SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1346314
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431111
Krajské súdy (ČR): 50264
Posledná aktualizácia
18.04.2021 02:27

Nájdené rozsudky pre výraz: extradičné konanie


Približný počet výsledkov: 14 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: extradičné konanie
  • extradicne nájdené 42 krát v 17 dokumentoch
  • konanie nájdené 1302934 krát v 37190 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 16 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 4 dokumenty
Krajské súdy SR 5 dokumentov


Právna veta: Ak sa sťažovateľ domáhal ochrany svojho práva zakotveného v čl. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa všeobecného súdu nie je takáto ochrana v právnych normách explicitne stanovená, vzhľadom na povahu tohto práva vyznačujúcou sa jej absolútnou garanciou je povinnosťou všeobecného súdu uplatniť štandardy ochrany vyplývajúce z tohto článku, kedy v zmysle čl. 154c ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky zabezpečuje väčší rozsah ústavných práv a slobôd, a preto má prednosť pred zákonom. Základné právo podľa čl. 16 ods. 2 ústavy a tiež právo podľa čl. 3 dohovoru sú nesporne pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... procesné komponenty. Ústavný súd pripomína, že procesné zložky oboch označených práv vystupujú do popredia zvlášť v tých druhoch konania (napr. extradičné konanie, azylové konanie), keď sa osoba dostáva pod jurisdikciu iného štátu, čo môže mať v spojení s rozhodnutím orgánu verejnej moci .
Právna veta: Podľa čl. 50 ods. 1 ústavy len súd rozhoduje o vine a treste za trestné činy. „Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu“ (čl. 50 ods. 2 ústavy). Podľa čl. 50 ods. 3 ústavy obvinený má právo, aby mu bol poskytnutý čas a možnosť na prípravu obhajoby a aby sa mohol obhajovať sám alebo prostredníctvom obhajcu. Podľa čl. 50 ods. 6 ústavy trestnosť činu sa posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný, pričom neskorší zákon sa použije, ak je to pre páchateľa priaznivejšie. Je ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... krátky opis skutkového stavu.   Dňa 12. marca 2001 krajský prokurátor v Nitre podal na Krajský súd v Nitre návrh na extradičné konanie, ktorý obsahoval žiadosti Spolkového ministerstva spravodlivosti Rakúskej republiky sp. zn. 48 290/8-IV-1/01 z 13. februára 2001 .
Právna veta: Ochrana ľudských práv a základných slobôd je v našom ústavnom systéme v prvom rade úlohou súdov, a to tak všeobecných súdov, ako aj Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“). Osobitne možno ešte zvýrazniť povinnosť všetkých súdov chrániť jednotlivcov pred zásahmi verejnej moci. Táto povinnosť súdov je základným komponentom právneho štátu rešpektujúceho a ctiaceho ľudské slobody. Vďaka svojim definičným znakom – nezávislosti a viazanosti právom – Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), zákonmi a vybranými medzinárodnými zmluvami môže a musí súdna moc chrániť jedno ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... má zmiešaný model extradičného práva procesného, v ktorom je rozhodovanie o extradícii rozdelené medzi súdy a ministra spravodlivosti. Extradičné konanie podľa platného Trestného poriadku má teda dve fázy. V prvej fáze krajský súd a najvyšší súd dvojstupňovo rozhodujú ... kontakte so svojím synom na Slovensku, sa mu javili ako ďalej neznesiteľné, a preto chcel, aby sa extradičné konanie a s tým súvisiaca vydávacia väzba čo najskôr ukončili. Sťažovateľ nechcel v azylovom konaní využiť opravný prostriedok, .
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že ústava a listina medzi väzbou v rámci vnútroštátne vedeného trestného stíhania a väzbou v extradičnom konaní nerozlišuje. Inštitút vydávacej väzby v konaní o vydanie na trestné stíhanie má však iný charakter než väzba v rozsahu jej úpravy vo štvrtej hlave prvej časti Trestného poriadku. Aj keď sa u vydávacej väzby neuplatnia väzobné dôvody podľa § 71 Trestného poriadku, všeobecné súdy musia priebežne dôsledne skúmať, či je zotrvanie osoby vo vydávacej väzbe potrebné na naplnenie účelu extradičného konania, a to s ohľadom na v ústave zakotvenú imanentnú požiadavku pro ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... potrebné posúdiť v zmysle ust. § 506 ods. 3 písm. c) Tr. por. aj skutočnosti a dôvody, ktoré bránia skončiť extradičné konanie v danej veci, a to aj v nadväznosti na jeho plynulosť a rýchlosť konania.“   Právny zástupca sťažovateľa vo svojom stanovisku .
... . 1 písm. f)] a procesnými právami osoby, voči ktorej bolo vznesené trestné obvinenie, podľa čl. 6 dohovoru.    Pokiaľ ide o extradičné konania, judikatúra štrasburských orgánov potvrdzuje, že čl. 6 ods. 1 dohovoru sa na ne neaplikuje, pretože sa v nich nerozhoduje o .
... za vinu, ku ktorým boli vypočutí a následne konfrontovaní. Vo vzťahu k obvineným D. B. a Ing. P. P. prebiehalo extradičné konanie na základe žiadosti o ich vydanie z Českej republiky. Vo vzťahu k obvinenému Ing. P. P. bola podaná žiadosť o .
... ako súdom odvolacím bolo rozhodovanie o vzatí zadržaného sťažovateľa do väzby v rámci konania o jeho vydaní do Českej republiky. Extradičné konanie o žiadosti iného štátu o vydanie osoby nie je konaním v trestnej veci a osoba v tomto konaní nemá postavenie .
... že vydanie sťažovateľa do Ruskej federácie je prípustné.   Sťažovateľ sa domnieva, že aj napriek tomu, že extradičné konanie je podľa nášho právneho poriadku – Trestného poriadku rozdelené medzi všeobecné súdy a ministra spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej ... vyžiadanej osoby na jej ochranu pred mučením, nespravodlivým procesom, či uložením trestu smrti. Nemožno opomenúť, že extradičné konanie nemôže slúžiť ako ochrana pred trestným stíhaním v krajine, ktorá vedie trestné stíhanie osoby. Berúc však do .
... Svák, J.: Ochrana ľudských práv. Eurokódex. Bratislava 2006, s. 191), pričom je nesporné, že na všetky extradičné konania uskutočňované podľa vnútroštátnych predpisov Slovenskej republiky je potrebné uplatňovať štandardy ochrany vyplývajúce tak z čl. 3 dohovoru, ako aj ... vnútra SR v jeho veci vydal rozhodnutie, ktoré by mu poskytovalo akúkoľvek ochranu. Preto chcel, aby sa extradičné konanie a s tým súvisiaca vydávacia väzba čo najskôr ukončili. Preto sťažovateľ nechcel v azylovom konaní využiť ďalšie opravné .
... práva procesného, v ktorom je rozhodovanie o extradícii rozdelené medzi všeobecné súdy (krajské súdy a najvyšší súd) a ministra spravodlivosti. Extradičné konanie podľa platného Trestného poriadku má teda dve fázy. V prvej fáze krajský súd a najvyšší súd dvojstupňovo rozhodujú o (ne .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.