Nájdené rozsudky pre výraz: elektronická registračná pokladnica

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

140 dokumentov
497 dokumentov
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Z dôvodu, že výsledky technickej expertízy preukázali, že došlo k pozmeneniu údajov v elektronickej registračnej pokladnici, vydal Colný úrad Košice rozhodnutie o prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice. Konanie o zabezpečení a prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice prebiehalo v režime § 17a zákona o registračných pokladniciach, pričom colný úrad v tomto konaní postupuje primerane podľa osobitného predpisu [zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“)]. 27. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 306/2020-20 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 23. júna 2020 v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Libora Duľu a Ladislava Duditša (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom JUDr. Tom
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Podľa doložky vybraných vplyvov k zákonu č. 368/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je plánové zvýšenie príjmov rozpočtu verejnej správy v roku 2020 na základe systému e-kasa o 120,9 miliónov eur. 38. Prijatie návrhu na konanie je pre rozhodnutie o pozastavení účinnos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 25/2019-33 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 18. decembra 2019 v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana a zo sudcov Ľuboša Szigetiho, Jany Baricovej, Ladislava Duditša, Libora Duľu, Miroslava Duriša (sudca spravodajca), Rastislava Kaššáka, Jany Laššákovej, Miloša Maďara, Mojmíra Mamojku, Petra Molnára, Petra Straku a Martina Vernanského predbežne prerokoval
Kľúčové slová: faktúra
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Rozdelenie kúpnej ceny za tovar v sume 5 140 800 Sk do viacerých dokladov z ERP vo výške 50 000 Sk, vystavovaných v intervaloch niekoľkých sekúnd či minút, je zjavne nesúladné so zmyslom a významom § 71 ods. 5 zákona o DPH, ktorý za rovnocennú náhradu riadnej faktúry považuje doklad z ERP. Uvedenie konkrétnej maximálnej sumy 50 000 Sk v citovanom zákonnom ustanovení má zreteľne limitovať (na účely odpočítania dane) možnosť nahradenia riadnej faktúry pri dodaní tovaru alebo služby dokladom z ERP. Tým zákonodarca celkom zjavne nezamýšľal vytvoriť priestor pre účelové rozdelenie vyššej ceny tovar ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 190/2011-12   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. júna 2011 predbežne prerokoval sťažnosť M. M., T., zastúpeného advokátkou Mgr. S. G., Ž., vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Najvyššieho sú
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: V prípade sťažovateľa nebola splnená zákonná podmienka oslobodenia od dane, teda odoslanie alebo prepravenie tovaru z tuzemska do iného členského štátu (§ 43 zákona o dani z pridanej hodnoty), tento svoj záver aj dostatočne odôvodnil, keď uviedol, že dodávka medzi členskými štátmi je uskutočnená, ak dôjde k fyzickému pohybu tovaru medzi členskými štátmi a dodávky pohonných hmôt načerpaných priamo do palivovej nádrže nespĺňajú zákonnú charakteristiku dodania tovaru, ktorý je oslobodený z dôvodu, že je prepravený/dodaný do iného členského štátu. O prepravu tovaru ide totiž vtedy, keď sa tovar, k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 838/2015-20 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 17. decembra 2015 v senáte zloženom z predsedu Sergeja Kohuta (sudca spravodajca) a zo sudcov Lajosa Mészárosa a Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosti obchodnej spoločnosti TANK, s. r. o., Haličská cesta 3200, Lučenec, zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. Marián Kurhajec, s. r. o., Bajkalská 13, Bratislava, za ktorú koná advokát JUDr.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z kontextu citovaných ustanovení zákona č. 108/2000 Z. z., ako aj z dôvodovej správy k tomuto zákonu vyplýva podstata podomového predaja tovaru a podomového poskytovania služieb, ktorý je charakterizovaný tým, že predajca (podnikateľ fyzická alebo právnická osoba) na zabezpečenie odbytu ním predávaných tovarov a poskytovaných služieb sám iniciuje kontakt so spotrebiteľom (t. j. s kupujúcim tovaru alebo s príjemcom služby), a to obvykle priamo v byte alebo na pracovisku spotrebiteľa, prípadne v byte u iného spotrebiteľa, kde dochádza priamo ku kúpe a predaju tovaru (t. j. aj k prevzatiu tovaru ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   II. ÚS 541/2013-22   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 22. októbra 2013 predbežne prerokoval sťažnosť Ing. I. S., B., zastúpenej advokátom JUDr. M. O., Ž., vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na rovnosť účastníkov v konaní zaručeného v čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a práva na s
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Trestný poriadok ani iný právny predpis v Slovenskej republike nedefinujú pojem „počítačový údaj“. Výnimku predstavuje Dohovor o počítačovej kriminalite (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 137/2008 Z. z.), definujúc v čl. 1 písm. b) pojem počítačové údaje, ktoré znamenajú záznam skutočností, informácií alebo pojmov vo forme, ktorá je vhodná na spracovanie v počítačovom systéme, vrátane programu schopného spôsobiť, že počítačový systém vykoná určitú činnosť. Absencia jednoznačného a konkrétneho vymedzenia pojmu „počítačové údaje“ spôsobuje nejednotnosť v pos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 78/2019-55 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 23. mája 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej Advoká
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 480/2018-7 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 11. októbra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti P. S. Y. s. r. o., Alejová 5, Košice, právne zastúpenej advokátom JUDr. Ladislavom Miklošom, Vodná 6, Košice, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach ^ 1 7 -09- 2019 d ČWo ztirawffilj yy! Čisto spisu: Motv ^ Vybouuj#: Kancelária Ústavného súdu Slovenské) republiky Dátum doručenia podania: 17, 09. 2019 P.C. z knihy doále) posty: 574a'2019 51177-2019 Ústavný súd Slovenskej republiky Hlavná 110 042 65 Košice V Bratislave dňa 13.9. 2019 Návrh podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky Navrhovatelia: poslanci Národnej rady Slovensk
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 301/2015­23 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   senátu   1.   júla   2015 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti EVPÚ a. s., Trenčianska 19, Nová Dubnica, zastúpenej advokátom JUDr. Miroslavom Kopčanom, Medňanského 17, Trenčín, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 12, čl. 20, čl. 46 ods. 1 a čl. 48 Ústavy Slovenskej republiky a práv podľa čl. 6 a čl. 14 Do
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 281/2010- 13   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 25. augusta 2010 predbežne prerokoval sťažnosť I. G., T., zastúpeného advokátom JUDr. J. G., Advokátska kancelária, P., vo veci namietaného porušenia základného práva zaručeného čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 141 ods. 1 a čl. 144
MENU