Nájdené rozsudky pre výraz: hospodársky plán

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

38 dokumentov
153 dokumentov
4 dokumenty
5 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ústavný súd s poukazom na obsah citovaného odôvodnenia uznesenia krajského súdu konštatuje, že krajský súd odôvodnil svoje rozhodnutie dostatočne. Dal jasnú a zrozumiteľnú odpoveď na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, ktoré boli v konaní nastolené. Takto krajský súd podrobne a jasne vysvetlil, z akých dôvodov dospel k záveru, že podmienky na nariadenie predbežného opatrenia boli splnené, najmä preto, že žalobca osvedčil existenciu nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi účastníkmi, jej v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 379/2015­19 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 17. júna 2015 v senáte zloženom z predsedu Sergeja Kohuta (sudca spravodajca) a zo sudcov Lajosa Mészárosa a Ladislava   Orosza   predbežne   prerokoval   sťažnosť   , zastúpenej advokátom JUDr. Jánom Falisom,   Advokátska   kancelária,   Lermontovova   14,   Bratislava,   pre   namietané   porušenie jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods.
Právna veta: V súdnom konaní je k reštitučným nárokom potrebné pristupovať zvlášť citlivo, aby prípadne v súdnom konaní nedošlo k ďalšej krivde. Reštitučné zákony majú zabezpečiť, aby demokratická spoločnosť pristupovala aspoň k čiastočnému zmierneniu následkov mnohých majetkových a iných krívd spočívajúcich v porušovaní všeobecne uznávaných ľudských práv a slobôd zo strany štátu. Riadiacim princípom v týchto konaniach sú zásady materiálneho právneho štátu. V prípade možnosti viacerých výkladov právneho predpisu má všeobecný súd uplatniť výklad ratio legis pred doslovným gramatickým výkladom. Podľa názo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     III. ÚS 127/2010-35   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 22. júna 2010 v senáte zloženom z predsedu Jána Auxta a zo sudcov Ľubomíra Dobríka a Rudolfa Tkáčika prerokoval sťažnosť I. D., P., Ing. V. D., T., G. D., P., a J. D., P., zastúpených advokátom JUDr. I. J., P., pre namietané porušenie ich základných práv vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej repu
Kľúčové slová: právo vlastniť majetokkonanie správneho orgánuúprava majetkových krívd
Zbierka ÚS 52/2010
Právna veta: Rozhodnutiu všeobecného súdu v reštitučnej veci musí predchádzať konanie správneho orgánu, ktoré musí preukázať mimo rozumných pochybností záver, že došlo k naplneniu všetkých procesných náležitostí požadovaných v konaní orgánu verejnej moci o vznesených nárokoch. Orgány verejnej moci, ale aj všeobecné súdy pri úprave majetkových krívd musia vziať do úvahy argumenty o konaniach, ktoré boli založené na zásadách protirečiacich materiálnej ochrane práv a slobôd a ich výsledkom bola spáchaná krivda.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     III. ÚS 185/2010-30   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 5. októbra 2010 v senáte zloženom z predsedu Jána Auxta a zo sudcov Ľubomíra Dobríka a Rudolfa Tkáčika prerokoval sťažnosť H. H., H., a J. P., H., zastúpených advokátom JUDr. J. F., T., pre namietané porušenie ich základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 36 ods
Právna veta: Všeobecný súd v konaní o reštitučných nárokoch fyzických a právnických osôb má interpretáciu právnej normy (jednoduchého práva) založiť na racionálnej argumentácii. Všeobecný súd má brať do úvahy aj ústavnú úpravu platnú v čase, keď došlo k obmedzovaniu vlastníctva a k vyvlastňovaniu. Ústavný súd pripomína nutnosť osobitného postupu pri uplatnení reštitučných nárokov už vzhľadom na ustanovenie § 1 zákona č. 480/1991 Zb., ktorý je súčasťou nášho právneho poriadku a ktorý toto obdobie rokov 1948 až 1989 komunistického režimu označuje za dobu neslobody, v ktorej dochádzalo k porušovaniu ľudskýc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     III. ÚS 212/2010-34   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 5. októbra 2010 v senáte zloženom z predsedu Jána Auxta a zo sudcov Ľubomíra Dobríka a Rudolfa Tkáčika prerokoval sťažnosť J. B., H., zastúpenej advokátom JUDr. J. F., T., pre namietané porušenie jej základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 11 ods. 1 Listiny zá
Právna veta: Je prirodzenou požiadavkou kladenou na všeobecné súdy a iné orgány verejnej moci, ktoré rozhodujú o reštitučných nárokoch oprávnených osôb, aby, riadiac sa zásadami materiálneho právneho štátu, pristupovali k interpretácii reštitučných zákonov s určitou veľkorysosťou a naopak, brali do úvahy pre minulý režim príznačné nedostatky vtedajšej legislatívy, najmä však často sa vyskytujúcu svojvôľu vtedajších štátnych a iných orgánov pri uplatňovaní moci a zásahy štátnych orgánov z obdobia neslobody namierené proti ľudským právam a slobodám. Rozhodne však pri dôslednej individualizácii každého prípad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 7/2014­58 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 11. júna 2015 v senáte zloženom z predsedu Sergeja Kohuta, zo sudkyne  Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Lajosa Mészárosa   (sudca   spravodajca)   prerokoval   prijatú   sťažnosť   , zastúpeného   advokátom   JUDr.   Jurajom   Füzerom,   Advokátska   kancelária, M. R. Štefánika 1256/22, Trebišov, vo veci namietaného porušenia jeho zákl
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                         III. ÚS 76/02-15                              Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. mája 2002 predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti Letax, s. r. o., S., zastúpenej advokátkou prom. práv. J. K., Advokátska kancelária, S. n. M., pre porušenie základného práva podľa čl. 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nečinnosťou Krajského úradu v Trenčíne v konaní vedenom pod č
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   I. ÚS 324/09-6   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 21. októbra 2009 predbežne prerokoval sťažnosť M. C., M., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci v jeho prítomnosti zaručeného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom a uzneseniami Obvodného oddelenia Policajného zboru M. ČVS: ORP-782/ML-HE-2009 zo 16. augusta 2009 a ČVS: ORP-783/ML-HE-2009 zo 16. augus
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 344/2011-14     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 14. septembra 2011 predbežne prerokoval sťažnosť R., B., B., zastúpenej advokátom JUDr. D. A., V., vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 20 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Okresného
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 377/2022-23 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Straku (sudca spravodajca) a sudcov Roberta Šorla a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Martin BARTKO - JUDr. Silvia BARTKOVÁ, Piaristická 6667, Trenčín, proti uzneseniu Krajs
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 61/2010-18   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 16. februára 2010 predbežne prerokoval sťažnosť L., T., zastúpeného advokátkou JUDr. I. R., K., vo veci namietaného porušenia čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky postupom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a jej rozhodnutím č. k. VI/2 Gd 269/09-11 z 12. októbra 2009 a takto   rozhodol:   Sťažnosť L. odmieta ako zjavne ne
MENU