zákono ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 209/2019-9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 21. mája 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcov Miroslava Duriša a Mojmíra Mamojku predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom JUDr. Pavlom Gráčikom, advokátska kancelária, Farská 40, Nit
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa § 221 ods. 1 Trestného zákona kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým. že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Objektom trestného činu podvodu je cudzí majetok, pričom ochrana majetkových práv sa poskytuje bez ohľadu na druh a formu vlastníctva. Dôležité však je, že pri trestnom čine podvodu sa poskytuje ochrana cudziemu majetku, t.j. majetku, ktorý nepatrí páchateľovi, resp. ktorý nepatrí výlučne páchateľovi (napr. pokiaľ ide o vec, ktorá je v podielovom spoluvlastníct ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 106/2018-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 9. februára 2018 v senáte zloženom z predsedu Ladislava Orosza, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosť XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 3/05-22                      Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 11. januára 2005 predbežne prerokoval sťažnosť Miroslava Zuba, L., vo veci namietaného porušenia jeho práv vyplývajúcich z čl. 3, čl. 6 ods. 1, čl. 5 ods. 1 písm. c), čl. 10 a z čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky,
MENU